Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: U

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter T

Naar voornamen beginnend met letter V

Totaal 125 personen met 104 verschillende voornamen beginnend met een U:
Ubaldus Romanus (1)
Uijltijen Wilhelmina (1)
Uilck Birdes (1)
Uilke (5)
Uilke Annes (1)
Uilke Brechtus (1)
Uilke Christeaans (1)
Uilke Durk (1)
Uilke Everts (1)
Uilke Gerbens (1)
Uilke Gerrits (2)
Uilke Hylke (1)
Uilke Jelles (1)
Uilke Martensz (1)
Uilke Uilkes (1)
Uilkje (3)
Uilkje Ages (1)
Uilkje Geerts (1)
Uilkje Jacobs (1)
Uilkje Jarigs (1)
Uilkje Liemes (1)
Uilkje Lieuwes (1)
Uilkje Lolkes (1)
Uilkje Maurits' (1)
Uilkje Ottes (1)
Uilkje Ripperts (1)
Uilkje Sietzes (1)
Uilkje Sikkes (1)
Uilkjen Ottes (1)
Uilkjen Pieters (1)
Uilkjen Wiebes (1)
Uiltje (1)
Uiltje Bokkes (1)
Uiltje Jans (1)
Uiltje Jelles (1)
Uiltje Martens (1)
Uiltje Oeges (1)
Uiltje Pieters (1)
Uiltje Reins (1)
Uiltje Sjoerds (1)
Uiltje Wiebes (1)
Uitze Johannes (1)
Ulbe (4)
Ulbe Aukes (1)
Ulbe Broers (1)
Ulbe Cornelis (1)
Ulbe Feddes (1)
Ulbe Feikes (1)
Ulbe Fokkes (1)
Ulbe Hanses (1)
Ulbe Hantjes (1)
Ulbe Heerkes (1)
Ulbe Hessels (1)
Ulbe Hibbesz (1)
Ulbe Hylkes (1)
Ulbe Jacobs (1)
Ulbe Jans (1)
Ulbe Jans (doopnaam Ubaldus) (1)
Ulbe Jentjes (3)
Ulbe Jobs (1)
Ulbe Johannes (3)
Ulbe Nannes (1)
Ulbe Obes (1)
Ulbe Piers (1)
Ulbe Simkes (1)
Ulbe Sipkes (1)
Ulbe Sjoukes (1)
Ulbe Sybrens (2)
Ulbe Taekes (1)
Ulbe Thijsses (2)
Ulbe Tjaards (1)
Ulbe Wytzes (1)
Ulbo Aylva (1)
Ulbo jonkheer (1)
Ulck Huites (1)
Ulck Meinderts (1)
Ulck Sybrensdr (1)
Ulcke Frans (1)
Ulco Cats Helenius' (1)
Uldericus Nolkes (1)
Uliana Piers (1)
Ulrich II (1)
Ulricus (1)
Ulrike Eleonora (1)
Umberto (1)
Unrocus (1)
Upcke Baukes (1)
Upcke Gerlofs (1)
Upcke Johans (1)
Upt (1)
Upt Jouckesz. (1)
Upt Willems (1)
Urraca (1)
Urraca Alfonso (1)
Ursel Gesina (1)
Ursula (3)
Ursula Amalia (1)
Ursula Annius (1)
Ursula Gerrits (1)
ursula Maria Bernards (1)
Uylck Johannesdr (1)
Uylckjen (1)
U. (3)
U.G. (2)

Totaal 125 personen met 104 verschillende voornamen bij deze letter U.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Ubaldus Romanus ten Brink   ongeveer 1831  Leeuwarden  
Uijltijen Wilhelmina Acronius        
Uilck Birdes        
Uilke Bangma        
Uilke Haarsma        
Uilke van der Kooij   ongeveer 1878     
Uilke Schaap        
Uilke Zwaan   31-5-1893  Koudum  
Uilke Annes Wierdsma   ongeveer 1796     
Uilke Brechtus Dijkstra   ongeveer 1879  Nijega  
Uilke Christeaans de Vreeze   ongeveer 1835  Hindeloopen  
Uilke Durk Huitema        
Uilke Everts Dijkstra        
Uilke Gerbens   ongeveer 1525     
Uilke Gerrits 1 kB ongeveer 1475     
Uilke Gerrits 7 kB ongeveer 1565     
Uilke Hylke Bottema   18-10-1900  Buitenpost  
Uilke Jelles        
Uilke Martensz Visser   3-1-1890  Doniawerstal  
Uilke Uilkes        
Uilkje Hoekstra        
Uilkje Molenaar   22-11-1880  Hemelum  
Uilkje Walstra   ongeveer 1891  Haskerdijken  
Uilkje Ages Huitema   4-12-1856  Wymbritseradeel  
Uilkje Geerts van der Veen        
Uilkje Jacobs Plantinga   29-6-1879  Westhem  
Uilkje Jarigs Dijkstra   7-10-1887  Huizum  
Uilkje Liemes Glazema   28-9-1859  Arum  
Uilkje Lieuwes Eiling   ongeveer 1887  Mirns en Bakhuizen  
Uilkje Lolkes Strikwerda   ongeveer 1881  Baijum  
Uilkje Maurits' Flapper   13-2-1894  Heeg  
Uilkje Ottes Andela   27-6-1860  Arum  
Uilkje Ripperts Visser   26-4-1900  Wonseradeel  
Uilkje Sietzes Fluitman   ongeveer 1789  Woudsend  
Uilkje Sikkes Lafleur   1-5-1858  Kimswerd  
Uilkjen Ottes Beswerda (Berswerda)   ongeveer 1807  Arum  
Uilkjen Pieters Hibma   4-1-1857  Huins  
Uilkjen Wiebes Stegenga        
Uiltje Wiersma        
Uiltje Bokkes de Boer        
Uiltje Jans Palsma   1760  Oosthem  
Uiltje Jelles Jellesma   14-11-1841  Nijega - HO  
Uiltje Martens van der Goot        
Uiltje Oeges Plantinga   ongeveer 1768  Leeuwarden  
Uiltje Pieters Hettinga   ongeveer 1823  Oppenhuizen  
Uiltje Reins Nota   9-4-1847  Idzega  
Uiltje Sjoerds Landstra        
Uiltje Wiebes 1 kB      
Uitze Johannes Tjeerdsma   ongeveer 1824  Oudega  
Ulbe de Boer   2-11-1924     
Ulbe Faber        
Ulbe Hempenius   ongeveer 1892  Baard  
Ulbe Yntema   14-1-1848  Wommels  
Ulbe Aukes Homminga 1 kB ongeveer 1623     
Ulbe Broers Sippens 1 kB      
Ulbe Cornelis Rypma   10-9-1859  Wonseradeel  
Ulbe Feddes Boersma        
Ulbe Feikes Yntema 1 kB 2-2-1785  Wommels  
Ulbe Fokkes van der Wey   14-9-1869  Franekeradeel  
Ulbe Hanses Bolta   31-10-1874  Barradeel  
Ulbe Hantjes Andela 1 kB ongeveer 1761  Parrega  
Ulbe Heerkes     Lutkewierum  
Ulbe Hessels Hommema        
Ulbe Hibbesz Bantert        
Ulbe Hylkes Hempenius        
Ulbe Jacobs de Jong   ongeveer 1811  Mantgum  
Ulbe Jans Wijnia   9-5-1830  Wommels  
Ulbe Jans (doopnaam Ubaldus) Roorda 1 kB 7-11-1785  Wijtgaard  
Ulbe Jentjes Andela   24-3-1815  Witmarsum  
Ulbe Jentjes Andela   8-9-1816  Witmarsum  
Ulbe Jentjes Andela   16-7-1824  Wonseradeel  
Ulbe Jobs Faber   ongeveer 1797  Wieuwerd  
Ulbe Johannes     Rijperkerk  
Ulbe Johannes Yntema   21-1-1812  Wommels  
Ulbe Johannes Yntema   24-5-1834  Hen  
Ulbe Nannes Foeckema        
Ulbe Obes Yntema   17-4-1821  Wonseradeel  
Ulbe Piers Draisma 1 kB 22-2-1785  Achlum  
Ulbe Simkes (Wytsma) 2 kB      
Ulbe Sipkes de Jong   2-9-1863  Menaldumadeel  
Ulbe Sjoukes Wijngaarden        
Ulbe Sybrens Andela   3-4-1822  Wonseradeel  
Ulbe Sybrens Andela 1 kB 18-7-1825  Burgwerd  
Ulbe Taekes Tjeerdema        
Ulbe Thijsses van Dijk   ongeveer 1860  Oosterlittens  
Ulbe Thijsses Heukers        
Ulbe Tjaards van Buwalda        
Ulbe Wytzes Jansma   6-4-1904  Boksum  
Ulbo Aylva van Burmania   1680     
Ulbo jonkheer van Burmania 1 kB 1737     
Ulck Huites Huitema   1745  Heeg  
Ulck Meinderts   1-10-1733  Witmarsum  
Ulck Sybrensdr        
Ulcke Frans Baerdt        
Ulco Cats Helenius' Speelman Wobma   6-12-1825  Leeuwarden  
Uldericus Nolkes Swaga   ongeveer 1645     
Uliana Piers Westra   6-6-1825  Wymbritseradeel  
Ulrich II van Pfirt        
Ulricus Huber        
Ulrike Eleonora van Denemarken       1955 
Umberto van Italië        
Unrocus       60130215944 
Upcke Baukes        
Upcke Gerlofs Mamminga        
Upcke Johans Knossens        
Upt Hiddema   5-2-1895  Holwerd  
Upt Jouckesz. 1 kB ongeveer 1580     
Upt Willems Hiddema   ongeveer 1836  Holwerd  
Urraca of Castile   1186     
Urraca Alfonso de León        
Ursel Gesina van Grovestins        
Ursula van Brandenburg   1488     
Ursula von Hachberg-Rötteln        
Ursula van Solms-Braunfels   1594     
Ursula Amalia Schröder        
Ursula Annius Vos        
Ursula Gerrits ter Aa        
ursula Maria Bernards Brenninkmeijer   14-3-1866  Leeuwarden  
Uylck Johannesdr        
Uylckjen Velda        
U. Flapper        
U. Greidanus        
U. Postma   1924     
U.G. Bijma        
U.G. Vossenberg        

Totaal 125 personen in deze lijst met letter U.

Naar voornamen beginnend met letter T

Naar voornamen beginnend met letter V

Personen index