--- NAVIGATIE ---

Klaas Tjitskes   

 

Klaas Tjitskes


Geboren voor 1715 . Man.
Wonende te Goïngarijp als boer.
Overleden op zaterdag 9 maart 1782 te Goïngarijp.

Klaas Tjitskes is geboren voor 1715 (begin doopboek Op de Heide).
Klaas trouwt in 1748 met zijn verre nicht (6e graad) Grietje Wybes.
In 1748 is de grietman Vegelin van Klaerbergen eigenaar van stem 27 van Akmarijp, in naam 70 pm groot maar in feite nog maar 33 pm. In 1758 is Wybe Pytters hier eigenaar in voegen hij de sate van dhr. J. Vegelin had gekocht. In 1768 zijn Pitter Klaeses en Klaes Tjetskes eigenaars, elk de helft. In 1778 is Klaes Tjetskes eigenaar.

In 1748 is de grietman Vegelin eigenaar van stemmen 23 en 24 van Goëngarijp, groot 104 pm. In 1758, '68 en '78 is Claas Tjitskes gebruiker en eigenaar.
In 1748 gebruikt Claas Tietskes bovendien stemmen 26, 28 en 29 van Goïngarijp, eigendom van Margarieta van Rhala, weduwe van Hobbe Baard van Sminia. Hij moet dat kompleks voor 1758 hebben gekocht  maar er is geen spoor van die koop te vinden in het proklamatieboek.

In 1752 (RA DON T7 6) koopt Claes Tietskes, huisman te Goïngarijp, van ½ van 5½ pm "int Boonlandt" van Acke, Sioerdtje en Marijke Ages voor 30 goudg. Het vierde kwart komt Meinte Ages weduwe toe, de andere helft Sicke Tieerdts.
Quotisatie 1749: Claas Tietskes te Goïngarijp, eigenerfde boer, gezin: 3 personen boven de 12 jaar, aanslag: 50-0-0, Doniawerstal, folio 2.
In 1752 (RA DON T7 24) verkoopt Jr. Johan Vegelin van Claerbergen, grietman van Doniawerstal, aan Claas Tietses, "eigenerfde huisman", nu te Goïngarijp, een sate aldaar van 104 pm met stemmen 23 en 24 voor 3750 carg.
In 1755 RA DON T7 77) verkrijgt Claas Tietskes, eigenerfde huisman te Goïngarijp, 8 pm daar van Johanna van Echten, weduwe van Lyckle Haatsma, burgemeester van Stavoren, als donatie.

In 1768 is Wybe Johannes uit naam van zijn vrouw (hij trouwde 1748 Eukjen Piers) eigenaar van 1/9 en Rykhold Poppes van 8/9 van stemmen 21 en 22 van St. Nicolaasga, groot 80 pm. In 1778 zijn Claas Tjitskes en Yte Innes eigenaars, elk de helft.

In 1777 (RA DON T8 193) verkopen Poppe, Anne, Remmeld en Sjerp Piers, Imkjen Piers, vrouw van Tjepke Clases, Geeske Piers, weduwe van Harm Harms, de armvoogden van St. Nicolaasga vanwege Brandt Piers, de armvoogden van Lemmer vanwege Yntse Piers, Jan, Albert, Poppe en Wybe Johannes voor 8/9 plus 1/18 en Wybe Johannes vanwege zijn kinderen voor 1/18 aan Claas Tjitskes en Yte Innes, huislieden te Goëngarijp resp. Nijega een sate te St. Nicolaasga met stemmen 21 en 22 voor 1087 goudg., dat is 1521 carg. 16 st. Vervolgens tussen dezelfde partijen nog de verkoop van twee paardengrazingen voor 140 goudg. 7 st.
In 1782 (RA DON O19 409) wordt op verzoek van Harmen Lyckles Schaap, koopman te Joure, als voogd over de innocente Atje Klaases de nalatenschap van Klaas Tjitskes, wijlen haar vader, gescheiden. Aan vastgoed was er (o.a.) de sate te Goïngarijp waarop de overledene boer was ter waarde van 10.806 carg., 1 pm bij Terzool, de sate 't Groendal te St. Nicolaasga, gemeenschappelijk bezit met Yte Innes, waarvan de helft van Klaas 938 carg. waard is, 61 ¼  pm onder Akmarijp en Terkaple t.w.v. 3.366 carg., ¼ in de helling te Sneek t.w.v. 300 carg. De inboedel kwam op 3.478 carg., aan kontanten 4.850 carg., alles bij elkaar 34.014 carg. Ook was er een vordering van 938 carg. op Yte Innes. Daar gaat van af gelijke 1000 carg. voor Tjitske en Atje Klaases als de andere twee kinderen bij huwelijk hadden meegekregen en van de uitkomst van die hele rekensom komt Atje ¼ toe, plus genoemde 1000 carg. De akte wordt getekend door Hendrik Broers vanwege zijn vrouw Johantie Klaases, Tjitske Klaases en Tjebbe Cornelis vanwege zijn vrouw Marijke Klaases.
In 1784 (RA DON O19 409) worden voogden benoemd over Atje Klaases, innocente dochter van wijlen Klaas Tjitskes. De akte wordt mede ondertekend door de andere erfgenamen van Klaas, namelijk Hendrik Broers, man van Johantie Klases, Tjitske Klases en Tjebbe Cornelis, man van Marijke Klases, te Akmarijp.

 
 • Zijn vader is:

 • Tjitske Klases Rijpkema
  Geboren als tweede kind. Man. Gedoopt op donderdag 20 april 1690 te Akmarijp n.g..
  Wonende te Goïngarijp als boer.
  Overleden op woensdag 15 juli 1722 te Jongeburen onder Goïngarijp.

 

Gehuwd

op vrijdag 6 december 1748 te Op de Heide r.k. - St.Nicolaasga (zelf ongeveer 33 jaar oud) met de ongeveer even oude :
 • Grietje Wybes (of Grietje Wierts)
  Geboren voor 1715 als eerste kind. Vrouw.
  Overleden op maandag 10 september 1781 .

 • 8 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam: geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Johanna Klases (Naen)   28- 9-1749 Joure (R.K.) 26- 8-1826 Doniawerstal Hendrik... 7
  2 Marijke Klazes Goïngarijp 21- 4-1751 Op de Heide R.K. ca.  -1800 Akmarijp Tjebbe ... 6
  3 Atje Klases   21- 4-1751 Op de Heide R.K. Voor 25-10-1753         
  4 Atje Klases   25-10-1753 Op de Heide R.K. ca.  -1793 Joure       
  5 Tjitske Klases   2-10-1755 Op de Heide R.K. Voor 28-10-1756         
  6 Tjitske Klazes Goïngarijp 28-10-1756 Doniawerstal 22-10-1827 Goïngarijp Geeske ... 7
  7 Antje Klases   24- 5-1758 Op de Heide R.K. Voor 23- 1-1761         
  8 Antje Klases   22- 1-1761 Joure R.K. Voor  - -1782         

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl