--- NAVIGATIE ---

Aagje Taekes (Agatha)



   

 

Aagje Taekes (Agatha)


Geboren als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op maandag 10 januari 1718 te Sensmeer.

Op 21-11-1770 wie sy oanwêzich yn Makkum by de doop fan Taeke Taekes soan fan Taeke Taekes en Akke Wopkes.

Op 20-03-1773 wie se meter fan Jetske Taekes, dochter fan Taeke Taekes en Akke Wopkes. Se wie der net by.

Sy libbe noch op 13-9-1778, want doe wie se meter yn Reahûs
 

 

Gehuwd

op zondag 29 augustus 1745 te Blauwhuis RK (zelf 27 jaar oud) met :

 





Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl