--- NAVIGATIE ---

Hans Pieters   

 

Hans Pieters


Man.

Hy is yn 'e N.H. tsjerke trout te Lekkum. Hy kaam fan Miedum en sy kaam fan'e klokslach fa Ljouwert.

Hy is tusken 1758 en 1768 op 'e pleats yn Ingelum kommen. 1768, 1778 brûker fan pleats 2 te Ingelum wie Hans Pieters
Hy is stoarn tusken 1778 en 1788.

 

 

Gehuwd

op zaterdag 11 november 1752 te Leeuwarden RK/Breeds met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl