--- NAVIGATIE ---

Riemke Sjoukes   

 

Riemke Sjoukes


Geboren als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op dinsdag 23 september 1698 te Kubaard, Waaxens.
Wonende te Kubaard.

Riemke Sjoukes uit Kubaard tekent bezwaar aan tegen het huwelijk van Sjuwke Elings Homminga met IJbeltje Jans van Bolsward.
Dit bezwaar is op 27-02-1723 door het Hof van Friesland verworpen.
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heilige Martinus Bolsward, 1723. DTB nr: 152, 1710 - 1797. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 maart 1723. Man: Sjuwke Elings Homminga. Vrouw: Ybeltje Jans, Bolsward. NB: getuigen: Auke Mintes, Sasse Gerkes, attestatie 1 februari 1723, de huwelijksgeboden van Sjuwke uit naam van Riemke Sjoukes* tot Cubaard gespierd op 27 Februari, spieringe in het Hof ontslagen. Bij huwelijksakte van 6 maart 1723: "voljarig verspierd door Riemke Sjoukes te Kubaard, welke niet ontvankelijk werd verklaard". (Tresoar)

* Riemke Sjoukes werd bijgestaan, in het proces tegen Sjuwke Elings Homminga, door haar vader Sioucke Ages en haar moeder Jetske Haringhs. Sjuwke Elings werd o.a. bijgestaan/gesterkt door: zijn grootmoeder Sas Pijters(Heerkes)(de moeder van Grietje Pieters, waar zijn vader Eling Sjoukes mee gehuwd was) en zijn curatoren Heercke Pijters, krijgsman tot Lutkewierum en Gerrit Jans, krijgsman tot Exmorra. (bron: hof van frl, inv. 11.108). Riemke Sjoukes maakte bezwaar tegen het huwelijk van Sjuwke Elings met Ybeltje Jans omdat Sjuwke Elings, volgens haar, eerder een trouwbelofte had gedaan aan haar, en deze niet nakwam. (bron: hof van frl, inv. 11.108).

Geboorteakte(tresoar) van Riemke:
Hennaarderadeel, doopjaar 1698
Kubaard en Waaxens, Doop Herv. gem. 1647-1812
DTB: 392
Dopeling: Riemke
Gedoopt op 23 september 1698 in Kubaard, Waaxens
Kind van Siouke Ages en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: REMKE of RIEMKJE
Vader   : SJOUKE AGES.

Sjouke Ages was gehuwd met Jetske Harings(tresoar): Trouwregister Hervormde gemeente Schraard, 1695
DTB nr:     825, 1688 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 november 1695 Man:        Sjoucke Agis
Vrouw:      Jetske Haringhs

 

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl