--- NAVIGATIE ---

Hendrik Mevis Brandsma   

 

Hendrik Mevis Brandsma


Geboren te Tjerkwerd als eerste kind. Man. Gedoopt op zaterdag 27 februari 1802 te Blauwhuis (rk). Doopgetuige was zijn oom Johannes Hendriks Brandsma.

Woont te Ugoclooster
Beroep boer
Overleden donderdag 5 juni 1884 te Bolsward. Begraven op maandag 9 juni 1884 te Blauwhuis (rk). Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

Bij akte op 3 oktober 1832 door notaris N. Meijer te Bolsward opgemaakt werd de gemeenschap van goederen beschreven bestaan hebbende tussen Hendrik Mevis Brandsma en Trijntje Obes Popma en de mede daarin begrepen nalatenenschap van laatstgenoemde.

Erfgenamen zijn Trijntje (Catharina) en Klaaske Hendriks Brandsma.
Toeziend voogd over de kinderen is Lolke Obes Popma, huisman te Gaast.
Beschreven werd:

Levend vee lopend in het land:
2 blauwbonte koeien (f 170,=), 2 zwartbonte koeien (f 125,=), 2 dito (f 110,=), 2 dito (f 120,=), 2 dito (f 125,=), 2 dito (f 120,=), 2 dito (f 120,=), 2 dito (f 140,=), 2 dito (f 180,=), 2 dito (f 180,=), 2 dito (f 120,=), 2 dito (f 130,=), 1 zwartbonte en 1 blauwbonte koe (f 120,=), 2 hokkelingen (f 80,=), 2 dito (f 100,=), 2 dito (f 90,=), 1 dito (f 40,=), 8 kalvers (f 96,=), 2 zwarte paarden (f 307,=), 6 schapen (f 45,=), 6 varkens (f 95,=); een klamp hooi in de schuur (f 760,=),;

Hekken, dammen en pompen in het land:
2 hekken en 3 pompen (f 10,=), 1 hek (f 2,=), 2 pompen (f 1,=), 1 hek en 1 pomp (f 3,=), 1 hek en 1 pomp (f 3,=), 1 hek en 4 pompen (f 5,=), 1 hek en 1 pomp (f 2,=), pompen, hekpalen en damleggers (f 9,=), 2 pompen en damleggers (f 4,=), hekpalen en damleggers (f 5,=), 1 hek (f 1,=), hekken om het hornleger (f 20,=);

Wagens:
chais (f 75,=), 2 hooiwagens (f 80,=), 2 aardkarren (f 24,=);
Eenden:
een partij eenden (f 13,=);

Boeregereedschap en verdere goederen:
1 kaasketel (f 70,=), 1 kaaspers (f 21,=), 1 karne met zijn toebehoren (f 35,=), 2 brokaden (f 15,=), 1 handketel (f 7,=), 10 koperen emmers (f 55,=), 7 melkvaten (f 20,=), 46 aden (f 100,=), 8 houten emmers (f 8,=), 1 boteraad (f 3,=), 1 tobbe (f 4,=), 1 emmer en 1 kop (f 2,=), melk en boter (f 28,=), 1 pot met smeer (f 5,=), 1 ijzeren vuurpot (f 3,=), 1 vuurwagen en waterpot (f 2,=), 1 hooiwagen (f 20,=), spek (f 11,=), rookvleesch (f 12,=), 20 koedekken (f 5,=), 1 tymme (f 4,=), ijzerwerk (f 5,=), touwwerk (f 4,=), 1 schuifsleed (f 3,=), harken (f 2,=), vorken (f 6,=), eenige rommelingen (f 3,=), brandhout (f 5,=), partij turf (f 40,=), kaasstelling met kazen (f 25,=), 1 drinktrog (f 7,=), 4 zuipbooitzen (f 3,=), paardetuig (f 25,=), hout en palen (f 10,=), 1 ladder (f 3,=), 1 gripling, schop en ladder (f 8,=), 2 houwen en 1 snijzeine (f 3,=), 1 koperen emmer (f 6,=), 1 schip met zeil en treil (f 33,=), 1 schip (f 7,=), palen (f 3,=), 1 doekrak (f 2,=), 1 slijpsteen (f 1,=), 3 troggen (f 3,=), jukken (f 2,=), timmergereedschap (f 7,=), dongplanken (f 6,=), 1 dongkrode (f 3,=), takken etcetera (f 3,=), 1 meelkist (f 5,=), steengoed (f 2,=), koekpan etcetera (f 2,=), 1 koperen ortpot etcetera (f 3,=), 4 koperen ketels (f 5,=), lepels en vorken (f 3,=), 3 koperen gootlingen (f 2,=), steengoed (f 2,=);

Meubels enzovoort:
1 spinde (f 1,=), tingoed (f 3,=), tang etcetera haardgereedschappen (f 3,=), koffiekan en blikgoed (f 5,=), tafel etcetera (f 2,=), 2 schenkbladen (f 2,=), 2 tomen (f 1,=), glasgoed (f 3,=), 6 stoelen (f 18,=), 1 bed met toebehooren (f 18,=), 1 bed met toebehooren (f 25,=);

In de kamer:
1 kabinet (f 52,=), 1 staartstukklok (f 25,=), 1 spiegel met vergulde lijst (f 12,=), 1 tafel (f 12,=), 8 stoelen (f 8,=), schotels en borden en koppen en theeschoteltjes (f 5,=), 7 schilderijen (f 3,=), schenkblad (f 3,=), 1 tinnen koffiekan en 2 kandelaars (f 4,=), 1 damtafeltje (f 1,=), 1 vuurhaardtje, heuvel en tang en haardijzer (f 6,=), 2 theekistjes, een blaadje en tabakspot en komfoor (f 3,=), Engelsch en ander aardewerk (f 6,=), 1 vat met olij (f 11,=), 1 aad met appels (f 2,=), rommelingen (f 2,=), 1 bed, peul, 2 kussens, 2 dekens en 2 lakens (f 33,=), 1 bed, peul, 1 kussen, 2 dekens en 2 lakens (f 40,=), 2 tafels (f 4,=), 1 lessenaar (f 2,=), 1 linnenpersje (f 1,=), 3 stoelen (f 2,=), 2 kussens, een chaiskussen, 2 paardekappen en 1 deken (f 9,=), 1 wieg en bakerkorf (f 3,=), 1 bed, 4 kussens, 3 dekens, 2 lakens (f 58,=), vlessen, romers en glazen (f 3,=), 1 bedwarmer (f 2,=), porcelein en steengoed (f 5,=), steengoed (f 2,=), porcelein (f 5,=), theegoed (f 4,=), blikgoed (f 2,=), messen (f 3,=), venstergordijnen (f 6,=);

In het kabinet:
6 vrouwenhemden (f 6,=), 12 slopen (f 6,=), 7 lakens (f 9,=), 2 dito (f 3,=), 5 manshemden (f 5,=), 20 doeken (f 10,=), 1 steekdoek (f 8,=), zwarte mantel en doek (f 4,=), 1 jak en rok (f 3,=), 1 katoenen deken (f 3,=), 3 paren kouzen (f 2,=), schorldoeken, doeken, lappen (f 5,=), een laad met schorldoeken en doeken (f 10,=), een laad met mutzen en doeken (f 9,=), 3 rokken (f 5,=), 2 zwarte schorten en jak (f 8,=), 3 vrouwenrokken (f 4,=), 2 doeken en 1 jak (f 4,=), 5 broeken (f 18,=), 4 buizen en 1 rok (f 45,=), 4 vesten (f 8,=), mutzen (f 15,=), 3 hoeden (f 7,=), 3 jakken (f 3,=), 3 rokken (f 4,=), 3 keurslijven en 2 paar kouzen (f 5,=), kouzen, wanten etcetera (f 2,=), slopen en linnen (f 10,=), 3 hoedjes (f 6,=), onderklederen (f 5,=), 2 jassen (f 14,=), bedgordijnen (f 6,=);

Goud en zilver:
1 gouden oorijzer (f 153,40), 1 gouden colier met ketting (f 20,40), 4 gouden ringen (f 11,40), 1 paar gouden spelden (f 4,56), 1 gouden kroontje (f 6,=), 1 gouden hoedgespje (f 1,20), 1 gouden kruisje (f 0,36), 1 zilveren beugel met haak (f 18,56), 1 gouden zakhorlogie met dito ketting (f 63,60), 1 boek met zilveren haken (f 3,74), 1 zilveren brandewijnskop (f 13,26), 1 zilveren bras ? (f 12,40), 2 lepels (f 5,46), 2 suikerstrooijers (f 3,22), 1 knipke (f 3,90), 1 kinderbel (f 6,47), 1 knipmes (f 2,73), 1 paar leidersringen (f 1,72), 1 breischee (f 0,94), 1 doosje (f 1,40), 2 brandewijnlepeltjes (f 1,82), 1 schaar met ketting (f 1,56), 1 naairing en 1 vingerhoed (f 1,48), 1 bonbondoosje (f 1,64), 1 cachet (f 1,24), 1 breidscheedbeslag (f 0,55), een eind ketting (f 0,70), 1 zilveren snuifdoosje (f 1,=), 1 hegtbeslag (f 1,15), 1 flacon (f 0,50);
- - - -
1 watermolen met zeilen, hekken en stekken om dezelve (f 126,=), 1 karnmolen (f 30,=);

Contanten in de boedel aanwezig f 218,=;

De boedel heeft tegoed van Douwe Hessels Yntema te Gaast wegens landhuur (f 575,=), Sjoerd Sibles van der Werf, landbouwer onder Burgwerd (f 215,=), Jan Gerbens Jorna te Cubaard (f 260,=), Klaas Klazes Hettinga te Heeg (f 102,50).
Nog heeft de verzoeker de volgende posten zilver opgegeven: 1 tabaksdoos (f 14,90), 1 pijpuitpluizer (f 0,89), 1 paar gespjes (f 0,47).
Schadelijke staat:
De boedel is verschuldigd aan Trijntje Jarigs Rijpma, weduwe Mevis Hendriks Brandsma,  te Greonterp f 3.960,=, Ysbrand Klazes Galema, huisman onder Bolsward, f 520,=, Douwe Hessels Yntema te Gaast f 150,=, onderscheidene boekschulden f 150,=, de huur van de gebrukte zathe en landen f 209,= en verschuldigd bodeloon f 38,45.

Het zuiver overschot bedraagt f 1.223,51. Welke aan Hendrik Mevis Brandsma en zijne minderjarige kinderen ieder voor de onverdeelde helft toebehoort.
Bovendien bezitten de minderjarigen, als erfgenamen hunner moeder, de volgende vastigheid haar aangekomen uit de nalatenschap van Obe Poppes Popma, bestaande in 19 bunder, 29 roeden, 4 ellen en 7 palmen uit een zathe en landen, gekwiteerd nummer 42, staande en gelegen onder het behoor van het dorp Gaast, geheel groot 26 bunder, 63 roeden, 91 ellen en 34 palmen, thans bij Douwe Hessels Yntema in gebruik, welke vastigheid bezwaard was met een schuld aan wijlen Marten Freerks Bruinsma, huisman te Ugoclooster, volgens obligatie op 10 mei 1820 voor notaris Gabe Sjoukes Rolsma in leven te Bolsward gepasseerd, welke schuld ten bedrage van f 1.000,= door Hendrik Mevis Brandsma met interessen ad f 50,= is afbetaald 7 juni 1826.
Wijders is de minderjarigen uit de nalatenschap hunner wijlen grootmoeder Klaaske Lolkes Lolkema aangekomen een vierde gedeelte over hoog en laag in 18 bunder, 45 roeden, 60 ellen en 20 palmen in een zathe en landen cum annexis te Gaast met een daarop staand huisje, gekwiteerd nummers 34 en 35, benevens een op de landen staande molen Berouw genaamd.

En daarenboven enige roerende goederen ter waarde van f 250,=.

 
 • Zijn vader is:

 • Mevis Hendrik Brandsma
  Geboren op vrijdag 27 september 1771 te Swichum als zesde kind. Man.

  Woont te Sandfirden
  Overleden zondag 25 maart 1827 te Greonterp 55 jaar oud.

 • Zijn moeder is:

 • Trijntje Jarigs Rypma
  Geboren te Sanfirden als tweede kind. Vrouw. Gedoopt op zondag 29 november 1772 te Blauwhuis r.k.. Doopgetuige is Ag Ryns.

  Woont te Sandfirden
  Overleden dinsdag 25 januari 1848 te Greonterp. Begraven te Greonterp. Een bidprentje is aanwezig.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 30 april 1825 te Wonseradeel (zelf 23 jaar oud) met de 26-jarige:
 • Trijntje Obes Popma
  Geboren te Gaast (op Fokkemaoord) als zevende kind. Vrouw. Gedoopt op zondag 27 januari 1799 te Makkum (rk). Doopgetuige is haar tante Sibbeltje Lolkes Lolkema.

  Woont te Ugoclooster
  Beroep boerin
  Overleden woensdag 23 december 1829 te Ugoclooster.

 • 4 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Catharina Hendriks 8- 3-1826 Hartwerd - Ugoklooster 6-11-1905 Bolsward 79 Sible S...
  Dominic...
  6
  2 Klaaske Hendriks 22- 7-1828 Hartwerd - Ugoklooster 18-11-1853 Arum 25 Jan Yebs 2
  3 Feikje 22-12-1829 Ugoklooster 23-12-1829 Ugoklooster 0       
  4 Akke Hendriks 22-12-1829 Hartwerd - Ugoklooster 23-12-1829 Ugoklooster 0       

 

Gehuwd (2)

op zaterdag 3 november 1832 te Wonseradeel (zelf 30 jaar oud) met de 20-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl