--- NAVIGATIE ---

Jan Ysbrands Galama   

 

Jan Ysbrands Galama


Geboren op dinsdag 24 februari 1885 te Tjerkwerd als zevende kind. Man.

Woont te 's-Heerenberg
Beroep priester
Overleden zaterdag 20 juni 1942 te Dachau 57 jaar oud. Crematie te Dachau. Een bidprentje is aanwezig.

Uit Sneeker Nieuwsblad 01-05-2013:

Sneon 4 maaie 2013, goed 70 jier nei syn tragyske dea, wurdt yn Blauhûs betocht dat Jan IJsbrands Galama syn libben liet foar de Frijheid. Johannes IJsbrands Galama is berne op 24 febrewaris 1885 op it Sinserhûs oan de Himdyk tusken Blauhûs en Tsjerkwert. As sânde en jongste bern fan Ysbrand Gaeles Galama en Aaltsje Taekes van der Wey. Nei it seminaarje is Galama yn 1910 ta pryster wijd en die 'r syn earste H. Misse yn syn berteplak Blauhûs.
Yn de oarloch wie Galama pastoar fan de Sint Pancratius parochy yn 's Heerenberg. Op 3 augustus 1941 hat hy ûnder de Heilige Misse in krityske iepen brief fan de Nederlânske Biskoppen foarlêzen. Pastoar Galama sei der by: "en ik sil NSB'ers de sakraminten wegerje".

Hy is troch útputting op 20 juny 1942 ferstoarn. De Deadebetinking begjint om acht oere, yn de Sint Vitustsjerke. Bern drage dan gedichten foar, der is blom- en krânslizzing, in taspraak en groet fan feteranen.
 
 • Zijn vader is:

 • Ysbrand Gaeles Galama
  Geboren op zondag 31 oktober 1847 te Tjerkwerd als tweede kind. Man.

  Overleden donderdag 15 april 1886 te Tjerkwerd 38 jaar oud. Begraven te Blauwhuis RK. Een bidprentje is aanwezig.

 • Zijn moeder is:

 • Aaltje Taekes van der Wey
  Geboren op dinsdag 8 juni 1852 te Friens. Vrouw.

  Overleden zaterdag 25 juli 1885 te Tjerkwerd 33 jaar oud. Begraven te Blauwhuis RK. Een bidprentje is aanwezig.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl