--- NAVIGATIE ---

Marijke Klazes (Rijpkema)   

 

Marijke Klazes (Rijpkema)


Geboren te Goïngarijp als tweede kind. Vrouw. Gedoopt op woensdag 21 april 1751 te Op de Heide R.K.. Doopgetuige was haar grootmoeder Jouk Ruurds.

Woont te Akmarijp
Overleden ongeveer 1800 te Akmarijp. Begraven te Akmarijp.

Marijke Klases is overleden tussen vrijdag 11 oktober 1793 en 1803. Marijke werd hoogstens 51 jaar.


In 1784 (RA DON O19 409) worden voogden benoemd over Atje Klaases, innocente dochter van wijlen Klaas Tjitskes. De akte wordt mede ondertekend door de andere erfgenamen van Klaas, namelijk Hendrik Broers, man van Johantie Klases, Tjitske Klases en Tjebbe Cornelis, man van Marijke Klases, te Akmarijp.
Op 18 december 1811 neemt Tjebbe, wonende te Akmarijp, in de mairie Akkrum, deel 1, folio 70v, voor zich en zijn kinderen Pieter (39, te Terkaple), Cornelis (32, te Snikzwaag), Jozeph (21), Trintje (41, te Joure), Grietje (36, te Heeg) en Berber (24, te St. Nicolaasga) en kleinkinderen (van Cornelis) Tjebbe (5), Lodewijk (4) en Marijke (1) en (van Pieter) Klaas (11), Arjen (9), Tjibbe (7), Joseph (1/2), Afke (13), Marijke (6) en Antje (4) de familienaam Witteveen aan. De akte wordt namens Tjebbe getekend door zijn zoon Pieter.

Bij akten op 3 oktober en 28 november 1821 voor notaris M. van den Acker te Joure verleden werd de nalatenschap van Tjebbe beschreven. De onverdeeldheid bestond uit:
1.   roerende goederen waaronder 12 zilveren lepels (f 40,=), 2 zilveren brandewijskoppen (f 40,=), 2 zilveren bekers (f 20,=) en een paar gouden "hembsknopen" en een paar zilveren gespen (f 20,=); 2.   36 koeien, 9 pinken, 1 stier, 11 kalveren , 1 stierkalf, 4 paarden, 1 veulen, 10 schapen en 8 varkens;
3.   35 koe-eten "binnenlands" hooi" en 50 koe-eten "buijtenlands" hooi; 4.   een praam met mast en zeil, een jacht met zeil en ..... en een boot met zeil;
5.   boerenreeuw;
6.   contanten ten bedrage van f 4.970,=;
7.   een zathe en landen met huijsinge en schuur staande en gelegen in Ackmaryp aldaar bekend met numero 3 en 4 en laatstelijk bij wijlen Tjebbe Cornelis bewoond, groot aan weid en hooijland gelegen in Goingaryp en Tercaple 197 pondematen oude maat;
8.   een zathe en landen met huizinge en schuur staande en gelegen in Snikzwaag en aldaar bekend met numero 11, groot aan weid en hooijland 124,5 pondemaat, en bij Cornelis Tjebbes Witteveen bewoond en gebruikt; 9.   een zathe en landen met huizinge en schure staande en gelegen in Snikzwaag, aldaar bekend met numero 3, bij Joseph Tjebbes witteveen wordende bewoont, groot zo wei- als hoijland 51,25 pondematen; 10.  een zathe en landen met huijsinge en schuure staande en gelegen te St. Nicolaasga aldaar bekend met numero 58 wordende bewoond en gebruikt bij Pieter Tjitskes Rypkema, groot aan bouw-, weid- en hooijland 137 pondematen; 11.  een tweede in een huijsinge en erf staande en gelegen in St. Nicolaasga, bij de weduwe van Arien Cornelis Kuijper wordende bewoond; 12.  een klijn hofje staande en gelegen in den dorpe St. Nicolaasga.
In de onverdeeldheid zijn mede begrepen de erfdelen van de kinderen uit de nalatenschap van dier moeder Marijke Klases, op welke erfdelen reeds ontvangen is door Pieter Tjebbes f 5.600,=, Trijntje Tjebbes f 4.075,= en Klaas Reins Hettinga, in qualiteit, f 1.200,=.

De akte van verdeling is gepasseerd voor genoemde notaris Van den Acker op 10 februari 1822.
Aan Klaas Reins Hettinga, eigenaar en woonachtig in den dorpe Idzega, als vader en voogd over zijne kinderen bij zijn wijlen huijsvrouw Grietje Tjebbes Witteveen in echte verwekt wordt toegedeeld het eerste lot, waartoe behoort de boerderij te Akmarijp en diverse percelen land.


 
  • Haar vader is:

  • Klaas Tjitskes
    Geboren voor 1715 . Man.

    Woont te Goïngarijp
    Beroep boer
    Overleden zaterdag 9 maart 1782 te Goïngarijp.

 

Gehuwd

op maandag 11 juni 1770 te Op de Heide R.K. (zelf 19 jaar oud) met de 27-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl