--- NAVIGATIE ---

Jacob Annes Kooiker   

 

Jacob Annes Kooiker


Geboren op zondag 9 februari 1783 te Nijega-Trophorne als tweede kind. Man. Gedoopt op maandag 7 juli 1783 te Balk.
Overleden op maandag 25 juli 1836 te Workum 53 jaar oud.

Japik (Jacobus) is op 9 febrewaarje doopt yn'e RK tsjerke fan Balk. Syn heit en mem wennen doeyn Trophorne. Syn peter (suscepit) wie Jan Jacobs.
Op 6-10-1810 troude hy foar it gerjocht yn Warkum. der stie dat er wenne "onder Oudega". Ek stiet der dat er yn'e "Roomsche kerk" troue soe. Dat die er ek op 24 oktober. Testes wienen: Catharina Lodewijks en janke Claeses.
Op 24-4-1830 troude hy mei Grietje Ypkes Huisman. Hy wie doe boer ûnder Warkum. Yn dizze akte wurdt hy de soan neamd fan Anne Jotjes Kooiker en Grietje Jacobs Tolman.

Hy stoar om 5.00 oere in "huis gequoteerd wijk G nommer 93 onder Workum".
 
 • Zijn vader is:

 • Anne Joltjes Kooiker
  Geboren op vrijdag 5 mei 1752 te Elahuizen. Man.
  Wonende te Nijega als boer.
  Overleden op dinsdag 5 februari 1822 te Balk 69 jaar oud.

 • Zijn moeder is:

 • Grietje Jacobs Tolman
  Geboren in 1749 . Vrouw.
  Wonende te Elahuizen als boerin.
  Overleden op woensdag 17 november 1813 te Harich-Trophorne.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 6 oktober 1810 te Workum RK (zelf 27 jaar oud) met de 24-jarige:
 • Teatske Johannes Ketelaar
  Geboren op zondag 29 januari 1786 te Workum als tweede kind. Vrouw.
  Overleden op maandag 26 mei 1828 te Workum 42 jaar oud.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Grietje Jacobs 9- 7-1814 Workum 27-12-1886 Oosterwierum 72 Tite Jo... 12

 

Gehuwd (2)

op zaterdag 24 april 1830 te Workum (zelf 47 jaar oud) met de 40-jarige:
 • Grietje Ypkes Huisman
  Geboren op dinsdag 20 oktober 1789 te Nijega. Vrouw.
  Overleden op maandag 15 februari 1869 te Workum 79 jaar oud.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Anne Jacobs 18-12-1831 Workum 29- 5-1879 Makkum 47 Marijke... 11
  4 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl