--- NAVIGATIE ---

Harmen Franses Engwerda   

 

Harmen Franses Engwerda


Geboren op vrijdag 26 oktober 1792 te Scharnegoutum als zesde kind. Man. Gedoopt op zaterdag 27 oktober 1792 te Roodhuis (rk). Doopgetuige is Age Harmens Engwirda.
Wonende te Scharnegoutum, Loënga, Scharnegoutum en te Oosterwierum als boer te Oosterwierum.
Overleden op zaterdag 4 juni 1864 te Oosterwierum 71 jaar oud. Begraven te Oosterwierum (rk).

Huwelijksakte Wymbritseradeel (mairie Nijland), 1 september 1815, akte nr. 14. De bruidegom ondertekent met 'Harmen Franses Engwirda'.

Harmen trouwt voor de kerk op vrijdag 8 september 1815 te Roodhuis r.k. met Marijke Pieters Teppema, een verre nicht (8e graad).

Bij akte op 30 augustus 1865 door notaris C.J. Jorritsma te Sneek opgemaakt wordt beschreven de algehele gemeenschap van goederen in huwelijk bestaan hebbende tussen Harmen Franses Engwerda en Marijke Pieters Teppema en de mede daarin begrepen nalatenschap van Harmen.
De gemeenschap van goederen bestond uit:
Meubelen en huisgeraden, waard f 514,80;
(in het pakhuis) schalen, gewichten, planken enzovoorts, waard f 180,=; Goudwerk:
een gouden horlogie met ketting (f 100,=), een halsslot met koralen (f 20,=), enige losse koralen (f 1,25), een gouden ring (f 3,05), drie dito en doekspeld (f 7,80), een gouden ketting met speld (f 58,50) en een breed gouden oorijzer (f 137,60).
Zilverwerk:
twee kerkboeken met zilveren haken en zeven boeken zonder haken (f 9,=), een Kruisifiks met zilver (f 5,=), een zilveren aanstekerscomfoor (f 9,=), een zilveren brandewijnskop (f 14,40), 12 kleine lepeltjes (f 4,25), een uitpluizer (f 0,70), 10 zilveren lepels (f 47,30), een dito melklepel (f 2,05), zes messen met zilver (f 2,25), een dito voorsnijder (f 4,=), een zilveren reukdoosje (f 2,12), dito mutsspelden (f 1,50) en een zilveren slot met ketting (f 5,25). Lijfdragt in klederen en linnen:
Die van de overledene is dadelijk na zijn overlijden door de erfgenamen gedeeld, waartegen die van de nagelaten weduwe met onderling goedvinden is buiten waardering gelaten.
Huren en vorderingen.
Contanten: f 2.160,=.
Effecten: diverse obligaties ten laste van Oostenrijk, de verenigde Staten van America en de Pruisische Spoorwegen;
totaal der huren, vorderingen, contanten en effecten f 10.428,48. Vastigheden:
1.  eene huisinge met pakhuis en erf staande en gelegen te Oosterwierum, bewoond door de weduwe Engwirda, bekend ten kadaster Gemeente Oosterwierum Sectie B nummer 354, huis en erf tegen een roede 92 el (f 4.200,=); 2.  een huisinge en erf aldaar bestaande in drie woonkamers bekend ten kadaster Gemeente en Sectie alsvoren nummer 165 gemeten op 64 el (f 1.150,=); 3.  een huising cum annexis bevattende twee woonkamers staande op Pasveer onder Loënga, kadastraal bekend Gemeente Scharnegoutum Sectie B nummer 329, huis en erf tegen negen roeden dertig el (f 1.050,=);
4.  een stuk weiland te Oosterwierum (f 7.769,40); 5.  een stuk greidland onder Lutkewierum (f 4.663,75); 6.  een stuk greidland aldaar (f 2.334,50);
7.  een stuk hooiland aldaar (f 4.601,60);
8.  de onverdeelde helft in een stuk greidland aan de Slippenstervaart onder Tirns (f 3.349,=);
totaal der vastigheden f 29.118,25.
Bijzondere bezitting van Harmen Franses Engwirda:
een stuk greidland gelegen onder Scharnegoutum (f 3.052,10). Voorts wordt in de akte verklaard dat diverse kadastrale percelen op naam van erflater staan maar dat dit bijzondere bezittingen van de weduwe zijn en derhalve niet vallen in de gemeenschap van goederen. Het betreft een sate en landen op Sanlan onder Oosterend welke afkomstig is van de ouders van de weduwe, deels aan de weduwe toegescheiden en deels door de weduwe en haar echtgenoot staande huwelijk aangekocht onder anderen van Gerben Pieters Teppema. Terzake van deze aankopen dient de weduwe aan de gemeenschap van goederen te vergoeden een bedrag van f 18.087,25.
De waarde van de te verdelen gemeenschap van goederen wordt dan f 58.764,=. Vervolgens worden nog vermeld de vorderingen ten laste van de gemeenschap, deze bedragen f 5.339,37. 
 • Zijn vader is:

 • Frans Meinderts Engwerda
  Geboren te Dronrijp. Man. Gedoopt op maandag 12 december 1757 te Dronrijp (rk). Doopgetuige was Douwe Jackles.
  Wonende te Dearsum en te Scharnegoutum als veehouder.
  Overleden op maandag 19 september 1831 te Scharnegoutum.

 • Zijn moeder is:

 • Akke Harmens Ingwerda
  Geboren ongeveer 1751 als derde kind. Vrouw.
  Wonende te Poppingawier en te Scharnegoutum.
  Overleden op maandag 29 september 1817 te Scharnegoutum.

 

Gehuwd

op vrijdag 1 september 1815 te Marie Nijland (Wymbritseradeel) (zelf 22 jaar oud) met de 29-jarige:
 • Marijke Pieters (doopnaam Maria) Teppema
  Geboren te Loënga. Vrouw. Gedoopt op zondag 19 februari 1786 te Roodhuis (rk). Doopgetuige is haar tante Jeltje Jans Teppema.
  Wonende te Loënga en te Oosterwierum.
  Overleden op woensdag 6 mei 1874 te Oosterwierum. Een bidprentje is aanwezig.

 • 5 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  Frans Harmens 15- 7-1817 Loënga 16-12-1843 Oosterwierum 26       
  Minke Harmens 12-10-1818 Loënga 2- 3-1865 Oosterwierum 46 Johanne... 11
  Petrus Harmens (Pieter) 21- 4-1820 Oosterwierum 19-11-1867 Tirns 47 Geertje... 7
  Akke Harmens 20-10-1821 Oosterwierum 2- 9-1853 Poppingawier 31 Broer Y... 4
  Johannes Harmens 26- 3-1824 Oosterwierum 6- 1-1893 Oosterend 68 Baukje ...   

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl