--- NAVIGATIE ---

Sipke Cornelis' Rypma   

 

Sipke Cornelis' Rypma


Geboren op donderdag 23 augustus 1866 te Hartwerd. Man.

Woont te Hartwerd
Beroep boer op Sienzerhuizen (Snitserdyk 2, Hartwerd) van 1901 tot 1913
Overleden maandag 5 juli 1948 te Hartwerd 81 jaar oud.

Sipke Cornelis Rypma en Tietje van Gosliga hawwe gjin bern. Hja ha gjin opfolger en om't it buorkjen op de grutte pleats te beswierlik wurdt, litte hja yn 1913 in spultsje sette oan de Ridderdyk 15.

De nije hierders wurde dan Jelle Eerdmans en Grietje Wynia, mei de bern Cornelis, Bernardus, Grietje en Theunis. De pleats is dan it eigendom fan It Weeshûs te Boalsert. Yn oktober 1912 waard de pleats ferkocht. Hja makken gjin gading oan de pleats. As hja fan de pleats geane komme Johan Abma en Trijntje Jellema der op, dat sil dan yn it jier 1922 west hawwe. Bron: Hartwert troch de jierren hinne.

 
 • Zijn vader is:

 • Cornelis Gerbens Rypma
  Geboren op donderdag 31 december 1829 te Hartwerd. Man.

  Woont te Hartwerd
  Beroep boer op Sienzerhuizen (Snitserdyk 2, Hartwerd) van 1853 to 1901

 • Zijn moeder is:

 • Yfke Sybrens (Iefke) Andela
  Geboren op donderdag 24 mei 1832 te Burgwerd. Vrouw.

  Woont te Burgwerd en Hartwerd
  Overleden maandag 14 december 1896 te Wonseradeel 64 jaar oud.

 

Gehuwd

op zaterdag 23 mei 1896 te Hennaarderadeel (zelf 29 jaar oud) met de ongeveer 23-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl