--- NAVIGATIE ---

Tjebbe Klazes Hettinga   

 

Tjebbe Klazes Hettinga


Geboren op zondag 8 mei 1803 te Terkaple als tweede kind. Man. Gedoopt op dinsdag 17 mei 1803 te Joure (rk). Doopgetuige was zijn oom Cornelis Tjebbes Witteveen.

Woont te Nijland en te Bolsward
Beroep veehouder te Bolsward en te Nijland
Overleden vrijdag 5 december 1856 te Bolsward 53 jaar oud. Begraven op dinsdag 9 december 1856 te Bolsward R.K.. Een bidprentje is aanwezig.

Tjebbe Hettinga trouwt op zaterdag 29 april 1826 in Wymbritseradeel en trouwt R.K. kerk op zondag 30 april 1826 te Roodhuis met Trijntje Sybrens de Boer.
Na zijn huwelijk wordt Tjebbe boer te Nijland op de boerderij van Otte Ysbrands Galema, grootvader van moederskant van zijn vrouw Trijntje.
In 1829 vetrekken Tjebbe en Trijntje naar Eekwerd onder Bolsward en betrekken een boerderij die afkomstig is uit de familie van Trijntjes vader.
In 1840 vindt in de herberg 'De Hoop' te Arum de finale verkoop plaats van eigendommen van Martinus Popta, dokter, wonende te Zuidhorn. Tjebbe Klazes Hettinga, veehouder te Bolsward, koopt samen met zijn vrouw Trijntje Sybrens de Boer de eerste, tweede en vierde kavel, tezamen voor f 43.750,=. Het betreft de aankoop van: kavel een, een zathe met stelphuis 'Lijtshuis' en weiland, groot ruim 39 bunder gelegen te Ludingakerk onder Midlum. Voorts, kavel twee, een zathe met land gelegen aan de Trekweg onder Midlum, naast kavel een gelegen, groot ruim 37 bunder. En tenslotte, kavel vier, een perceel greidland onder Midlum van ruim een bunder. In totaal gaat het om ruim 77 ha. land met daarop twee boerderijen.

In 1845 overlijdt Trijntje in huisnr. 672a te Bolsward. Zij laat haar man en acht kinderen na: Grietje (16), Sybrandus (15), Klaas (12), Otto (7), Acronius (6), Reinskje (4) en Agatha (1).

Op 27 maart 1845 is er een bijeenkomst over de voogdij over de kinderen van Tjebbe en Trijntje. Aanwezig zijn vader Tjebbe Klases Hettinga, zijn broers Klaas en Rein, Trijntjes stiefvader Jan Sjoerds Postma en behuwd oom Huite Fongers Huitema. Toeziend voogd wordt, op voordracht van alle aanwezigen, Jorrit Piers de Boer, meester bakker te Bolsward en neef aan moederszijde. De memorie van successie betreffende Trijntjes nalatenschap vermeldt dat de aangifte is gedaan door Tjebbe Klazes Hettinga.
Bezit van Tjebbe en Trijntje in 1845: een zathe en landen te Eekwerd onder Bolsward, groot 36 bunder; twee huizen te Bolsward, vijf bunder land onder Huizum, drie bunder land onder Tjerkwerd, een zathe en landen onder Workum, groot 72 bunder, elf bunder land te Nijland, twee zathes met landen onder Midlum, totaal 75 bunder, een bunder land onder Midlum en de helft van vier bunder onder Wommels.


 
 • Zijn vader is:

 • Klaas Reins Hettinga
  Geboren te Ter Oele als vijfde kind. Man. Gedoopt op vrijdag 15 juli 1774 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk). Doopgetuige is zijn volle nicht Froukje Jelles de Boer.

  Woont te Teroele, Terkaple en te Idzega
  Beroep boer
  Overleden dinsdag 27 juli 1858 te Idzega.

 • Zijn moeder is:

 • Grietje Tjebbes Witteveen
  Geboren te Akmarijp als vierde kind. Vrouw. Gedoopt op zondag 4 februari 1776 te Joure R.K.. Doopgetuige was haar grootmoeder Grietje Wybes.

  Woont te Heeg, Akmarijp, Teroele, Terkaple en te Idzega
  Beroep boerin
  Overleden zondag 28 mei 1815 te Idzega.

 

Gehuwd

op zaterdag 29 april 1826 te Wymbritseradeel (zelf 22 jaar oud) met de 20-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl