--- NAVIGATIE ---

Jan Sikkes Andla   

 

Jan Sikkes Andla


Geboren ongeveer 1686 . Man.

Woont te Kubaard
Beroep boer

1728: Jan Sickes Andla (papist) is eigenaar en gebruiker van Hobbemastate, stem 16 van Kubaard.

1728: Jan Sickes Andla is eigenaar van 4,5 pm. en Sybren Gosses van 38 pm. in stem 21 van Oosthem, groot 52,5 pm. Popke Johannes' is gebruiker.
1728: Sjoukje Homminga is eigenaar voor 1/4 gedeelte, de kinderen van Eling Sjoukes Homminga voor de helft en Jan Sickes Andela voor 1/4 gedeelte van stem 8 van Tjalhuizum. Ate Douwes is gebruiker.

10 okober 1708 (HEN K14 110): Hans Douwes Hobbema en Liskjen Tjallings Andla, echtelieden burgers te Franeker verklaren mits desen te schenken, en uit vrije wille te vereeren aen onse neef Jan Sickes Andla, mede tot Franeker, onse zate en landen tot Cubaard, Hobbema genaemd, groot 't seventig pondten, stellen hem derhalven bij dezen in de posessie van deselve zathe, hem overdragende alle gerechtigheyt daer toe en aenbehorende, om daer van te disponeren en soo mede te handelen als daer yder met syn eygen te doen bevoegt is. Daar tegen belove ik Jan Sickes, en neme oock aan mijn kant aen Hans Douwes en Liskjen Tjallings, mijn oom en moeye uit te keren en te betalen de somma van drie hondert car.guld.jaarlyx, soo lange als een van haar beyde int leven sal sijn ... Acte 11 mei 1708.

Jan trouwt op zaterdag 28 maart 1711 in Wonseradeel, trouwt (kerk) (r.k.) op donderdag 26 februari 1711 te Sensmeer op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Baatje.


 
 • Zijn vader is:

 • Sikke Tjallings Andla
  Geboren ongeveer 1640 . Man.

  Beroep veerschipper
  Overleden voor zaterdag 28 oktober 1690 .

 • Zijn moeder is:

 • Gretske Jans
  Geboren ongeveer 1664 te Boksum. Vrouw.

  Woont te Boksum

 

Gehuwd

op zaterdag 28 maart 1711 te Wonseradeel (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer 21-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl