--- NAVIGATIE ---

Durk Klazes (Dirk) (Faber)   

 

Durk Klazes (Dirk) (Faber)


Geboren ongeveer 1710 . Man.

Woont te Tzummarum
Beroep boer
Overleden maandag 20 september 1773 te Tzummarum.

Dirk is boer op stem 16 van Tzummarum in 1738, 1748, 1758 en 1768, in 1758 ook op stem 35 aldaar.

Op 10 juli 1743 wordt Dirk Klaesen, huisman te Tzummarum, tezamen met Jackle Piers tot voogd benoemd over Rinske en Trijntje Jans, kinderen van Jan Dirks, die ook huisman te Tzummarum was geweest.
Op 24 november 1745 zullen Frans Ofkes Wytsma en Dirk Claasen, beiden huisman te Tzummarum, de rekening overleggen van hun voogdij over de weeskinderen van Jacob Harings (sic!) en Trijntje Jacobs te Oosterbierum in handen van hun ooms Harcke Jacobs en Wybe Wybes te Tzummarum.
In 1749 is Dirk "boer kan wel bestaan" te Tzummarum met gezin van 5 personen boven en 1 onder de 12 jaar en een aanslag van 113-10-0.
Troude op 6-5-1759 NH Tzummarum mei Gelbrig Anes en op 10 maaie yn de roomske tsjerke te Frentsjer, de tsjugen wiene doe Johanna Cooymans en Brechtie Jackles.

In 1758 (RA BAR O12 251v) overlegt Dirk Classen, huisman te Tzummarum, een rekening van zijn voogdij over Pytje, Tjetske, Dirk en Jacob, de weeskinderen van Jacob Dirks en Trijntje Jacobs te Oosterbierum. Hij was tot voogd benoemd in overeenstemming met het testament van weduwe Trijntje van 5 mei 1745. Dochter Pytje is inmiddels getrouwd met Jan Jillerts.
In 1759 (RA BAR Q16 10) koopt Dirk Clasen, huisman te Tzummarum, 1 pm. "koselijk bouwland" te Firdgum voor 260 gg. van Ane Tjeerd uit naam van zijn zoon Haye bij wijlen Lysbet Hayes en van Riemke, Sasker, Ynse en Hans Hayes.
Hy wie brûker fan persiel 16   (77 pûnsmiet) Tjummarum 1768, 1778 en 182 (16 pûnsmiet) Tjummarum 1768.

In 1771 (RA BAR Q16 271) koopt Dirk Claazen, huisman te Tzummarum, 48 1/8 pm. in "zeekere voortreffelijke en stemdragende zathe" aldaar, stem 16, waar hij zelf boert, groot in totaal 77 pm., van familieleden Nuys, Van Rijven en Emmius voor 5101 gg.

In 1772 (RA BAR Q16 297v) koopt Hoyte Jans, huisman te Tzummarum, 4 pm. "beste bouwlanden" onder Firdgum, gebruikt door Sipke Reinderts, "kunnende in de maand October 1772 zo ras de boonen van 't land zijn door de kooper werden aangevaard en gebruikt", van Dirk Claazen, huisman te Tzummarum, voor 4/5 en van Trijntie Dirks, vrouw van Jelle Heeres, voor 1/5 voor 330 gg. per pm., maakt 1485 gg.
Op 4 juni 1777 worden neef van vaderskant Dirk Jakles Tolsma en oom van moederskant Ruurd Anes, beiden huisman te Boer, aangesteld tot voogden over Antje, 16, en Maayke, 14, de weesdochters van wijlen Dirk Claazes te Tzummarum.
Hy is hommels stoarn.

 
 • Zijn vader is:

 • Claas Heerts
  Man.
  Woont te Klooster Lidlum (1711) en te Tzummarum
  Beroep huisman (boer) te Kloosterlidlum stem 1, en Tzummarum stem 16

 • Zijn moeder is:

 • Trijntje Jans
  Vrouw.
  Woont te Tzummarum (1715)
  Beroep boerin

 

Gehuwd (1)

op zondag 24 februari 1732 te Franeker (zelf ongeveer 22 jaar oud) met de ongeveer even oude :
 • Ynskje Sietses (Sytses)
  Geboren ongeveer 1710 . Vrouw.

  Overleden woensdag 22 mei 1754 te Tzummarum.

 • 6 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Tjitske Dirks 7- 3-1734 Tzummarum             
  2 Tjitske Dirks 24- 5-1737 Tzummarum             
  3 Klaas Dirks 14-11-1738 Tzummarum             
  4 Trijntje Dirks 19- 6-1740 Tzummarum             
  5 Trijntje Durks 29- 9-1743 Tzummarum 22- 5-1812 Franeker 68 Jelle H... 10
  6 Klaas Dirks 23-10-1745 Tzummarum             

 

Gehuwd (2)

op donderdag 10 mei 1759 te Franeker RK (zelf ongeveer 49 jaar oud) met de ongeveer 23-jarige:
 • Gelbrig Anes (Gerbrecht) (Jorna)
  Geboren ongeveer 1736 als vierde kind. Vrouw.

  Woont te Tzummarum
  Beroep boerin
  Overleden zondag 17 april 1814 te Tzummarum.

 • 6 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Klaas Dirks 7- 9-1759 Tzummarum                 
  2 Antje Dirks 20- 9-1761 Tzummarum     19- 2-1837 Franeker 75 Corneli... 2
  3 Maaike Durks 30- 8-1763 Tzummarum     15- 5-1824 Pietersbierum 60 Jan Dir... 1
  4 Klaaske Dirks 14- 7-1766 Tzummarum                 
  5 Jeltje Dirks 5-12-1768 Tzummarum 5-12-1768 Franeker R.K.             
  6 Nicolaus Dirks 15-12-1771 Tzummarum                 
  3 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl