--- NAVIGATIE ---

Dirk Willems (doopnaam The....   

 

Dirk Willems (doopnaam Theodorus) Zeinstra


Geboren te Franeker - Vijfhuizen als derde kind. Man. Gedoopt op zondag 5 januari 1794 te Franeker r.k.. Doopgetuige was Akke Rientses.

Woont te Pieterbierum (1830) en te Herbaijum
Beroep knecht, schipper, boer te Herbaijum
Overleden woensdag 13 mei 1863 te Herbaijum. Begraven te Herbaijum. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

1813
Fan Durk Willems wurd ferteld dat er yn it leger fan Napoleon fochten hat. Hy is út Ruslân nei hûs ta rûn.


Gepasseerd op 19-07-1821
Hij kocht de helft van een snikschip varende in de beurt van Pietersbierum op Harlingen en Franeker en elders. Het schip is reeds bij de koper in gebruik sedert de 12de mei l.l. voor de somma van eenduizend driehonderd guldens. Hij kon zijn handtekening niet zetten. (not.archief 40.010, 1783,1783).

1823
Dirk trouwt op zaterdag 10 mei 1823 in Barradeel op 29-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (6e graad) de 28-jarige Baaye Jans Hollander ook genaamd Baukje en Barbara, dochter van Jan Dirks Hollander (boer) en Maaike Dirks Faber (boerin). Baaye is geboren te Sexbierum (Bar.), is r.k. gedoopt op zondag 13 juli 1794 te Harlingen (doopgetuige was haar grootmoeder Baukje Pieters), is overleden op vrijdag 4 april 1828 te Pietersbierum (Bar.), is begraven te Herbaijum. Baaye werd 33 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

1828
Dirk had waarschijnlijk een buitenechtelijke relatie (2) met Anna Jacobus Tolsma, dochter van Jacobus Petrus Durks Tolsma (boer) en Aafke Johannes Hollander. Anna, winkeliersche, is geboren te Wijnaldum (Bar.), is r.k. gedoopt op zaterdag 28 maart 1807 te Harlingen (doopgetuige was haar tante Johanna Elisabeth Durks Tolsma), is ongehuwd overleden op maandag 30 maart 1885 te Harlingen.
Anna krijgt 6 maart 1829 een dochter Aafke Dirks Zeinstra  genaamd. Anna werd 78 jaar en 2 dagen.1830
Dirk trouwt op zaterdag 4 december 1830 in Barradeel op 36-jarige leeftijd (3) met de 24-jarige Akke Sytses Vriesinga ook genaamd Acca / Vriesenga, dochter van Sytse Jacobs Vriesinga en Sipkje Pieters Tolsma. Akke, dienstmeid, is geboren te Westhem (Wym.), is r.k. gedoopt op donderdag 20 maart 1806 te Sensmeer (doopgetuige was haar grootmoeder Akke Widmers), is overleden op zondag 24 november 1833 te Herbaijum (Frdl). Akke werd 27 jaar, 8 maanden en 4 dagen.21 april 1832
Op dizze dei hat er de pleats yn Hjelbeam kocht. Sûnt dy tiid hawwe der op wenne: hy sels, syn soan Jan, Hans Jans, Maurits, Rein, Lieuwe en Tjerk, Jetske en Sijke Hanses Zeinstra en Klaas Yep Hanses Zeinstra yn 1985.

1842
Dirk trouwt op zaterdag 14 mei 1842 in Franekeradeel (huwelijksvoorwaarden, akte op 30 april 1842 voor notaris Stienstra te Franeker verleden, waarbij gemeenschap van ten huwelijk aangebrachte goederen werd uitgesloten) op 48-jarige leeftijd (4) met de 39-jarige Trijntje Tjerks Terpstra ook genaamd Catharina, dochter van Tjerk Gysberts Terpstra en Antje Hendriks. Trijntje, dienstmeid, is geboren te Menaldum (Men.), is r.k. gedoopt op zondag 11 juli 1802 te Dronrijp (doopgetuige was Trijntje Douwes), is overleden op zondag 7 september 1862 te Herbaijum (Frdl) (haar bidprentje vermeldt als leeftijd bij overlijden 61 jaar en 11 maanden). Trijntje werd 60 jaar, 1 maand en 27 dagen.


1858
Dirk testeert bij testament, op 26 april 1858 voor notaris Land te Franeker verleden, waarbij hij zijn kinderen Jan en Foekje, ieder voor een derde gedeelte en zijn zoon Dirk voor de legitieme portie, of drie/twaalfde gedeelte, en de kinderen van Dirk, in bloot eigendom, voor het overige een/twaalfde gedeelte, tot erfgenamen benoemde, terwijl het vruchtgebruik van dat een/twaalfde gedeelte toekwam aan de Dirk, de vader van die kinderen.
In een aanvullend testament, op 20 maart 1861 voor notaris Mr. G. Schot te Franeker verleden, legateerde Dirk, zulks onder verplichting tot inbreng van de waarde in zijn nalatenschap, aan zijn zoon Jan de zathe en landen te Herbaijum, aan zijn dochter Foekje de zathe en landen te Woudsend en aan zijn zoon Dirk de zathe en landen op Kie onder Franeker.1862
Trijntje liet ingevolge haar testament als haar enige erfgenamen achter de kinderen van haar man, Jan, Foekje en Dirk Dirks Zeinstra, ieder voor een/derde gedeelte.1863
Dirks nalatenschap werd beschreven bij akte op 17 juni 1863 (repertoriumnummer 54) voor notaris A. Witholt te Sexbierum verleden.
Beschreven werden: twaalf koeien, vier vaarzen, drie kalveren, twee schapen, vier biggen, vijf paarden,

(in de schuur) vier hooiwagens, een krompanelen chais, een kapwagen, drie aardkarren, twee Amerikaanse ploegen, een Friese ploeg, een landrek, een gierbak, zes eggen, brandhout, twee trekzagen, wagen en eggezijlen, drie kruiwagens,

(op het hoornleger) brandhout, een schuifslee, zeven losse wielen, vier aardappelzeven, twee voerbakjes, drie mestplanken, een slijpsteen,
(in de koestal of het koehuis) een kaaspers, schalen en gewichten, twee "suipbooitsen", zes grote emmers, "brokaden" en een tobbe, twee boterladen, twee tobben, twee handketels, vijf koperen emmers, drie koperen gootlingen, drie houten melkemmers, potten en pannen, een emmerbank, een schaapemmmertje, een kaasboor, een houten bank, een bed en peluw, tachtig graanzakken, een juk, chaisgereid, koebarten en twee varkenstroggen, boerengereedschap,
(in de schuur) koolhouwers enzovoorts, een dorsrol, twee graanwinnen, een snijbank, acht graanzeven, een spekkist, een wanne, een kist en een vat, twee graanmaten, een snijbank, acht harken, acht hooivorken, zeven graanvorken, drie koolhouwers, grijpen en donghekkels, drie gaffels, een rietsnijder en tien schoffels, een pols, een breekijzer, oud touw en oud ijzer, vijf enkele zijlen, paardentuig, drie eggekettingen en een rollepers, twee ploegspersen (?), zevelings en klaauw (?), timmergereedschap, twee ladders, twee molenroeden, losse planken op de tillingen, schaafbank, los hout, twee klampen turf, een klamp hooi, damleggers en hekpalen, tafeltje en rommel,
(op de graanzolder) zakken en korven, brandhout, aardappelstok, aardappelschop, ijzeren pot enzovoorts, vleesvat, oud ijzer, een partijtje erwten, een partijtje gerst, boonschoofhaksel, rommel, tijme en touw, twee diksels, planken enzovoorts,  een standijzer,
(op het land) zestien hekken, een hooilep,

(in het voorhuis) vijf molkenvaten, schotelbank, twee koperen gootlingen en een dito roomtil,

(in de voorkamer) een kabinet, een hoekspinde, twee tafels, negen stoelen, een klok, een spiegel, koperen ketel en trommel, vuurgereedschap, vier stoven, rookscherm, een partijtje droog spek, een koperen kaasketel, bed en peluw,
(in het karnhuis) een karn met koperen hoep en schammel, twee molkenvaten, potten en pannen, meelvatje,

(in de middenkamer) een kabinet, een pulpitrum, een klok, spiegel en schilderijen, graanschalen enzovoorts, negen stoelen, een scherm, een bedwarmer, twee ketels en een pot, een trap, een bed met toebehoren, drie flessen, glasgordijnen,

(in de kelder) 10 koperen melkaden, een boteraad, een partijtje boter, een linnenrak, glasgordijnen in de gang,

(in de voorkamer) gordijnen, bed en peluw met toebehoren,
(nog in het koehuis) ongeveer tachtig Nederlandse ponden kaas, (vruchten te velde) de koolzaadvrucht van een bunder en drie en tachtig roeden land, de tarwevrucht van zes bunder en zestig roeden land, de gerstvrucht van twee en zeventig roeden land, de boonvrucht op twee en zeventig roeden land, de aardappelvrucht van twee bunder en acht en dertig roeden land, een erwtenvrucht van achttien roeden land, de vlasvrucht van vier bunder veertig roeden land, de top of het grasgewas van tien bunder en zes en twintig roeden land, het grasgewas van drie bunder en zeven en zestig roeden land,
(goud en zilverwerken, in het kabinet) een gouden horloge, een dito horlogeketting met cachetten, een dito horlogesleutel, twee dito tontjes (?), een dito ketting met sluitringen, een gouden halsslot met gitten koralen, een gouden kroontje met steentjes, een dito oorringje, een zilveren brandewijnskop, een ovale brandewijnskop, een dito roomkom, zes dito eetlepels, twee zilveren roomlepels, een dito suikerstrooier, twee dito meshegten, een zilveren tabaksdoos, een dito roomlepel, een dito lepeltje, een schaar met zilveren ogen, een zilveren horloge, een zilveren rijpen, een dito bonbondoosje, een paar dito gespen, oude muntstukken,

(lijfdracht) "aan mans en vrouwen Lijfdragt", geschat op â 133,=, (linnen) bed en tafellinnen, enig oud porselein en ander theegoed,
(effecten en pretentiën) zeven obligaties ten laste van het koninkrijk Spanje (f 5.026,87,5)  drie obligaties ten laste van het koninkrijk Portugal (f 1.703,25), vier aandelen op actiën in de Rusische Spoorwegen (f 816,=), een schuldvordering ten laste van Ourens Ourens Post, in leven woonachtig te Sexbierum (f 350,=), een dito ten laste van Johannes Thomasma te Arum (f 200,-), een dito ten laste van Simon Vellinga te Herbaijum (f 300,=), een schuldvordering ten laste van de hoofdonderwijzer de Boer te Herbaijum (f 100,=), een schuldvordering ten laste van Marijke Lammerts Mulder, weduwe Sijbren Tjipkes Hellema (f 3.700,=), een schuldvordering ten laste van Anne Gerardus Keijzer (f 3.950,=), een schuldvordering ten laste van Dirk Dirks Zeinstra (f 2.508,21), een dito ten laste van Jan Dirks Zeinstra (f 300,=),
(huren) diverse lopende huren,

(contanten) f 1.981,50 en aan oude gouden muntspeciën geschat f 90,=.
Aan vastigheden worden beschreven:
1.  een zestiende gedeelte in een huisinge en erf in de buren te Pietersbierum; 2.  een zestiende gedeelte in een perceel weidland gelegen onder Tzummarum; 3.  zeventien tweeëndertigste in een perceel weidland onder Franeker; 4.  gelijke aandeel alsvoren in een perceel bouwland onder Almenum; 5.  een huizinge met erf en tuin benevens drie percelen bouw- en weidland, staande en gelegen te Midlum, tezamen groot drie bunder, zeven en tachtig roeden en dertig el;
6.  twee percelen bouw- en weidland aldaar;
7.  een zathe en landen met huis en schuur nummer 21 benevens bouw- en weidland staande en gelegen bij en onder Herbaijum, tezamen ter grootte van ongeveer acht en dertig bunder en vijf en zeventig roeden; 8.  de helft over hoog en laag in drie stukken weidland gelegen onder Herbaijum;
9.  de helft in vier percelen oude weg bij de zathe onder  Herbaijum; 10.  de helft over hoog en laag in een zathe en landen met huis en schuur, staande en gelegen op Kie onder Franeker, groot twee en twintig bunder, een en vijftig roeden en tachtig el;
11.  de helft over hoog en laag in een zathe en landen met huis en schuur benevens weid- en hooiland staande en gelegen te Woudsend en Teroele, tezamen groot vier en dertig bunder en acht roeden.

In het passief een schuld ten behoeve van Sytse de Boer te Lutje Lollum onder Franeker f 8.000,=, een schuld wegens koopsom en kosten wegens een door erflater eenige dagen voor zijn overlijden aangekocht perceel weidland onder Woudsend f 4.200,= en enige huisschulden.

Het batig saldo van de boedel, buiten en behalve de vastigheden, bedroeg f 17.849,58.

De akte van verdeling werd gepasseerd voor notaris Witholt, voornoemd, op 7 juli 1864 in het Heeren Logement binnen Harlingen (repertoriumnummer 79). De waarde van het te verdelene bedroeg f 164.504,45.


 
 • Zijn vader is:

 • Willem Jans Zeinstra
  Geboren te Dongjum als derde kind. Man. Gedoopt op zaterdag 15 juni 1765 te Franeker (RK).

  Woont te Ried, Peins en te Franeker
  Beroep boerenarbeider
  Overleden maandag 8 september 1817 te Franeker.

 • Zijn moeder is:

 • Foekje Jans Jorna
  Geboren te Beers als derde kind. Vrouw. Gedoopt op donderdag 22 september 1768 te Wijtgaard RK.

  Woont te Kubaard, Peins en te Franeker
  Overleden maandag 9 mei 1814 te Franeker.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 10 mei 1823 te Barradeel (zelf 29 jaar oud) met de 28-jarige:
 • Baaye Jans (Baukje / doopnaam Barbera) Hollander
  Geboren te Sexbierum als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op zondag 13 juli 1794 te Harlingen RK. Doopgetuige was haar grootmoeder Baukje Pieters.

  Overleden vrijdag 4 april 1828 te Pietersbierum. Begraven te Herbaijum.

 • 4 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Jan Dirks 24- 4-1824 Pietersbierum 20-10-1907 Franeker 83 Gatske ...
  Agatha ...
  Agnes S...
  7
  2 Foekje Durks 4- 4-1826 Pietersbierum 21-11-1898 Franeker 72 Anne Ge... 7
  3 Dirk Dirks 30- 3-1828 Pietersbierum 29- 4-1869 Franeker 41 Antje B... 6
  4 Willem Dirks 30- 3-1828 Pietersbierum 7- 6-1828 Pietersbierum 0       

 

Gehuwd (2)

in 1828 (zelf 0 jaar oud) met de ongeveer 21-jarige:
 • Anna Jacobus Tolsma
  Geboren op vrijdag 27 maart 1807 te Wijnaldum als tweede kind. Vrouw. Gedoopt op zaterdag 28 maart 1807 te Harlingen RK.

  Beroep koopvrouw (ongehuwd)
  Overleden maandag 30 maart 1885 te Harlingen 78 jaar oud.

 • 1 kind uit dit huwelijk/relatie:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Aafke Dirks Zeinstra 6- 3-1829 Wijnaldum 26-10-1873 Harlingen 44 Geale Y... 3

 

Gehuwd/relatie (3)

op zaterdag 4 december 1830 te Barradeel (zelf 36 jaar oud) met de 24-jarige:
 • Akke Sytses (Acca) Vriesenga
  Geboren te Westhem. Vrouw. Gedoopt op donderdag 20 maart 1806 te Sensmeer r.k.. Doopgetuige is haar grootmoeder Akke Widmers.

  Woont te Pieterbierum (1830) en te Herbaijum
  Beroep dienstmeid
  Overleden zondag 24 november 1833 te Herbaijum.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud:
  1 Wilhelmus Dirks 9- 1-1832 Pietersbierum 21- 1-1855 Herbaijum 23

 

Gehuwd (4)

op zaterdag 14 mei 1842 te Franekeradeel (zelf 48 jaar oud) met de 41-jarige:
 • Trijntje Tjerks (Catharina) Terpstra
  Geboren te Menaldum. Vrouw. Gedoopt op maandag 14 juli 1800 te Dronrijp r.k.. Doopgetuige is Teetske Gysberts.

  Beroep dienstbode
  Overleden maandag 8 september 1862 te Herbaijum.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud:
  1 Tjerk Dirks 19- 7-1842 Herbaijum 26-11-1844 Herbaijum 2

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl