Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: O

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter N

Naar voornamen beginnend met letter P

Totaal 270 personen met 207 verschillende voornamen beginnend met een O:
Obanus (1)
Obbe (2)
Obbe Dirks (1)
Obbe Doekes (1)
Obbe Douwes (1)
Obbe Gerrits (1)
Obbe Mattheus (1)
Obbe Simmes (1)
Obbe Sjoerds (1)
Obbe Thijsses (1)
Obbe Willems (1)
Obbe Wybrens (1)
Obe (3)
Obe Doekes (1)
Obe Douwes (1)
Obe Fokkes (1)
Obe Hyltjes (1)
Obe Jans (1)
Obe Jarigs (1)
Obe Lolke (1)
Obe Lolkes (1)
Obe Maurens (1)
Obe Maurits (1)
Obe Obes (1)
Obe Pieter (1)
Obe Pieter Simme (1)
Obe Pieters (4)
Obe Poppes (Abe) (1)
Obe Sieuwkes (1)
Obe Simkes (1)
Obe Simmes (1)
Obe Yebs (1)
Ocke Johansz (1)
Ocke Ockes (1)
Octavio (1)
Oda (3)
Oda (van Verdun) (1)
Odilia (2)
Odillia Maria (1)
Odo (1)
Odo Willem (1)
Odyddeas Kimon (1)
Oebele (1)
Oebele Ages (1)
Oebele Gosses (1)
Oebele Pabes (1)
Oeble (1)
Oeble Pieters (1)
Oede (1)
Oeds Doeckes (1)
Oeds Gerbens (1)
Oeds Johannes (1)
Oeds Rienks Douwes (1)
Oeds Watze Ripckema' zoon (1)
Oeg Ipes (1)
Oege (2)
Oege Aukes (1)
Oege Jans (Doopnaam Hugo) (1)
Oege Jelles (1)
Oege Johannes (1)
Oege Klazes (1)
Oege Pieters (1)
Oege Reimer (1)
Oege Sieuwkes (1)
Oege Sipkes (1)
Oege Sybrens (1)
Oege Uiltjes (2)
Oege Watzes (1)
Oege Willems (1)
Oegunda Geertruida Jacobus' (1)
Oeke (11)
Oeke Annes (1)
Oeke Aukes (1)
Oeke Bernardus (2)
Oeke Catharina (1)
Oeke Douwes (2)
Oeke Eke (1)
Oeke Elizabeth (1)
Oeke Hayes (1)
Oeke Hieltjes (1)
Oeke Jans (2)
Oeke Jans (Juliana) (1)
Oeke Johanna (1)
Oeke Johannes (1)
Oeke Lolles (1)
Oeke Maria (1)
Oeke Marie (1)
Oeke Pieters (1)
Oeke Reyers (1)
Oeke Reyners (1)
Oeke Siebrens (1)
Oeke Siebrens (Ulkje) (1)
Oeke Sjoerds (2)
Oeke Sybolts (1)
Oeke Titus' (1)
Oeke Ypes (doopnaam Odatio) (1)
Oekje Sipkes (1)
Oene (2)
Oene Baukes (1)
Oene Cornelis (1)
Oene Douwes (1)
Oene Freerks (1)
Oene Gerrits (2)
Oene Hemmes (1)
Oene Jacobs (1)
Oene Jans (1)
Oene Jochums (1)
Oene Pieters (1)
Oene Sakes (1)
Oene Sietze (1)
Oene Yntes (1)
Oepje Leenderts (1)
Oepke Dooitjes (1)
Oepke Johannes (1)
Oepke Meiles (1)
Oepke Minnes (1)
Oepke Piebes (1)
Oepke Pieters (2)
Oepke Pybes (1)
Oepke Sytses (1)
Oepkje Ymkje (Loes) (1)
Oepkje Ynzes (1)
Oetske Cornelis (1)
Okje (2)
Okje Alles (1)
Okje Aukes (1)
Okje Reinders (1)
Okjen (1)
Okjen Cornelis (1)
Okke (4)
Okke Baukes (1)
Okke Gerrits (1)
Okke Harings (1)
Okke Johannes (1)
Okke Pieters (2)
Okke Reins (3)
Okke Rients' (1)
Okke Wopkes (1)
Okke Yentes (1)
Okkje Atzes (1)
Olav V (1)
Olfert (1)
Olga (2)
Olga Alma (Alma) (1)
Olga Alma (Olga) (1)
Olga Nicolaiewitsj (1)
Olle (1)
Olof Daniel (1)
Onna Sytiez (1)
Onno Joost (1)
Optalmus (Ypke) (1)
Oreste (1)
Orsel (1)
Orseltie Hendriks (1)
Oscar (1)
Oscar I (1)
Oskar II (1)
Oswald (2)
Ot Antonius (1)
Otheldildis (2)
Otje Tjittes (1)
Otte (5)
Otte Alberts (1)
Otte Andries (1)
Otte Clases (1)
Otte Eeuwes (1)
Otte Hendriks (1)
Otte Herkes (2)
Otte Hettes (1)
Otte Jans (4)
Otte Jarigs (1)
Otte Johannes (1)
Otte Klazes (1)
Otte Lieuwes (1)
Otte Matthijs (1)
Otte Oedzes (1)
Otte Pieters (4)
Otte Rientses (1)
Otte Rintsjes (1)
Otte Ripperts (1)
Otte Sipkes (1)
Otte Sybrens (1)
Otte Thomas (1)
Otte Tjitses (1)
Otte Wybes (1)
Otte Ypkes (1)
Otte Ysbrands (1)
Ottie (1)
Ottilie (1)
Ottje Alles (2)
Ottje Jans (1)
Ottje Ottes (1)
Ottje (Atje) Tjittes (1)
Otto (6)
Otto Acronius (1)
Otto I (3)
Otto I de Grote / keizer (1)
Otto II (3)
Otto III (1)
Otto Michiel (1)
Otto Tjebbes (1)
Otto V (2)
Otto Ysbrand (1)
Outger Meijnerts (1)
Owen (1)
O. (4)
O. (Tily) (1)

Totaal 270 personen met 207 verschillende voornamen bij deze letter O.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Obanus Postma   3-4-1918  Leeuwarden  
Obbe Bootsma   1857     
Obbe Flapper   1820  Hartwerd - Oldeclooster  
Obbe Dirks Koopmans   ongeveer 1822  Huizum  
Obbe Doekes 1 kB      
Obbe Douwes        
Obbe Gerrits Kingma 3 kB 2-11-1846  Rauwerd  
Obbe Mattheus (Ypma)        
Obbe Simmes van der Meer   26-11-1833  Harlingen  
Obbe Sjoerds Postma   4-5-1873  Kubaard  
Obbe Thijsses de Jong        
Obbe Willems Venstra        
Obbe Wybrens Jouwsma   8-11-1863  Spannum  
Obe de Jong   ongeveer 1905     
Obe Jongstra        
Obe Ypma   28-2-1866  Leeuwarderadeel  
Obe Doekes     Scharnegoutum  
Obe Douwes Veldman   18-7-1819  Workum  
Obe Fokkes Ypma 1 kB   Witmarsum  
Obe Hyltjes Brandsma   24-5-1890  Roodhuis  
Obe Jans Ypma   11-11-1797  Witmarsum  
Obe Jarigs 1 kB      
Obe Lolke Popma        
Obe Lolkes Popma   26-2-1827  Gaast  
Obe Maurens Veldman   17-12-1894  Hemelumer Oldeferd  
Obe Maurits Veldman        
Obe Obes Postma   21-3-1918  De Tempel, Sânfurderryp  
Obe Pieter Vallinga   25-7-1879     
Obe Pieter Simme van der Klei   23-2-1899  Bolsward  
Obe Pieters van der Klei   26-1-1838  Bolsward  
Obe Pieters Miedema 1 kB 1770  Hartwerd - Ugoklooster  
Obe Pieters Vallinga   9-3-1814  Gaast  
Obe Pieters Yntema   ongeveer 1787     
Obe Poppes (Abe) Popma 1 kB   Gaast  
Obe Sieuwkes 1 kB      
Obe Simkes Dijkstra   6-7-1840  Bolsward  
Obe Simmes van der Meer 1 kB 24-11-1766  Abbega  
Obe Yebs (Ypma)   7-11-1750  Arum  
Ocke Johansz        
Ocke Ockes   ongeveer 1580     
Octavio Farnese        
Oda       6612108451841 
Oda van Horne       1369331 
Oda van Polanen       684665 
Oda (van Verdun) van Neder-Lotharingen       403571073 
Odilia Haeijen        
Odilia van Ober-Salm-Ravenstein   1370    394115 
Odillia Maria Brenninkmeijer   1-11-1877  Sneek  
Odo van Orleans       51657097282 
Odo Willem van Bourgondië       939534624 
Odyddeas Kimon van Griekenland   17-9-2004     
Oebele van Zuiden        
Oebele Ages van der Meer        
Oebele Gosses van der Werf        
Oebele Pabes (Faber de) 1 kB 28-10-1730     
Oeble Boonstra        
Oeble Pieters (Faber de) 1 kB 27-8-1724     
Oede van Bergen (op Zoom)        
Oeds Doeckes   ongeveer 1584     
Oeds Gerbens   ongeveer 1634     
Oeds Johannes Bijlsma        
Oeds Rienks Douwes        
Oeds Watze Ripckema' zoon        
Oeg Ipes Hollander        
Oege Postma   24-10-1872  Bolsward  
Oege (Algera)        
Oege Aukes Breeuwsma   ongeveer 1792  Tirns  
Oege Jans (Doopnaam Hugo) Hobbema   8-9-1809  Ried  
Oege Jelles Houtema        
Oege Johannes 1 kB   Tirns  
Oege Klazes Hernam   20-10-1840  Baarderadeel  
Oege Pieters Hiddema   ongeveer 1832  Holwerd  
Oege Reimer Faber   ongeveer 1892  Lutkewierum  
Oege Sieuwkes 1 kB      
Oege Sipkes Faber   31-10-1861  Jorwerd  
Oege Sybrens de Vries        
Oege Uiltjes Plantinga        
Oege Uiltjes Plantinga   16-9-1815  Abbega (mairie Heeg)  
Oege Watzes van der Weide     Tirns - Thabor Klooster  
Oege Willems Kamminga        
Oegunda Geertruida Jacobus' Heemstra   5-3-1884  Bolsward  
Oeke Bonthuis   15-12-1915  Joure  
Oeke Hamers   12-4-1867  Oosterwierum  
Oeke Hoogma        
Oeke Huitema   20-2-1884  Bolsward  
Oeke Huitema   27-1-1885  Hartwerd - Oldeclooster  
Oeke Metz   ongeveer 1887     
Oeke Roma   4-11-1859  Bolsward  
Oeke Roma   14-2-1862  Bolsward  
Oeke Talsma        
Oeke Wiarda   ongeveer 1853  Harlingen  
Oeke Yntema   5-6-1855  Bolsward  
Oeke Annes Terpstra   6-9-1808  Wirdum  
Oeke Aukes        
Oeke Bernardus Bruinsma   3-3-1877     
Oeke Bernardus Hoogterp   20-10-1821  Franeker  
Oeke Catharina Gosseling   12-5-1895  Enschede  
Oeke Douwes Brandsma   1847  Makkum  
Oeke Douwes Douma   ongeveer 1836  Poppingawier  
Oeke Eke Grijpma   14-10-1922  Franeker  
Oeke Elizabeth Wierema   17-3-1903     
Oeke Hayes van der Werf   25-1-1860  Bolsward  
Oeke Hieltjes van der Zee   ongeveer 1822  Tjerkwerd  
Oeke Jans        
Oeke Jans Monkelbaan        
Oeke Jans (Juliana) Adama 1 kB   Salverd onder Franeker  
Oeke Johanna Altenburg   6-3-1922  Oosterend - Roodhuis  
Oeke Johannes Huitema   6-8-1845  Hartwerd - Oldeclooster  
Oeke Lolles van der Meulen   ongeveer 1836  Dedgum  
Oeke Maria Engwerda   24-10-1894  Roodhuis  
Oeke Marie Miedema   10-10-1914  Greonterp  
Oeke Pieters Engwerda   17-7-1848  Oosterend  
Oeke Reyers Flapper   ongeveer 1820  Workum  
Oeke Reyners        
Oeke Siebrens Oostra   29-12-1805  Oosterwierum  
Oeke Siebrens (Ulkje)     Workum  
Oeke Sjoerds Huitema   16-4-1869  Hartwerd - Oldeclooster  
Oeke Sjoerds van der Werf   21-4-1842  Burgwerd  
Oeke Sybolts Walda        
Oeke Titus' Andringa   31-12-1906  Wymbritseradeel  
Oeke Ypes (doopnaam Odatio) Hollander     Burgwerd - Grons  
Oekje Sipkes Hoogma   1-3-1903  Oosterwierum  
Oene Bangama        
Oene van der Zee   6-5-1879  Westhem - Blauwhuis  
Oene Baukes Sieperda   ongeveer 1818  Bolsward  
Oene Cornelis Tadema        
Oene Douwes Tadema   10-7-1854  Wonseradeel  
Oene Freerks Loopstra        
Oene Gerrits        
Oene Gerrits Veltman 1 kB ongeveer 1809  Oenkerk  
Oene Hemmes        
Oene Jacobs de Jong   ongeveer 1843  Haskerhorne  
Oene Jans Kingma   ongeveer 1850  Rauwerd  
Oene Jochums Dolstra        
Oene Pieters Boonstra   6-2-1852  Opsterland  
Oene Sakes        
Oene Sietze van der Veen   ongeveer 1886  Zaandam  
Oene Yntes Kingma   ongeveer 1810  Rauwerd  
Oepje Leenderts van Diggelen   ongeveer 1845  Nijehaske  
Oepke Dooitjes de Jong        
Oepke Johannes Bouma        
Oepke Meiles Schotanus        
Oepke Minnes Vellinga   ongeveer 1820  Wommels  
Oepke Piebes Andela 1 kB 29-9-1824  Leeuwarden  
Oepke Pieters Andela   28-7-1811  Bolsward  
Oepke Pieters Bouma        
Oepke Pybes Andela 1 kB      
Oepke Sytses Westra        
Oepkje Ymkje (Loes) Adema   14-5-1921  Makkum  
Oepkje Ynzes Bouma   7-10-1857  Tzum  
Oetske Cornelis Schaaf   ongeveer 1836  Makkum  
Okje Aukes   8-5-1854  Woudsend  
Okje van der Woude        
Okje Alles Andela 1 kB 9-5-1868  Wons  
Okje Aukes Aukes   3-9-1816  Woudsend  
Okje Reinders de Groot        
Okjen de Vries   ongeveer 1895     
Okjen Cornelis   1770  Sneek  
Okke Dokter   14-1-1808  Zuidhoek onder Vrouwenparochie  
Okke Flapper 1 kB 1813  Burgwerd  
Okke Hoekema        
Okke Postma        
Okke Baukes de Boer   18-12-1836  Burgwerd  
Okke Gerrits Hoekema   2-3-1819  Tjalhuizum  
Okke Harings Altenburg   ongeveer 1894  Lutkewierum  
Okke Johannes Okkema (Ockema)        
Okke Pieters Miedema   21-2-1845  Burgwerd  
Okke Pieters Yntema   20-6-1888  Lutkewierum  
Okke Reins   1642  Folsgare  
Okke Reins Miedema   1811  Burgwerd  
Okke Reins Miedema   23-7-1814  Burgwerd  
Okke Rients' Huitema   27-4-1892  Wymbritseradeel  
Okke Wopkes van der Wey   21-8-1838  Nijland  
Okke Yentes Bekema   ongeveer 1844  Workum  
Okkje Atzes Groeneveld   ongeveer 1815  Sybrandaburen  
Olav V van Noorwegen        
Olfert van der Pol        
Olga Romanov   11-7-1792     
Olga Rusland        
Olga Alma (Alma) Grosskunz   5-9-1922  Oeloe-Limomanis (Padang)  
Olga Alma (Olga) Grosskunz   8-7-1925     
Olga Nicolaiewitsj Romanov        
Olle Westling        
Olof Daniel Westling   15-9-1973  Ockelbo  
Onna Sytiez Jorna   ongeveer 1456     
Onno Joost Quintus 1 kB      
Optalmus (Ypke) (Ketelaar) 1 kB 4-5-1789  Workum  
Oreste Stefanini        
Orsel van Burmania        
Orseltie Hendriks        
Oscar   1859     
Oscar I van Zweden en Noorwegen        
Oskar II van Zweden en Noorwegen   1829     
Oswald Berg 's Heerenberg        
Oswald Bloemen   6-9-1911  Roermond  
Ot Antonius Veltman   ongeveer 1904  Groningen  
Otheldildis       1614305537 
Otheldildis       403576385 
