Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: O

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter N

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter P

Totaal 990 personen met 95 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een O:
oan board fan it skûtsje fan syn heit (1)
Oberelvenich Duitsland (1)
Oberkassel (3)
Ockelbo (1)
Oegeklooster (1)
Oeloe-Limomanis (Padang) (1)
Oenkerk (15)
Offingawier (6)
Oirsbeek (3)
Oirschot (1)
Oldeboorn (15)
Oldebroek G. (1)
Oldeclooster (3)
Oldeclooster-Hartwerd (1)
Oldeholpade (4)
Oldeholtpade (2)
Oldeklooster (2)
Oldeklooster bij Hartwerd (1)
Oldelamer (2)
Oldemarkt (5)
Oldeouwer (21)
Oldeouwer (Scharsterbrug) (3)
Olderberkoop (1)
Oldetrijne (1)
Olterterp (4)
onder Vrouwenparochie (4)
Onstwedde (1)
Oost- en West Souberg (1)
Oostdongeradeel (1)
Oostenrijk (1)
Oosterbierum (15)
Oosterend (134)
Oosterend - Roodhuis (47)
Oosterend Frl. (1)
Oosterend Hennaarderadeel (4)
Oosterend Henn. (2)
Oosterend / Sanlein (2)
Oosterend? (1)
Oosterend/Wommels ? (1)
Oosterhaule (5)
Oosterhout (1)
Oosterierum (1)
Oosterlittens (139)
Oostermeer (7)
Oosternijkerk (2)
Oosterwierum (134)
Oosterwierum - De Dille (2)
Oosterzee (8)
Oosthem (64)
Ooststellingwerf (1)
Ootmarsum (1)
Opeinde (1)
Oppenhuizen (18)
Opperdoes (1)
Opsterland (4)
Oranjewoud (10)
Orbe, Zwitserland (1)
Orléans, Frankrijk (1)
Osnabruck (3)
Osnabrück Duitsland (1)
Ossendrecht (1)
Ossenzijl (1)
Ottawa (1)
Oude Pekela (1)
Oudebildtzijl (2)
Oudega (113)
Oudega - Vitushoeve (1)
Oudega - W (1)
Oudega -HO- (4)
Oudega -W- (21)
Oudega -W- (Idzega) (1)
Oudega Hon (2)
Oudega H.O. (6)
Oudega-Sandfirsterri... (1)
Oudega Sm. (1)
Oudega Wymbritseradeel (4)
Oudega Wym. (4)
Oudega W. (5)
Oudega ? (3)
Oudega (HO) (1)
Oudega (Wym.) (1)
Oudega (W) (1)
Oudehaske (16)
Oudehorne (4)
Oudemirdum (38)
Oudeschoot (5)
Oudeschoot mairie Knijpe (1)
Oudkerk (9)
Oudkerk (de Klinze) (1)
Oudwoude (1)
Ouwster Nijega (13)
Ouwsterhaule (3)
Ouwsternijega (1)
Overpelt (1)
Oxford (2)

Totaal 990 personen met 95 verschillende geboorteplaatsen bij deze letter O.

Personen index

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
oan board fan it skûtsje fan syn heit (1922 - 2013) Anne Hoekstra    
Oberelvenich Duitsland (1901 - ) Ymkje Jacobs Boekema    
Oberkassel (1812 - 1884) Julius Peter Hermann August von Lippe-Biesterfeld   48 
Oberkassel (1842 - ) Ernst Casimir Friedrich von Lippe Biesterfeld   24 
Oberkassel (1872 - 1934) Bernhard Casimir Friedrich Gustav Heinrich Wilhelm Eduard von Lippe Biesterfeld   12 
Ockelbo (1973 - ) Olof Daniel Westling    
Oegeklooster (1821 - ) Geertje Yebs Seffinga    
Oeloe-Limomanis (Padang) (1922 - 2006) Olga Alma (Alma) Grosskunz    
Oenkerk (1806 - ) Nieske Hendriks Faber    
Oenkerk (1809 - 1832) Oene Gerrits Veltman 1 kB  
Oenkerk (1814 - 1888) Willem Douwes van der Heide    
Oenkerk (1833 - ) Aurelia Sytses Bleeker    
Oenkerk (1846 - ) Haye Johannes Boomsma    
Oenkerk (1852 - 1872) Aaltje van der Heide    
Oenkerk (1853 - ) Renske Harmens (Rinske) Bouma    
Oenkerk (1855 - 1930) Jitze Willems van der Heide    
Oenkerk (1858 - ) Meint Baukes Groothof    
Oenkerk (1858 - 1860) Sytske Bleeker    
Oenkerk (1879 - ) Willem Jitzes van der Heide    
Oenkerk (1891 - ) Bauke Meintes Groothof    
Oenkerk (1894 - ) Elisabeth de Vries    
Oenkerk (1896 - ) Sytske Meintes Groothof    
Oenkerk (1911 - 1994) Jakob de Vries    
Offingawier (1801 - ) Laaske Laases Teppema    
Offingawier (1824 - 1912) Trijntje Gerbens Jellema    
Offingawier (1880 - 1966) Syberen Pieters Siderius    
Offingawier (1921 - 2002) Bouke Oudega    
Offingawier (1922 - 2011) Hiltsje Sieperda    
Offingawier (1923 - 2014) Wiepkje van der Zijl    
Oirsbeek (1884 - 1941) Maria Antonia (Tonia) Bemelmans    
Oirsbeek (1920 - 1934) Johannes Josephus Hubertus (Sjang) Baur    
Oirsbeek (1921 - 2019) Maria Josepha Elisabeth (Lieske) Baur    
Oirschot (1818 - 1888) Johanna Elisabeth de Roij    
Oldeboorn (1796 - ) Mettje Pieters Bergsma    
Oldeboorn (1808 - ) Fokke Alles Kerkhof    
Oldeboorn (1808 - ) Hiltje Alles Kerkhof    
Oldeboorn (1814 - ) Mintje Kerkhof    
Oldeboorn (1823 - ) Harmen Hotzes Hofstra    
Oldeboorn (1836 - ) Ymkje Johannes Bottema    
Oldeboorn (1845 - ) Catharina Elisabeth Poiesz    
Oldeboorn (1847 - ) Eelke Egberts Bouma    
Oldeboorn (1848 - 1918) Johan Bernard Poiesz    
Oldeboorn (1870 - ) Dirk Rudolph Buma 1 kB  
Oldeboorn (1877 - ) Klaas Aukes Boersma    
Oldeboorn (1898 - ) Gerrit Kornelis' Waringa    
Oldeboorn (1918 - 2014) Lammert Meester    
Oldeboorn (1920 - 2010) Aaltje Dijkstra    
Oldeboorn (1924 - 2014) Hendrikje Brandsma    
Oldebroek G. (1898 - ) Jacob ten Hoeve    
Oldeclooster (1903 - ) Yfke Taekes Hiemstra    
Oldeclooster (1918 - 1918) levenloos kind Teernstra    
Oldeclooster (1921 - 2017) Maria Catharina (Marie) Teernstra    
Oldeclooster-Hartwerd (1720 - ) Gerbrig Simons    
Oldeholpade (1754 - 1830) Sybrig Foppes Scheltinga 1 kB  
Oldeholpade (1759 - 1827) Abeltje Jans de Vries 1 kB  
Oldeholpade (1810 - 1869) Maria Sabina Terwisscha van Scheltinga    
Oldeholpade (1913 - 1997) Greorgius Rudolphius (Jurjen) Bos    
Oldeholtpade (1876 - ) Cecilia Johanna Bos    
Oldeholtpade (1925 - 2002) Eize (Eise) de Jong    
Oldeklooster (1817 - ) Baukje Symons Adema    
Oldeklooster (1818 - ) Pieter Symons Adema    
Oldeklooster bij Hartwerd (1905 - ) Veronica Taekes Hiemstra    
Oldelamer (1774 - 1827) Jan Piers de Vries    
Oldelamer (1801 - 1895) Sijke Jans (Lucia) de Vries    
Oldemarkt (1830 - ) Annigje Jannes' Poelman    
Oldemarkt (1831 - 1867) Johannes Franciskus Tulleners    
Oldemarkt (1868 - 1952) Jacobus Hendriks Osse    
Oldemarkt (1909 - ) Antje Dol    
Oldemarkt (1924 - 2013) Petrus Johannes (Piet) Haverkamp    
Oldeouwer (1595 - 1641) Reinsck Andriesdr. Assema    
Oldeouwer (1742 - 1821) Jacob Harmens Mulder    
Oldeouwer (1811 - ) Jouke Pieters Veldman    
Oldeouwer (1814 - ) Wiebe Annes de Boer    
Oldeouwer (1819 - ) Tied Roelofs de Ree    
Oldeouwer (1838 - 1915) Tietje Douwes Zwaga    
Oldeouwer (1855 - ) Antje Kornelis Pot    
Oldeouwer (1858 - ) Jochum Meinzes Rijpkema    
Oldeouwer (1860 - ) Klaaske Meinzes    
Oldeouwer (1862 - 1914) Elisabeth Meinzes (Betje) Rijpkema    
Oldeouwer (1884 - ) Jitske Sjoerds Jellesma    
Oldeouwer (1888 - ) Akke Johannes Rijpkema    
Oldeouwer (1897 - 1983) Durk Sj. Bouma    
Oldeouwer (1905 - 2003) Tjitze Siebrens Hoekstra    
Oldeouwer (1908 - 1994) Agatha Anna de Jong    
Oldeouwer (1909 - 1971) Nicolaas Jozeph (Klaas Pieters) de Jong 1 kB  
Oldeouwer (1919 - 1989) Nicolaas Joachim (Nico) Hettinga    
Oldeouwer (1920 - 1988) Jacob Migchiel de Jong    
Oldeouwer (1921 - ) Helena Louisa Anna (Lena) Hettinga    
Oldeouwer (1924 - ) Eduard Poulinus Hettinga    
Oldeouwer (1925 - ) Menardus Joachum Hettinga    
Oldeouwer (Scharsterbrug) (1864 - 1941) Froukje Meinzes Rijpkema    
Oldeouwer (Scharsterbrug) (1882 - 1963) Catharina Christina Rijpkema    
Oldeouwer (Scharsterbrug) (1922 - ) Elisabeth Catharina Hettinga    
Olderberkoop (1794 - 1852) Apollonia Johannes (Abeltje) Wijngaard    
Oldetrijne (1907 - 1963) Alida Odilia Bouma    
Olterterp (1812 - 1875) Wytze Gerrits Veltman    
Olterterp (1814 - ) Tjipkjen Gerrits Veltman    
Olterterp (1818 - ) Gaiske Gerrits Veltman    
Olterterp (1822 - ) Geeske Gerrits Veltman    
onder Vrouwenparochie (1761 - ) Gepkje Dokter    
onder Vrouwenparochie (1764 - 1832) Jan Gerbens Docter 1 kB  
onder Vrouwenparochie (1767 - ) Jacob Docter    
onder Vrouwenparochie (1770 - ) Jannigje Dokter    
Onstwedde (1916 - 1993) Reinhold Petrus Többen    
Oost- en West Souberg (1897 - ) Johanna Wanjon    
Oostdongeradeel (1911 - ) Remmelt Sikkes Werkhoven    
Oostenrijk (1933 - ) Christa Maria Nowotny    
Oosterbierum (1730 - 1786) Pietje Jacobs (Pijttie)    
Oosterbierum (1816 - ) Tietje Jelles Zijlstra    
Oosterbierum (1838 - ) Ane Jelles Jukema    
Oosterbierum (1839 - ) Jetske Jelles Jukema    
Oosterbierum (1841 - ) Sibbeltje Jelles Jukema    
Oosterbierum (1862 - 1944) Neeltje Viersen    
Oosterbierum (1881 - ) Wiepkje Annes Anema    
Oosterbierum (1884 - ) Paulus Hilbrands Bruinsma    
Oosterbierum (1885 - ) Watze Geerts Brems    
Oosterbierum (1892 - 1972) Rommert Stellingwerf    
Oosterbierum (1893 - ) Berendina Herrema    
Oosterbierum (1920 - 2010) Tetje Visser    
Oosterbierum (1923 - 2013) Seerp Bruinsma    
Oosterbierum (1924 - 2012) Jan Jukema    
Oosterbierum (1925 - 2012) Geertje de Jong    
Oosterend (1737 - 1813) Berber Willems Monkel (Barbara) 1 kB  
Oosterend (1735 - ) Clara Willems (Claerke)    
Oosterend (1754 - ) Gerarda Piers    
Oosterend (1779 - 1809) Marijke Hendriks (Maria)    
Oosterend ( - 1794) Tiete Baukes    
Oosterend (1720 - 1758) Trijntje Lieuwes 1 kB  
Oosterend (1685 - 1762) Trijntje Gosses Sippens    
Oosterend (1724 - 1799) Ytje Gerrits Foekema    
Oosterend (1725 - 1763) Ytje Pieters    
Oosterend (1735 - 1776) Gerben Siebrens Jorna    
Oosterend (1747 - 1802) Jelle Feddriks Hiemstra    
Oosterend (1751 - ) Reinera Piers 1 kB  
Oosterend (1756 - 1829) Akke Pieters    
Oosterend (1758 - 1830) Trijntje Pieters Zonderland    
Oosterend (1762 - 1847) Petronella (Pierke) (Zonderland)    
Oosterend (1763 - 1810) Anske Pieters Zonderland    
Oosterend (1767 - 1837) Simke Pieters (Wietsma / Wytsma)    
Oosterend (1768 - 1857) Ymke Rinnerts (Donia)    
Oosterend (1768 - ) Johannes (Jan)    
Oosterend (1770 - 1835) Marijke Pieters (Maria) Wietsma    
Oosterend (1772 - 1859) Jan Gerbens Jorna    
Oosterend (1772 - 1847) Berber Jelles Hiemstra    
Oosterend (1774 - 1829) Keimpe Gerbens Jorna    
Oosterend (1775 - 1831) Pietje Rienks Slippens    
Oosterend (1779 - 1849) Yme Rientses Slippens    
Oosterend (1779 - 1847) Feddrik Jelles Hiemstra    
Oosterend (1780 - 1830) Johannes Jelles Hiemstra    
Oosterend (1786 - ) Gerrit Jans Reen    
Oosterend (1790 - 1871) Catharina Jettes van der Meer    
Oosterend (1791 - ) Joannes Tjeerds de Jong    
Oosterend (1794 - 1852) Trijntje Sints Leistra    
Oosterend (1797 - ) Richtje Wybes van der Schaaf    
Oosterend (1804 - ) Jan Minnes Vellinga    
Oosterend (1805 - ) Sjoerd Tjipkes Ypma    
Oosterend (1809 - ) Sjoerdtje Pieters Vellinga    
Oosterend (1810 - 1892) Rengertje Rinderts Donia    
Oosterend (1812 - ) Ype Meinderts Kuipers    
Oosterend (1812 - ) Yde Johannes Sjaarda    
Oosterend (1812 - 1888) Gerlof Ymes Slippens    
Oosterend (1813 - ) Thomas Rinderts Donia    
Oosterend (1814 - ) Hessel Johannes Sjaarda    
Oosterend (1815 - 1888) Pieter Meinders Kuipers    
Oosterend (1817 - ) Feikje Klazes Haringsma    
Oosterend (1817 - ) Sjoerd Ates Ypma    
Oosterend (1818 - ) Sjoerdje Jans Mellema    
Oosterend (1819 - 1836) Sytze Meinderts Kuipers    
Oosterend (1819 - 1907) Dooitze Sjoerds van der Zee    
Oosterend (1821 - ) Geertje Meinderts Kuipers    
Oosterend (1822 - ) Douwe Gerrits Reen    
Oosterend (1823 - ) Lolkje Pieters Kingma    
Oosterend (1824 - ) Riemke Thomas Stienstra (Steenstra)    
oosterend (1824 - 1889) Otte Pieters Kingma    
Oosterend (1824 - ) Sytske Meinderts Kuipers    
Oosterend (1824 - 1897) Tjerk Ymes Slippens    
Oosterend (1825 - ) Pieter Sikkes Steenstra    
Oosterend (1825 - ) Pietje Mattheus Hoeben    
Oosterend (1826 - ) Trijntje Pieters de Boer    
Oosterend (1827 - 1910) Baukje (Baije) Slippens    
Oosterend (1828 - 1885) Jelle Ymes Slippens    
Oosterend (1830 - ) Anna Jaspers (Antje) Zijlstra    
Oosterend (1830 - ) Antje Pieters Kingma    
Oosterend (1831 - 1906) Martinus Ymes Slippens    
Oosterend (1832 - ) Trijntje Rientses Kingma    
Oosterend (1832 - ) Stijnje Pieters Kingma    
Oosterend (1833 - ) Yme Tiedes Vellinga    
Oosterend (1833 - 1921) Akke Hendriks Douma    
Oosterend (1833 - ) Fokje Pieters Kingma    
Oosterend (1834 - 1887) Ate Ymes Slippens 1 kB  
Oosterend (1836 - ) Jildo Jans Vellinga    
Oosterend (1836 - ) Hermanus Simmes van der Meer    
Oosterend (1837 - ) Willemke Hettes Ypma    
Oosterend (1838 - ) Fokeltje Gerrits de Boer    
Oosterend (1839 - ) Bouwe Heeres Hoekstra    
Oosterend (1840 - ) Jimkje Heerkes Westra    
Oosterend (1841 - ) Dieuwke Gerrits de Boer    
Oosterend (1842 - ) Minne Ates Wiersma    
Oosterend (1842 - ) Cornelis Klases Witteveen    
Oosterend (1844 - ) Jantje Dirks Heeg    
Oosterend (1844 - ) Lijsbeth Klazes Veltman    
Oosterend (1846 - ) Pieter Annes Bleeker    
Oosterend (1847 - 1848) Baukje Thomas Wiersma    
Oosterend (1847 - 1878) Gerrit Sjirks Joustra    
Oosterend (1848 - ) Wikje Klazes Veldman    
Oosterend (1848 - 1880) Doetje Ydema    
Oosterend (1848 - 1849) Ate Thomas Wiersma    
Oosterend (1848 - 1910) Oeke Pieters Engwerda    
Oosterend (1850 - ) Pier Hendriks Tuinema    
Oosterend (1850 - 1850) Baukje Thomas Wiersma    
Oosterend (1850 - 1936) Harmen Pieters Engwerda    
Oosterend (1854 - ) Douwe Ypkes Huisman    
Oosterend (1854 - 1911) Cornelis Pieters Witteveen    
Oosterend (1855 - ) Riemke Witteveen    
Oosterend (1855 - 1920) Hiltsje Popkes de Boer    
Oosterend (1856 - ) Eelkjen Witteveen    
Oosterend (1857 - ) Eelkjen Witteveen    
Oosterend (1859 - ) Marijke    
Oosterend (1862 - 1922) Baukje Lodewijks Flapper    
Oosterend (1863 - ) Ate Minnes Wiersma    
Oosterend (1863 - ) Hessel Lodewijks Flapper    
Oosterend (1864 - ) Willem Arnold Minnes Wiersma    
Oosterend (1865 - 1950) Saakje Dooitzes van der Zee    
Oosterend (1865 - ) Sietske van der Valk    
Oosterend (1865 - ) Gerrit Ymes Vellinga    
Oosterend (1866 - 1934) Waltje Reins de Boer    
Oosterend (1866 - ) Dieuwke Lodewijks Flapper    
Oosterend (1868 - 1906) Trijntje Kamstra    
Oosterend (1868 - ) Minke Cornelis' Witteveen    
Oosterend (1873 - ) Nammen Andries' Namminga    
Oosterend (1873 - 1932) Hendrikje Pieters Dijkstra    
Oosterend (1874 - ) Jeltje Ypma    
Oosterend (1874 - ) Sjouke Andries' Dijkstra    
Oosterend (1875 - 1960) Henderina Dijkstra    
Oosterend (1875 - ) Titus Andreas' Dijkstra    
Oosterend (1876 - ) Klaas Klases de Jager    
Oosterend (1876 - ) Taetske Pieters Sierdsma    
Oosterend (1877 - ) Pietertje Winia    
Oosterend (1878 - ) Beitske Pieters Sierdsma    
Oosterend (1879 - 1942) Gerrit Sjirks Joustra    
Oosterend (1881 - ) Trijntje Sibbeltje Wynia    
Oosterend (1881 - 1959) Popke Annes de Boer    
Oosterend (1883 - ) Watze Jelles Spoelstra    
Oosterend (1889 - 1936) Jitske Engwerda    
Oosterend (1889 - ) Jan Hessels Altenburg    
Oosterend (1890 - ) Minne Ates Wiersma    
Oosterend (1891 - ) Harmke Huitema    
Oosterend (1900 - 1952) Pieter Engwerda    
Oosterend (1900 - 1978) Wijke Dokter    
Oosterend (1909 - ) Dirk Jans Hiemstra    
Oosterend (1911 - 1993) Waltje Maria Homminga    
Oosterend (1919 - 1982) Eduard Witteveen    
Oosterend (1920 - 2015) Tjalling Joustra    
Oosterend (1921 - 1958) Clazina Monica (Clazien) Witteveen    
Oosterend (1922 - 2005) Jantje Groustra    
Oosterend (1925 - 2016) Folkert Bosma 1 kB  
Oosterend - Roodhuis (1822 - 1899) Froukje Pieters Koopmans    
Oosterend - Roodhuis (1830 - 1861) Jacob Keimpes Teppema    
Oosterend - Roodhuis (1847 - 1918) Frans Pieters Engwerda    
Oosterend - Roodhuis (1853 - 1935) Johannes Pieters Engwerda    
Oosterend - Roodhuis (1854 - 1887) Marijke Pieters Engwerda    
Oosterend - Roodhuis (1855 - ) Geertje Jacobs Teppema    
Oosterend - Roodhuis (1856 - ) Hendrik Jacobs Teppema    
Oosterend - Roodhuis (1857 - ) Franskje Jacobs Teppema    
Oosterend - Roodhuis (1861 - ) Pietje Jacobs Teppema    
Oosterend - Roodhuis (1864 - 1893) Johannes Lodewijks Flapper    
Oosterend - Roodhuis (1865 - 1939) Jacob Folkerts Hettinga    
Oosterend - Roodhuis (1878 - 1948) Paulus Yebs Andela 4 kB  
Oosterend - Roodhuis (1879 - 1955) Sible Yebs Andela 1 kB  
Oosterend - Roodhuis (1881 - 1918) Marijke Hendriks van der Werf    
Oosterend - Roodhuis (1883 - 1961) Catharina van der Werf    
Oosterend - Roodhuis (1884 - 1956) Franciscus Poelsma    
Oosterend - Roodhuis (1885 - 1975) Akke Hendriks van der Werf    
Oosterend - Roodhuis (1886 - 1970) Geertruida Botes van der Weide    
Oosterend - Roodhuis (1888 - 1963) Jetze Hyltjes Brandsma 1 kB  
Oosterend - Roodhuis (1888 - 1906) Franciscus van der Werf    
Oosterend - Roodhuis (1890 - 1964) Sjoerd Hendriks van der Werf    
Oosterend - Roodhuis (1892 - 1968) Seakle Hessels Altenburg    
Oosterend - Roodhuis (1893 - 1893) Kind Engwerda 1 kB  
Oosterend - Roodhuis (1897 - 1917) Ate Pieters Bootsma    
Oosterend - Roodhuis (1898 - 1992) Catharina de Wolff    
Oosterend - Roodhuis (1898 - 1983) Klaas Brandsma    
Oosterend - Roodhuis (1899 - 1967) Yfke Jarings de Wolff    
Oosterend - Roodhuis (1904 - 1904) Hermana Agatha Galama 1 kB  
Oosterend - Roodhuis (1906 - 1984) Tjitte Jarings de Wolff    
Oosterend - Roodhuis (1908 - 1908) + kind Bootsma    
Oosterend - Roodhuis (1911 - 1991) Marie de Wolff    
Oosterend - Roodhuis (1913 - 2001) Johanna de Wolff 1 kB  
Oosterend - Roodhuis (1917 - ) Catharina Brandsma    
Oosterend - Roodhuis (1917 - 1971) Susanna Klazina Witteveen    
Oosterend - Roodhuis (1919 - 1992) Fetje Ida Altenburg    
Oosterend - Roodhuis (1919 - 2015) Hiltje Lydia Brandsma    
Oosterend - Roodhuis (1920 - 1995) Popke Jan Altenburg    
Oosterend - Roodhuis (1921 - 1993) Popke Jelle Altenburg 1 kB  
Oosterend - Roodhuis (1921 - 2008) Pieter Epke Bootsma    
Oosterend - Roodhuis (1922 - 1947) Oeke Johanna Altenburg    
Oosterend - Roodhuis (1922 - 1972) Siebrigje Petronella Zijlstra    
Oosterend - Roodhuis (1923 - ) Dominicus Bootsma    
Oosterend - Roodhuis (1923 - 2009) Anna Agatha (Annie) Altenburg    
Oosterend - Roodhuis (1923 - 1972) Jacob Theodoor Witteveen    
Oosterend - Roodhuis (1924 - 2002) Wiebe Simme Brandsma    
Oosterend - Roodhuis (1924 - 2001) Johanna Bootsma    
Oosterend - Roodhuis (1925 - 1925) kind Altenburg 1 kB  

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Oosterend Frl. (1914 - 1990) Jozeph Cornelis Witteveen    
Oosterend Hennaarderadeel (1839 - ) Antje Mattheus Houben    
Oosterend Hennaarderadeel (1844 - 1910) Harmen Tjebbes Witteveen    
Oosterend Hennaarderadeel (1857 - ) Aaltje Popkes de Boer    
Oosterend Hennaarderadeel (1864 - ) Trijntje Oepkes Schotanus    
Oosterend Henn. (1841 - ) Lukas Sijbrens Bonnema    
Oosterend Henn. (1883 - ) Sijbren Jelkes Bruinsma    
Oosterend / Sanlein (1748 - ) Heerke Piers    
Oosterend / Sanlein (1750 - ) Antie Piers    
Oosterend? (1766 - 1810) Gerrit Pieters (Wietsma)    
Oosterend/Wommels ? ( - 1737) Ybel Pieters    
Oosterhaule (1885 - ) Klaas Holtrop    
Oosterhaule (1910 - ) Durkje Boekema    
Oosterhaule (1915 - ) Anne Holtrop    
Oosterhaule (1917 - ) Pier Holtrop    
Oosterhaule (1919 - ) Grietje Holtrop    
Oosterhout (1905 - 1988) Piet de Jong    
Oosterierum (1881 - ) Catharina Broers de Boer    
Oosterlittens (1694 - ) Pijttje Tjerks    
Oosterlittens (1737 - 1801) Douwe Piers    
Oosterlittens (1751 - ) Sjoerd Wiarda    
Oosterlittens (1755 - 1820) Trijntje Hoitinga van Wiarda    
Oosterlittens (1759 - 1812) Mintje Abels Wiarda    
Oosterlittens (1761 - 1815) Riemke Lunia van Wiarda    
Oosterlittens (1765 - ) Sjoerdtje Wierdina Wiarda    
Oosterlittens (1798 - ) Boote Klazes Nijdam    
Oosterlittens (1801 - ) Hendriks Franzes Zaadstra    
Oosterlittens (1802 - ) Baukjen Symons Strikwerda    
Oosterlittens (1802 - ) Aaltje Hendriks Hoekstra    
Oosterlittens (1803 - ) Romkje Feddes van der Meulen    
Oosterlittens (1803 - 1851) Pieter Jans Radersma    
Oosterlittens (1807 - ) Haye Franses Zaadstra    
Oosterlittens (1808 - ) Tiete Hendriks Wiersma    
Oosterlittens (1809 - ) Pietje Taekes Fopma    
Oosterlittens (1815 - ) Hendrik Jelles Bakker    
Oosterlittens (1817 - ) Durkje Taekes Fopma    
Oosterlittens (1820 - ) Bregtje Taekes Fopma    
Oosterlittens (1821 - ) Lolkje Jelles Hofstra    
Oosterlittens (1824 - 1847) Yttje Broers Bakker    
Oosterlittens (1825 - ) Frans Hendriks Zaadstra    
Oosterlittens (1825 - ) Jeltje Riemers van der Meulen    
Oosterlittens (1826 - ) Gepke Jelles Hofstra    
Oosterlittens (1827 - ) Minke Riemers van der Meulen    
Oosterlittens (1828 - ) Hendrik Hendriks Zaadstra    
Oosterlittens (1829 - 1855) Pier Sjoerds de Jong    
Oosterlittens (1831 - ) Sjoerdtje Thomas Tolsma    
Oosterlittens (1831 - ) Geertje Klazes Hernam    
Oosterlittens (1832 - ) Fedde Sjoerds de Jong    
Oosterlittens (1833 - ) Hendrik Tietes Wiersma    
Oosterlittens (1833 - ) Trijntje Hayes Zaadstra    
Oosterlittens (1834 - ) Anna Sjoerd de Jong    
Oosterlittens (1836 - 1894) Johannes Klazes Reinalda    
Oosterlittens (1836 - 1924) Foekje Klazes (Oeke) Hernam    
Oosterlittens (1837 - ) Riemer Klazes Reinalda    
Oosterlittens (1837 - ) Frans Hayes Zaadstra    
Oosterlittens (1838 - 1895) Pietje Johannes Felkers    
Oosterlittens (1840 - ) Wietse Baukes Seffinga    
Oosterlittens (1840 - 1867) Elizabeth Annes van Tuinen    
Oosterlittens (1841 - ) Houkje Aukes Frankena    
Oosterlittens (1842 - ) Johannes Jans Flameling    
Oosterlittens (1842 - ) Hendrik Hayes Zaadstra    
Oosterlittens (1843 - 1928) Hans Aukes Frankena    
Oosterlittens (1844 - ) Hyke Hendriks Bakker    
Oosterlittens (1845 - ) Riemertje Hayes Zaadstra    
Oosterlittens (1845 - ) Nolke Harmens van der Werf    
Oosterlittens (1846 - ) Antje Sjoerds Nijland    
Oosterlittens (1847 - 1903) Sybrigje Jans Flameling    
Oosterlittens (1848 - 1891) Douwe Reinders Woudstra    
Oosterlittens (1848 - ) Antje Sjoerds Ypma    
Oosterlittens (1851 - ) Froukje Idses Kuperus    
Oosterlittens (1852 - ) Jan Hendriks Bakker    
Oosterlittens (1853 - ) Nieske Sipkes Faber 1 kB  
Oosterlittens (1855 - ) Klaas Sipkes Faber    
Oosterlittens (1857 - ) Hendrik Hendriks Zaadstra    
Oosterlittens (1858 - ) Fedde Franses Zaadstra    
Oosterlittens (1859 - ) Johannes Hendriks Zaadstra    
Oosterlittens (1860 - ) Ulbe Thijsses van Dijk    
Oosterlittens (1860 - ) Pietje Riemers Reinalda    
Oosterlittens (1860 - ) Auke Jans Bonsma    
Oosterlittens (1862 - ) Tietje Jans Bonsma    
Oosterlittens (1862 - 1897) Antje Lolkes Musch    
Oosterlittens (1863 - ) Martje Hendriks Wiersma    
Oosterlittens (1863 - ) Hinke Jans Bonsma    
Oosterlittens (1863 - ) Anne Riemers Reinalda    
Oosterlittens (1863 - 1893) Jantje Douwes Kuperus    
Oosterlittens (1864 - ) Klaas Johannes Reinalda    
Oosterlittens (1865 - 1927) Tietje Thijsses van Dijk    
Oosterlittens (1865 - 1929) Sytske Hessels van der Wal    
Oosterlittens (1865 - 1865) Jantje Jans Bonsma    
Oosterlittens (1865 - ) Sjoerdtje Riemers Reinalda    
Oosterlittens (1866 - ) Klaas Folkerts Struiksma    
Oosterlittens (1866 - ) Jantje Jans Bonsma    
Oosterlittens (1868 - ) Jelle Hendriks Wiersma    
Oosterlittens (1868 - ) Albertje Johannes' Reinalda    
Oosterlittens (1868 - ) Trijntje Riemers Reinalda    
Oosterlittens (1869 - 1955) Hendrik Jans Bonsma    
Oosterlittens (1870 - ) Antje Tjeerds Joustra    
Oosterlittens (1871 - ) Sjoukje Algers de Jong    
Oosterlittens (1871 - ) Fettje Riemers Reinalda    
Oosterlittens (1871 - 1924) Pieter Hanses Frankena    
Oosterlittens (1872 - ) Jan Philippus Wassenaar    
Oosterlittens (1872 - ) Pieter Riemers Reinalda    
Oosterlittens (1873 - 1898) Fetje Reinders Wassenaar    
Oosterlittens (1873 - ) Aukje Jans Bonsma    
Oosterlittens (1873 - 1952) Tjitse Halbes Huitema    
Oosterlittens (1873 - 1947) Sijke Johannes Flameling    
Oosterlittens (1874 - ) Sjoerd Jans de Jong    
Oosterlittens (1875 - 1958) Pieter Riemers Reinalda    
Oosterlittens (1877 - ) Sjerp Reinders Wassenaar    
Oosterlittens (1877 - ) Jeltje Riemers Reinalda    
Oosterlittens (1877 - ) Jacob Hanses Frankena    
Oosterlittens (1879 - ) Symen Riemers Reinalda    
Oosterlittens (1880 - 1961) Aaltje Bakker    
Oosterlittens (1882 - ) Bokje Piers Piekema    
Oosterlittens (1883 - ) Anske Willems Reidinga    
Oosterlittens (1887 - 1897) Auke Yebs Seffinga    
Oosterlittens (1890 - ) Jan Alberts Algera    
Oosterlittens (1891 - 1970) Aaltje Hendriks Bonsma    
Oosterlittens (1891 - 1893) Jan Yebs Seffinga    
Oosterlittens (1892 - 1892) Tjalling Yebs Seffinga    
Oosterlittens (1893 - ) Jeltje Tjeerds van Dijk    
Oosterlittens (1893 - 1987) Heike Yebs Seffinga    
Oosterlittens (1893 - ) Hans Pieters Frankena    
Oosterlittens (1894 - ) Jitske Anes Andela    
Oosterlittens (1895 - 1895) Jan Yebs Seffinga    
Oosterlittens (1895 - ) Reinder Pieters Frankena    
Oosterlittens (1896 - 1983) Akke Alberts Algera    
Oosterlittens (1896 - 1896) Auke Pieters Frankena    
Oosterlittens (1897 - 1952) Mintje Yebs Seffinga    
Oosterlittens (1897 - ) Antje Pieters Frankena    
Oosterlittens (1899 - ) Antje Pieters Reinalda    
Oosterlittens (1899 - 1929) Aukje Yebs Seffinga    
Oosterlittens (1899 - 2002) Sepkje Anes Andela    
Oosterlittens (1900 - ) Hans Jacobs Frankena    
Oosterlittens (1900 - 1991) Pietje Pieters Reinalda    
Oosterlittens (1900 - ) Hindrik Jacobus Frankena    
Oosterlittens (1901 - ) Foekje de Jong    
Oosterlittens (1902 - 1985) Jan Sjoerds de Jong    
Oosterlittens (1902 - 1903) Auke Pieters Frankena    
Oosterlittens (1904 - 1993) Anna Yebs Seffinga    
Oosterlittens (1905 - 1947) Auke Pieters Frankena    
Oosterlittens (1905 - ) Lolkje Pieters Reinalda    
Oosterlittens (1906 - 2013) Tjeerd Epema    
Oosterlittens (1906 - 1907) Antje Jacobs Frankena    
Oosterlittens (1906 - 1907) Sjouke Jacobs Frankena    
Oosterlittens (1907 - 1907) Tjalling Yebs Seffinga    
Oosterlittens (1910 - 1963) Feikje Pieters Frankena    
Oosterlittens (1910 - ) Ane Reins Andela    
Oosterlittens (1912 - 1976) Yeb Sjoerds Seffinga 1 kB  
Oosterlittens (1913 - ) Akke Reins Andela    
Oosterlittens (1913 - 1913) Sytske Reins Andela    
Oosterlittens (1915 - ) Rienk Reins Andela    
Oosterlittens (1919 - 1972) Johannes Sjoerd Seffinga    
Oosterlittens (1921 - 1998) Jurjen Seffinga    
Oosterlittens (1921 - 2014) Johannes Felkers    
Oosterlittens (1925 - 1988) Sjoerd Sj. Seffinga    
Oosterlittens (1925 - 2015) Evert Rodenhuis 1 kB  
Oostermeer (1852 - ) Alle Hessels Kerkhof    
Oostermeer (1861 - ) Geertje Atzes Veltman    
Oostermeer (1885 - ) Hendrikje Jacobs Hoeksma    
Oostermeer (1893 - ) Trijntje Atsma    
Oostermeer (1897 - 1936) Willem van der Veen    
Oostermeer (1901 - 1988) Trijntje van der Veen    
Oostermeer (1921 - 2012) Ytje Vellinga 1 kB  
Oosternijkerk (1824 - ) Janke Jans de Haan    
Oosternijkerk (1925 - 2016) Grietje Hoekstra    
Oosterwierum (1736 - 1798) Andrieske Ysbrands    
Oosterwierum (1775 - 1837) Doetje Oenes Kingma    
Oosterwierum ( - 1818) Hiltje Ysbrands (Galema) 1 kB  
Oosterwierum (1752 - 1827) Wieger Ysbrands Galema    
Oosterwierum (1530 - ) Hylc Gerrits Fogelsangh    
Oosterwierum (1737 - 1819) Geale Ysbrands Galema    
Oosterwierum (1741 - 1816) Klaas Ysbrands Galema 1 kB  
Oosterwierum (1744 - 1826) Otte Ysbrands Galema 1 kB  
Oosterwierum (1747 - 1826) Baukje Jouws Vogelsangh    
Oosterwierum (1747 - 1818) Marten Ysbrands Galema 1 kB  
Oosterwierum (1750 - ) Eeke Ysbrands (Galema)    
Oosterwierum (1757 - 1826) Lijsbeth (Lijsbert, Elisabeth) Jans Riemersma    
Oosterwierum (1764 - 1833) Lysbeth Sjoukes (Lysbeth Popkes) (doopnaam Elisabeth) 1 kB  
Oosterwierum (1765 - 1821) Berber Romkes    
Oosterwierum (1766 - 1825) Johannes Jan Riemersma    
Oosterwierum (1769 - ) Klaas Jans Riemersma    
Oosterwierum (1770 - 1838) Gerbrig Jans (Gepke) Jorna 1 kB  
Oosterwierum (1780 - 1849) Jan Sjerps Jorna    
Oosterwierum (1785 - 1836) Jacob Popkes Langedijk    
Oosterwierum (1787 - ) Jentje Tjerks Douma    
Oosterwierum (1788 - 1850) Ytje Tjerks Boersma    
Oosterwierum (1790 - 1829) Akke Tjerks Boersma    
Oosterwierum (1793 - 1883) Saakje Tjerks Boersma    
Oosterwierum (1797 - 1880) Janke Alberts Roorda    
Oosterwierum (1802 - 1854) Gerrit Siebrens Oostra    
Oosterwierum (1803 - 1875) Baukje Fopkes Wudmers (Widmers) 1 kB  
Oosterwierum (1804 - 1898) Afke Siebrens Oostra    
Oosterwierum (1805 - 1837) Aafke Sybrens Hoekstra    
Oosterwierum (1805 - 1874) Oeke Siebrens Oostra    
Oosterwierum (1807 - 1852) Sjutje Siebrens Oostra    
Oosterwierum (1808 - ) Gosse Alberts Roorda    
Oosterwierum (1808 - ) Klaaske Baukes Laroos    
Oosterwierum (1810 - 1885) Tjerk Douwes Douma    
Oosterwierum (1811 - 1839) Andries Doedes Koopmans    
Oosterwierum (1811 - 1846) Marijke Siebrens Oostra    
Oosterwierum (1813 - ) Popke Sjoukes Langedijk    
Oosterwierum (1814 - ) Pietje Sybrens Oostra    
Oosterwierum (1819 - 1894) Franciscus Johannes Assuerus Terwisscha van Scheltinga    
Oosterwierum (1820 - 1867) Petrus Harmens (Pieter) Engwirda    
Oosterwierum (1821 - 1910) Agatha Petronella Assuerus Terwisscha van Scheltinga    
Oosterwierum (1821 - 1853) Akke Harmens Engwerda    
Oosterwierum (1824 - 1893) Johannes Harmens Engwerda    
Oosterwierum (1824 - 1909) Johannes Gerardus Assuerus Terwisscha van Scheltinga    
Oosterwierum (1829 - ) Wytske Jans Hoeben    
Oosterwierum (1830 - 1872) Regina Jacobs (Yna) Langedijk    
Oosterwierum (1831 - ) Jacob Sjoukes van der Weide    
Oosterwierum (1833 - ) Tjerk Jentjes Boersma    
Oosterwierum (1833 - ) Trijntje Jans Hoeben    
Oosterwierum (1834 - ) Dingelom Klazes Hoogma    
Oosterwierum (1838 - 1877) Wytske Popkes Langedijk    
Oosterwierum (1842 - ) Folkert Harmens van der Werf    
Oosterwierum (1843 - ) Saekele Thijses Altenburg    
Oosterwierum (1844 - 1879) Minke Sjoukes van der Weide    
Oosterwierum (1845 - 1930) Hotske Thijses Altenburg    
Oosterwierum (1846 - ) Elisabeth Meintes Boersma    
Oosterwierum (1847 - 1928) Gerben Meintes Boersma    
Oosterwierum (1847 - ) Jacobus Thijses Altenburg    
Oosterwierum (1847 - ) Sjouke Popkes Langedijk    
Oosterwierum (1848 - ) Minke Meintes Boersma    
Oosterwierum (1848 - ) Gerben Jobs Santema    
Oosterwierum (1850 - ) Bokke Tjerks Douma    
Oosterwierum (1850 - ) Jan Thijses Altenburg    
Oosterwierum (1851 - ) Jacobus Meintes Boersma    
Oosterwierum (1852 - ) Sieuwke Tjerks Douma    
Oosterwierum (1852 - ) Eelkje Thijses Altenburg    
Oosterwierum (1853 - ) Japke Gerrits Kingma    
Oosterwierum (1853 - ) Sjoerdtje Jobs Santema    
Oosterwierum (1854 - ) levenloos kind Douma    
Oosterwierum (1854 - 1883) Dirkje Gerbens Bruinsma    
Oosterwierum (1854 - ) Eeltje Thijses Altenburg    
Oosterwierum (1855 - ) Durkje Piers Hoitinga    
Oosterwierum (1855 - ) Nieske Tjerks Douma    
Oosterwierum (1856 - ) Ymkje Palstra    
Oosterwierum (1858 - 1942) Ynskje Boukes Palstra    
Oosterwierum (1863 - ) Jan Titus Josef Hamers    
Oosterwierum (1864 - 1873) Franciscus Laurens Hamers    
Oosterwierum (1865 - 1949) Aagje Johannes Terwisscha van Scheltinga    
Oosterwierum (1866 - 1947) Theodorus Franciscus Hamers    
Oosterwierum (1866 - ) Popke Broers de Boer    
Oosterwierum (1866 - 1949) Augustinus Durks Hoekstra    
Oosterwierum (1867 - ) Oeke Hamers    
Oosterwierum (1868 - 1868) Laurens Bernardus Hamers    
Oosterwierum (1869 - ) Sipke Jiskes Hoogma    
Oosterwierum (1869 - ) Lolke Broers de Boer    
Oosterwierum (1869 - ) Anna Agatha Hamers    
Oosterwierum (1871 - 1938) Eeltje Broers de Boer    
Oosterwierum (1871 - 1943) Assuerus Johannes Terwisscha van Scheltinga    
Oosterwierum (1873 - ) Anne Broers de Boer    
Oosterwierum (1873 - ) Trijntje Vitus' Lolkema    
Oosterwierum (1874 - 1959) Feike Dingeloms Hoogma    
Oosterwierum (1874 - 1944) Hubertus Terwisscha van Scheltinga    
Oosterwierum (1876 - ) Beitske Broers de Boer    
Oosterwierum (1878 - ) Andries Jan's Altenburg    
Oosterwierum (1879 - ) Thijs Jan's Altenburg    
Oosterwierum (1879 - ) Meinte Gerbens Boersma    
Oosterwierum (1880 - ) Regina Broers de Boer    
Oosterwierum (1881 - 1960) Evert Gerbens Boersma    
Oosterwierum (1882 - ) Johanna Douwes Douma    
Oosterwierum (1882 - ) Pieter Sieuwkes Douma    
Oosterwierum (1882 - ) Trijntje van der Goot    
Oosterwierum (1882 - ) Trijntje Jisks Hoogma    
Oosterwierum (1883 - ) Saekele Jan's Altenburg    
Oosterwierum (1883 - 1948) Yeb Germens Boersma    
Oosterwierum (1885 - ) Bauke Doekes Schouwstra    
Oosterwierum (1885 - ) Ynskje Gerbens Boersma    
Oosterwierum (1886 - ) Pieter Bokkes Douma    
Oosterwierum (1886 - ) Wytske Broers de Boer    
Oosterwierum (1888 - ) Trijntje Schoustra    
Oosterwierum (1888 - ) Siemke Jan's Altenburg    
Oosterwierum (1888 - ) Tjerk Bokkes Douma    
Oosterwierum (1889 - ) Tjeerd Bokkes Douma    
Oosterwierum (1891 - ) Wybe Jan's Altenburg    
Oosterwierum (1891 - 1967) Ynte Jan Terwisscha van Scheltinga    
Oosterwierum (1893 - ) Jan Bokkes Douma    
Oosterwierum (1895 - ) Siebrigje Jan's Altenburg    
Oosterwierum (1896 - ) Feike Bokkes Douma    
Oosterwierum (1896 - 1896) + Kind Terwisscha van Scheltinga    
Oosterwierum (1897 - ) Geertje Sipkes Hoogma    
Oosterwierum (1898 - ) Tjitske Sybrens Palstra    
Oosterwierum (1899 - ) Jisk Sipkes Hoogma    
Oosterwierum (1899 - 1942) Jan Assuerus Terwisscha van Scheltinga    
Oosterwierum (1900 - ) Agnis Sipkes Hoogma    
Oosterwierum (1901 - ) Gatsche Sipkes Hoogma    
Oosterwierum (1902 - ) Bauke Sybrens Palstra    
Oosterwierum (1903 - ) Oekje Sipkes Hoogma    
Oosterwierum (1904 - ) Taeke Klases Dokter    
Oosterwierum (1904 - 2004) Elizabeth Dijkstra    
Oosterwierum (1910 - 1999) Wobbrigje Maria Altenburg    
Oosterwierum (1915 - 2002) Elisabeth Sofhie Hoogma    
Oosterwierum (1918 - 2007) Jan Th. Altenburg    
Oosterwierum (1923 - 2015) Elisabeth Petronella (Lies) Boersma    
Oosterwierum (1923 - 2013) Trynke Douma 1 kB  
Oosterwierum (1923 - 2014) Jan de Schiffart    
Oosterwierum (1924 - 2018) Fokje Sypersma    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Oosterwierum - De Dille (1915 - 2004) Marijke Altenburg    
Oosterwierum - De Dille (1923 - 2005) Andries Altenburg    
Oosterzee (1806 - ) Magcheltje Elings Koopmans    
Oosterzee (1828 - ) Eling Wiegers Visser    
Oosterzee (1830 - ) Jetske Wiegers Visser    
Oosterzee (1836 - ) Eling Wiegers Visser    
Oosterzee (1838 - ) Michiel Wiegers Visser    
Oosterzee (1841 - ) Klaas Wiegers Visser    
Oosterzee (1845 - ) Rinke Arjens de Jong    
Oosterzee (1845 - ) Antonia Wiegers Visser    
Oosthem (1759 - 1839) Geertje Gerrits Oostra    
Oosthem (1711 - 1735) Johannes Popkes    
Oosthem (1715 - ) Trientie Popkes    
Oosthem (1720 - 1723) Willem Popkes    
Oosthem (1722 - 1780) Willemke Popkes    
Oosthem (1723 - 1729) Siouk Popkes    
Oosthem (1725 - ) Anne Popkes    
Oosthem (1726 - ) Simke Popkes    
Oosthem (1729 - ) Siauk Popkes (Sjouwkjen)    
Oosthem (1733 - 1798) Jouke Popkes    
Oosthem (1736 - ) Hette Popkes    
Oosthem (1749 - 1812) Fokke Yttes Flapper    
Oosthem (1759 - ) Sjoerd Jacobs van Wieren    
Oosthem (1760 - 1826) Uiltje Jans Palsma    
Oosthem (1761 - 1826) Siebren Gerrits Oostra    
Oosthem (1763 - ) Honck Gerrits (Oostra)    
Oosthem (1766 - ) Broer Gerrits (Oostra)    
Oosthem (1769 - ) Grieti Gerrits (Oostra)    
Oosthem (1771 - ) Pietie Gerrits (Oostra)    
Oosthem (1792 - 1848) Feike Meyes Langedijk    
Oosthem (1794 - 1876) Bauwkjen Sytzes Wiersma    
Oosthem (1796 - 1865) Gatske Meijes Langedijk    
Oosthem (1798 - ) Ytje Sjoerds van Wieren    
Oosthem (1801 - ) Luutske Sjoerds van Wieren    
Oosthem (1803 - 1893) Antje Sietses Vriesinga    
Oosthem (1814 - ) Aaltje Uiltjes Palsma (Postma)    
Oosthem (1815 - ) Trijntje Uiltjes Palsma    
Oosthem (1819 - 1885) Sieuwke Uiltjes Palsma    
Oosthem (1842 - 1909) Sjerp Spieringa    
Oosthem (1843 - 1926) Grietje Meyes Flapper    
Oosthem (1846 - 1927) Marijke Meijes Flapper    
Oosthem (1847 - ) Jetske Wypkes Tijsma    
Oosthem (1849 - ) Jan Wypkes Tijsma    
Oosthem (1850 - 1937) Gerrit Meijes Flapper    
Oosthem (1851 - ) Leentje Wypkes Tijsma    
Oosthem (1852 - ) Johannes Piers Fortuin    
Oosthem (1852 - 1933) Lucretia Wypkes Tijsma    
Oosthem (1857 - ) Theunis Wytzes de Jong    
Oosthem (1857 - ) Ynte Wypkes Tijsma    
Oosthem (1860 - ) Tie Wypkes Tijsma    
Oosthem (1863 - 1947) Pierkje de Jong    
Oosthem (1871 - 1957) Jacob Lieuwes van Wieren    
Oosthem (1877 - ) Wypke Heins Schukken    
Oosthem (1879 - ) Haite Heins Schukken    
Oosthem (1880 - 1880) + zoon Hettinga    
Oosthem (1880 - 1880) + zoon Hettinga    
Oosthem (1880 - ) Jan Heins Schukken    
Oosthem (1881 - 1973) Hilarius Hettinga    
Oosthem (1883 - 1966) Alida Hettinga    
Oosthem (1884 - 1966) Assuerus Hettinga    
Oosthem (1890 - 1940) Boukje Pieters de Boer    
Oosthem (1891 - ) Klaaske van Berkum    
Oosthem (1892 - 1962) Antje Aukes Visser    
Oosthem (1892 - 1976) Ype Pieters de Boer    
Oosthem (1892 - ) Mari van Wieren    
Oosthem (1894 - ) Halbe Jacobs van Wieren    
Oosthem (1896 - ) Martzen van Wieren    
Oosthem (1901 - ) Grietje Hotske van Wieren    
Oosthem (1907 - 1982) Klaas Damstra    
Oosthem (1911 - ) Sytze Hobma    
Oosthem (1917 - 2001) Dieuwke Landman    
Oosthem (1923 - 2017) Minke Punter    
Oosthem (1924 - 2015) Wâtte Ruurds Abma    
Oosthem (1924 - 2014) Matzen Jellema    
Ooststellingwerf (1865 - 1865) levenloos kind Bos    
Ootmarsum (1891 - 1967) Cornelis Hubertus de Jonge    
Opeinde (1897 - ) Jan Jaspers Steendam    
Oppenhuizen (1799 - ) Jan Heeres Oppenhuis    
Oppenhuizen (1813 - ) Hillebrand Heeres Oppenhuis    
Oppenhuizen (1816 - ) Akke Annes de Jong    
Oppenhuizen (1816 - ) Durk Tjeerds Zijlstra    
Oppenhuizen (1823 - ) Uiltje Pieters Hettinga    
Oppenhuizen (1823 - ) Tjitske Wybes Zijlstra    
Oppenhuizen (1830 - ) Jan Harings Nauta    
Oppenhuizen (1832 - ) Gerrit Gerrits de Jong    
Oppenhuizen (1833 - ) Idske Harings Nauta    
Oppenhuizen (1835 - ) Trijntje Jans Oppenhuis    
Oppenhuizen (1841 - ) Tjeerd Dirks Zijlstra    
Oppenhuizen (1845 - ) Riemke Ekkes de Jager    
Oppenhuizen (1868 - ) Janke Tjeerds Zijlstra    
Oppenhuizen (1870 - ) Wybrigje Tjallings Koopmans    
Oppenhuizen (1873 - 1958) Hinke Gerrits de Jong    
Oppenhuizen (1875 - ) Albertje Gerrits de Jong    
Oppenhuizen (1912 - 1983) Michiel R. Veldhuis    
Oppenhuizen (1913 - 2017) Grietje Piersma    
Opperdoes (1794 - 1858) Elisabeth Jans Haringhuizen    
Opsterland (1852 - 1923) Oene Pieters Boonstra    
Opsterland (1858 - 1862) Fokke Kerkhof    
Opsterland (1863 - ) Ibeltje Fokkes Hanewalt (Hanewoud)    
Opsterland (1899 - 1990) Femke Hollander    
Oranjewoud (1837 - ) Hans Willem de Blocq van Scheltinga    
Oranjewoud (1848 - 1849) Gerrit Okkes Hoekema    
Oranjewoud (1850 - ) Gerrit Okkes Hoekema    
Oranjewoud (1853 - ) Afke Okkes Hoekema    
Oranjewoud (1858 - ) Hans Okkes Hoekema    
Oranjewoud (1860 - ) Trijntje Okkes Hoekema    
Oranjewoud (1877 - ) Johanna Lammerts Hofmeijer    
Oranjewoud (1879 - 1935) Maria Pieters Rijpkema    
Oranjewoud (1896 - 1974) Jantje Jager    
Oranjewoud (1911 - 2005) Jantje Prakken    
Orbe, Zwitserland (931 - 999) Adelheid    
Orléans, Frankrijk (801 - ) Waldrada of Worms    
Osnabruck (1660 - 1727) George I Lodewijk van Hannover   1826 
Osnabrück (1772 - ) Ludwig August Friedrich von dem Bussche-Haddenhausen   40 
Osnabrück (1915 - 2012) Bernadette Margaretha Maria König    
Osnabrück Duitsland (1873 - 1904) Emma Maria Elisabeth Jeltrup    
Ossendrecht (1907 - 1957) Huib J.F. Smelt    
Ossenzijl (1793 - 1828) Grietje Beerends Zijlstra    
Ottawa (1943 - ) Margriet Fransisca van Oranje Nassau    
Oude Pekela (1915 - 2000) Berendiena Geziena van den Hende    
Oudebildtzijl (1901 - 1980) Antje Bulthuis    
Oudebildtzijl (1907 - 1998) Jitske Wopkes Schat    
Oudega (1735 - 1770) Agniet Folkerts    
Oudega (1732 - ) Antje Murks    
Oudega (1788 - 1793) Gerrit Sjoerds Hiemstra    
Oudega (1741 - ) Haije Murks    
Oudega (1767 - 1855) Jetske Ruurds Huitema    
Oudega (1767 - ) Johannes Gerbens Palstra    
Oudega (1765 - 1830) Klaske Lolkes Lolkema    
Oudega (1764 - 1853) Sieuwke Gerbens Palstra    
Oudega (1762 - 1824) Sjoerd Gerbens Palstra 1 kB  
Oudega (1759 - 1831) Sybren Lolles van der Meulen    
Oudega (1783 - 1794) Wytske Sjoerds Hiemstra    
Oudega (1675 - 1748) Sybren Gosses (Sybrant) (Engwerda) 1 kB  
Oudega (1680 - ) Tierck Hoitedr    
Oudega (1695 - 1733) Gatske Jans    
Oudega (1714 - ) Douwe Hillebrants    
Oudega (1725 - 1784) Taeke Sybrands    
Oudega (1727 - 1805) Yfke Sybrens    
Oudega (1743 - 1833) Sjoerd Murks Hiemstra    
Oudega (1770 - 1841) Tjitske Jurjens Vriesinga    
Oudega (1771 - 1836) Wiebe Lases van der Zee    
Oudega (1785 - ) Sibbeltje Lazes van der Zee    
Oudega (1789 - 1862) Martsen Jacobs Flapper    
Oudega (1791 - 1873) Gerrit Jacobs Flapper    
Oudega (1791 - ) Pieter Piekes Nijland    
Oudega (1794 - ) Antje Jacobs Flapper    
Oudega (1794 - ) Pieter Jacobs Flapper    
Oudega (1795 - 1819) Antje Jacobs Flapper    
Oudega (1797 - ) Johannes Sjoerds Palstra    
Oudega (1797 - ) Lydia Bouwes Bandstra    
Oudega (1797 - 1869) Tjitske Sjoerds Hiemstra (Hemstra)    
Oudega (1798 - ) Harmen Lykles Nijholt    
Oudega (1800 - ) Michael Lykles Nijholt    
Oudega (1803 - 1890) Sietske Sjoerds Palstra    
Oudega (1806 - ) Klaas Dooitzes Yedema    
Oudega (1808 - 1837) Akke Sjeuwkes Lolkema    
Oudega (1808 - 1901) Marijke Sjoerds Palstra    
Oudega (1810 - ) Waltje Dooitzens Ydema    
Oudega (1810 - ) Pieter Popkes Jansma    
Oudega (1811 - ) Anna Sjoerds Palstra    
Oudega (1811 - ) Rintje Andries de Vries    
Oudega (1812 - ) Bauke Riemers Huitema    
Oudega (1814 - 1869) Lolke Sjieuwkes Lolkema    
Oudega (1815 - ) Jetze Sjoekes Lolkema    
Oudega (1816 - 1884) Aaltje Wybes Huitema    
Oudega (1819 - 1869) Antje Sjoekes Lolkema    
Oudega (1820 - ) Lambertus Hendricus Jans Neuring    
Oudega (1821 - 1876) Frans Luitzens Pasma (Pastma)    
Oudega (1821 - 1866) Ynskjen Feikes Langedijk    
Oudega (1823 - 1884) Hille Sybrens Ydema    
Oudega (1824 - ) Uitze Johannes Tjeerdsma    
Oudega (1824 - 1900) Berber Gerrits Flapper    
Oudega (1824 - ) Yfke Sybrens Ydema    
Oudega (1825 - ) Pieter Feikes Langedijk    
Oudega (1825 - 1897) Jan Reins Hettinga    
Oudega (1827 - 1833) Pieter Gerrits Flapper    
Oudega (1827 - 1915) Vyttus Sjuwkes Lolkema    
Oudega (1830 - 1907) Johannes Gerrits Flapper    
Oudega (1830 - ) Trijntje Sjuwkes Lolkema    
Oudega (1830 - 1908) Tjitske Johannes Lolkema    
Oudega (1830 - 1875) Tjitske Jurjens Lolkema    
Oudega (1831 - 1911) Folkert Reins Hettinga 1 kB  
Oudega (1831 - 1888) Rein Johannes Lolkema    
Oudega (1833 - 1871) Johanna Johannes Lolkema    
Oudega (1833 - 1908) Jitske Gerrits Flapper    
Oudega (1834 - ) Riemkjen Gerrits Bouwhuis    
Oudega (1834 - 1836) Siebren Johannes Lolkema    
Oudega (1836 - 1837) Lolkje Johannes Lolkema    
Oudega (1836 - 1869) Elisabeth Reins Hettinga    
Oudega (1837 - ) Andries Sipkes Buma    
Oudega (1838 - 1907) Baukje Baukes Siemonsma    
Oudega (1839 - ) Lolke Johannes Lolkema    
Oudega (1841 - ) Dooitze Johannes Lolkema    
Oudega (1841 - ) Afke Sytses Bouma    
Oudega (1842 - ) Regnerus Joukes van der Weij    
Oudega (1842 - ) Taetske Lolkes Lolkema    
Oudega (1843 - 1915) Johannes van der Schuit    
Oudega (1844 - ) Lolke Johannes Lolkema    
Oudega (1845 - ) Pieter Baukes (Petrus) Siemonsma    
Oudega (1847 - ) Pieter Johannes Lolkema    
Oudega (1847 - ) Berend Bernardus Neuring    
Oudega (1847 - ) Yme Bontes de Boer    
Oudega (1848 - 1907) Pieter Bontes de Boer    
Oudega (1849 - ) Huite van der Schuit    
Oudega (1851 - 1851) Beeuwkjen Gosses Rypma    
Oudega (1854 - ) Auke Johannes' Sonsma    
Oudega (1854 - 1938) Tjerkje Bergsma    
Oudega (1858 - 1861) Hendrik Jarigs Rypma    
Oudega (1860 - 1861) Sjutje Gosses Rypma 1 kB  
Oudega (1863 - 1935) Hendrik Rypma    
Oudega (1864 - 1947) Jourica Rypma    
Oudega (1869 - 1943) Douwtje Veenstra    
Oudega (1870 - 1954) Pier Ringenerus Yntema    
Oudega (1870 - 1968) Agatha Rypma    
Oudega (1870 - 1871) Frans Poelsma    
Oudega (1871 - 1949) Froukje Witteveen    
Oudega (1874 - ) Meindert Haitzes Postma    
Oudega (1876 - ) Susanna van der Schuit    
Oudega (1877 - 1964) Jan Tjittes Landman    
Oudega (1878 - 1916) Gatske van der Schuit    
Oudega (1878 - 1963) Gerben Rypma    
Oudega (1879 - ) Sjoerd van der Schuit    
Oudega (1880 - ) Riemke Douwes Buma    
Oudega (1880 - 1948) Johannes Johannes Rypma 1 kB  
Oudega (1882 - ) Joukje van der Schuit    
Oudega (1890 - 1966) Cornelis Witteveen    
Oudega (1897 - ) Trijntje van der Meer    
Oudega (1905 - 1986) Assuerus Jorna    
Oudega (1909 - 2005) Tjitte Jans Landman    
Oudega (1912 - 1993) Douwe Landman    
Oudega (1914 - 2006) Lieuwe Landman    
Oudega (1915 - 2000) Mebius Jan Landman    
Oudega (1917 - 2006) Douwe Jacobs Hettinga    
Oudega (1920 - 1920) Klaas Hettinga    
Oudega - Vitushoeve (1894 - 1952) Arjen Harmens Witteveen 4 kB  
Oudega - W (1916 - 2011) Hielkje (Helen) Minnema 1 kB  
Oudega -HO- (1841 - ) Grietje Jans Landman 1 kB  
Oudega -HO- (1873 - ) Sietske Terwisscha van Scheltinga    
Oudega -HO- (1874 - ) Roelof Roelofs Bosma    
Oudega -HO- (1904 - 1993) Frans Meinte Jorna    
Oudega -W- (1732 - ) Ate Folkerts    
Oudega -W- (1772 - 1845) Agnietje Ates Kuipers    
Oudega -W- (1795 - 1876) Pieter Sjoerds Palstra    
Oudega -W- (1820 - 1837) Popke Sjeuwkes Lolkema    
Oudega -W- (1833 - 1903) Grietje Reins Hettinga 1 kB  
Oudega -W- (1840 - 1924) Ytje van der Schuit    
Oudega -W- (1844 - ) Sjieuwke Bontes de Boer    
Oudega -W- (1856 - 1948) Rients Jarings Rypma    
Oudega -W- (1860 - 1933) Elisabeth Rientses Rypma    
Oudega -W- (1867 - 1931) Grietje Assuerus Terwisscha van Scheltinga    
Oudega -W- (1867 - 1956) Evert Ringenerus Yntema    
Oudega -W- (1868 - 1938) Titus Assuerus Terwisscha van Scheltinga 1 kB  
Oudega -W- (1872 - 1958) Sietske Poelsma    
Oudega -W- (1880 - 1957) Sjoerd Tjittes Landman    
Oudega -W- (1889 - 1912) Maria Douwes Obbema    
Oudega -W- (1892 - 1936) Regnerus Witteveen    
Oudega -W- (1895 - ) Jan Folkerts Bakker    
Oudega -W- (1906 - 1945) Gerrit Jan Bruinsma    
Oudega -W- (1917 - 2003) Gatske Landman    
