--- NAVIGATIE ---

Jan Hoites Terpstra   

 

Jan Hoites Terpstra


Geboren op zaterdag 26 augustus 1752 te Tzummarum als eerste kind. Man. Gedoopt op zaterdag 26 augustus 1752 te Franeker RK.

Woont te Tzummarum
Beroep boer
Overleden donderdag 13 april 1820 te Dongjum 67 jaar oud.

Doop 26-8-1752: Johannes susc.: Trijntie Jans (tante is doopgetuige)
20 maart 1776 matrimonium contraxerunt cum dipensatione in 2do et 3tio affinitatis gradu Jan Huijtens et Gerbrecht Anis. Testes fuerunt Huijte Jans et Elisabeth Willems. (trouwt met dispensatie tweede en derde graad)
Jan is boer op en eigenaar, uit naam van zijn vrouw, van stem 16 van Tzummarum in 1778, 1788, 1798. In 1818 is hij gebruiker en zijn Antje Dirks, Jeltje Jans, Maaike Dirks Faber en Rinske Jans Terpstra eigenaars. Vermoedelijk is men vergeten Ane Jans als mede-eigenaar te noteren.

Bij akte op 3 mei 1821 voor notaris A. Stinstra te Franeker verleden werden verdeeld de nalateneschappen van Jan Hoites Terpstra en Gelbrig Anes. Jan liet als zijn erfgenamen achter Hinke en Ane Jans Terpstra en de kinderen van de overleden Jeltje Jans Terpstra, zijnde Dirk, Jan, Thomas en Gerrit Dirks Post en Rinse Pieters Wielinga. Gelbrig liet daarnaast als erfgenamen achter Maike en Antje Dirks, de kinderen uit haar eerste huwelijk met Dirk Klases. De nalatenschap van Jan werd derhalve in drie en die van Gelbrig in vijf porties verdeeld.

Voogd over de kinderen van Jeltje uit haar huwelijk met Dirk Dirks Post was Gerrit Dirks Hollander. Namens de minderjarige Rinse Pieters Wielinga trad op diens vader Pieter Rinses Wielinga.
De boedel bestond uit:
1.  een sate en landen met huizinge, schuur en verder toebehoren, groot 77 pm. bouw- en greidland staande en gelegen onder Tzummarum; 2.  diverse losse percelen bouw- en greidland ter grootte van ongeveer 49 pm.; 3.  een huis met erf aan het kerkhof te Tzummarum; 4.  een vordering ten laste van Antje Dirks Faber ad f 1.896,=.
De echtelieden erflaters waren gehuwd onder de "vorige Vriesche wetten" en derhalve gehuwd in gemeenschap van winst en verlies.
De waarde van het te verdelene bedroeg f 30.714,=. Jan had ten huwelijk aangebracht f 10.890,= en Gelbrig f 19.176,=. De waarde van de gemeenschap van winst en verlies bedroeg dus f 648,=. De waarde van de nalatenschap van Jan bedroeg derhalve f 11.214,= en die van Gelbrig f 19.500,=. Ane Jans Terpstra kreeg toegedeeld de sate te Tzummarum met enige percelen los land onder verplichting wegens overbedeling uit te keren f 14.072,=. Hinke Jans Terpstra kreeg toegedeeld enige percelen los land en een vordering wegens onderbedeling ad f 4.014,=.
De kinderen van Jeltje Jans Terpstra kregen toegedeeld enige percelen los land en een vordering wegens onderbedeling ad f 5.194,=. Maike Dirks Faber kreeg toegedeeld twee percelen land en het huis te Tzummarum en een vordering wegens onderbedeling ad f 2.920,=. Antje Dirks Faber kreeg toegedeeld de vordering te haren laste en een vordering wegens onderbedeling ad f 2.004,=.
Verder wordt nog in de akte verklaard dat het onverdeeld blijft een vierde gedeelte van 22 pm. los land gelegen onder Tzummarum en 6 pm. los land onder Klooster-Lidlum, welk onverdeeld aandeel uitsluitend tot Gelbrigs nalatenschap behoort. Het overige drie vierde deel behoort aan Maike en Antje Dirks Faber en Heere Jelles Faber, ieder voor een derde gedeelte. Maike en Antje hebben hun aandeel geërfd van hun vader Dirk Klases, en Heere heeft zijn aandeel verkregen uit de nalatenschap van zijn moeder, Trijntje Dirks. De vordering wegens onderbedeling ten behoeve van Antje Dirks wordt door Ane Jans bij het passeren van de akte voldaan, de andere vorderingen wegens onderbedeling blijft hij schuldig tegen een rente van 4,5 % per jaar.
 
 • Zijn vader is:

 • Hoite Jans (Terpstra)
  Man.
  Beroep arbeider
  Overleden woensdag 7 november 1804 te Tzummarum.

 • Zijn moeder is:

 • Hinke Jans
  Vrouw.
  Overleden zondag 26 augustus 1753 te Tzummarum.

 

Gehuwd

op woensdag 20 maart 1776 te Franeker RK (zelf 23 jaar oud) met de ongeveer 40-jarige:
 • Gelbrig Anes (Gerbrecht) (Jorna)
  Geboren ongeveer 1736 als vierde kind. Vrouw.

  Woont te Tzummarum
  Beroep boerin
  Overleden zondag 17 april 1814 te Tzummarum.

 • 3 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Hinke Jans 25- 4-1776 Tzummarum 22- 3-1846 Tzummarum 69 Herre J... 3
  2 Ane Jans 29- 4-1778 Tzummarum 25- 6-1844 Tzummarum 66 Antje T... 6
  3 Jeltje Jans 7-11-1781 Tzummarum 25- 4-1820 Dongjum 38 Dirk Di...
  Durk Je...
  Pieter ...
  6
  6 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl