--- NAVIGATIE ---

Fetse Sipkes (Broersma)   

 

Fetse Sipkes (Broersma)


Geboren ongeveer 1656 . Man.
Wonende te Langweer.
Overleden voor 1719 .

Op 2 mei 1719 (RA DON N6 239) wordt op verzoek van Sipcke Sipckes als voogd over het weeskind de nalatenschap beschreven van Fetse Sipckes, huisman te Langweer. Diens weduwe Sijke Siouckes is hertrouwd met Jorrit Piers. Er worden veel oude "brieven" beschreven zoals koopbrief van koop door Merten Pieters en Rinze Pieters, echtelieden te Sneek, in 1633 van 7 pm te Terhorne van Piettie Lieuwes, vrouw van Frans Tiercks voor 800 gg., koop van een grondpacht in 1658 door Sipcke Fettjes Broersma te Langweer van wege zijn kind bij Sijke Martens van Tipecke Hobbes te Terhorne en Ebel Folckerts, koop in 1663 door Sipcke Fetses en Taeth Roukes te Langweer van 3 pm Sytsomme gras van Barthold en Feye van Aylva voor 156 gg., koopbrieven van Fetse Sipckes te Langweer van 1680, 1683, een vordering uit 1692 van Taet Roukes, weduwe van Fetse Sipckes (sic!), groot 50 cg. op Tiebbe Jacobs en Sijke Tiepkes.  Op 7 oktober 1721 wordt Jorryt Piers aangesteld tot voogd over Sipke, in zijn tiende jaar, weeszoon van Fetje Sipkes, bijgestaan door zijn neef (van Fetse) Tialling Ottes, huisman te Dijken, en zijn oom (van Sipke) Sipke Sipkes, huisman te Langweer.  In 1721 (RA DON O17 44) regelt Jorrit Pers, huisman onder de klokslag van Langweer, als voogd over Sipcke, weeszoon van wijlen Fetse Sipckes bij Sijke Siouckes (Jorrits vrouw) een verdeling van de tot dan toe gemeenschappelijke landen met Sipcke Sipckes, huisman te Langweer, tevens oom van genoemd weeskind.  In 1722 (RA DON O17 48) overlegt Sipcke Sipckes Broersma, huisman te Langweer, een rekening van zijn voogdij over genoemde Sipcke Fetses in handen van diens neef Tiallingh Ottes.  In 1722 (RA DON O17 84) wordt een verdeling van bezit geregeld waarbij geaccordeerd wordt dat stiefvader Jorrit Piers en moeder Sijke Sioeuckes het kind nog 7 jaar van kost en kleding zullen voorzien en bij volwassenheid 1100 cg. zullen uitkeren. In de marge van deze akte verklaart Sijke Sioeckes, vrouw van Jorrit Piers in 1725 dat zij als erfgename van haar zoon Sipcke Fetses van voogd Sipke Sipkes 1376 cg. uitgekeerd heeft gekregen. In 1727 verklaren Jorrit en Sijke dat zij van die voogd 100cg. hebben ontvangen.  In 1729 tekenen Sijke en Jorrit nogmaals voor ontvangst van 200 cg. In 1731 verklaart Jorrit Piers dat Sipke Sipkes hem in hoedanigheid van voogd over de weeskinderen van Meyne Siouckes, broer van zijn overleden vrouw, en vanwege haar overige erfgenamen 150 cg heeft uitgekeerd. resteert nog 150 cg. uit te keren.  In 1732 veklaren Jan Ypes en Jorryt Piers dat Sipke Sipkes hen de laatste termijn van 150 cg. heeft uitbetaald.


 

 

Gehuwd

op woensdag 9 januari 1709 te Doniawerstal (zelf ongeveer 53 jaar oud) met de ongeveer 19-jarige:
  • Sijke Sjoukes
    Geboren ongeveer 1690 . Vrouw.
    Wonende te Langweer.
    Overleden op vrijdag 29 april 1729 te Tirns.
  • 1 kind uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl