Index van personen gerangschikt op ACHTERNAAM letter: _

Personen index

Naar achternamen beginnend met letter 1

Totaal 4067 personen met dezelfde achternaam beginnend met een :
(4067)

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  ongeveer 1848     
  ongeveer 1919     
3e huwelijk        
Aabe Tjamkes 1 kB 1679     
Aafke        
Aafke Cornelis'        
Aafke Dooitzes        
Aafke Gerlofs   ongeveer 1605     
Aafke Jacobs        
Aafke Jans   1659     
Aafke Johannes        
Aafke Lieuwes        
Aafke Pieters        
Aafke Sijbes        
Aafke Sytses   ongeveer 1790     
Aagje Annes   ongeveer 1645     
Aagje Taekes (Agatha) 1 kB      
Aaltie Hessels        
Aaltie Jouckes        
Aaltje        
Aaltje Dirks        
Aaltje Epkes        
Aaltje Gerbens        
Aaltje Hylkes        
Aaltje Jacobs        
Aaltje Jans        
Aaltje Jittes   ongeveer 1711     
Aaltje Keimpes (of Aaltje Jans)        
Aaltje Klases        
Aaltje Klazes        
Aaltje Lazes        
Aaltje Obbes   4-8-1737  Ferwoude  
Aaltje Reinders        
Aaltje Sybrens   ongeveer 1730     
Aaltje Tjeerds        
Aartje Johannes        
Aat Mirks   ongeveer 1610     
Aatje Hanzes 1 kB      
Aatje Tietes        
Abbe Gerlofs        
Abe Bernardus        
Abe Botes   5-11-1699  Warga  
Abe Herkes        
Abe Jelles   ongeveer 1702     
Abe Pieterz.        
Ack Wyberens     Bilgaard  
Acke Taeckles        
Adela       1614284289 
Adelheid   931  Orbe, Zwitserland  
Adriaantje Ages     Warstiens  
Adriaantje Jouws        
Aecht Jans        
Aeck Poppes (Eelcke)   ongeveer 1506     
Aeff Pietersdr   ongeveer 1590  Exmorra-Sybrandahuis  
Aeff Pouwels        
Aefke Dircks   ongeveer 1598     
Aelcke Pyttersdr        
Aeltie Hanses        
Aeltje     Scharnegoutum  
Aeltje Albertsdr. 1 kB   Boornzwaag  
Aette Gerbens        
Afke Gatses        
Afke Hanzes        
Afke Jans        
Afke Johannes        
Afke Pieters        
Afke Sybrens        
Afke Thijses   17-5-1725  Joure  
Afke Ysbrands   ongeveer 1680     
Agatha Hessels        
Age IJntes        
Age Lieuwes        
Age Louws        
Agge Fokkes        
Aggie        
Agniet Folkerts     Oudega  
Ake Bouwes        
Akke        
Akke Alberts        
Akke Dirks        
Akke Doedes        
Akke Douwes   9-8-1730  Tirns  
Akke Eesges        
Akke Everts     Dronrijp  
Akke Feddes   9-1771     
Akke Gerbens        
Akke Gerbens        
Akke Gerkes        
Akke Gerrits        
Akke Hendriks        
Akke Hendriks (Agatha)     Bolsward  
Akke Jaans        
Akke Jacobs     Joure  
Akke Jans        
Akke Jans        
Akke Jans   5-11-1699  Warga  
Akke Jelles        
Akke Johannes        
Akke Johannes        
Akke Jorrits 1 kB      
Akke Joukes        
Akke Matheus        
Akke Meinderts   ongeveer 1695     
Akke Piers   ongeveer 1695     
Akke Piers (doopnaam is Acca)     Folsgare  
Akke Pieters        
Akke Pieters        
Akke Pieters   13-12-1756  Oosterend  
Akke Rinkes        
Akke Ruurds        
Akke Siebrens        
Akke Sijbes        
Akke Sybrens        
Akke Sytzes        
Akke Teakles   ongeveer 1725  Britsum  
Akke Tjallings 1 kB ongeveer 1695     
Akke Watses        
Akke Wiebes        
Akke Wopkes        
Akke Wopkes        
Akkie        
Albero       52896867614720 
Albert Aukes        
Albert Aukes 1 kB ongeveer 1750  Woudsend  
Albert Gerlofs        
Albert Hendiksz        
Albert Jans   ongeveer 1730     
Albert Jenties        
Albert Outgers   ongeveer 1570  Rauwerd  
Albertjen Geerts        
Ale Alberts        
Ale Tjepkes 1 kB ongeveer 1690     
Alexandra   20-11-1970     
Aleyd Sytses        
Alfons XIII   1886  Madrid  
Alfonsus XII   1857     
Alfred   6-8-1844     
Alice   25-4-1843     
Alice Mary Victoria   25-2-1883  Windsor Castle  
Alida Thomas        
Alle Annes 1 kB ongeveer 1620     
Allert Harings   ongeveer 1695  Nijland  
Allert Jans        
Allert Jeltes        
Alpaida ( of Friedelehe)   640    826513556481 
Altje Egberts        
Amelia Sophia   10-7-1711     
Anastasia "Zia"   9-9-1892     
Ancke Gerryts        
Ancke Jacobs        
Ancke Meyes 1 kB ongeveer 1610     
Andersche Siemons        
Andries Ages        
Andries Andries        
Andries Andries' 1 kB      
Andries Dirks        
Andries Jacobs   ongeveer 1495     
Andries Jans   ongeveer 1665  Burgwerd?  
Andries Jans   ongeveer 1740     
Andries Joppen        
Andries Ottes   ongeveer 1661     
Andries Sjoerds        
Andries Tietsen        
Andrieske Gerrits        
Andrieske Hessels   5-3-1734  Sint Nicolaasga  
Andrieske Reinzes        
Andrieske Ysbrands     Oosterwierum  
Ane        
Ane Douwesz.   ongeveer 1580     
Ane Jans 2 kB      
Ane Jans   ongeveer 1585     
Ane Jans 1 kB ongeveer 1630     
Ane Pybes        
Ane Pybesz.        
Ane Pybesz.        
Angniet Pieters        
Anke Douwes        
Anke Jelmers   ongeveer 1773     
Anke Jouws        
Anke Pieters (Antie Piters)        
Anke Rintses        
Anke Wabes        
Anke Wiebes   26-12-1755  Parrega  
Anke Willems        
Anna        
Anna        
Anna        
Anna Berends        
Anna Buwes   ongeveer 1530     
Anna Ghijsen        
Anna Gosses 1 kB 28-4-1672     
Anna Harmens        
Anna Jetses     Cromwal  
Anna Johans        
Anna Martens   ongeveer 1505     
Anna Taeckesdr.        
Anna Ulbes (Hanna)        
Anne Broers   ongeveer 1730     
Anne Buwes (Bouwes)        
Anne Douwes        
Anne Fredses   ongeveer 1686     
Anne Jacobs 1 kB   Scharnegoutum  
Anne Johannes        
Anne Klases 1 kB ongeveer 1695     
Anne Martens 2 kB ongeveer 1610     
Anne Meyes 1 kB ongeveer 1615     
Anne Ottes        
Anne Popkes   1725  Oosthem  
Anne Pybes   ongeveer 1541     
Anne Pybes Pybes 1 kB      
Anne Ruyrts 1 kB      
Anne Tjepkes 1 kB ongeveer 1687     
Anneke Piers        
Annetie/ Antje Sybrens/ Antje Minnes        
Annie        
Ansbertus 1 kB     13224216903680 
Ansck Bauckes   ongeveer 1585     
Ansck Jelles 1 kB ongeveer 1630     
Ansck Lolckes        
Ansck Pybes        
Ansegisius   610    1653027112960 
Ansk Gerkes        
Anske Minnes 1 kB ongeveer 1684     
Anthonius Petri        
Anti Dirx        
Antie   ongeveer 1674     
Antie Beerns        
Antie Engels        
Antie Hessels        
Antie Johannes        
Antie Lazes        
Antie Piers 1 kB 1638  Tzummarum  
Antie Piers   13-2-1750  Oosterend / Sanlein  
Antie Ryurdts        
Antie Uptsdr. 1 kB ongeveer 1608  Wanswerd  
Antien Ymes        
Antje        
Antje        
Antje        
Antje Ages        
Antje Ages   ongeveer 1725     
Antje Andries   28-9-1744  Warga  
Antje Anes        
Antje Annes   ongeveer 1635     
Antje Annes 1 kB ongeveer 1638     
Antje Arjens        
Antje Baukes        
Antje Baukes        
Antje Douwes        
Antje Douwes (Antie)   ongeveer 1670  Akkrum  
Antje Durks        
Antje Eeltjes        
Antje Eesges        
Antje Feikes     Tjerkwerd  
Antje Feikes   ongeveer 1636     
Antje Foekes        
Antje Fredses (Antie)   ongeveer 1689     
Antje Gerbens        
Antje Hanzes 1 kB 4-11-1755     
Antje Harckedr.        
Antje Harmens        
Antje Harmens        
Antje Harmens        
Antje Harmens        
Antje Harmens   ongeveer 1685     
Antje Harmens 1 kB 14-10-1753     

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Antje Harmens (of Anke)     Poppingawier  
Antje Heerkes        
Antje Heerts        
Antje Heines        
Antje Heins        
Antje Hessels        
Antje Hessels        
Antje Hotses        
Antje Hotses        
Antje Huites        
Antje Jacobs        
Antje Jacobs        
Antje Jacobs        
Antje Jacobs        
Antje Jans        
Antje Jans        
Antje Jans        
Antje Jans        
Antje Jans        
Antje Jans   ongeveer 1660     
Antje Jans Engels   ongeveer 1635     
Antje Johannes'   ongeveer 1733     
Antje Klases        
Antje Klases        
Antje Klases 1 kB      
Antje Kleises        
Antje Lieuwes        
Antje Lieuwes     Tjerkwerd  
Antje Lieuwes     Bolsward  
Antje Meies        
Antje Meinderts        
Antje Meyes   ongeveer 1665     
Antje Minnes     Deersum  
Antje Murks     Oudega  
Antje Obbes 1 kB      
Antje Piers        
Antje Piers 1 kB ongeveer 1689  Menaldum  
Antje Piers   1752  Huizum  
Antje Pieters        
Antje Reins        
Antje Reins   ongeveer 1668     
Antje Rienks        
Antje Rintjes 1 kB 18-9-1758  Oudega (W)  
Antje Rommerts   ongeveer 1685     
Antje Ruurds 1 kB      
Antje Seekles Seekles   ongeveer 1840  Kimswerd  
Antje Siebrens   ongeveer 1703  Flansum  
Antje Simens   14-9-1737  Nijland-Huniadijk  
Antje Simkes        
Antje Sjerps        
Antje Sjoerds        
Antje Sjoerds   26-1-1751  Tirns - Thabor  
Antje Sybrens        
Antje Sytzes     Wommels  
Antje Taekes 1 kB 20-2-1722  Sensmeer  
Antje Teades        
Antje Tjerks        
Antje Ulbes        
Antje Wierds 1 kB ongeveer 1692     
Antje Wijbrens        
Antje Willems        
Antje Willems        
Antje Willems 1 kB ongeveer 1665     
Antje Willems   ongeveer 1680     
Antje Ymes        
Antje Ymkes 1 kB 17-9-1795  Workum  
Anton        
Arendje Klazen        
Argotta 1 kB     211587470458881 
Argotta       52896867614721 
Ariaen Annesz.        
Arjen Arjens   1744     
Arjen Jans 1 kB      
Arjen Klazes   31-10-1732  Terhorne  
Arjen Lamberts 1 kB ongeveer 1635  Sint Jacobiparochie  
Arjen Sikkes        
Arnoldus       6612108451846 
Arnoldus       6612108451840 
Arnoldus Lieuwes     Bolsward  
Arthur        
Arthur   1-5-1850     
Ate Ates        
Ate Eelkes        
Ate Fokles        
Ate Folkerts   11-8-1732  Oudega -W-  
Ate Gosses   ongeveer 1667     
Ate Hessels   1725  Warga  
Ate Hillebrants        
Ate Reins        
Ate Sakes        
Ate Sytses 1 kB ongeveer 1550     
Ate Sytses 1 kB ongeveer 1610     
Ate Watzes        
Atje Jans   1644  Herbaijum-Ongaboer  
Atje Klases        
Atje Klases 1 kB      
Atje Pieters 1 kB ongeveer 1656     
Atje Sybrens   ongeveer 1740     
Atje Yttes        
Atsje Watzes        
Attie Harmens        
Attje        
Attje Harings   1616     
Attje Hyltjes (of Attje Tjallings)        
Attje Jans        
Attje Rimmers        
Atty Ates   ongeveer 1640     
Auck        
Auck Ennes   ongeveer 1650     
Auck Feddricks   1667  Warga  
Auck Gerloffsdr. 1 kB ongeveer 1607  Arum  
Auck Sioeks        
Auck Tiaerds   ongeveer 1645  Akkrum  
Auck Tyaerdtsdr 6 kB      
Aucke 1 kB      
Auckje Koops        
Auguste 1 kB 29-9-1882     
Augustus George   9-11-1716     
Auk Bauckes        
Auke Albertsz 1 kB   Boornzwaag  
Auke Aukes        
Auke Gosses        
Auke Hotses        
Auke Johannes'        
Auke Pytters        
Auke Ruurds 1 kB      
Aukje Audacta 1 kB 24-4-1764     
Aukje Hanzes 1 kB 5-8-1765     
Aukje Johannes        
Aukje Pieters        
Aukje Sytses (Akke) 1 kB ongeveer 1675     
Aukje Willems        
Baatje Ynzes        
Bae Pieters 1 kB      
Bae Pyters        
Baetje Ages        
Barber Agges   ongeveer 1580     
Barber Johans     Kubaard  
Basina       105793735229441 
Bauck   ongeveer 1515     
Bauck Gerloffsdr. 1 kB 1598  Arum  
Bauck Jacobs        
Bauck Ysbrants        
Baucke Gerrolts        
Baucke Hoytes        
Baucke Hoytes        
Baucke Pybes        
Bauckje Durks'        
Bauke        
Bauke Alberts   ongeveer 1695     
Bauke Ennes   ongeveer 1640     
Bauke Feikes   13-3-1709  Warga  
Bauke Lammerts     Heeg  
Bauke Ottes        
Bauke Pybesz.        
Bauke Rinses        
Bauke Sjoerds        
Bauke Tjeerds        
Baukje        
Baukje        
Baukje Ates   ongeveer 1635     
Baukje Aukes   1755     
Baukje Douwes        
Baukje Everts 1 kB   Dronrijp  
Baukje Hessels        
Baukje Idzes        
Baukje Jans        
Baukje Jorrits        
Baukje Joukes        
Baukje Klases        
Baukje Klazes        
Baukje Lamberts        
Baukje Meyes        
Baukje Pieters   3-1717     
Baukje Sjoerds   ongeveer 1555     
Baukje Wytses   ongeveer 1635     
Baukje Yntes     Poppingawier  
Baukjen Dirks (Beukjen)        
Bauwe (Berentje) Popkes        
Beatrice Colomba Maria   1879     
Beatrix Sijmons        
Beertje Hilles 1 kB ongeveer 1673     
Beertje Wiebes   ongeveer 1610     
Beeuwkjen Dirks        
Begga   620    1653027112961 
Bego II       25828548642 
Beits Jetses        
Beitske Doekes   ongeveer 1635     
Beitske Folckerts   1672  Klooster Anjum  
Beitske Ikes        
Beitske Jans 1 kB      
Beitske Jentjes        
Beitske Lieuwes        
Beitske Lolkes        
Beitske Meinderts 1 kB      
Beitske Meinderts 1 kB   Witmarsum  
Beitske Wijpkes        
Berber Gosses        
Berber Jisses   ongeveer 1720     
Berber Rinnerts        
Berber Romkes   1765  Oosterwierum  
Berber Sikkes (Barbera)     Dongjum  
Berber Sybes   ongeveer 1660     
Berber Willems Monkel (Barbara) 1 kB   Oosterend  
Berber Yges (Berber Ydes of Barbera)   ongeveer 1685     
Berend Franses        
Berengarius II       100892770 
Berkjen Pieters        
Bernardus Lamberts        
Bernardus Tjallings     Bolsward  
Bertha   863     
Bertil Guustaaf Oscar Karel Eugenius   28-2-1912     
Bertila       15032553987 
Bertrada de Oudere   660    826513556485 
Bets Douwes        
Beyts Douwes        
Bikor Petrus Bokkes        
Birgitta Ingeborg Alice   19-1-1937     
Bjettje Rintjes        
Bocke Payes   ongeveer 1665     
Boeltje Pieters        
Bokke Abes        
Bokke Hepkes   19-3-1751  Hieslum  
Bokke Syses        
Boot Deddes   ongeveer 1605     
Bot Hendriks        
Bote Abes   2-7-1726  Warga  
Bote Jacobs 1 kB ongeveer 1580     
Bote Romkes        
Bote Willems 1 kB ongeveer 1680     
Botie Auckes 1 kB      
Botje Burdes   ongeveer 1700     
Botje Idzes     Tjerkwerd  
Botje Jentjes        
Botje Johannes'        
Botje Johannes 1 kB ongeveer 1735     
Botje Lieuwes     Bolsward  
Botje Reins     Nijland  
Botje Tjeerds (Tyaerdtsdr) 1 kB ongeveer 1610  Bolsward-Laard  
Botke 1 kB      
Botte Alberts        
Botte Siurdtsz 1 kB      
Bottje Ages        
Bouckje Simens   1-10-1753  Tjerkwerd - Aaksens  
Bouke Gerrits        
Bouke Taekes        
Boukien Gerrits (Baukje)        
Boukje Bouwes (Bauckjen) 1 kB 1701     
Boukje Durks 1 kB ongeveer 1735  Westhem  
Boukje Jans        
Boukje Jans   1736     
Boukje Jelles        
Boukje Jettes        
Boukje Rients     Greonterp  
Boukjen Watzes   23-8-1691  Longerhouw  
Bouwe        
Bouwe Jan        
Brechtie Jackles 1 kB 14-7-1738  Boer  
Bregtie Siebolts        
Broer Gosses 1 kB ongeveer 1555     
Broer Hendriks        
Burde        
Burde Ennes        
Buwa Wabbaz 1 kB      
Byntje Ages        
Carl Philip Edmund Bertil   13-5-1979  Stockholm  
Carloman I 2 kB 751     
Caroline   30-5-1713     
Caroline Mathilda   22-6-1912     
Catharijn 1 kB      
Catharina       60162817 
Catharina        
Catharina Alles        
Catharina Gerrit Busendr.        
Catharina I   15-4-1684  Koerland 979 
Catharina Jackles   28-4-1724  Tzummarum  
Catharina Jakles   15-1-1731  Boer  
Catharina Pieters   1753  Hindeloopen  
Catharina Pieters   1763  Hindeloopen  
Catharina Sibolts   20-8-1784  Heeg  
Catharina Wasa       7817 
Charles   1999     
Christina   3-8-1943     
Claas Heerts        
Claas Jansen        
Claas Jurriens        
Claas Pieters     Rauwerd  
Claaske Tiards (Claeske Tjeerds)        
Claes Eelckes        
Claes Gerbens Ludam        
Claes Pieckes        
Clara Willems (Claerke)     Oosterend  
Cleis Hylkes (Kleis of Claess)   ongeveer 1705  Bolsward  
Clitildis       13224216903681 
Clodimirus IV        
Clodius       105793735229440 
Clodius IV        
Cloterius I       26448433807362 
Coba        
Cornelia Mirks   ongeveer 1600     

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Cornelis Cornelis'   ongeveer 1630     
Cornelis Gerlofsz.   ongeveer 1603     
Cornelis Jochums        
Cornelis Tjebbes 1 kB 1709  Scharren  
Corneliske Ulkes        
Corrie        
Corry        
Dagobert 1 kB     13541598109368416 
David   1961     
Désirée   2-6-1938     
Detje Jans        
Detje Jans        
Deuteria        
Dieucke Heins        
Dieucke Piers 1 kB 1642  Tzummarum  
Dieuke Bodes Acronius        
Dieuke Rimmers        
Dieuke Wabes        
Dieuwke Douwes        
Dieuwke Gaukes        
Dieuwke Gerbens        
Dieuwke Hanzes 1 kB 28-9-1759     
Dieuwke Jacobs     Scharnegoutum  
Dieuwke Meinderts        
Dieuwke Pieters        
Dieuwke Pieters   ongeveer 1700     
Dieuwke Pieters   2-2-1764  Roordahuizum  
Dieuwke Rebodis        
Dieuwke Reyloffs 2 kB      
Dieuwke Rintjes        
Dieuwke Siebrens        
Dieuwke Tjepkes     Workum  
Dieuwke Wybes 1 kB ongeveer 1665     
Dieuwke (Dooijke) Bernardus        
Dieuwke/Colomba   25-3-1782  Winsum  
Dieuwke/Colomba   16-9-1784  Bayum  
Dirck Gerloffsz        
Dirck Gerlofsz. 1 kB ongeveer 1609     
Dirck Pieters        
Dirckien Eeckedr   ongeveer 1550     
Dirckien Fongerdr   ongeveer 1590     
Dirckien ?        
Dirk        
Dirk Dirks   ongeveer 1600     
Dirk Jacobsz.   ongeveer 1596     
Dirk Klazes 1 kB ongeveer 1670     
Dirk Sikkes     Dongjum  
Dirk Sytzes     Wommels  
Dirk Yttes 1 kB ongeveer 1688     
Dirkje Atzes        
Dirkje Klazes        
Diuke (Columba)   16-5-1774  Dronrijp  
Djurre Anes 1 kB      
Djurre Meiles 3 kB      
Djurre Sytses   ongeveer 1635     
dochter        
dochter        
dochter        
dochter        
dochtertje   30-5-1925     
Doda       3306054225921 
Doecke Annesz.        
Doecke Jansz 4 kB      
Doeckle Abes        
Doede Gerbens        
Doede Pieters   ongeveer 1654     
Doedje Jarichs   3-12-1699     
Doedt Piersdr.        
Doeke Anes   ongeveer 1675     
Doeke Gerbens     Ypecolsga  
Doeke Hoytes (of Doco)        
Doeke Obbes 1 kB      
Doeke Pieters   ongeveer 1723  Ypecolsga  
Doetje Abes        
Doetje Abes   ongeveer 1615     
Doetje Bokkes        
Doetje Fokkes        
Doetje Harmens        
Doetje Pieters   1756  Workum  
Doetje Sybolts        
Doetje Ypes        
Doetje Ypes     Abbega  
Doetje Ypes     Abbega  
Doetje Ypes        
Doitzen Ipes        
Doje Piers   ongeveer 1565     
Dooitse Gerbens     Wolsum -W-  
Dora        
Dora Murks        
Dorsen Ypes        
Doutje Aukes        
Doutje Harmens        
Doutsen Ides        
Douwe        
Douwe   10-9-1791     
Douwe Alles        
Douwe Annesz.        
Douwe Douwe 1 kB 1640  IJlst  
Douwe Douwes        
Douwe Douwes        
Douwe Douwes   1610  IJlst  
Douwe Douwes   ongeveer 1625     
Douwe Douwes 1 kB 1685  IJlst  
Douwe Douwes 1 kB 16-3-1719  Teroele  
Douwe Douwes (de Jonge) 1 kB ongeveer 1660     
Douwe Folckerts 1 kB      
Douwe Gerbens 1 kB ongeveer 1645  Grouw  
Douwe Gerloffsz        
Douwe Hayes   1717     
Douwe Hiddes        
Douwe Hillebrands        
Douwe Hillebrants   1714  Oudega  
Douwe Jacobs 1 kB ongeveer 1605     
Douwe Jaitses        
Douwe Jans 1 kB   Irnsum  
Douwe Johannes' (Dominicus)     Burgwerd  
Douwe Martens 2 kB ongeveer 1500     
Douwe Meinderts     Flansum onder Rauwerd  
Douwe Meinderts 1 kB      
Douwe Mijnders        
Douwe Ottes        
Douwe Piers   10-11-1737  Oosterlittens  
Douwe Rinses        
Douwe Ruurds 1 kB      
Douwe Sjoerds        
Douwe Sjoerds   ongeveer 1560     
Douwe Sjoerds   30-12-1714     
Douwe Sytses 1 kB ongeveer 1690     
Douwe Taekes        
Douwe Tjepkes        
Douwe Tjerks        
Douwe Ulbes        
Douwe Willems 1 kB ongeveer 1670     
Douwtie Ides        
Douwtje Kleises     Workum  
Durck Piers     Folsgare  
Durk        
Durk Gerrits 1 kB      
Durk Jacobs        
Durk Jacobs        
Durk Jetses (doopnaam Theodorus)     Cromwal  
Durk Kornelis (Cornelis)        
Durk Piers   ongeveer 1725     
Durk Thomas        
Durk Tjittes (Dirk)        
Durk Willems        
Durkje Reinders        
Dutje Jentjes        
Dyu Jacobs        
Ebe Ruurds        
Eberhard       403571074 
Eduard   4-1382     
Edwer Hilles 1 kB 1666     
Eecke Wabbez   ongeveer 1520     
Eecke Wybes   ongeveer 1580     
Eeduwer Tiaerdtsdr        
Eeke Hessels   1732  Warga  
Eeke Jacobs        
Eeke Jans        
Eeke Jorrits 1 kB   Tirns  
Eeke Siebrens        
Eelck Jarichs        
Eelcke Claesz.        
Eele        
Eelke Nolkes   ongeveer 1658     
Eelke Pieters 1 kB ongeveer 1662  Ypecolsga  
Eelke Pieters   ongeveer 1720  Ypecolsga  
Eelke Pytters   ongeveer 1672  Spannum  
Eelke Tjepkes        
Eelke Uilkes 1 kB ongeveer 1612     
Eelkje Durks        
Eelkje Gerbens        
Eelkje Nannes        
Eelkje Piers        
Eeltje Ysbrands   ongeveer 1677     
Eeme Idtses        
Eempcke        
Eernst Jacobsz.   ongeveer 1599     
Eesge Jukkes        
Eets Haije Elingsdr        
Eets Martens 1 kB ongeveer 1501     
Eets mr.Douwedr.        
Egge Jarigs   ongeveer 1532     
Eibert        
Eilsabeth Jans        
Einte Wybrens   ongeveer 1680     
Eise        
Eke Clazes        
Eke Jans        
Eke Simens   12-9-1756  Tjerkwerd - Aaksens  
Eko Isbrandi        
Elant Eelkes        
Elant Nolkes   ongeveer 1665     
Elant Watses        
Elisabet   30-4-1794     
Elisabeth        
Elisabeth   1620     
Elisabeth Cornelis        
Elisabeth Jans        
Elisabeth Joekes        
Elisabeth Lieuwes     Kubaard  
Elisabeth Sieberta (Betty)   21-1-1920  Bolsward  
Elisabeth Tjitzes        
Elizabeth Christ   10-10-1880     
Els        
Elske        
Elske Doekes        
Elske Jans        
Elske Pieters        
Elske Wytses        
Eme Oenes        
Emkje Harmens        
Emma   808     
Empcke Hylckez   ongeveer 1614     
Enke AEdes        
Enne Bauckes   ongeveer 1610     
Enne Baukes        
Enne Yttes 1 kB ongeveer 1695     
Entien Pieters        
Epcke Ruerdsen        
Epe Hiddes        
Epke Riemers   ongeveer 1726  Idzega ?  
Epke Tytjes        
Erik   1889     
Ermentrudis       25828548641 
Ernst        
Ernst Douwes   10-10-1769  Boksum  
Ernst Tjeerds        
Estelle Silvia Ewa Mary   23-2-2012     
Etienne   30-6-1851  Harlingen  
Etienne   28-3-1857  Harlingen  
Eva        
Eva Hendriks        
Evert Jans 1 kB ongeveer 1707     
Evert Johannes        
Evert Johannes        
Evert Symens        
Fauwe Wierds 1 kB ongeveer 1702     
Fedde        
Fedde Lieuwes        
Fedderik Franses        
Feddrik Fransen   ongeveer 1690  Warga  
Feddrik Jelles 1 kB      
Feddrik Seerps        
Feick   ongeveer 1678     
Feik Haiedr.        
Feike Jetzes 1 kB ongeveer 1680  Iemswâlde ?  
Feike Murks        
Feike Sikkes   ongeveer 1636     
Feike Sybrens        
Feike Wytses        
Feikje Ales   ongeveer 1700     
Feikje Baukes   17-12-1743  Warga  
Feikje Dirks        
Feikje Gerlofs        
Feikje Hessels 1 kB 1718  Warga  
Feikje Hylkes        
Feikje Jans        
Feikje Jans   ongeveer 1627     
Feikje Roukes        
Feitje Wybes        
Fekke Johannes        
Femme Gabes        
Femmeke Douwes        
Femmeke Douwes        
Femmigjen Geerts        
Fenne Gerrits        
Fentje Douwes        
Fentje Hanzes   24-10-1761     
Ferdinando Maria Carlo   1871     
Fereolus        
Ferreolus        
Fetje Jans        
Fetje Jelles 1 kB   Longerhouw  
Fetje Klazes 1 kB 10-6-1762  Exmorra  
Fetje Sytses        
Fetje Wiebes        
Fettie Paulus        
Fettje Arjens (Tetje)        
Feyk Piers (Doopnaam is Felicitas)   7-1-1747  Littensburen onder Wommels  
Filippus   20-1-1773  Winsum  
Filippus   23-12-1778  Winsum  
Fintje Franses        
Fintje Meinderts 1 kB   Dearsum  
Floris Ysbrands        
Focke Tjeerds (Fokke)        
Fockien Abes     Abbega  
Foeck Jentjes        
Foeke Jans        
Foekje Feites        
Foekje Wopkes        
Foekje Wybrens        
Fokel Heres   1654  Friens  
Fokel Oedzedr        
Fokeltje Durks        
Fokeltje Oeges        
Fokje Klazes   1710  Idskenhuizen  
Fokjen Yedes        
Fokle Goslicks        
Folckert        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Folckert        
Folkert Ates        
Folkert Folkerts        
Folkert Gerrolts 1 kB 1627  Klooster Anjum  
Folkert Ysbrands        
Folkje Rintjes 1 kB      
Folkjen Syks        
Fonger        
Fonger Fongerz   ongeveer 1560     
Fonger Hoytedr   ongeveer 1620     
Fonger Wabbez   ongeveer 1520     
Foockel Hylckedr   ongeveer 1620  Pingjum  
Foockel Watzes        
Fopke Wudmers        
Foppe Sybrens        
Fou Fetses        
Fou Hanses 1 kB      
Fouw Meyes        
Francisca   1890     
Frank        
Frankjen Minzes        
Frans Gerrits        
Frans Hilles   1663  Warga  
Franziska        
Frederik III   1347     
Frederik Jozias   29-11-1918     
Fredse Rinnerts 3 kB ongeveer 1645     
Freerk Jacobs   ongeveer 1610     
Freerk Murks        
Freerk Pieters   ongeveer 1630  Grouw  
Friedrich I        
Frouck Sibles        
Frouck Sibles        
Frouk Gosses   ongeveer 1685     
Frouk ?        
Froukje        
Froukje        
Froukje Annes        
Froukje Bouwes 1 kB ongeveer 1704     
Froukje Johannes        
Froukje Klazes        
Froukje Lases        
Froukje Minnes        
Froukje Pieters        
Froukje Pieters   ongeveer 1730  Ypecolsa  
Froukje Pybes     Exmorra  
Froukje Rintjes        
Froukje Rinzes        
Froukje Sjoukes        
Froukje Tymens        
Froukje Widmers        
Gadske Jans        
Gastke Gerbens        
Gatse Abes     Makkum  
Gatse Bennediks        
Gatse Edes (Gatse Feddes)   ongeveer 1640     
Gatske Gerlofs   ongeveer 1640     
Gatske Gosses 1 kB   Tjerkwerd  
Gatske Hoites        
Gatske Jans   ongeveer 1695  Oudega  
Gatske Lolkes        
Gatske Meyes        
Gatske Mijnerts        
Gatske Simons        
Gatske Sjoerds     Heeg  
Gatske Wierds        
Geartsje        
Geele Dircks        
Geele Hoites        
Geele Hoites   1764  Makkum  
Geele Hoites   1773  Makkum  
Geertien Aenes        
Geertien Ydes        
Geertje        
Geertje        
Geertje        
Geertje Abbes        
Geertje Alberts 1 kB      
Geertje Arjens   7-6-1781  Bolsward  
Geertje Ates        
Geertje Doekes        
Geertje Durks   ongeveer 1710     
Geertje Feddriks   10-2-1719  Warga  
Geertje Gerbens        
Geertje Gerrits        
Geertje Gerrits        
Geertje Gysberts        
Geertje Hayes        
Geertje Heerts 1 kB      
Geertje Jetzes        
Geertje Johannes        
Geertje Johannes'   ongeveer 1746     
Geertje Louws        
Geertje Luitsens 1 kB 11-7-1755  Bayum  
Geertje Ottes        
Geertje Pieters        
Geertje Sjoerds        
Geertje Sjoerds        
Geertje Sybrens   ongeveer 1645     
Geertje Taekes 1 kB 20-2-1767  Exmorra  
Geertje Tiekes        
Geertje Tjeerds        
Geertruida Wilhelmina     Indonesië  
Geeske Bruins        
Geeske Herres        
Geeske Jans        
Geeske Jans        
Geeske Jans (Geesje)   ongeveer 1705     
Geeske Johannes        
Geeske Joukes        
Geeske Wiebes     De Scharren onder Oldeouwer  
Geiske Hendriks   1750  Workum  
Gelke Hayes     Tirns ?  
Gelke Simkes        
Gelscke Siercks 1 kB 1613  Kimswerd  
Gelske Idses     Exmorra  
Genbaldus I       6770799054684208 
George Willem   13-11-1717     
Gerard        
Gerarda Piers     Oosterend  
Gerben        
Gerben Abes        
Gerben Ates     Tirns  
Gerben Ates   ongeveer 1650     
Gerben Claesses Ludam        
Gerben Douwes   ongeveer 1670     
Gerben Eeltjes        
Gerben Fokkes        
Gerben Gerbens 1 kB ongeveer 1668     
Gerben Hiddes   ongeveer 1600     
Gerben Jans        
Gerben Jarigs   ongeveer 1640     
Gerben Klases   ongeveer 1510     
Gerben Lieuwes 1 kB   Hartwerd  
Gerben Lolkes        
Gerben Nannes   ongeveer 1716  Tjalhuizum  
Gerben Piers   ongeveer 1620     
Gerben Sakes   1495     
Gerben Sijbrens        
Gerben Sjoerds   8-3-1711     
Gerben Tietes     Workum  
Gerberge       1879069249 
Gerbrich Feckes   ongeveer 1580     
Gerbrig Eesges        
Gerbrig Gerrits        
Gerbrig Hinnes        
Gerbrig Jans 1 kB      
Gerbrig Lolkes        
Gerbrig Rintzes        
Gerbrig Simons     Oldeclooster-Hartwerd  
Gerbrigh Douwes   ongeveer 1655     
Gerbrigt Sjoukes        
Gerke Jans   ongeveer 1675     
Gerlandje Jacobs   1744     
Gerlant Gossedr.        
Gerlantje Gerbens     Burgwerd  
Gerlantje Gerbens        
Gerlantje Gerbens        
Gerlantje Hendriks        
Gerlof        
Gerlof   ongeveer 1605     
Gerlof Andries        
Gerlof Dircksz.   ongeveer 1582     
Gerlof Douwesz.        
Gerlof Jans        
Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier) 1 kB      
Gerlof Sakes (Gerlacus)        
Gerloff Annesz 1 kB ongeveer 1507  Kimswerd  
Gerloff Bottesz.        
Gerloff Heres        
Gerloff Piersz. 1 kB      
Gerlofke Jacobs        
Gerlofke Jans        
Gerold I       206628389122 
Gerrit de Boer        
Gerrit Douwes        
Gerrit Harmens 2 kB ongeveer 1530     
Gerrit Hotses        
Gerrit Idses        
Gerrit Jansen        
Gerrit Jantjes        
Gerrit Lolckes        
Gerrit Lolkes 2 kB      
Gerrit Lolkes   ongeveer 1692     
Gerrit Lolkes   10-1757  Longerhouw  
Gerrit Meintes        
Gerrit Pieters        
Gerrit Pieters   1774     
Gerrit Reiner     Schraard  
Gerrit Reins   30-8-1709  Wijnaldum  
Gerrit Renses        
Gerrit Renses        
Gerrit Tjeerds (Gerryt)        
Gerrit Wopkes        
Gerrit Wybes   ongeveer 1694  Tirns  
Gerritje Roelofs        
Gerrits Renkes 2 kB ongeveer 1535     
Gerryt Bauckes        
Gertie Wiebrens     Hidaard  
Gettie Jans        
Geva       12914444289 
Gisela       30065107973 
Gisela   757     
Gisela de Jongere   ongeveer 781     
Gonijk Tjeerds        
Gooitske Alberts        
Gootsken Oenes        
Gorrit Bauckes        
Goslick Fokles        
Gosse Ates 1 kB ongeveer 1645     
Gosse Aukes        
Gosse Aukes        
Gosse Broers        
Gosse Dircksz.   1591     
Gosse Douwes        
Gosse Gerbens        
Gosse Hanses 1 kB      
Gosse Oebles   14-12-1741  Harlingen  
Gosse Pieters        
Gosse Rintjes     Egypte Gem.Gaasterland  
Gosse Siebrens        
Gosse Simkes 1 kB ongeveer 1657     
Gosse Sjoerds        
Gosse Sybrens        
Gosse (of Godefridus) Lolkes   1703  Wartena  
Gothelo I       807142146 
Gouke Jans Zwaga   4-1789     
Goukje Sybrands   1739     
Goyck Wybrands        
Goyts Ætses        
Goyts Hayes        
Goyts Nannedr        
Greelt Juckes        
Greold Abis        
Greolt Pyters        
Greolt (Greult)        
Gretha        
Gretske Jans   ongeveer 1664  Boksum  
Griet        
Griet Poppes        
Griet Tjaerdts        
Grietie Douwes 1 kB 1725     
Grietie Gerrits 1 kB 15-8-1732  Gaast  
Grietie Obes        
Grietie Wiebrens     Makkum  
Grietje        
Grietje   10-7-1924  Kortehemmen  
Grietje Broers        
Grietje Dooitjes        
Grietje Douwes        
Grietje Ennes        
Grietje Ennes 1 kB      
Grietje Ennes 1 kB ongeveer 1655     
Grietje Feites        
Grietje Gerbens        
Grietje Gosses        
Grietje Heeres   ongeveer 1590     
Grietje Huites        
Grietje Jackles (Margaretha)   7-4-1721  Tzummarum  
Grietje Jalkes        
Grietje Jans        
Grietje Jennes 1 kB ongeveer 1658     
Grietje Joekes        
Grietje Johannes        
Grietje Johannes        
Grietje Johannes'        
Grietje Klazes        
Grietje Kleises 1 kB   Workum  
Grietje Lieuwes        
Grietje Meinderts     Sonnega  
Grietje Nannes 1 kB ongeveer 1720     
Grietje Pieters        
Grietje Pieters        
Grietje Pieters        
Grietje Pieters   ongeveer 1605     
Grietje Pytters ??        
Grietje Roelofs     Esloo  
Grietje Rommerts        
Grietje Sakes   ongeveer 1670     
Grietje Sakes (Geeske) 1 kB ongeveer 1725     
Grietje Sybrens   ongeveer 1710     
Grietje Taekes        
Grietje Tjeerds        
Grietje Tjepkes        
Grietje Wybes     Tjerkwerd  
Grietje Wybes        
Grietje Wybes (of Grietje Wierts) 1 kB 1715     
Grietje Yebs   ongeveer 1782     
Grietje Ysbrands   ongeveer 1675     
Grietke Bauckes   ongeveer 1589     
Gryttie Dirx        
Guiseppe   1875     
Gustav   12-1-1969     
Guustaaf Adolf Oscar Frederik Arthur Edmund   22-4-1906     
Haebeltje Lieuwes     Westhem  
Haije Murks     Oudega  
Hannie        
Hans Kleises     Workum  
Hans Oedses Douwes   ongeveer 1629     
Hans Pieters        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Hans Pieters 1 kB      
Hantje Andries        
Haring Allerts     Burgwerd  
Haring Baesz 1 kB      
Haring Klazes     Mantgum ?  
Haring Siordtsz 1 kB      
Haringh Heerts        
Harmen Bauckes   1584     
Harmen Gerrits        
Harmen Hendriks        
Harmen Jacobs     Hichtum  
Harmen Jacobs        
Harmen Jacobsz.   ongeveer 1601     
Harmen Lykles   ongeveer 1625     
Harmen Rintjes        
Harmen Rintjes   ongeveer 1645     
Harmen Sakes 1 kB ongeveer 1713     
Harmen Tjerks 1 kB      
Haye Douwes   1682  IJlst  
Haye Tietes        
Hebeltje Lieuwes     Sanfirden  
Heere Gabes        
Heere Harmens        
Heerke Piers     Oosterend / Sanlein  
Heert Heerkes     Lutkewierum  
Heert Jans   8-6-1635     
Heert Piers   1633     
Hein Folckerts        
Helena   25-5-1846     
Helena Symons        
Helena Ypes        
Hemme Oenties        
Hencke        
Hendrik Aukes        
Hendrik Berends   ongeveer 1745     
Hendrik de Vogelaar   876  Memleben, Duitsland  
Hendrik Gerardus        
Hendrik Hendriks        
Hendrik I       6457137162 
Hendrik II       50446386 
Hendrik Jacobs        
Hendrik Johannes' 1 kB ongeveer 1720     
Hendrik Klazes        
Hendrik Lieuwes     Bolsward  
Hendrik Lucas        
Hendrik of Hinke   22-4-1801     
Hendrik Ottes        
Hendrik Piebes   1695     
Hendrik Rinzes   13-10-1765  Balk  
Hendrik Sjoukes        
Hendrikje Arends   1748  Rijs  
Hendrina Willems        
Henriette   1903     
Hepke Lases        
Here Aernts        
Here Gerloffsz        
Herke Sjoerds (of Heerke)     Tirns  
Hessel Douwes 1 kB ongeveer 1553     
Hessel Harings     Irnsum ?  
Hessel Jacobs   ongeveer 1671  Stiens  
Hessel Jans        
Hessel Johannes        
Hessel Joukes   8-1-1770  Westhem  
Hessel Lolckes        
Hessel Pieters        
Hessel Poppes        
Hessel Pytters        
Hessel Thomas        
Hessel Tjeerds        
Hessel/Hesichius Iemkes   20-1-1773  Winsum  
Hette Egberts        
Hette Johannes 1 kB      
Hette Popkes   1736  Oosthem  
Heyn Wybes        
Hidde Allerts        
Hidde Sjoerds   ongeveer 1495     
Hieke Douwes        
Hieke Stoffels        
Hieke Tjeerds 1 kB 20-1-1749  Wons  
Hielkje Lykles   1763     
Hielkje Taekes        
Hijlkje Idses   1758     
Hike Bouwes        
Hil        
Hilbrand Douwes        
Hilck Asmus        
Hildegard       103314194561 
Hilke Meinderts   17-12-1729  Witmarsum  
Hille Annes 1 kB   Nijland  
Hille Joukes   1765  Wolsum  
Hille Juckes     Warga  
Hillebrant Douwes        
Hillegunde        
Hiltje Eeltjes        
Hiltje Fongers        
Hiltje Gerbens        
Hiltje Hanzes 1 kB 9-12-1757     
Hiltje Jans        
Hiltje Jelles        
Hiltje Nannes   ongeveer 1700     
Hiltje Pieters   ongeveer 1726  Ypecolsga  
Hiltje Pieters   20-7-1786  Menaldum  
Hiltje Ruurds        
Hiltje Sjoukes        
Hiltje Sytses   1723  Wartena ?  
Himiltrude   ongeveer 742     
Hincke Watses        
Hinke Alberts        
Hinke Hessels   1731     
Hinke Jans        
Hinke Jans        
Hinke Jans        
Hinke Murks   ongeveer 1655     
Hinke Rientses 1 kB      
Hinke Sykes        
Hinke Watzes        
His Cornelis        
Hiscke Upts 1 kB ongeveer 1606     
Hiske Ates        
Hiske Ates        
Hiske Hilles        
Hiske Hotses        
Hiske Melis        
Hiske Pykes   ongeveer 1655     
Hiske Sytses   ongeveer 1695     
Hiske Thomas        
Hiske Thomas   6-2-1764  Goënga  
Hiske Tjeerds        
Hiske Tjeerds        
Hiske Ulbes        
Hitje Ates   ongeveer 1595     
Hitje Jans   ongeveer 1715  Swichum  
Hitje Jelles 1 kB 9-4-1780     
Hitje Jelmers        
Hitske Ytzens        
Hittie Gerbens        
Hoite Durcks   ongeveer 1586     
Hoite Geeles        
Hoite Pieters        
Holkje Rinkes   ongeveer 1610     
Homme Riemerz   ongeveer 1590     
Hotse Ipes        
Hotse Sjoerds   ongeveer 1550     
Hotske        
Hotske Pykes     Dedgum  
Hotske Sjoerds        
Hotske Wygers        
Houck Hessels   1607     
Houck Jacobs   ongeveer 1625     
Houck Jelles 1 kB      
Houck Syuerdts        
Houkje Tjepkes 1 kB ongeveer 1696     
Hoyte Bauckes   ongeveer 1675     
Hoyte Hommez   ongeveer 1580     
Hoyte Rinckes   ongeveer 1643     
Hoyte Simmes        
Hubertus   24-8-1909     
Hugo de Grote   898  Parijs  
Hugo Sjoerds     Ysbrechtum  
Hyke Hessels (Hyltje)     Houw onder Cornwerd  
Hyke Ypes        
Hylck Heeres   ongeveer 1660     
Hylck Meinderts   ongeveer 1647     
Hylck Reinsdr        
Hylck Wierds   ongeveer 1695     
Hylcke Eempckes 3 kB      
Hylcke Johannes   1616  Tjerkwerd  
Hylcke Johannes   ongeveer 1685     
Hylk Jans        
Hylk Johannes'        
Hylk Wopkes   1609  Terzool  
Hylke Arjens        
Hylke Kleises (Hylke Klases)     Workum  
Hylkje Cornelis'     Westermeer  
Hylkje Idses   ongeveer 1625     
Hylkje Idses   ongeveer 1665     
Hylkje Meintes        
Hylkje Sieuwkes 1 kB      
Hylkje Sytses (Hylck Sydtsis)   ongeveer 1570     
Hylkje Taekes     Goëngamieden  
Hylkje Tjeerds   ongeveer 1695  Westermeer  
Hylkje Willems        
Hyltje Eeltjes        
Hyltje Wiebes        
Hyltje Wybes        
Hyltje Ypkes   ongeveer 1745     
Ibelti Jacobs        
Ible 1 kB ongeveer 1530     
Idje Douwes        
Ids Boukes        
Ids Fokkes        
Ids Fokkes        
Ids Gerbens        
Ids Gerbens        
Ids Gerbens        
Ids Harmens        
Ids Lieuwes        
Ids Paulus        
Ids Rintjes        
Idske Hoites   1770  Makkum  
Idske Hotzes        
Idske Piers   ongeveer 1695     
Idtje Durks (Ytsje)        
Idtke Jansdr        
Idtske Claesses        
Ieme        
Iemk Jelderts        
Iemke Hessels        
Iepe Hotses        
Ietje Alles        
IJsbrandje Lolkes   ongeveer 1724     
Ike Obbes   22-12-1728  Ferwoude ?  
Ike Yntes     Poppingawier  
Imcke Jaens        
Imcke Jaens   ongeveer 1609     
Imke Hoytes        
Imke Seerps        
Imma 1 kB     206628389123 
Impck Douwes   ongeveer 1575     
Impcke Jans   ongeveer 1655     
Impk Annes     Nijland  
Ingrid   16-8-2003     
Ingrid Victoria Sophia Louise Margareta   28-3-1910     
Inpck Seerpdr        
Inte Dircx     Marssum  
Ipe Jacobs        
Isabella   1898     
Isanbart       206628389126 
Isbrandt Hilles   ongeveer 1646  Warstiens  
Isbrant Sytses        
Isbrant Sytses        
Isbrantje Pieters     Rauwerd  
Itske Douwes        
Jaap        
Jackle Hessels        
Jacob        
Jacob Andries   ongeveer 1720     
Jacob Baukes 1 kB      
Jacob Christiaans        
Jacob Christiaans   ongeveer 1740     
Jacob Dirks        
Jacob Dirks   20-3-1730  Dijken  
Jacob Doekes 2 kB ongeveer 1719  Scharnegoutum  
Jacob Eerntjes        
Jacob Gerbens   ongeveer 1670  Ypecolsga  
Jacob Gerrits        
Jacob Gerrits        
Jacob Harmens        
Jacob Hendriks        
Jacob Hendriks   22-8-1720  Joure  
Jacob Jans        
Jacob Jans        
Jacob Jansen        
Jacob Janszn.        
Jacob Laurens'   ongeveer 1630     
Jacob Lieuwes 1 kB ongeveer 1705     
Jacob Luytsis        
Jacob Mevis   1726  Weidum  
Jacob Saskers 1 kB ongeveer 1645     
Jacob Sioerds        
Jacob Sioerds   ongeveer 1635     
Jacob Sjoerds        
Jacob Sybes        
Jacob Thomas        
Jacob Tjeerds        
Jacob Wijbrandts     Westernijkerk  
Jacob Willems        
Jacobje Aerns   ongeveer 1620     
Jacobus   8-8-1758  Dronrijp  
Jacobus   19-3-1773  Dronrijp  
Jacobus 1 kB 23-2-1906  Babois  
Jacobus Heerkes     Grote Wierum onder Lutkewierum  
Jacobus Heerkes     Grote Wierum onder Lutkewierum  
Jacobus Hessels        
Jacobus Hoites   1780  Makkum  
Jadts Riencksdr        
Jaen Meinderts 1 kB   Dronrijp  
Jaen Taedes   ongeveer 1582     
Jaike Reins   1760  Workum  
Jaitse Douwes        
Jaitske Lolles 1 kB ongeveer 1701     
Jakle Piers 1 kB ongeveer 1687  Menaldum  
Jan        
Jan        
Jan        
Jan        
Jan Allerts        
Jan Alter        
Jan Anes 1 kB ongeveer 1670     
Jan Claesses        
Jan Dircx        
Jan Doeckis 1 kB      
Jan Doedes        
Jan Fokkes        
Jan Fransen        
Jan Gerrits        
Jan Gerrits        
Jan Gosses        
Jan Hanses        
Jan Harings        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Jan Heerts        
Jan Hessels   1714  Warga  
Jan Hilles        
Jan Hilles   ongeveer 1665  Warga  
Jan III        
Jan Jacobs        
Jan Jans        
Jan Jansen        
Jan Jelderts        
Jan Jelles     Longerhouw  
Jan Joukes     Irnsum  
Jan Klases   ongeveer 1692     
Jan Klases 1 kB ongeveer 1725     
Jan Klazes        
Jan Martens        
Jan Murks        
Jan Paulus'   ongeveer 1697     
Jan Paulus' (Pouwels) 7 kB 1612     
Jan Piers        
Jan Piers        
Jan Pieters        
Jan Pieters        
Jan Pieters   ongeveer 1665  Bolsward  
Jan Pouwels        
Jan Rintjes   ongeveer 1655     
Jan Ritskes        
Jan Romkes 1 kB ongeveer 1640     
Jan Siebrens        
Jan Sjoerds 1 kB 19-6-1731  Schraard  
Jan Sybes        
Jan Symens        
Jan Symens        
Jan Taekes        
Jan Teades        
Jan Thijsses        
Jan Thomas        
Jan Tjallesz        
Jan Tjeerds        
Jan Tjepkes (Johannes)   ongeveer 1682     
Jan Wiebes        
Jancke Tammeri Baerdt        
Jancke Tierks   ongeveer 1697     
Jancke Willems     Dronrijp  
Janke        
Janke Bottes        
Janke Douwes        
Janke Hendriks        
Janke Jans        
Janke Jans 1 kB 11-11-1765  Workum  
Janke Jelles        
Janke Jeltes        
Janke Ofkes        
Janke Okkes        
Janke Saakles   ongeveer 1545     
Janke Sipkes        
Janke Ultjes        
Janke/Johanna   22-4-1763  Dronrijp  
Janneke Reinders        
Jannigje Heerts        
Jansen Alberts   ongeveer 1594     
Jansen Greolts        
Jansen Wypkes        
Jantie Feites        
Jantien Jacobs        
Jantinus        
Jantje        
Jantje Alberts        
Jantje Egberts        
Jantje Gerrits   ongeveer 1615     
Jantje Johannes 1 kB 12-2-1728  Ferwoude  
Jantje Lammerts        
Jantje Pieters        
Jantje Tjalkes        
Jantje Yntes     Poppingawier  
Japik Tjeerds        
Japikje Jans        
Jarich Martens        
Jarig Martens 2 kB ongeveer 1490     
Jarig Sjoerds 1 kB ongeveer 1500     
Jarig Sjoerds   ongeveer 1572     
Jasper Tjipkes        
Jayts Annes 1 kB ongeveer 1636     
Jel Clasedr        
Jel Rinnert-Gerbens        
Jelger Kempes        
Jell Haring Heertsdr   1611     
Jell Pyters        
Jelle        
Jelle Abes     Hennaard ?  
Jelle Abes     Abbega  
Jelle Eelkes        
Jelle Jans        
Jelle Sjoerds   1730  Heeg  
Jelle Sybrins     Nijland Huniadyk  
Jelmer Klases        
Jelmer Sybrens        
Jelsk Jacobs        
Jelte Haitses        
Jelte Piersz. 1 kB      
Jelte Poppes 1 kB ongeveer 1503     
Jeltje        
Jeltje        
Jeltje Alberts        
Jeltje Ales        
Jeltje Anes   ongeveer 1732     
Jeltje Ates   ongeveer 1635     
Jeltje Botes   ongeveer 1725  Sneek ?  
Jeltje Buwes   ongeveer 1500     
Jeltje Cornelis'        
Jeltje Douwes 1 kB ongeveer 1675     
Jeltje Douwes   ongeveer 1685     
Jeltje Gosses        
Jeltje Harmens 1 kB 29-12-1749     
Jeltje Hessels   1728  Warga  
Jeltje Hylkes        
Jeltje Hylkes        
Jeltje Jans        
Jeltje Jans        
Jeltje Jans 1 kB ongeveer 1740     
Jeltje Jogchems        
Jeltje Johannes        
Jeltje Jouws   ongeveer 1705     
Jeltje Klazes        
Jeltje Lieuwes        
Jeltje Meinderts 1 kB      
Jeltje Pieters        
Jeltje Pieters        
Jeltje Pieters   ongeveer 1749  Makkum  
Jeltje Saakles   ongeveer 1550     
Jeltje Saakles   ongeveer 1615     
Jeltje Sybrens        
Jeltje Taekles        
Jeltje Thijses        
Jeltje Tjerks 1 kB   Bolsward  
Jeltje Wiebrens        
Jeltje Wobbes        
Jenck Pieters        
Jenne Ottes 4 kB ongeveer 1625     
Jentje        
Jentje Jans        
Jentje Sjoerds 1 kB 5-12-1709     
Jents Tijsses        
Jets        
Jets Dircks        
Jetse Dirks        
Jetse Feikes        
Jetse Feikes 1 kB 21-2-1720  Tjerkwerd  
Jetse Klazes 1 kB 6-12-1754  Longerhouw  
Jetse Sikkes        
Jetske Ages        
Jetske Annes        
Jetske Dirks        
Jetske Durks 1 kB      
Jetske Gerrits        
Jetske Hanzes        
Jetske Haringhs        
Jetske Hendriks        
Jetske Hendriks (of Jetske Pieters)        
Jetske Hobbes        
Jetske Hoites   1776  Makkum  
Jetske Hoites   1777  Makkum  
Jetske Jans        
Jetske Jelles        
Jetske Johannes        
Jetske Klazes   ongeveer 1640     
Jetske Klazes 1 kB 10-11-1756  Exmorra  
Jetske Mattheus        
Jetske Murks        
Jetske Ruurds        
Jetske Simkes   ongeveer 1553     
Jetske Simkes 1 kB ongeveer 1610     
Jetske Sybes   ongeveer 1675     
Jetske Sytses        
Jetske Taekes        
Jetske Taekes 1 kB 20-3-1773  Exmorra  
Jetske Wytses        
Jetske/Isberga   29-7-1765  Dronrijp  
Jettze Pieckes        
Jeyp Solckes        
Jildou Martens   ongeveer 1502     
Jildou Sjoerds   ongeveer 1580     
Jildou Sythies 2 kB ongeveer 1580     
Jildou Tjeerds   ongeveer 1550     
Jillert Pieters   ongeveer 1630     
Jisk Doeckes (Jisseltje)        
Jiskjen Doekes        
Jiskjen Haites        
Jitske Ymes        
Jitte Innes        
Joanna Reimers        
Joannes Durks        
Joannes Paulus        
Joannis Fredses   ongeveer 1681     
Jochem Foppes        
Joeke 1 kB ongeveer 1720     
Johan        
Johan Leopold   2-8-1906     
Johan Lyuues        
Johann Georg        
Johanna   28-3-1857  Harlingen  
Johanna Jackles (of Hancke Jackles) 1 kB 20-2-1726  Tzummarum  
Johanna Kamphuis   1-2-1920  Middelbert  
Johanna Lewe        
Johanna Sophia Johannesdr.        
Johanna Wijbes        
Johanna (Hannie)     Bakhuizen  
Johannes        
Johannes        
Johannes Aukes 1 kB ongeveer 1700     
Johannes Bouwes        
Johannes Douwes     Franeker  
Johannes Douwes        
Johannes Feckesz        
Johannes Harmens        
Johannes Hendriks 1 kB   Bolsward  
Johannes Hendriks     Hartwerd  
Johannes Hessels        
Johannes Hettes        
Johannes Hilles   ongeveer 1668     
Johannes Hylckes   1639  Burgwerd  
Johannes Iemes   1608     
Johannes Jacobs        
Johannes Jans 1 kB      
Johannes Jelles   ongeveer 1625     
Johannes Johannes        
Johannes Johannes   ongeveer 1695     
Johannes Lieuwes        
Johannes Meinderts 1 kB   Flansum onder Rauwerd  
Johannes Minnes   11-6-1746  Menaldum  
Johannes Ockes   ongeveer 1570     
Johannes Oeges        
Johannes Oepkes        
Johannes Piers        
Johannes Popkes        
Johannes Popkes   4-8-1711  Oosthem  
Johannes Roelofs        
Johannes Romkes        
Johannes Romkes        
Johannes Tjeerds        
Johannes (Jan)   25-11-1768  Oosterend  
Johanneske Sierds        
Johantje Aukes        
Johantje Pieters   ongeveer 1690     
Joke        
Jolle Wybes   ongeveer 1620     
Joris Lammerts        
Jorrit Piers 1 kB ongeveer 1695     
Joseph Ferdinand        
Jouck Johannes        
Jouck Sybrens        
Joucke Jouckes   ongeveer 1625     
Joucke Upts   ongeveer 1604     
Jouk Ruurds 1 kB ongeveer 1691     
Jouke Gerbens        
Jouke Piters        
Jouke Popkes   1733  Oosthem  
Joukje Ruurds   ongeveer 1630     
Jouma Luitjes        
Jouw Johannes        
Jouw Myntjes        
Jouw Reyloffs        
Jouwertje Jetzes        
Jucke Lieuwes     Warstiens  
Jucke Meyes 2 kB ongeveer 1613     
Judith Durks   ongeveer 1750     
Karel de Jongere   772     
Karel Guustaaf Folke Hubertus   30-4-1946  Solna  
Karel I de Grote   2-4-748  Frankische Rijk 103314194560 
Karel IX van Zweden   4-10-1550  Stockholm 15634 
Karel Johan Arthur   31-10-1916     
Kees        
Keimpe Jelgers     Warga - Jornahusum  
Kerst Hylkes        
kind        
Kinsk Reiners        
Klaas        
Klaas Andries     Wirdum  
Klaas Annes        
Klaas Arjens        
Klaas Dirks        
Klaas Dirks   ongeveer 1630     
Klaas Douwes 1 kB   Slappeterp  
Klaas Douwes (Nicolaus) 1 kB   Franeker  
Klaas Douwes (Nicolaus) 1 kB   Franeker  
Klaas Fongers        
Klaas Gerrits 6 kB ongeveer 1645     
Klaas Hendriks        
Klaas Hiddes   ongeveer 1595     
Klaas Hobbes        
Klaas Jacobs        
Klaas Jacobs        
Klaas Jacobs        
Klaas Piers        
Klaas Sytses   ongeveer 1620     
Klaas Tjallings        
Klaas Tjitskes 4 kB 1715     
Klaas Wiebrens        
Klaas Wopkes        
Klaas Ypes     Abbega  
Klaaske Aukes        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Klaaske Dirks        
Klaaske Eelkes   ongeveer 1560     
Klaaske Fridzerds        
Klaaske Gerbens        
Klaaske Harings   ongeveer 1670  Woudsend  
Klaaske Heins        
Klaaske Hotzes        
Klaaske Jelles        
Klaaske Jouws        
Klaaske Maria   27-6-1785  Winsum  
Klaaske Meinzes   ongeveer 1860  Oldeouwer  
Klaaske Murks        
Klaaske Pieters        
Klaaske Pieters   29-5-1763  Roordahuizum  
Klaaske Rintjes        
Klaaske Tjeerds        
Klaaske Ytsins        
Klaske Klazes        
Knoet Christiaan   27-7-1900     
Kornelis Clases        
Korneliske Johannes        
Korneliske Sipkes        
Laas Dirks   ongeveer 1650     
Laas Sytses        
Laes Minnes   19-2-1748  Menaldum  
Lamck        
Lammert Dircks        
Laurens Hessels        
Laurens Pieters 1 kB      
Leffert Jeekeles        
Leopold Karel Eduard George Albert   19-7-1884  Claremont House  
Leutberga        
levenloos kind   8-12-1842  Sneek  
levenloos kind 1 kB 8-1-1847  Leeuwarden  
Lezijntje Gerbens        
Licle Philippus   28-4-1751  Winsum  
Lies        
Liesbert Meinderts        
Lieuwe Andries        
Lieuwe Douwes   ongeveer 1585     
Lieuwe Douwes   26-6-1779  Boksum  
Lieuwe Gerbens 1 kB ongeveer 1690     
Lieuwe Hanzes Leo 1 kB 27-7-1773  Engelum  
Lieuwe Hendriks (Leo) 1 kB   Hartwerd  
Lieuwe Jeltes        
Lieuwe Johannes        
Lieuwe Johannes'        
Lieuwe Lieuwes        
Lieuwe Lieuwes        
Lieuwe Pybes 1 kB      
Lieuwe Rients     Greonterp  
Lieuwe Robijns        
Lieuwe Ruurds   ongeveer 1640     
Lieuwke Symens Wybes   1783  Hindeloopen  
Lieuwkje Klazes        
Lieuwkje Paulus'   ongeveer 1699     
Lijsbeth Tjallings        
Lipkje Hoites        
Lipkje Rienks   ongeveer 1690     
Lipkje Yntes        
Lipkjen Yntes     Poppingawier  
Lisbet Scheltes 1 kB      
Lisk Sibles        
Liske Reins        
Liskje 1 kB      
Liskje Doekes   1723  Scharnegoutum  
Liskje Jacobs        
Liskje Jarigs   ongeveer 1526     
Liskje Sibles        
Liskje Sibles   1726  Heeg  
Liupck Heeres   ongeveer 1591     
Liupck Jans   ongeveer 1616  Arum  
Liutwin       826513556482 
Lodewijk I de Vrome   16-4-778  Chasseneuil-du-Poitou, Frankrijk 51657097280 
Lodewijk II (de Duitser / de Beier)     Frankische Rijk  
Lodewijk III de Jonge        
Lodewijk IV 1 kB 10-9-920  Laon, Frankrijk 3228568580 
Lolck Ruyrdts        
Lolck Syboldtsdr        
Lolcke Folckerts 1 kB ongeveer 1575     
Lolcke Gerrits (ook genaamd de Koning van Wartena) 1 kB 1668     
Lolcke Hessels        
Lolcke Hessels   1595     
Lolke        
Lolke Feikes   3-3-1714  Tjerkwerd  
Lolke Feyes        
Lolke Gerrits 1 kB      
Lolke Gruelts   10-1708  Tjerkwerd - Ritseburen  
Lolke Jelles   ongeveer 1665     
Lolkeltje Gerbrands        
Lolkje Gerbens        
Lolkje Sybolts   ongeveer 1640     
Lolkjen Wietzes        
Lolle Eelkes 1 kB 10-7-1727  Greonterp  
Lolle Harings        
Lolle Johannes'     Hieslum  
Lolle Johannes'     Hieslum  
Lolle Simkes        
Lolle Simkes        
Lotharius I   795  Frankische Rijk  
Lotharius II   835     
Louisa Maria Annunciata   1872     
Louise   18-3-1848     
Louise   2003     
Lourens Gerbens        
Lourens Rintjes 1 kB      
Louw Lammerts 1 kB      
Lucilla       26448433807361 
Luidjen Pieters   1759  Hindeloopen  
Luipck Wybedr.        
Luite Pieters   1755  Stavoren  
Luite Pieters (Ludovicus)   1754  Hindeloopen  
Luitgarde   780     
Luitje Ykes   1774     
Luitske Sybolts        
Lummigje Alberts        
Lutske Harkes        
Lutske Rientses        
Luutzen Tjerks        
Luytie Pyters        
Lykele Walles        
Lykelstje Douwes        
Lykeltje Willem        
Lysbert Dooytzes        
Lysbet Hayes        
Lysbeth        
Lysbeth Harmens 1 kB 2-11-1747  Mantgum  
Lysbeth Hendriks Monckel   ongeveer 1715     
Lysbeth Johannes'   ongeveer 1620     
Lysbeth Klases        
Lysbeth Minnes        
Lysbeth Sjoukes (Lysbeth Popkes) (doopnaam Elisabeth) 1 kB 27-2-1764  Oosterwierum  
Lysbeth Sybrens        
Lysbeth Sytses        
Lysbeth Taekes   ongeveer 1690     
Lysbeth Tjisses        
Maaike Ates 1 kB ongeveer 1640     
Maaike Klases        
Maaike Klases   ongeveer 1675     
Maaike Klazes   24-10-1751  Exmorra  
Maaike Klazes 1 kB 30-3-1753     
Maaike Lubberts        
Maaike Watses        
Maaike Willems        
Maartje Johannes        
Maayke        
Madeleine Thérèse Amelie Josephine   10-6-1982  Slot Drottningholm  
Maeike Entes        
Magdalena        
Margaretha   1346     
Margaretha Désirée   31-10-1934     
Margaretha Gerrits   1804     
Margaretha Jacobs     Scharnegoutum  
Margaretha Jacobs     Scharnegoutum  
Margarethe        
Margarita   2002     
Margien Jans   ongeveer 1754  Sonnega  
Margjen Jans        
Mari Uilkes   1609     
Maria        
Maria Adelheid   1885     
Maria Alberts        
Maria Anastasia   25-8-1881     
Maria Antonia   1895     
Maria Gerrits        
Maria Hanzes 1 kB 4-12-1770  Engelum  
Maria Immaculata   1874     
Maria Kristiaans        
Maria Lieuwes        
Maria Miloslawskaja        
Maria Noldis        
Maria Pia Antoinette   1877     
Maria Pieters   1757     
Maria Rintjes 1 kB      
Maria Theresia Pia Louisa   1876     
Maria Wybes        
Maria (Marijke)        
Marie        
Marie        
Marie        
Marie Gerbens        
Marij Roymers        
Marij Tjeerds (Tyaerdts) 2 kB ongeveer 1613     
Marijcke Sasckers   ongeveer 1677  Woudsend  
Marijke        
Marijke   20-11-1859  Oosterend  
Marijke Aukes     Woudsend  
Marijke Aukes        
Marijke Berends        
Marijke Doekes        
Marijke Douwes        
Marijke Hanzes 1 kB 10-7-1768  Engelum  
Marijke Hendriks 1 kB   Hartwerd  
Marijke Hendriks (Maria)     Oosterend  
Marijke Hindriks        
Marijke Jans        
Marijke Johannes        
Marijke Joostes (Mayke)        
Marijke Kleises (Marijke Klases)     Workum  
Marijke Lieuwes     Sanfirden  
Marijke Lolles (Marike Laurens)        
Marijke Nolkes   ongeveer 1650     
Marijke Piers   ongeveer 1717     
Marijke Pieters        
Marijke Pieters        
Marijke Pieters   ongeveer 1734  Ypecolsga  
Marijke Rikkers        
Marijke Simkes        
Marijke Sybes 1 kB   Winsum  
Marijke Thomas        
Marijke Thomas   ongeveer 1745     
Marijke Uilkes (Maria)     Follega  
Marijke Wybrens        
Marike Teijes   ongeveer 1750     
Marike Wierds        
Marike (Maria) Hessels        
Marten Aukes        
Marten Brugt Sekema        
Marten Douwes 1 kB ongeveer 1470     
Marten Eydses   ongeveer 1660     
Marten Gerbens   ongeveer 1700     
Marten Harmensz. 1 kB      
Marten Hendriks     Hartwerd  
Marten Idses 1 kB ongeveer 1575     
Marten Pieters        
Marten Sytses   ongeveer 1620     
Marten Taekes        
Martentje Gerbens        
Martha Pieters   1746  Makkum  
Martha Tialkes        
Martien Martens        
Martin   ongeveer 660    826513556484 
Martje Gerlofs (Martzen)   ongeveer 1786  Lutkewierum  
Martje Sietses 1 kB      
Martsen Nannes        
Mary Meyes   ongeveer 1625     
Mary Uilkes        
Mattheus Siebrens        
Mattje Ydes        
Maximiliaan II Ferdinand        
Mayke Jans        
Mayke Jans        
Mayke Johansdr        
Mayke Yemes        
Meindert Botes   1718     
Meindert Douwes 1 kB ongeveer 1675     
Meindert Douwes 1 kB ongeveer 1705  Rauwerd  
Meindert Klases        
Meindert Klazes        
Meindert Paulus' (Meynert Pouwels) 3 kB ongeveer 1609  Longerhouw  
Meindert Taedes 1 kB ongeveer 1695     
Meindertje Tjepkes        
Meinert Nannes 1 kB      
Meinou Klases   ongeveer 1615     
Meint Martens 2 kB ongeveer 1615     
Melis Epez        
Melis Gerrits        
Melis Hylkes   17-11-1712     
Mens Jans        
Mense Wybes        
Mense Ypes     Tjerkwerd  
Mense Ypes        
Mentje Lieuwes     Kubaard  
Ments Eelkes        
Meroveus 1 kB      
Metje Jans   3-9-1742     
Mevis Jacobs        
Meye        
Meye Greelts 1 kB ongeveer 1580     
Meye Jans        
Meye Tjitskes (doopnaam: Majolus) 1 kB      
Meyle Dircx        
Meynert Jans   ongeveer 1657     
Meynu Jankes        
Michaël   1898     
Mieky        
Miep        
Minke Ates (Meynske)   ongeveer 1695     
Minke Baukes        
Minke Ernstes        
Minke Gerbens   4-2-1745  Loënga  
Minke Gosses   ongeveer 1680     
Minke Jantjes   ongeveer 1645     
Minke Meies        
Minke Sybes        
Minke Sybrens   8-5-1722  Greonterp  
Minke Willems        
Minne Anskes ??        
Minne Eelkes   ongeveer 1690     
Minne Willems        
Minse Gerrits   ongeveer 1740     
Mirk Annes   ongeveer 1646     
Murk Hilles 1 kB      
Murk Jans        
Murk Jelles   15-9-1759  Heeg  
Murk Kleises 1 kB   Workum  
Murk Pieters        
Murk Sybrens        
naamloze zoon   23-3-1769     
naamloze zoon   6-8-1771     

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Naane Folkerts        
Nadezhda "Nada"   28-3-1896     
Namkje Durks        
Nanne Gerbens 1 kB      
Nanne Tjerks        
Natalja Narysjkina       1957 
Nathalie   2-5-1975     
Neelcke Jarichsdr        
Neeltje        
Neeltje Cornelis        
Neeltje Epkes   20-1-1739  Follega  
Neeltje Jolles        
Neeltje Pieters (Prosje)        
Neeltje Sytses   ongeveer 1628     
Neeltje Tjeerds        
Nel Broers        
Nicolaes        
Nieske Aukes   20-11-1772     
Nieske Hotzes     Abbega  
Nieske Johannes   ongeveer 1633  Wommels  
Nieske Johannes   1691     
Nieske Lieuwes        
Nieske Meinerts 1 kB ongeveer 1558     
Nieske Piers   ongeveer 1770     
Nieske Pieters (Nieske Ruurds)   ongeveer 1695     
Nieske (Agnes) Wybes        
Niske Johannes        
NN       3385399527342104 
NN       1692699763671052 
NN       846349881835526 
NN       423174940917763 
NN        
NN       3306054225923 
NN        
NN        
NN        
NN        
Nn        
NN        
NN        
NN        
Nn        
NN        
Nn        
NN        
NN        
nn        
nn        
NN        
NN        
Nn        
NN        
NN        
Nn        
NN        
Nn        
nn        
NN        
NN        
Nn        
NN        
nn        
Nn        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
nn        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN        
NN   ongeveer 1510     
NN   ongeveer 1605     
NN 1 kB ongeveer 1917     
NN   2-2-1920     
NN   1925     
NN   6-1925     
NN   ongeveer 2009     
NN   ongeveer 2010     
Nolke Fredses   ongeveer 1672     
Nolke Uilkes 5 kB ongeveer 1615     
Nolle Sieuwkes 1 kB      
Nynke Bokkes (of Trijntje)   ongeveer 1750     
N.N.        
N.N.        
N.N.        
N.N.        
N.N.        
N.N.        
N.N.        
N.N.        
N.N.        
N.N.        
N.N.        
N.N.        
n.n.   9-2-1914     
N.N. Paulus'   ongeveer 1701     
N.N. Riemers   ongeveer 1630     
N.N. Uilkes   ongeveer 1505     
Obbe Doekes 1 kB      
Obbe Douwes        
Obe Doekes     Scharnegoutum  
Obe Jarigs 1 kB      
Obe Sieuwkes 1 kB      
Ocke Johansz        
Ocke Ockes   ongeveer 1580     
Oda       6612108451841 
Oeds Doeckes   ongeveer 1584     
Oeds Gerbens   ongeveer 1634     
Oeds Rienks Douwes        
Oeds Watze Ripckema' zoon        
Oege Johannes 1 kB   Tirns  
Oege Sieuwkes 1 kB      
Oeke Aukes        
Oeke Jans        
Oeke Reyners        
Oeke Siebrens (Ulkje)     Workum  
Oene Gerrits        
Oene Hemmes        
Oene Sakes        
Okjen Cornelis   1770  Sneek  
Okke Reins   1642  Folsgare  
Orseltie Hendriks        
Oscar   1859     
Otheldildis       1614305537 
Otheldildis       403576385 
Otte Andries   ongeveer 1686     
Otte Hendriks   ongeveer 1620     
Otto I de Grote / keizer   23-11-912  Wallhausen, Duitsland  
Otto II       201785538 
Outger Meijnerts        
Pabe Douwes   ongeveer 1620     
Paulus Jans 1 kB ongeveer 1650     
Paulus Jans (Pouwels) 1 kB      
Paulus Meinderts (Pouuels Meynertsz)   ongeveer 1636     
Pepijn   759     
Pepijn de Korte 1 kB 714  Jupille-sur-Meuse 206628389120 
Pepijn met de Bult (de Gebochelte) 1 kB ongeveer 767     
Peter   1977     
Petronella        
Petrus Durks        
Petrus Hessels        
Petrus Lieuwes     Bolsward  
Pharamond 1 kB     211587470458880 
Phij Feddedr.        
Philippus   30-1-1776  Dronrijp  
Pia   ongeveer 1547     
Pier        
Pier Andries'        
Pier Annesz        
Pier Bernardus   17-8-1732     
Pier Cornelis' 1 kB      
Pier Dircks 2 kB 26-11-1583     
Pier Gerloffsz. 1 kB ongeveer 1535  Kimswerd  
Pier Harings        
Pier Heerkes 1 kB 1716     
Pier Heerts 2 kB   Dronrijp ???  
Pier Hendriks        
Pier Jacobs        
Pier Jakles     Tzummarum  
Pier Jorrits 1 kB   Tirns  
Pier Jorrits     Tirns  
Pier Jorryts        
Pier Lieuwes        
Pier Rintjes        
Pier Siblesz.        
Pier Sjoerds        
Pier Sybrens        
Pier Thomas        
Pier Upts   ongeveer 1613     
Pierkje Durks        
Pierkjen Jans   1-8-1771  Tjerkwerd  
Piertje Geerts        
Piertkje Leeuwes        
Piet        
Piet        
Pieter        
Pieter        
Pieter        
Pieter   ongeveer 1675     
Pieter Annes 1 kB ongeveer 1665     
Pieter Ates   ongeveer 1655     
Pieter Bootes 1 kB 7-2-1730  Scharnegoutum  
Pieter Claeses        
Pieter Doedes 1 kB ongeveer 1630     
Pieter Douwes        
Pieter Douwesz.   ongeveer 1575     
Pieter Eesges        
Pieter Engberts        
Pieter Feikes   4-3-1714  Tjerkwerd  
Pieter Gerrits        
Pieter Gerrits        
Pieter Gerrits 1 kB      
Pieter Hannes        
Pieter Hanzes 1 kB 19-10-1753     
Pieter Hoites   ongeveer 1630     
Pieter Jacobs        
Pieter Jacobs        
Pieter Jans        
Pieter Jans     Sonnega  
Pieter Jans        
Pieter Jillerts        
Pieter Jorrits        
Pieter Klases 1 kB ongeveer 1694     
Pieter Lolkes        
Pieter Luytzens/Loetkes 1 kB      
Pieter Meinderts (Pytter Meynerts) 1 kB ongeveer 1642     
Pieter Meynders        
Pieter Pieters   1741  Makkum  
Pieter Pieters   1744  Makkum  
Pieter Rinses   1663     
Pieter Sipkes        
Pieter Sjerps        
Pieter Sjoerds 1 kB   Jorwerd ?  
Pieter Tjerks 1 kB   Winsum  
Pieter Volkerts        
Pieter Wiebes        
Pieter Wybes 1 kB ongeveer 1695     
Pietertje Fekkes   1747     
Pietertje Fredses        
Pietertje Jans        
Pietje Douwes        
Pietje Douwes   24-12-1766  Baard  
Pietje Hessels        
Pietje Hettes        
Pietje Jacobs (Pijttie)   20-11-1730  Oosterbierum  
Pietje Jetses        
Pietje Lolkes        
Pietje Lolkes   ongeveer 1696     
Pietje Pieters     Loënga  
Pietje Warners   19-10-1752  Bakhuizen  
Pietje Willems        
Pietrik Nolkes        
Pietrik Pieters 1 kB ongeveer 1690     
Pietrik Taekes        
Pijttje Tjerks   22-2-1694  Oosterlittens  
Pitje (Pietje)   27-2-1793     
Popck Heerkes     Grote Wierum onder Lutkewierum  
Popck Heerkes     Grote Wierum onder Lutkewierum  
Popck Piers     Folsgare  
Popke Heerkes     Grote Wierum onder Lutkewierum  
Popke Jetses (doopnaam: Poppo)     Burgwerd  
Popke Johannes 1 kB   Uitwellingerga  
Popko Hoykens        
Poppe        
Poppe Jans 1 kB ongeveer 1695     
Poppe Piers        
Pos Tijses        
Pybe Annesz.        
Pybe Bauckes        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Pybe Pybes        
Pybe Pybes        
Pyke Hoites        
Pyke Pieters        
Pyter Arjens        
Pyter Baesz 1 kB ongeveer 1578     
Pyter Claesses        
Pytie Jacob Meinertsdr        
Pytter Gerryts        
Pytter Heeres   ongeveer 1640     
Pytter Tiaerdts 1 kB ongeveer 1616     
Ramon Berenguer IV (de heilige)   1114  Rodez, Frankrijk  
Rauke Baukes        
Regelind        
Rein        
Rein Ates        
Rein Douwes   1715     
Rein Harings 1 kB 1606     
Rein Hiskes        
Rein Hoites   1766  Makkum  
Rein Jarigs        
Rein Liskes        
Rein Nolles        
Rein Sybrens     Kubaard  
Rein Tjebbes        
Rein Wybes        
Reinder Reinders        
Reiner        
Reiner   1580  Schraard  
Reiner Gerrits     Schraard  
Reinera Piers 1 kB 14-9-1751  Oosterend  
Reinier III       1614284288 
Reino Gerbens 1 kB      
Reino Jans        
Reino Pieters        
Reinou Nannes        
Reinse Gerrits        
Reinse Harmens 1 kB 17-11-1756     
Reinsk Hoites        
Reinske Sjoerds        
Reinske/Renildis   6-6-1778  Winsum  
Reinskje Deddes        
Reinskje Wybes   ongeveer 1732  Ypecolsga  
Reintje Harmens 1 kB 12-9-1752     
Reintje Jolles        
Reintje Piers (Renske)   ongeveer 1752     
Reintje Wierds   ongeveer 1700     
Remmertke Wybes        
Renke Wols' 2 kB ongeveer 1500     
Rense Gerrits        
Rensk Wiebes        
Renske Eedes   9-4-1747  Winsum  
Renske Johannes        
Renske Lolkes   ongeveer 1710     
Renske Renses        
Renske Wiebes        
Renst Pieters   ongeveer 1662     
Rentje Piers        
Reyloff Jans 4 kB      
Reyner Kinskz. (of Reiner)   ongeveer 1633     
Reynercke Freerx        
Reynsch Melisdr   1596  Wolsum  
Reynske Ottes   1655  Boornzwaag  
Richard   14-9-1999     
Richt Aenes        
Richt Tjepkes        
Richtje Andries        
Rick Pieters        
Ridsert        
Rieme 1 kB ongeveer 1470     
Rieme Jarichs        
Riemer Cornelis'        
Riemer Haantjes        
Riemke Everts        
Riemke Gerbens        
Riemke Gerbens        
Riemke Klazes        
Riemke Pieters        
Riemke Sjoukes 2 kB      
Riemkje Jans        
Riemkje Jarigs   ongeveer 1535     
Riemkje Joekes        
Rienck Ruurds 1 kB ongeveer 1610     
Rienk Douwes (Reinerus) 1 kB   Franeker  
Rienk Simkes (Rintje) 1 kB ongeveer 1651  Wommels ?  
Rigt Doeckles   1678     
Rigtje Fransens        
Rigtje Jans        
Rigtje Sybrens        
Rigtsje Murks        
Riky        
Rimke/Romana   3-9-1778  Dronrijp  
Rinck Annes   ongeveer 1640     
Rinck Annes   ongeveer 1660     
Rinck Baukes Baukes        
Rinck Syboldts   1640  Tjerkwerd  
Rincke Bientses        
Rincke Martens   ongeveer 1635     
Rincke Rinckes        
Rinke Cornelis        
Rinkje   ongeveer 1906     
Rinnert Fredses   ongeveer 1676     
Rinnert Gerbens        
Rinscke Foppes        
Rinse Ates 1 kB      
Rinse Baukes        
Rinse Brands        
Rinse Lolkes        
Rinse Lolkes     Wartena  
Rinske        
Rinske Douwes (Renske)        
Rinske Melis        
Rinske Pieters        
Rinske Renses        
Rinske Sjoerds        
Rinskje (Reinkje) Rintjes   27-1-1757  Heeg / Oudega (W)  
Rintje Gosses        
Rintje Gosses        
Rintje Harmens   ongeveer 1685     
Rintje Sakes     Poppingawier  
Rintje (Reintje) Jelles 1 kB 19-8-1788     
Rintse Douues        
Rinze Piers        
Rixt Bauckes   1593     
Rixt Bonne-Pieters        
Rixt Gerlofs        
Rixt Harmens   ongeveer 1605     
Rixt Pybes        
Rixt Pybes        
Rixt Pybes        
Rixt Pybes   ongeveer 1545     
Rixt Simons        
Robert (Rutpert) de Sterke   820  Anjou, Frankrijk  
Robyn Clasen        
Roelof Jannes        
Roelof Johannes' 1 kB      
Romcke Gerloffsz        
Romke Edzez (Ydses)     Makkum?  
Romke Johannes   16-1-1724     
Romke Ypes        
Romkje Hotses        
Romkje Willems        
Romkje Wopkes        
Rommert Sytses        
Roymer Roymers        
Rudolf IV   1339     
Ruerd Hoytes        
Ruird        
Ruth        
Ruthje Ruurds        
Ruurd Anes 1 kB ongeveer 1739     
Ruurd Hessels 1 kB 1723  Warga  
Ruurd Jacobs        
Ruurd Klases   ongeveer 1696     
Ruurd Pieters 4 kB ongeveer 1660     
Ruurd Ruurds 1 kB      
Ruurd Wybes        
Ruurd Ysbrands 1 kB ongeveer 1670     
Ruurdje Pieters        
Ruurdje Tjallings   2-8-1734  Warga  
Ruurdtje Ypes        
Ryurdt Taeckles        
Saacke Floris        
Saakje Aukes   ongeveer 1758     
Saakje Dirks   ongeveer 1709     
Saakje Nolles        
Saakle Gerbens   ongeveer 1520     
Saakle Sjoerds 1 kB ongeveer 1575     
Saeck Ages        
Saeck Albertsdr.     Woudsend /niet zeker  
Saecke Baesen 3 kB      
Saeckje Wybrens 1 kB      
Sake        
Sake Ates   ongeveer 1685     
Sake Jans        
Sake Jeltes        
Sake Meinderts (Zacharias) 1 kB ongeveer 1690     
Sake Ruurds 1 kB ongeveer 1686  Follega  
Sake Saakles   ongeveer 1560     
Sake Sytses   ongeveer 1610     
Sake Wierds 1 kB      
Sake Wybes 1 kB      
Samuel   1996     
Sanne        
Sarah   1964     
Sas Bouwes        
Sas Pietersdr.        
Sascke Seerps        
Sascker Aukes        
Saske 1 kB      
Saske Heerkes        
Saske Pieters   30-1-1762  Dronrijp  
Sasker Klazes        
Seakele Jans        
Seekle Sipkes Seekles        
Seerp Gerlofs   ongeveer 1655     
Seerp Hayes        
Seerp Tjepkes (of Sjerp)   ongeveer 1695     
Seijke (Syke)   22-2-1803     
Sentius Sentii 1 kB      
Siauk Johannes'        
Siauk Popkes (Sjouwkjen)   1729  Oosthem  
Sib Gatses (Sipk Gatsis)     Blauwhuis ?  
Sibbel Ennes   ongeveer 1645     
Sibbel Hylckedr   ongeveer 1617     
Sibbel Tjebbes        
Sibbel Watzedr.        
Sibbeltie Reins        
Sibbeltje Dierckx        
Sibbeltje Douwes        
Sibbeltje Gosses        
Sibbeltje Harings        
Sibbeltje Klases 1 kB ongeveer 1605     
Sibbeltje Tjebbes 1 kB ongeveer 1690     
Sibbeltje Ulbes   22-9-1695  Tietjerk  
Sibbeltje Wopkes        
Sibbeltje Yttes 1 kB ongeveer 1693     
Sibbill Pieters   1747  Makkum  
Sibeltje Hoites   1768  Makkum  
Sible Douwes 1 kB      
Sible Gatses 1 kB      
Sible Goslicks        
Sible Sybrens        
Sibolt Sjoerds   ongeveer 1742     
Sibrandus   23-9-1797     
Sicke Wybes 1 kB      
Siebe Joostes        
Sieboldt Tiettez        
Siebout Ottes        
Siebren Gerrits        
Siebren Rienks     Wommels ?  
Siebren/Sybrandus   27-2-1782  Bayum  
Siebrig Gerrits        
Siebrig Joekes        
Siebrigje Gadses   1-11-1773  Greonterp  
Siemen Siebrens        
Sierk Jans   ongeveer 1600     
Sierk Jelles        
Sietse Jelles        
Sietse Rienks        
Sietske Ages        
Sietske Gerbens (of Sytske)     Workum  
Sietske Hendriks        
Sietske Oeges 1 kB   Tirns - Thabor Klooster  
Sietske Sjoukes        
Sietske Sytses        
Sietske Taekes        
Sietske (Cijdske) Jelles 1 kB ongeveer 1704  Burgwerd ?  
Sieucke Pieters        
Sieuke Seerps        
Sieuwke Gerbens        
Sieuwke Kleises     Workum  
Sieuwke Meyes 1 kB ongeveer 1620     
Sieuwke Rintjes   ongeveer 1665     
Sieuwke Sietses        
Sieuwke Sikkes        
Sigimerus        
Sigismund        
Sigvard Oscar Frederik   7-6-1907     
Sijds Gerlofs        
Sijgje Geerts        
Sijke Jans        
Sijke Jorrits 1 kB   Tirns  
Sijke Mertens        
Sijke Piebenga        
Sijke Sjoukes   ongeveer 1690     
Sijmen Dirks   27-1-1721  Boornzwaag  
Sijtske Okkes (Zijtske / Zytske / Sytske)        
Sijtske Taekeles 1 kB      
Sijtze Ates        
Sikke Jacobs   ongeveer 1705  Ypecolsga  
Sikke Johannes        
Sikke Sytses 1 kB ongeveer 1705  Tzummarum  
Simke Jacobs        
Simke Jans 1 kB ongeveer 1525     
Simke Lolles     Kubaard ?  
Simke Popkes   1726  Oosthem  
Simke Simkes        
Simke Simkes   ongeveer 1550     
Simke Simkes   ongeveer 1575  Wommels  
Simke Simkes   1612  Wommels  
Simon 1 kB      
Simon Hettes        
Sinne Sjoerds   ongeveer 1490     
Sintje Sieuwkes   ongeveer 1580     
Sioerd   ongeveer 1615     
Sioerdt Pyters 1 kB      
Sioerdtie Gerbens   ongeveer 1590     
Sioert Bottes 1 kB ongeveer 1623     
Siouck Martens        
Sioucke Ages        
Siouk Popkes   1723  Oosthem  
Sipck Sibbles 1 kB      
Sipke Pijters   ongeveer 1672  Ypecolsga  
Sipke Sybes 1 kB      
Sipke Synes 2 kB ongeveer 1705     
Sipke Watzes        
Sipkje Reijnders        
Sippe Sytses   ongeveer 1550     
Sitske Ypkes        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Siucke Piersdr. 1 kB      
Siuerdt Tiaerdts 1 kB      
Siuwke Ages        
Sjierk        
Sjirk Pieters        
Sjoeke Taekes        
Sjoerd        
Sjoerd   ongeveer 1520     
Sjoerd Aukes        
Sjoerd Doekles        
Sjoerd Douwes        
Sjoerd Eelkes        
Sjoerd Gerbens        
Sjoerd Gerbens        
Sjoerd Gosses        
Sjoerd Hiddes   ongeveer 1465     
Sjoerd Jacobs     Scharnegoutum  
Sjoerd Jacobs     Scharnegoutum  
Sjoerd Jans        
Sjoerd Jarigs   ongeveer 1538     
Sjoerd Martens        
Sjoerd Meintes   ongeveer 1735     
Sjoerd Obbes        
Sjoerd Obbes   27-3-1730  Ferwoude ?  
Sjoerd Obbes   22-4-1731  Ferwoude ?  
Sjoerd Pytters        
Sjoerd Rintjes   1702  Heeg ?  
Sjoerd Saakles 1 kB ongeveer 1605     
Sjoerd Severinus Jackles   1758  Bolsward  
Sjoerd Sikkes        
Sjoerdje Douwes        
Sjoerdje Ruurds        
Sjoerdje Ruurds 1 kB      
Sjoerdje Sytses   ongeveer 1670     
Sjoerdje (Sjutje) 1 kB      
Sjoerdtje Tiedes        
Sjouck        
Sjouck Upts   ongeveer 1610     
Sjouckje Eesges        
Sjouk Simkes   ongeveer 1660  Wommels  
Sjouke        
Sjouke Gerbens        
Sjouke Gerlofs        
Sjouke Gerrits        
Sjouke Pieters        
Sjoukje        
Sjoukje   ongeveer 1520     
Sjoukje Douwes        
Sjoukje Eeltjens        
Sjoukje Harkes        
Sjoukje Hendriks        
Sjoukje Jans        
Sjoukje Lammerts        
Sjoukje Pieters        
Sjoukje Sakes   ongeveer 1585     
Sjoukje Sietses        
Sjoukje Sjoerds   ongeveer 1577     
Sjoukje Tjallings        
Sjoukje Tjerks        
Sjoukje Yps (Sieuwke Ybes)   ongeveer 1710     
Sjoukjen Luitzens        
Sjoukjen Tjamkes        
Sophia Jagiello   1464    49271 
Sophie Wilhelmina        
Stijn Jansdr        
Stijntje Everts (Christina) 1 kB ongeveer 1737     
Stijntje Melis   1763     
Stijntje Thomas 1 kB ongeveer 1698     
Stijntje Tietes   ongeveer 1749     
Stintien Obes        
Suze        
Suze        
Swaantje Simons        
Sybe Douues   ongeveer 1637     
Sybe Sipkes   31-8-1760  Jelsum  
Sybe Sipkes   18-9-1761  Jelsum  
Sybilla        
Syboldt Johannes   1607  Tjerkwerd - Aaksens  
Sybolt Bouwes (Ottes) 1 kB      
Sybolt Pieters        
Sybrandus Pybes        
Sybren Aukes   1796  Scharnegoutum  
Sybren Feddes        
Sybren Foppes        
Sybren Gerlofs        
Sybren Gerrits   ongeveer 1565     
Sybren Gosses        
Sybren Harmens        
Sybren Harmens   ongeveer 1660     
Sybren Minnes   19-1720  Deersum  
Sybren Ockes        
Sybren Poppes   ongeveer 1665     
Sybren Reins   14-11-1745  Nijland Huniadyk  
Sybren Uilkes   ongeveer 1606     
Sybrens Hannes        
Sybrig Jelmers     Wolsum  
Sybrig Pieters        
Sybrigje Aukes        
Sybrin Jelles   ongeveer 1700     
Symck Albartsdr        
Symen Kinskz. (of Sijmen)   ongeveer 1642     
Symon Jans   ongeveer 1705     
Syne Folkerts        
Syoerdt Annesz.        
Syouck Claeses        
Syouck Peters        
Syouck Pietersdr        
Syts Abbes        
Syts Douwes   ongeveer 1579     
Syts Hoytes        
Syts Ottes        
Syts Piersdr.        
Syts Watses   ongeveer 1605     
Sytse Ates 1 kB ongeveer 1580     
Sytse Gerbens   ongeveer 1635     
Sytse Jans   ongeveer 1660     
Sytse Klases 1 kB ongeveer 1650     
Sytse Lieuwes 1 kB ongeveer 1695     
Sytse Martens        
Sytse Sikkes        
Sytse Sikkes        
Sytse Sikkes 1 kB   Dongjum  
Sytse Willems        
Sytse Ysbrands 1 kB ongeveer 1672     
Sytske Abbes   ongeveer 1495     
Sytske Annes        
Sytske Clases   ongeveer 1670     
Sytske Doeckedr        
Sytske Epedr        
Sytske Feytes   ongeveer 1650     
Sytske Gerbens        
Sytske Hendriks        
Sytske Hessels        
Sytske Jelmers     Wolsum  
Sytske Jentjes        
Sytske Jours        
Sytske Lieuwes        
Sytske Lolkes   1759  Workum  
Sytske Meinderts        
Sytske Pieters   ongeveer 1705     
Sytske Rinses (of Sydtske Rintses)        
Sytske Sibles        
Sytske Taedes        
Sytske Tjeerds        
Sytske Tjerks   ongeveer 1695     
Sytske Upts   1616  Warnswerd  
Sytske Wouters   ongeveer 1700     
Sytze   ongeveer 1520     
Sytze Jetses (doopnaam is Sixtus)     Cromwal  
S. Arnulphus       3306054225920 
Tabe Douwes   ongeveer 1700     
Taede Gorrits 1 kB ongeveer 1700     
Taede Meinderts 1 kB ongeveer 1649     
Taede Pieters        
Taede Scheltes        
Taedske Willems        
Taeke Durks 1 kB      
Taeke Lourens        
Taeke Murks        
Taeke Sintjes        
Taeke Sybrands   7-9-1725  Oudega  
Taeke Taekes        
Taeke Taekes        
Taeke Taekes        
Taeke Taekes 1 kB 17-10-1738  Sensmeer  
Taeke Taekes 1 kB 21-11-1770  Exmorra  
Taetske Arjens        
Taetske Doekes   ongeveer 1630     
Taetske Hessels   ongeveer 1640     
Taetske Jetses        
Taetske Klazes        
Taetske Pieters        
Teake Dirks   12-1718  Boornzwaag  
Teatske Jacobs        
Teatske Jarigs 1 kB      
Teatske Pieters 1 kB      
Teatske Sjoerds 1 kB      
Teatske Sybes        
Teatske/Dorothea   10-9-1781  Dronrijp  
Teecle (Teekele)        
Teed Reyn Ockesdr.        
Teeke Eelkes        
Teeke Murks        
Teetske Idses        
Teetske Jans        
Teetske Tjibbes        
Teije Sibolts   22-12-1773     
Tet Heeres   ongeveer 1600     
Teth Alledr.        
Tetje Anes 1 kB ongeveer 1731     
Tetje Sakes   ongeveer 1635     
Tetje Sjoerds        
Tetje Sjoerds        
Tetje Tjepkes 1 kB ongeveer 1678  Minnertsga  
Tettje Jeltes        
Tettje Sjoerds        
Teunke Piers        
Teuntje Willems   1-6-1738  Workum  
Theoderata        
Theodorus Althuizer        
Thijs Annes        
Thijs Douwes   1650  IJlst  
Thijs Femmes 1 kB ongeveer 1705     
Thoeniske Reins        
Thomas   1905     
Thomas Doekes   4-10-1733  Scharnegoutum  
Thomas Hessels 1 kB      
Thomas Sjoukes        
Thomas Willems        
Thomas Ymes 1 kB      
Thomasje Jacobs        
Thuringbert Count of Hesbaye   735     
Tiaerde Sipckes        
Tial Jacobs        
Tiam Jelledr   ongeveer 1550     
Tiedt Gerloffsdr. 1 kB 1599  Arum  
Tiedt Piers        
Tieets Bouwes   1700     
Tiepcke        
Tiepke Wiebes        
Tierck Hoitedr   ongeveer 1680  Oudega  
Tierck Lolles        
Tierck Wabbedr   ongeveer 1580     
Tierckjen Wabes     Ferwoude  
Tiesk Nolkes 1 kB ongeveer 1662     
Tiet Jacobs        
Tiet Sygers        
Tiete Baukes     Oosterend  
Tiete Foekes        
Tiete Foekes        
Tiete Ruurds        
Tieth Pieters        
Tietje        
Tietje Botes   23-1-1755  Warga (d)  
Tietje Douwes   30-3-1771  Bolsward  
Tietje Johannes        
Tietje Klazes        
Tietje Klazes   ongeveer 1742     
Tietje Oebles        
Tietje Reinders        
Tietje Rientses        
Tietje Sjirks        
Tietje Tjerks        
Tietje Tjittes        
Tietke Drevesd.        
Tiets Feijkes        
Tietske Doeckedr   ongeveer 1589     
Tietske Reins        
Tine        
Tjaerd Pouwels        
Tjalke Jans        
Tjalling   ongeveer 1580     
Tjalling Fongers        
Tjalling Gerriets        
Tjalling Jacobs        
Tjalling Jaerichs        
Tjalling Lieuwes 1 kB      
Tjaltje Johannes        
Tjaltje Klazes        
Tjaltje Lieuwes 1 kB   Dronrijp  
Tjam Sjoerds   1575     
Tjamke Botes 1 kB 15-11-1726  Scharnegoutum  
Tjamke Pieters        
Tjamke Sjoerds        
Tjebbe Cornelis'   ongeveer 1620     
Tjebbe Feikes   15-5-1722  Tjerkwerd  
Tjebbe Reins        
Tjeerd Douwes        
Tjeerd Floris     Warga  
Tjeerd Fokkes 1 kB 27-1-1758     
Tjeerd Hessels        
Tjeerd Klases        
Tjeerd Klases   ongeveer 1655     
Tjeerd Meinderts (Tyaerd Meynertsz) 1 kB ongeveer 1639     
Tjeerd Sjoerds (Tiaerdt Sioerdts) 5 kB ongeveer 1580     
Tjeerd Thomas        
Tjeerd Ymkes 1 kB 1702     
Tjeerdje Hanses        
Tjeerdje Sibles 1 kB      
Tjepk 1 kB      
Tjepke Alles 4 kB ongeveer 1655     
Tjepke Meinerts   ongeveer 1660     
Tjepke Seerps     Idsegahuizen  
Tjerck Gerbensz        
Tjerk        
Tjerk Aukes        
Tjerk Douwes        
Tjerk Douwes   ongeveer 1735     
Tjerk Houkes        
Tjerk Klases of Tjerk Johannes        
Tjerk Lieuwes     Bolsward  
Tjerk Lieuwes     Bolsward  
Tjerk Luurts        
Tjerkje Foppes 1 kB      
Tjerkje Johannes        
Tjerkje Luitzens        
Tjertje Clases        
Tjetske Taekes 1 kB      
Tjetske Wybes        
Tjiets Gerrits        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Tjietske Watzes   14-5-1676  Burgwerd  
Tjipkje Ruurds        
Tjitske Alberts   ongeveer 1760     
Tjitske Douwes        
Tjitske Gerbens        
Tjitske Gerkes   ongeveer 1750  Idzega  
Tjitske Gerlofs   ongeveer 1640     
Tjitske Gosses   ongeveer 1580     
Tjitske Jacobs        
Tjitske Klases        
Tjitske Klases        
Tjitske Klazen        
Tjitske Lazes        
Tjitske Nannes   1777  Parrega  
Tjitske Nolkes   ongeveer 1650     
Tjitske Obes        
Tjitske Riemers   ongeveer 1645     
Tjitske Ritskes        
Tjitske Saakles   ongeveer 1610     
Tjitske Sikke   1750     
Tjitske Theunis'        
Tjitske Wybes        
Tjitte Foekes        
Tjitte Ruurds        
Tjitze Jacobs        
Tjitze Jans 1 kB      
Tonia        
Tonnie        
Trees        
Trientie Bontes        
Trientie Jacobs        
Trientie Lauws     Lutkewierum  
Trientie Popkes   6-2-1715  Oosthem  
Trientie Sytses        
Trientie Sytses        
Trientie Sytses        
Trientien Rientses     Hieslum  
Trientje Hoytes        
Trientje Martens        
Trientje Paulus        
Trientje Pieters        
Trientje Sytzes     Workum  
Trijn Rinckedr        
Trijn Taededr        
Trijnte Hoites   1762  Makkum  
Trijnte Symons   14-10-1760  Tjerkwerd - Aaksens  
Trijntie Douwes        
Trijntie Sioerds        
Trijntje        
Trijntje Ales        
Trijntje Ales 1 kB ongeveer 1690  Lutkewierum  
Trijntje Annes   ongeveer 1670     
Trijntje Annes   1735     
Trijntje Arjens     Terkaple  
Trijntje Attes        
Trijntje Bartles        
Trijntje Bockes   ongeveer 1690     
Trijntje Bonnes 1 kB      
Trijntje Douwes 1 kB   Slappeterp  
Trijntje Douwes        
Trijntje Douwes 1 kB ongeveer 1670     
Trijntje Eeltjes        
Trijntje Engels        
Trijntje Fetses        
Trijntje Floris        
Trijntje Franses        
Trijntje Freerks        
Trijntje Gerrits        
Trijntje Gosses (Catharina)        
Trijntje Hendriks        
Trijntje Hendriks     Bolsward  
Trijntje Hilles        
Trijntje Huites     Wommels  
Trijntje Hylkes        
Trijntje Jacobs   ongeveer 1630     
Trijntje Jacobus        
Trijntje Jans        
Trijntje Jans        
Trijntje Jans        
Trijntje Jans (of Trijntje Sjoerds)        
Trijntje Jelles        
Trijntje Jelles   24-7-1732  Arum  
Trijntje Jelmers        
Trijntje Jelmers        
Trijntje Jelmers (Catharina Jelles)        
Trijntje Jentjes        
Trijntje Jochems        
Trijntje Johannes        
Trijntje Johannes        
Trijntje Klazes        
Trijntje Klazes        
Trijntje Kornelis        
Trijntje Lieuwes        
Trijntje Lieuwes 1 kB   Oosterend  
Trijntje Lolkes   4-1759  Longerhouw  
Trijntje Lolles        
Trijntje Martens   ongeveer 1705     
Trijntje Meinderts (Trijntie Meynertsdr) 1 kB ongeveer 1640     
Trijntje Mertens   ongeveer 1622     
Trijntje Meyes 1 kB ongeveer 1625     
Trijntje Obes   26-4-1732  Ferwoude  
Trijntje Oenes        
Trijntje Oepkes        
Trijntje Ottes        
Trijntje Palses        
Trijntje Pieters        
Trijntje Pieters 1 kB ongeveer 1665     
Trijntje Popkes   ongeveer 1780     
Trijntje Reinkes (Trientje of Catharina) (Rintjers)        
Trijntje Reins        
Trijntje Reins   1748  Witmarsum  
Trijntje Reyners        
Trijntje Rients        
Trijntje Rintjes        
Trijntje Sakes 1 kB ongeveer 1724     
Trijntje Scheltes        
Trijntje Sibolts   1703  Heeg ?  
Trijntje Siebes 1 kB      
Trijntje Siemens of Sjoerds 1 kB   Tirns  
Trijntje Sikkes        
Trijntje Simkes        
Trijntje Sipkes        
Trijntje Sipkes   ongeveer 1660  Peins ?  
Trijntje Sjoerds        
Trijntje Sjoerds        
Trijntje Sjoerds 1 kB 1692  Hidaard  
Trijntje Sytses        
Trijntje Theunis        
Trijntje Tietes        
Trijntje Tjerks        
Trijntje Uilkes        
Trijntje Ulckes   ongeveer 1615     
Trijntje Visser        
Trijntje Warders        
Trijntje Wiebes        
Trijntje Wiebrens        
Trijntje Wiebrens        
Trijntje Wierds 1 kB ongeveer 1698     
Trijntje Willems        
Trijntje Wybes 1 kB      
Trijntje Wybes        
Trijntje Wytses        
Trijntje Ypes        
Trijntje Ypes     Abbega  
Trijntje Ypes        
Trijntje Ypes   ongeveer 1680     
Trijntje (Nynke) Gelckes   ongeveer 1698  Rauwerd  
Trijntjen Pieters        
Trintie        
Tryn Hania        
Tryncke Auckes        
Tryntje Aukes        
Tryntje Hendriks        
Tryntje Pieters        
Tryntje Pybes     Harlingen  
Tsjalling Jacobs        
Tsjerkje Fongers        
Tyamcke Jeltedr.        
Tyedt Gerlofs 1 kB      
Tyets        
Tyets Scheltedr.        
Tytje        
Tytje Baukes        
Tytje Dirks        
Tytje Fokkes   ongeveer 1720  Schingen  
Tytje Gosses        
Tytje Kleises   ongeveer 1742  Workum  
Tytje Sakes        
T(yets?) Eelkes        
Uilck Birdes        
Uilke Gerbens   ongeveer 1525     
Uilke Gerrits 1 kB ongeveer 1475     
Uilke Gerrits 7 kB ongeveer 1565     
Uilke Jelles        
Uilke Uilkes        
Uiltje Wiebes 1 kB      
Ulbe Heerkes     Lutkewierum  
Ulbe Johannes     Rijperkerk  
Ulck Meinderts   1-10-1733  Witmarsum  
Ulck Sybrensdr        
Unrocus       60130215944 
Upcke Baukes        
Upt Jouckesz. 1 kB ongeveer 1580     
Uylck Johannesdr        
Vaubertus       26448433807360 
Victoria Adelheid        
Victoria Ingrid Alice Désirée   14-7-1977  Stockholm  
Voske Jans        
Vytty (Oedske of Wytske)        
Wabba Buwaz   ongeveer 1485     
Wabbe        
Wabbe Eeckes   1604  Ferwoude  
Wabbe Eeckesz   ongeveer 1550     
Wabe        
Waltje Jacobs   ongeveer 1675     
Waltje Jetses        
Waltje Siemons        
Waltje Wybrens   ongeveer 1685     
Wapke Wypkes        
Warner Harmens        
Watse Douwes        
Watse Hessels 1 kB 1716  Warga  
Watze 1 kB      
Watze Martens 1 kB      
Watze Yemes        
Welf   778  Altdorf, Duitsland 103314194562 
Welmoed Doekes     Mantgum ?  
Wibbigje Gerrits        
Wick Emes        
Wick Jacobs        
Wick Lieuwes        
Wick Reins        
Wick Sibrens 1 kB      
Wickien Pybes        
Wickien Sybrandus        
Wiebe        
Wiebe Pieters   10-1735  Sint Nicolaasga  
Wiebe Taekes 1 kB      
Wiebren        
Wiebren Sipkes        
Wiegertje Ottes        
Wiepkje Jentjes        
Wierd Wybes 1 kB   Sint Nicolaasga  
Wierd Wybes 1 kB ongeveer 1655     
Wierdt Dirks        
Wiets Wijbrens        
Wietse        
Wietse Annes     Warga ?  
Wietske        
Wietske Jacobus   5-9-1811  Wartena  
Wietske Reins        
Wigel Jans        
Wijke Sjoerds Ybema     Gaast  
Wijtske Jaaitses        
Wikje Doekes (Victoria)     Scharnegoutum  
Wikje Hieltjes        
Wikjen Sjoerds        
Wikjen Tjeerds        
Wikke Taekes (Wietske of Witske)        
Willa       7516276995 
Willem   26-4-1721     
Willem   1884     
Willem Botes   ongeveer 1715     
Willem Cobus        
Willem Douwes   ongeveer 1701     
Willem Gerbens        
Willem Hendriks     Hartwerd  
Willem Hessels        
Willem Hoites        
Willem Hylckes        
Willem Laureijs (Willem Freercks)   ongeveer 1710     
Willem Meinderts 1 kB   Flansum onder Rauwerd  
Willem Meinderts (Wilhelmus) 1 kB   Dronrijp  
Willem Meinerts 3 kB ongeveer 1635     
Willem Popkes   1720  Oosthem  
Willem Roels        
Willem Sytzes     Workum  
Willemijntje Lieuwes     Hartwerd  
Willemke Andries        
Willemke Andries   1665  Warga  
Willemke Douwes        
Willemke Gerrits        
Willemke Gerrits        
Willemke Hendriks        
Willemke Heres        
Willemke Jans        
Willemke Pieters        
Willemke Popkes   1722  Oosthem  
Willemke Wybes        
Wilske Fedderich   16-4-1716  Warga (d)  
Wladislas II        
Wobbeltje Anes 1 kB ongeveer 1656     
Wobbigje Aukes        
Wobbigje Aukes        
Wobbigje Jans     Follega  
Wobke Taekes 1 kB 30-8-1763  Exmorra  
Wopke Ates        
Wopke Doekes 1 kB      
Wopke Gerrits 1 kB 4-5-1735  Gaast  
Wopke Tijsses        
Wybe Baukes   ongeveer 1625     
Wybe Eeckes        
Wybe Gerbens        
Wybe Heynsz 1 kB      
Wybe Johannes        
Wybe Piers        
Wybe Sikkes        
Wybe Tjerks        
Wybe Watzes        
Wybe Wierds   ongeveer 1690     
Wybkjen Tjeerds        
Wybrand Sjoerds 1 kB      
Wybren Douwes        
Wybren Romckes   ongeveer 1600     
Wynert Poppez        
Wypck Burdis        
Wypk Heerkes        
Wypk Hoites   ongeveer 1690     
Wypk Poppes        
Wypkie Johannes        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Wypkje Wybes        
Wytse Franses        
Wytse Heeres        
Wytse Sieuwkes 1 kB      
Wytske Ages   ongeveer 1750     
Wytske Anes 1 kB ongeveer 1660     
Wytske Jacobs        
Wytske Jans        
Wytske Jans   ongeveer 1774     
Wytske Jelkes     Drachten  
Wytske Jentjes        
Wytske Oeges        
Wytske Reins   ongeveer 1620     
Wytze Franzens        
Wytze Sybrens   ongeveer 1690     
Ybel Pieters     Oosterend/Wommels ?  
Ybeltie        
Ybeltje     Makkum  
Ybeltje     Nijland  
Ybeltje Douwes 1 kB 14-10-1787  Edens  
Ybeltje Jans 1 kB ongeveer 1700     
Ybeltje Paulis   ongeveer 1735     
Ybeltje Reins     Nijland - Huniadyk  
Ybeltje Siebrens        
Ybeltje Sjoerds   1761  Ypecolsga  
Ycke Obbes   2-1735  Ferwoude  
Yd Jan-Broers        
Yd Jelgers        
Ydke Cornelis   ongeveer 1580     
Ydske Yckes        
Ydt Siebes        
Ydtje Rinses (of Ydtke Rintses) 1 kB      
Ydts Hendriks   ongeveer 1498     
Yeb Betses        
Yeb Joukes        
Yede Siebes        
Yetske Yemes        
Yfke Gerbens   ongeveer 1763  Abbega ?  
Yfke Johannes        
Yfke Lieuwes     Tjerkwerd  
Yfke Sjoerds        
Yfke Sybrens   30-6-1727  Oudega  
Yfke Sytzes        
Yke Pieters   ongeveer 1715     
Ymck Grealds        
Yme        
Yme        
Yme Jentjes        
Ymk Jelmers        
Ymke Bontes     Schettens ?  
Ymke Hessels        
Ymke Jans   ongeveer 1677     
Ymke Johannes'     Littenserburen  
Ymke Tjeerds 1 kB 27-5-1754  Wons  
Ymkje   ongeveer 1530     
Ymkje Jacobs        
Ymkje Jans 1 kB      
Ymkje Jarigs   ongeveer 1529     
Ymkje Jelles        
Ymkje Louws        
Ymkje Martens        
Ymkje Sikkes        
Ymkje Ypes        
Ymkjen Frederiks        
Ymkjen Jacobs        
Ynne Yttes        
Ynse Gerlofs   ongeveer 1645     
Ynske Thomas        
Ynskje Alts        
Ynskje Pieters (Ienske)        
Ynskje Sietses (Sytses)   ongeveer 1710     
Ynskjen Oukes        
Ynte Yntes     Rauwerd?  
Ypck Everts   1550     
Ype        
Ype Hendriks        
Ype Johannes        
Ype Mensis        
Ype Pieters        
Ypkje Jans Ypes        
Ysbrand Hoytes        
Ysbrand Hoytes        
Ysbrand Ottes   16-12-1773  Nijland  
Ysbrand Rienx 2 kB ongeveer 1645     
Ysbrandje Simkes     Wommels  
Ysje Sakes   ongeveer 1660     
Yskje Klases        
Ytje Ages   ongeveer 1864     
Ytje Bokkes        
Ytje Dirks        
Ytje Feddes        
Ytje Gerbens   ongeveer 1660     
Ytje Harmens        
Ytje Hendriks        
Ytje Johannes        
Ytje Johannes        
Ytje Pieters   22-4-1725  Oosterend  
Ytje Romkes        
Ytje Seerps   1690     
Ytje Sjerps        
Ytje Sybolts (Sydje) 1 kB      
Ytje Tietses        
Ytsen Tietes        
Ytske Johannes        
Ytske Sjoerds        
Ytte Dircks 1 kB ongeveer 1655     
Ytte Ennes     Langweer  
Ytte Ennes        
Ytte Ennes 1 kB      
Ytte Sakes   ongeveer 1723     
Yttie Everts        
Yttje Andries        
Yttje Sybrands        
zoon        
Zwaantje Wypkes (Lamberts)        
+ zoon   19-11-1885  Woudsend  

Totaal 4067 personen in deze lijst met letter .

Naar achternamen beginnend met letter 1

Personen index