Otje Tjittes Scheltinga   24-1-1852  Gaasterland  
Otte Hollander   1873  Workum  
Otte Homminga        
Otte Jellema 1 kB   Tjerkwerd  
Otte Sybrandy   ongeveer 1862     
Otte Veltman        
Otte Alberts Foekema   ongeveer 1806  Westhem  
Otte Andries   ongeveer 1686     
Otte Clases Jellema        
Otte Eeuwes Broersma        
Otte Hendriks   ongeveer 1620     
Otte Herkes Straatsma        
Otte Herkes Straatsma   2-4-1892  Sloten  
Otte Hettes Jellema   29-5-1867  Goënga  
Otte Jans van der Plaats   29-7-1885  Wonseradeel  
Otte Jans Postma   20-12-1831  Bolsward  
Otte Jans Rampion        
Otte Jans Schuurmans        
Otte Jarigs Dijkstra   24-10-1884  Huizum  
Otte Johannes Symonsma        
Otte Klazes van der Weide   ongeveer 1798  Loënga  
Otte Lieuwes Andela   20-10-1899  Arum  
Otte Matthijs Steenbergen   26-9-1862  Tjerkwerd  
Otte Oedzes Beswerda        
Otte Pieters Andela 1 kB 22-1-1832  Arum  
Otte Pieters de Beer   ongeveer 1832  Workum  
Otte Pieters Kingma   24-9-1824  oosterend  
Otte Pieters Kingma   12-10-1894  Dronrijp  
Otte Rientses Kingma   ongeveer 1764  Irnsum  
Otte Rintsjes van der Weide   21-12-1889  Itens  
Otte Ripperts Visser   27-12-1895  Wonseradeel  
Otte Sipkes Jellema 1 kB   Hieslum  
Otte Sybrens Andela   20-5-1895  Wonseradeel  
Otte Thomas Schuurmans        
Otte Tjitses van Oostrum        
Otte Wybes Feenstra        
Otte Ypkes Ketelaar   3-8-1827  Wonseradeel  
Otte Ysbrands Galema 1 kB 19-9-1744  Oosterwierum  
Ottie Bouwhuis        
Ottilie van Nassau        
Ottje Alles Andela   15-6-1870  Wonseradeel  
Ottje Alles Andela   29-1-1875  Wonseradeel  
Ottje Jans Mensinga   ongeveer 1871  Workum  
Ottje Ottes Schuurmans   20-12-1821  Burgwerd  
Ottje (Atje) Tjittes Scheltinga   27-11-1853  Mirns en Bakhuizen  
Otto van Bronckhorst        
Otto Brune        
Otto van Haeften        
Otto van Lippe-Brake   1589    3078 
Otto Stoelinga        
Otto van Wachtendonk        
Otto Acronius Hettinga   14-8-1880  Dongjum  
Otto I van Brunswijk       43818506 
Otto I van Gelre en Zutphen       12611586 
Otto I van Nassau-Dillenburg       3152896 
Otto I de Grote / keizer   23-11-912  Wallhausen, Duitsland  
Otto II       201785538 
Otto II Nassau-Dillenburg   ongeveer 1300    788224 
Otto II Wittelsbach       7340120 
Otto III van Brandenburg        
Otto Michiel Hettinga   24-5-1952  Klooster Lidlum  
Otto Tjebbes Hettinga   17-8-1837  Bolsward  
Otto V van Brandenburg        
Otto V Wittelsbach       29360480 
Otto Ysbrand Hettinga   8-2-1911  Dongjum  
Outger Meijnerts        
Owen Tudor       934808 
O. Begeman        
O. Bosma        
O. Hofstra        
O. Kuipers        
O. (Tily) de Vries        

Totaal 270 personen in deze lijst met letter O.

Naar voornamen beginnend met letter N

Naar voornamen beginnend met letter P

Personen index