--- NAVIGATIE ---

Ruurd Pieters   

 

Ruurd Pieters


Geboren ongeveer 1660 als derde kind. Man.
Wonende te Jongeburen onder Goïngarijp.
Overleden voor zaterdag 2 mei 1693 .

Op 4 januari 1696 worden aangetrouwde oom van vaderszijde Claes Gerrits te Akmarijp en aangetrouwde oom van moederszijde Ulcke Aukes op De Scharren, huislieden, aangesteld tot voogden over Zacharias, in zijn 11de, en Jouk, in haar 6de, weeskinderen van wijlen Ruird Pyters bij Issien Sakes die hertrouwd is met Joannes Agricola, chirurgijn te Idskenhuizen. De kinderen worden bijgestaan door hun aangetrouwde oom Lolcke Jelles te Akmarijp.
Op 4 januari 1696 (RA DON N5) wordt geïnventariseerd ten huize van Iskjen Sakes op De Heide, weduwe van Ruird Pyters, nu hertrouwd met mr. Joannes Agricola op verzoek van de aangetrouwde ooms Claes Gerrits en Ulcke Aukes. Beschreven wordt een vordering uit 1672 ten profijte van Hendrick Clases en Geessien Bruins en ten laste van Hans Willems van welke vordering Ulcke Aukes vanwege zijn vrouw 150 carg. toekomt.

Op 20.10.1697 vervangt aangetrouwde oom Lolcke Jelles, huisman te Akmarijp, de overleden Claes Gerrits als voogd, naast Ulcke Auckes, over Zacharias, in zijn 11de, en Jouck, in haar 6de, weeskinderen als voren.
Op 9 december 1697 (RA DON O14) regelen Ulcke Aukes, huisman op De Scharren, en Lolcke Jelles, huisman te Akmarijp, (in plaats van wijlen Claes Gerrits, te Akmarijp overleden) als voogden over de minderjarige weeskinderen van Issien Sakes bij Ruird Pytters een scheiding met de moeder en haar huidige man mr. Joannis Agricola. De kinderen komt 700 carg. toe van vadersgoed. In de marge worden in 1698 zaken geregeld van kostpenningen voor Jouck en Sake Ruirds.
In 1698 is Johannes Agricola uit naam van zijn vrouw eigenaar van stem 51 van St. Nicolaasga, tevens gebruiker, in 1728 is Yssien Sakes hier eigenares en gebruikster, in 1738 Bruyn Johannes Agricola en in 1748 diens weduwe. De sate meet circa 90 pm. In 1640 was Tjalcke Wybes hier eigenaar.
In 1729 (RA DON N6) wordt op De Heide de nalatenschap beschreven van Yssien Sakes, eerst vrouw van Ruird Pyters, nu weduwe van Johannes Agricola. Er zijn twee zonen: Bruin en Hessel Agricola. Er was flink wat vee, een zilveren kom met R.P. en J.H. (vermoedelijk was die laatste letter in feite een S) en een zilveren lepel met J.A. welke laatste Bruin en Hessel toekomt.
Op 1 juni 1729 (RA DON Z10 401), akte in 1741 geregistreerd in het hypothekenboek) werd een geschil bijgelegd dat voortvloeide uit het testament van Yssien Saakes, laatst weduwe van Johannes Agricola en onlangs op De Heide overleden. Haar erfgenamen zijn dan Hylkjen Tjeerds, weduwe van Saake Ruirts, vanwege haar zoon Saake Saakes, Jouk Ruirdts, weduwe van Wybe Wierts, Bruyn en Hessel Johannes Agricola te St. Nicolaasga resp. Ouwsterhaule. Het gerecht beslist dat alle testamenten van Yssien en van Johannes geannuleerd worden. Het roerend goed ter waarde van 1224 carg. volgens inventarisatie van 26 april 1729 komt toe aan Bruyn en Hessel Johannes, elk de helft, vanwege hun vaders goed. Zij moeten dan wel de schulden ad 446 carg. afbetalen. Ook het vastgoed komt aan beide broers, te weten de sate op De Heide, een part van de sate te St. Nicolaasga gebruikt door Joost Ottes, 6 1/8 haad op Nijgaster- en Ouwsterschar, 5 pm op Haulster nijemaden, 1/6 "weesecamp" en 1/6 huisje, beide te Holtwolde, bij elkaar getaxeerd op 4100 carg. Hylkje Tieerts moet 277 carg. en Joukje Ruirds 206 carg. weer in de boedel terugbrengen, wat hen te veel is uitgekeerd van vaders goed. Tenslotte moeten Bruyn en Hessel aan Hylkje en Joukje 1808 carg. uitkeren.


 
 • Zijn vader is:

 • Pieter Doedes
  Geboren ongeveer 1630 . Man.
  Wonende te Akmarijp en te Jongeburen onder Goïngarijp.
  Overleden in 1692 te Jongeburen onder Goïngarijp.

 • Zijn moeder is:

 • Joukje Ruurds
  Geboren ongeveer 1630 . Vrouw.
  Wonende te Warga.

 

Gehuwd

op dinsdag 23 maart 1683 te Doniawerstal (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer even oude :
 • Ysje Sakes
  Geboren ongeveer 1660 . Vrouw.
  Wonende te Op De Heide.
  Overleden op woensdag 10 november 1728 .

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Sake Ruurds ca.  -1686 Follega     Hylkje ...   
  2 Jouk Ruurds ca.  -1691   ca.  -1770 Joure Wybe Wi... 7

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.sta-data.nl