--- NAVIGATIE ---

Jelger Sietses Dijkstra   

 

Jelger Sietses Dijkstra


Geboren te Burgwerd als zesde kind. Man. Gedoopt op zaterdag 25 november 1775 te Bolsward (rk St.Martinus). Doopgetuige was Sjouke Jetses.
Wonende te Ferwoude als landbouwer.
Overleden op dinsdag 14 januari 1868 te Ferwoude. Begraven te Ferwoude. Een bidprentje is aanwezig.

FERWALDE Jelle de Jong side 53
Doanjebuorren 1: Yn 1819 buorket hjir Jelger Sytses Dijkstra (*1776, Wommels), troud mei Tjitske Sybrens Reinsma (*1784, Ferwâlde). Wierskynlik binne hja hjir yn 1810 kommen, want harren âlste soan Sytze, berne yn Westhim, wie oardel jier doe't  yn 1811 Jelger Sytses yn Ferwâlde de namme Dijkstra oannaam. Jelger Dijkstra buorket hjir oan syn dea yn 1868, en wurdt opfolge troch syn pakesizzer Klaas Sytses Dijkstra (*1837, It Heidenskip), troud mei Antje Jacob de Boer (1847, de Gaastmar).

 

 • Zijn moeder is:

 • Teuntje Willems
  Geboren op zondag 1 juni 1738 te Workum. Vrouw.

 

Gehuwd/relatie

met :
 • Tjitske Sybrens Reinsma
  Geboren te Ferwoude. Vrouw. Gedoopt op maandag 26 juli 1784 te Workum (rk). Doopgetuige was Lieuwkje Hommes.
  Overleden op woensdag 5 oktober 1853 te Ferwoude. Begraven te Ferwoude. Een bidprentje is aanwezig.

 • 3 kinderen uit dit huwelijk/relatie:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Sietse Jelgers 31- 7-1810 Ferwoude 24- 9-1884 Bolsward 74 Marijke... 8
  2 Teuntje Jelgers 25- 1-1815 Ferwoude 5- 3-1861 Tjerkwerd 46 Johanne...   
     Elisabeth Jelgers (Lysbeth) 26-12-1825 Ferwoude 10- 9-1906 Heeg 80 Johanne... 6

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl