--- NAVIGATIE ---

Sjeuke Simmes van der Meer   

 

Sjeuke Simmes van der Meer


Geboren op maandag 4 september 1775 te Abbega als tiende kind. Man.
Wonende te Burgwerd, Kubaard en te Wommels als huisman en schipper (1812).
Overleden op donderdag 31 mei 1827 te Wommels 51 jaar oud.

Yn 1796 trouwe (3e procl. Wunseradie1 16.10.1796) 'Sieuke Zimmes', ôfkomstich fan Burchwert en Trijntje Ger1ofs, ek fan Burchwert. Hja geane mei attestaasje nei Boalsert en dêr trouwe RK 16.10.1796 yn de parochy St. Fransiscus 'Sieke Simmes en Trientje Gerlofs', mei as tsjugen Simme Dirks (Sieuke syn heit, boer te Burchwert) en Douwe Gerlofs (faaks in broer fan Trijntje). Op 29.1.1816 stjêrt te Kubaard yn hûs nr. 39 (oanjefte 31.1.1816, blêd nr. 1) Gatske Sjoukes van der Meer, âld 18 jier, dochter fan Sjeuke Simmes van der Meer en Trijntje Gerloffs Terpstra. Yn 1833 wennet widdo Trijntje Gerlofs Terpstra as 'renteniersche' te Wommels. De 'mei-erfgenamten' yn 1832 sille wol de bern west ha.

Klaaikluten 2008-1.

 
 • Zijn vader is:

 • Simme Dirks van der Meer
  Geboren op donderdag 1 mei 1727 te Dijken als vijfde kind. Man.
  Wonende te Bolsward - Laard en te Burgwerd als boer.
  Overleden op zondag 12 januari 1812 te Burgwerd 84 jaar oud.

 • Zijn moeder is:

 • Gatske Klazes Hobbema
  Geboren op donderdag 8 november 1731 te Abbega. Vrouw.
  Overleden op woensdag 16 augustus 1797 te Burgwerd 65 jaar oud.

 

Gehuwd

op zondag 16 oktober 1796 te Bolsward RK (zelf 21 jaar oud) met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl