Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: J

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter I

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter K

Totaal 256 personen met 15 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een J:
Janum (1)
Japan (1)
Jellum (31)
Jelsum (34)
Jena (1)
Jena Duitsland (1)
Jeth (1)
Jorwerd (42)
Jorwerd ? (1)
Jorwert (2)
Joure (99)
Joure (of 21 mrt?) (1)
Jubbega-Schurega (1)
Jupille-sur-Meuse (1)
Jutrijp (39)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Janum (1848 - ) Aaltje Aelzes Sinnema    
Japan ( - 1941) Nisida Masano    
Jellum (1822 - ) Dirk Douwes Swart    
Jellum (1823 - ) Pietje Bouwes Kalma    
Jellum (1827 - ) Jetze Bouwes Kalma    
Jellum (1829 - 1888) Nanne Bouwes Kalma    
Jellum (1831 - ) Janneke Willems Hollander    
Jellum (1834 - ) Akke Willems Hollander    
Jellum (1837 - 1897) Hendrikje Willems Hollander    
Jellum (1853 - ) Bouwe Nannes Kalma    
Jellum (1854 - 1854) Ymke Nannes Kalma    
Jellum (1855 - ) Gelfke Nannes Kalma    
Jellum (1857 - ) Ymke Nannes Kalma    
Jellum (1858 - ) Tjitske Nannes Kalma    
Jellum (1862 - ) Janke Luitzens Kingma    
Jellum (1864 - ) Antje Nannes Kalma    
Jellum (1866 - 1928) Hylke Luitzens Kingma    
Jellum (1866 - ) Fetje Nannes Kalma    
Jellum (1866 - ) Rindertje Nannes Kalma    
Jellum (1866 - ) Jan Willems Kooistra    
Jellum (1870 - ) Jelle Kooistra    
Jellum (1872 - ) Eelke Willems Kooistra    
Jellum (1876 - ) Jantje Kooistra    
Jellum (1878 - ) Tjitske Johannes de Schiffart    
Jellum (1879 - ) Ype Kamminga    
Jellum (1885 - ) Petrus Hendrik Kingma    
Jellum (1887 - 1933) Eelkje (Alice) de Boer    
Jellum (1914 - 1945) Tjitske van der Gaast    
Jellum (1915 - 2017) Jetske Kingma    
Jellum (1917 - ) Joukje van der Gaast    
Jellum (1918 - ) Durk Pieter van der Gaast    
Jellum (1918 - 2003) Siemon Viëtor    
Jellum (1924 - 1988) Doeke van der Gaast    
Jelsum (1797 - 1835) Antje Andries' (doopnaam Anna) Jorna    
Jelsum   Haye Jans Grijpstra    
Jelsum (1756 - 1792) Jan Tjeerds Jorna    
Jelsum (1760 - 1761) Sybe Sipkes    
Jelsum (1761 - 1772) Sybe Sipkes    
Jelsum (1763 - 1821) Geertje Sipkes Baarda 1 kB  
Jelsum (1766 - 1832) Dieuwke Sipkes Baarda    
Jelsum (1766 - 1836) Andries Tjeerds Jorna    
Jelsum (1767 - 1826) Pieter Tjeerds Jorna    
Jelsum (1768 - ) Gerlofke Sipkes Baarda    
Jelsum (1771 - ) Gerlof Sipkes Baarda    
Jelsum (1773 - 1824) Sybe Sipkes Baarda 1 kB  
Jelsum (1774 - 1813) Elisabeth Tjeerds Jorna    
Jelsum (1776 - 1821) Trijntje Sipkes Baarda 1 kB  
Jelsum (1799 - 1872) Jeltje Heeres Poelsma    
Jelsum (1801 - ) Sipke Bootes Hiemstra    
Jelsum (1802 - 1892) Sybe Bootes Hiemstra    
Jelsum (1803 - 1872) Ytje Ates Zijlstra    
Jelsum (1805 - ) Willem Bootes Hiemstra    
Jelsum (1807 - 1876) Johannes Andries (Jan) Jorna    
Jelsum (1811 - ) Pietje Jacobs Andringa    
Jelsum (1814 - ) Minke Gerbens Jorna    
Jelsum (1821 - ) Baukje Ates Zijlstra    
Jelsum (1822 - ) Gepke Ruurds Vonk    
Jelsum (1823 - ) Jantje Sybes Bijlsma 1 kB  
Jelsum (1823 - ) Anne Ates Zijlstra    
Jelsum (1830 - ) Ype Rinderts Keestra    
Jelsum (1835 - 1897) Joanna (Jantje) Ruurds Vonk    
Jelsum (1836 - ) Eeke Johannes Tullener    
Jelsum (1846 - ) Lijsbeth Piers de Jong    
Jelsum (1848 - 1881) Ruurd Herres Kooistra    
Jelsum (1856 - ) Rindert Ypes Keestra    
Jelsum (1867 - 1956) Sjoerd Gjalts van der Hem    
Jelsum (1925 - 2013) Fokeltje Terpstra    
Jena (1914 - ) Aschwin Ernst G.K.H.I. von Lippe Biesterfeld    
Jena Duitsland (1911 - 2004) Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter von Lippe Biesterfeld 2 kB 6 
Jeth (1925 - 2010) Hendrika (Hennie) Fopma    
Jorwerd (1680 - ) Sjoerd Pieters Westerhuis 1 kB  
Jorwerd (1684 - 1764) Heerke Pieters Westerhuis 1 kB  
Jorwerd (1686 - 1722) Popkje Pieters (Westerhuis)    
Jorwerd (1691 - 1720) Catharina Matthias Jansonius    
Jorwerd (1740 - 1780) Pierius Lycklama à Nijeholt    
Jorwerd (1745 - 1824) Ayzo Lycklama à Nijeholt 1 kB  
Jorwerd (1793 - ) Ruurd Wybes Altenburg    
Jorwerd (1793 - ) Aaltje Tettes Boonstra    
Jorwerd (1798 - ) Bouwe Jetses Kalma    
Jorwerd (1805 - ) Grietje Nolkes Bakker    
Jorwerd (1811 - ) Aafke Wibo's Tuinhout    
Jorwerd (1814 - ) Tjerk Johannes Tinga    
Jorwerd (1821 - ) Ruttje Johannes Bosma    
Jorwerd (1823 - ) Jan Sikkes Hiddinga    
Jorwerd (1823 - ) Ytje Harmens van der Werf    
Jorwerd (1826 - 1926) Ybeltje Johannes Tjaarda    
Jorwerd (1828 - ) Lieuwkjen Feikes Taekema    
Jorwerd (1830 - ) Aaltje Gaeles Hovinga    
Jorwerd (1831 - ) Antje Dirks Kalma    
Jorwerd (1832 - ) Folkertje Harmens van der Werf    
Jorwerd (1835 - ) Akke Harmens van der Werf    
Jorwerd (1837 - ) Symon Rutgers Fopma    
Jorwerd (1838 - ) Trijntje Harmens van der Werf    
Jorwerd (1839 - ) Sytske Rutgers Fopma    
Jorwerd (1841 - ) Hitje Rutgers Fopma    
Jorwerd (1843 - ) Pier Rutgers Fopma    
Jorwerd (1844 - ) Ymkjen Petrus Kalma    
Jorwerd (1848 - 1914) Tjitje Rutgers Fopma    
Jorwerd (1850 - ) Dirk Rutgers Fopma    
Jorwerd (1861 - ) Hyltje Sybrens Wiarda    
Jorwerd (1861 - ) Oege Sipkes Faber    
Jorwerd (1862 - ) Attje Sybrens Wiarda    
Jorwerd (1864 - ) Jeltje Johannes Kleefstra    
Jorwerd (1864 - ) Hendrik Sipkes Faber    
Jorwerd (1866 - ) Gerbrig Cornelis Franx    
Jorwerd (1868 - ) Grietje Sybrens Wiarda    
Jorwerd (1868 - ) Sjouke Sipkes Faber    
Jorwerd (1876 - ) Wintje Martens Bearda    
Jorwerd (1881 - ) Trijntje Jans Heeg    
Jorwerd (1885 - ) Geertje Klazes Jellema    
Jorwerd (1898 - ) Willemke Terpstra    
Jorwerd (1907 - 2003) Aagje Buijs    
Jorwerd ? ( - 1723) Pieter Sjoerds 1 kB  
Jorwert (1922 - 2014) Jitske (Jikke) de Jong    
Jorwert (1923 - 2017) Sjoukje van der Veen    
Joure (1762 - 1803) Akke Jacobs    
Joure   Dorothea Margaretha de Jong    
Joure (1797 - 1878) Trijntje Sjoerds (Trientje) Pot 1 kB  
Joure (1720 - ) Jacob Hendriks    
Joure (1725 - ) Afke Thijses    
Joure (1771 - ) Tjebbe Sjoerds Heslinga    
Joure (1778 - 1858) Johannes Thyses Schaap    
Joure (1792 - 1843) Hielkjen Tjitskes (Hylkje) Rijpkema    