Oudega -W- (1919 - 1982) Ype Sible Landman    
Oudega -W- (1921 - 1993) Elizabeth Jacoba (Betsy) Landman    
Oudega -W- (Idzega) (1790 - 1869) Taeke Sjoerds Hiemstra    
Oudega Hon (1849 - 1932) Sjoukje Reins Haarsma    
Oudega Hon (1871 - 1947) Rein Assuerus Terwisscha van Scheltinga 1 kB  
Oudega H.O. (1836 - ) Jan Johannes' van der Bles    
Oudega H.O. (1837 - ) Antje Gerrits Bouwhuis    
Oudega H.O. (1839 - ) Folkert Sjoerds Jellesma    
Oudega H.O. (1840 - ) Andries Rintjes de Vries    
Oudega H.O. (1840 - ) Maria Johannes' van der Bles    
Oudega H.O. (1873 - ) Hinke Hendriks Asma    
Oudega-Sandfirsterri... (1857 - 1900) Trijntje Gosses Rypma    
Oudega Sm. (1858 - ) Johanna Uitzes Tjeerdsma    
Oudega Wymbritseradeel (1816 - ) Pieke Pieters Nijland    
Oudega Wymbritseradeel (1818 - ) Elisabeth Pieters Nijland    
Oudega Wymbritseradeel (1823 - ) Bouwe Pieters Nijland    
Oudega Wymbritseradeel (1825 - ) Antje Pieters Nijland    
Oudega Wym. (1827 - 1908) Ytje Pieters Nijland    
Oudega Wym. (1830 - ) Ymkje Pieters Nijland    
Oudega Wym. (1834 - ) Jitte Pieters Nijland    
Oudega Wym. (1897 - ) Hylkje Ymes Bruinsma    
Oudega W. (1793 - ) Lijsbeth Ruurds Bouma    
Oudega W. (1876 - ) Reind Sjoekes Dijkstra    
Oudega W. (1888 - ) Ida (Ytje) van der Schuit    
Oudega W. (1900 - ) Petertje Ates (Pietje) Terpstra    
Oudega W. (1918 - 2004) Liskje Minnema    
Oudega ? (1854 - 1855) Tjerkje Gosses Rypma    
Oudega ? (1918 - 2000) Jozeph (Joop) J. Hettinga    
Oudega ? (1923 - ) Folkert Hettinga    
Oudega (HO) (1845 - ) Sjoerd Symens Landman    
Oudega (Wym.) (1881 - ) Gosse Pieters Dooper    
Oudega (W) (1758 - ) Antje Rintjes 1 kB  
Oudehaske (1794 - 1823) Afke Jacobs de Ree    
Oudehaske (1800 - ) Klaasje Hendriks Kragt    
Oudehaske (1801 - ) Afke Rienks Bouwhuis    
Oudehaske (1803 - ) Femmichjen Hendriks Kragt    
Oudehaske (1809 - ) Heiltje Hendriks Kragt    
Oudehaske (1815 - ) Marijke Klazes Mikkes    
Oudehaske (1816 - 1864) Evertje Hendriks Kragt    
Oudehaske (1820 - ) Hendrik Jans Mulder    
Oudehaske (1824 - ) Pieter Hendriks Kragt    
Oudehaske (1829 - ) Andries Hendriks Kroes    
Oudehaske (1859 - 1918) Cornelis Gerkes Zwaga    
Oudehaske (1860 - ) Wytske Jans Brouwer    
Oudehaske (1871 - 1958) Jan Tjeerds Jorna    
Oudehaske (1888 - ) Anna Klazes Nieuwenhuis    
Oudehaske (1903 - 1955) Regina Anna Leenes    
Oudehaske (1918 - 2002) Meindert Ate Engwerda    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Oudehorne (1843 - ) Jantje Tjitzes de Haan    
Oudehorne (1877 - ) Siete Nijenhuis    
Oudehorne (1877 - ) Wiebrigje Koning    
Oudehorne (1878 - ) Janke de Vries    
Oudemirdum ( - 1884) Lieuwe Jacobs van der Hof    
Oudemirdum (1794 - 1865) Berentje Berends Postma    
Oudemirdum (1812 - ) Rein Jouwkes Bouma    
Oudemirdum (1822 - ) Hendrikje Harmens IJzenberg    
Oudemirdum (1822 - ) Harmke Lieuwes van der Hof    
Oudemirdum (1824 - ) Martje Harmens IJzenberg    
Oudemirdum (1830 - ) Neeltje Jans Jongstra    
Oudemirdum (1834 - 1908) Dieuwke Sjoukes Bergsma    
Oudemirdum (1837 - ) Gooitske Everts (Gooykje) de Vries    
Oudemirdum (1837 - ) Leendert Harmens van Midlum    
Oudemirdum (1838 - ) Pietertje Sjoukes Bergsma    
Oudemirdum (1839 - ) Albertje Everts de Vries    
Oudemirdum (1842 - 1924) Joukje Everts de Vries    
Oudemirdum (1843 - ) Froukje Ymes Haarsma    
Oudemirdum (1846 - ) Harmen Reins de Lange    
Oudemirdum (1848 - ) Lieuwe Reins de Lange    
Oudemirdum (1850 - ) Jan Reins Bouma    
Oudemirdum (1850 - ) Jan Reins Bouma    
Oudemirdum (1850 - ) Jan Reins de Lange    
Oudemirdum (1854 - ) Jantje Monkelbaan    
Oudemirdum (1857 - ) Johannes Mathias' Asma    
Oudemirdum (1858 - 1934) Piertje Matthyas Asma    
Oudemirdum (1860 - ) Trijntje Mathias' Asma    
Oudemirdum (1861 - ) Jacobus Eppinga    
Oudemirdum (1862 - ) Berend Mathias' Asma    
Oudemirdum (1864 - ) Pietje Jacobs van der Hoff    
Oudemirdum (1868 - ) Sjoukje Boersma    
Oudemirdum (1870 - ) Attje Fimmes de Vries    
Oudemirdum (1870 - ) Klaaske Jakobs van der Hoff    
Oudemirdum (1872 - ) Hiltje Jans Monkelbaan    
Oudemirdum (1876 - ) Thomas Jans Monkelbaan    
Oudemirdum (1880 - ) Sjoerd Monkelbaan    
Oudemirdum (1889 - 1963) Titte op de Hoek    
Oudemirdum (1911 - 2000) Jan Sjoerd Monkelbaan    
Oudemirdum (1915 - 2001) Ester Postma    
Oudemirdum (1916 - 2014) Agnes Monkelbaan    
Oudemirdum (1920 - 2015) Annigje van der Goot    
Oudemirdum (1923 - 2001) Francisca (Siska) Monkelbaan    
Oudeschoot (1791 - ) Roelof Jacobs Boosman    
Oudeschoot (1867 - ) Trijntje Brouwer    
Oudeschoot (1888 - ) Sybrigje Harmens Schaaf    
Oudeschoot (1899 - 1983) Jacoba Maria Feenstra    
Oudeschoot (1902 - ) Hiltje Landman    
Oudeschoot mairie Knijpe (1813 - ) Antje Hanzes Woudstra    
Oudkerk (1805 - ) Johannes Sipkes Faber    
Oudkerk (1857 - ) Clara van Sminia    
Oudkerk (1860 - ) Antje Symens Sikma    
Oudkerk (1866 - ) Arent Johannes van Sminia    
Oudkerk (1869 - ) Wiardus Willem van Sminia    
Oudkerk (1870 - 1870) Hobbe van Sminia    
Oudkerk (1871 - ) Maria van Sminia    
Oudkerk (1881 - ) Marten Rinderts Martens    
Oudkerk (1922 - 2017) Akke Laverman    
Oudkerk (de Klinze) (1829 - 1877) Hector (jonkheer) van Sminia    
Oudwoude (1921 - 2004) Pieter Hiemstra    
Ouwster Nijega (1787 - ) Johannes Bruins Agricola    
Ouwster Nijega (1807 - ) Wientje Lolkes Zwaga    
Ouwster Nijega (1815 - ) Sake Jeroens Veltman    
Ouwster Nijega (1839 - ) Ymkje Sakes Veltman    
Ouwster Nijega (1848 - ) Jitte Sakes Veltman    
Ouwster Nijega (1855 - ) Akke Sakes Veltman    
Ouwster Nijega (1871 - 1969) Kornelis Jans Boekema    
Ouwster Nijega (1876 - 1942) Jan Tjittes Landman    
Ouwster Nijega (1881 - 1954) Antje Johannes' Agricola    
Ouwster Nijega (1888 - ) Emerentiana Agatha Rijpkema    
Ouwster Nijega (1891 - 1974) Zacharius Hermanus (Sake Jochems) Rijpkema    
Ouwster Nijega (1895 - 1949) Siebe Hyltjes Dijkstra    
Ouwster Nijega (1900 - 1990) Cecilia Johanna Huitema    
Ouwsterhaule (1793 - ) Sjouke Cornelis Bouma    
Ouwsterhaule (1807 - ) Bote Jacobs van der Meulen    
Ouwsterhaule (1874 - 1957) Regina Schaafsma    
Ouwsternijega (1871 - ) Siemen Tjittes Landman    
Overpelt (1762 - 1844) Pieter Matheus Hoeben    
Oxford (1157 - 1199) Richard I Leeuwenhart Plantagenet    
Oxford (1167 - 1216) Jan zonder Land Plantagenet   14680230 

Totaal 990 personen in deze lijst met letter O.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter N

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter P

Personen index