Joure (1792 - ) Popkje Ydes Ydema    
Joure (1795 - ) Pieter Ydes Ydema    
Joure (1796 - ) Catharina Hendriks Wesling    
Joure (1799 - ) Jelle Sipkes Gorter    
Joure (1801 - ) Yke Hendriks Wesling    
Joure (1802 - ) Grietje Berends Lines    
Joure (1802 - ) Lamkje Thijsses Taconis    
Joure (1803 - ) Hessel Douwes de Jong    
Joure (1803 - ) Johannes Pieters Regnery    
Joure (1803 - ) Yde Wybes Pekema    
Joure (1806 - ) Klaaske Johannes Schaap    
Joure (1808 - ) Sietske Germens Lageland    
Joure (1809 - 1871) Anne Douwes van Aalzum    
Joure (1810 - ) Harmen Wybrens van der Meulen    
Joure (1811 - ) Antje Hessels Pot    
Joure (1811 - 1876) Sytze Jans Noppert    
Joure (1812 - ) Anke Gerbens Westra    
Joure (1817 - 1887) Gerke Willems Zwaga    
Joure (1818 - ) Hendrik Gerardus Keizer    
Joure (1819 - 1890) Teye Sakes Agricola    
Joure (1820 - ) Ytje Gerhardus Keyzer    
Joure (1822 - ) Douwe Ruurds de Jong    
Joure (1822 - ) Geeske Hendriks van der Werf    
Joure (1823 - ) Froukje Willems Zwaga    
Joure (1823 - ) Gerben Gerhardus Keyzer    
Joure (1826 - ) Johannes Ruurds de Jong    
Joure (1830 - ) Catharina Hessels de Jong    
Joure (1831 - 1889) Egbert Ruurds de Jong    
Joure (1833 - ) Johannes Hessels de Jong    
Joure (1838 - 1924) Frederik Annes van Aalzum    
Joure (1848 - ) Arjen Josephs Witteveen    
Joure (1850 - 1929) Minke Cornelis Witteveen    
Joure (1850 - 1936) Bouwe Wiebes de Jong    
Joure (1851 - 1866) Veronica Witteveen    
Joure (1852 - 1905) Pietertje Folkerts (Pietje) Zijlstra    
Joure (1853 - ) Lutske Krot    
Joure (1854 - 1907) Margaretha Wiebes (Grietje) de Jong    
Joure (1855 - ) Tjerk Johannes Hooghiemstra    
Joure (1856 - 1903) Ruurd Folkerts Zijlstra    
Joure (1857 - 1922) Froukje Meintes (Veronika) Witteveen 1 kB  
Joure (1859 - ) Antje Swart    
Joure (1860 - 1930) Jozephina Maria Witteveen 1 kB  
Joure (1863 - 1943) Tjebbe Kornelis Witteveen    
Joure (1864 - ) Jeltje Zijlstra    
Joure (1868 - ) Christina de Jong    
Joure (1868 - ) Afke Tjittes Landman    
Joure (1869 - 1955) Cornelis Johannes de Jong    
Joure (1871 - 1935) Gertruida Jans Bosma    
Joure (1873 - 1947) Egbert Douwe de Jong    
Joure (1876 - ) Jan Freerk Taconis    
Joure (1879 - ) Niesje Kerkhof    
Joure (1880 - ) Dirk Kerkhof    
Joure (1882 - 1910) Jantje Visser    
Joure (1882 - ) Geertje Joukes Groenendal    
Joure (1883 - 1966) Johannes Theodorus Hooghiemstra    
Joure (1884 - ) Dirkje Tjerks Hooghiemstra    
Joure (1885 - ) Maaike van Slageren    
Joure (1887 - ) Elisabeth Tjerks Hooghiemstra    
Joure (1887 - ) Hessel Kerkhof    
Joure (1888 - ) Wiebe Jakobs Zijlstra    
Joure (1889 - ) Martha Hendriks Kramer    
Joure (1889 - ) Roel Koek    
Joure (1889 - ) Johanna Tjerks Hooghiemstra    
Joure (1890 - ) Hendrik Kramer    
Joure (1891 - ) Cecilia Maria Reekers    
Joure (1892 - ) Jan Tjerks Hooghiemstra    
Joure (1894 - ) Joannes Hessel Jacobus de Jong    
Joure (1895 - ) Jan Tjerks Hooghiemstra    
Joure (1898 - ) Lodewijk Tjerks Hooghiemstra    
Joure (1900 - ) Joannes Hubertus de Jong    
Joure (1913 - 1994) Jan Bonthuis    
Joure (1914 - 1996) Baukje Harmke Boersma    
Joure (1914 - 2005) Bote Ate Boersma    
Joure (1915 - 1975) Oeke Bonthuis    
Joure (1917 - 2015) Feikje Hogeboom    
Joure (1917 - 2011) Gedula Juliana Maria de Vries    
Joure (1917 - 2003) Agatha Postma    
Joure (1917 - 1917) Theodora Juliana Huitema    
Joure (1919 - 2018) Suzanna (Suze) Huisman    
Joure (1920 - 2009) Anna Engelina Margaretha (Annie) Kemme    
Joure (1920 - 2008) Frits (Freerk) van Aalsum    
Joure (1920 - 2014) Taedske (Thea) Hogeboom    
Joure (1922 - 2012) Pieter Douma    
Joure (1923 - 2013) Hessel van Aalzum    
Joure (1923 - 2017) Emma Maria (Emmy) Halma    
Joure (1923 - 2000) Willebrordus Johannes (Willy) Zeldenthuis    
Joure (1924 - 2016) Apolonia Huisman    
Joure (1924 - 2013) Susanna Lucia (Annie) Polder    
Joure (1924 - 2019) Jan Melein    
Joure (1924 - 2017) Petrus Paulus (Pé) Kramer 1 kB  
Joure (1924 - 2015) Marie Douma    
Joure (of 21 mrt?) (1921 - 2009) Theodora Maria Tecla (Dora) Kemme    
Jubbega-Schurega (1920 - 2014) Aukje de Vries    
Jupille-sur-Meuse (714 - 768) Pepijn de Korte 1 kB 206628389120 
Jutrijp (1802 - 1847) Antje Jans Piersma    
Jutrijp (1815 - ) Jeltje Jelles Cnossen    
Jutrijp (1848 - ) Douwe Tjerks Douma    
Jutrijp (1848 - ) Pier Johannes Oppedijk 1 kB  
Jutrijp (1849 - 1931) Halbe Tjitzes Huitema    
Jutrijp (1850 - ) Maria Rose Fenema Oppedijk    
Jutrijp (1852 - ) Tjitske Tjitzes Huitema    
Jutrijp (1854 - ) Nolle Douwes Oppedijk    
Jutrijp (1855 - ) Haring Jans Nauta    
Jutrijp (1855 - ) Nolle Douwes Oppedijk    
Jutrijp (1856 - 1937) Michiel Jans Nauta 1 kB  
Jutrijp (1857 - ) Bote Duiker    
Jutrijp (1858 - ) Hylke Douwes Oppedijk    
Jutrijp (1865 - ) Ymkje Baukes Visser    
Jutrijp (1866 - ) Folkert Leenstra    
Jutrijp (1867 - ) Lolle Jans Nauta    
Jutrijp (1873 - ) Walle Jelles Nauta    
Jutrijp (1876 - 1952) Jouke Halbes Huitema    
Jutrijp (1877 - ) Haring Jelles Nauta    
Jutrijp (1877 - ) Jacob Halbes Huitema    
Jutrijp (1878 - ) Jan Harings Nauta    
Jutrijp (1879 - ) Hiske Halbes Huitema    
Jutrijp (1881 - ) Jacob Halbes Huitema    
Jutrijp (1883 - ) Antje Michiels Nauta    
Jutrijp (1883 - ) Hiske Halbes Huitema    
Jutrijp (1886 - ) Sjoerd Halbes Huitema    
Jutrijp (1888 - ) Sjoerd Halbes Huitema    
Jutrijp (1890 - ) Rintje Halbes Huitema    
Jutrijp (1892 - 1962) Johannes de Jong    
Jutrijp (1893 - ) Bauke Halbes Huitema    
Jutrijp (1903 - 1990) Janke Leenstra    
Jutrijp (1908 - ) Jetske Leenstra    
Jutrijp (1909 - 1999) IJtje Sijke Huitema    
Jutrijp (1912 - 1912) levenloos kind Huitema    
Jutrijp (1920 - 2013) Ymkje Visser    
Jutrijp (1920 - 2012) Beitske Nieuwenhuis    
Jutrijp (1924 - 2015) Margaretha Huitema    
Jutrijp (1924 - ) Pietje Jans Nauta    
Jutrijp (1924 - 2016) Albertje Hoekstra 1 kB  

Totaal 256 personen in deze lijst met letter J.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter I

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter K

Personen index