--- NAVIGATIE ---

Tjepke Alles   

 

Tjepke Alles


Geboren ongeveer 1655 . Man.
Wonende te Hempens, Minnertsga en te Idaard.
Overleden in 1698 te Hempens.

In 1679 (RA BAR Q11 177) kopen Willem Piers, mr snijder, en Sytske Sakes te Minnertsga "seeckere well te neringh staende coopmans huysinge, hovinge, seuth (?), back kelders en kleerstocken" op de Lange Streek te Minnergsga van Tiepke Aeles en Gerbrigh Douwes aldaar voor 748 gg.

In 1682 (RA IDA J13 118v) wordt te Idaard de nalatenschap beschreven van Gerbrigh Douwes, vrouw van Tiepke Alles, die opnieuw getrouwd is met Antie Jans. Oom Douwe Douwes de Jonge te Leeuwarden wordt aangesteld tot voogd over voordochter Tettie, in haar 5de jaar. Er staat nog een vorderig open van 274 gg. op Willem Piers wegens koop van een huis in 1679. Inbreng bij huwelijk van Gerbrigh bedroeg 1887 gg., die van Tiepke 1050 gg.
In 1686 (RA IDA N2 346, 351) koopt Tiepke Alles te Hempens met een hoogste bod van 39 gg. 7 st. per pm. een sate ten noorden van de Hempensermeer onder de buurt van Hempens maar met stem en lasten te Warga, groot 51 pm., bewoond door Hans Doedes. Stem 23 van Warga is dat (Jorna is stemmen 24 en 25). In 1698 is hans Doedes gebruiker en zijn Tjeerd Sjoerds te Wirdum en Anne Pyters te Sneek als voogden over de minderjarige weeskinderen van Tjepke Alles eigenaars van 4/5 en is Jan Aenes te Warga uit naam van zijn vrouw eigenaar van 1/5. In 1708 zijn Jan en Alle Tiepkes "cum sorore" eigenaars, de Hempensermeer is dan belender te westen. Sedert 1718 is Alle Tiepkes eigenaar (er is geen koopakte in de periode 1707-1719), in 1748 zijn diens erfgenamen eigenaars van de landen en is mevrouw A. van Haersma, weduwe Camstra, eigenares van hornleger en stem.
Op 8 mei 1698 worden in Leeuwarderadeel Anne Pyters te Sneek en Tiaerd Sioerds (Andringa) te Wirdum aangesteld tot voogden over Jan (16), Anne (11), Alle (9), en Houckien, 2 jaar, de weeskinderen van Tiepke Alles en Antie Jansen te Hempens.

In 1698 (RA LWL M37 234) wordt te Hempens de nalatenschap van Tiepke Alles beschreven op verzoek van Tierd Sioerds en Anne Pytters te Wirdum respectievelijk Sneek als voogden over de vier minderjarige weeskinderen. Vastgoed: de huizing te Hempens, een sate van circa 50 pm. te Warga en 10 pm. op de Oude Mieden, gebruikt door Jan Pytters. Voorts was er nogal wat zilverwerk: een beker geletterd KJ RR, een onderriem met "Lolck Jans", een ketting met "Corneliske Cornelis", zilver met ARAJ (of HRAJ), met "Tettie Wytses Rollema" en met AC. Er wordt een vordering beschreven uit 1668 groot 72 gg. van Alle Annes en Houck Jacobs op Gercke Annes te Suawoude en een uit 1687 groot 200 cg. van Tiepke Alles en Tierd Sioerds op Tiepke Timmes en vrouw. Tiepke had ook in 1687 al een gemeenschappelijk belang met Tierd Sioerds Andringa.

In 1700 (RA LWL O19 155) overlegt Tierd Sioerds Andringa een rekening van zijn voogdij over de drie minderjarige weeskinderen van Tiepke Alles en Antie Jans in presentie van Jan Annes te Warga, man van Tettie Tiepkes uit diens eerder huwelijk met Gerbrigh Douwes. Het boelgoed had 2487 cg opgebracht, de huizing te Hempens wordt getaxeerd op 753 cg. Voorts is een eigen sate lands op de Meerswal, groot 50 pm. en gebruikt door Duicke Hansis, met 10 pm. op Olde Mieden gebruikt door Jan Pytters, samen getaxeerd op 3400 cg. In 1699 hadden Tierd Sioerds Andringa en Tettie Tiepkes, de vrouw van Jan Aenes, zilverwerk verdeeld.
N.B. Men zou kunnen denken dat Antie Jans een zuster was van Tyamke Jans Bruinsma, de vrouw van Tiaerdt Sjoerds Andringa, waarmede diens voogdij verklaard zou zijn. Bovendien waren Antie en Tyamke beiden afkomstig van Roordahuizum. Toch zal dit niet het geval zijn: Tiaerdt verkoopt ongebreideld bezit van zijn vrouw te Roordahuizum en daarbij is nooit sprake van Antie Jans.
 
 • Zijn vader is:

 • Alle Annes
  Geboren ongeveer 1620 . Man.
  Wonende te Poppingawier.
  Overleden na 1668 .

 • Zijn moeder is:

 • Houck Jacobs
  Geboren ongeveer 1625 . Vrouw.
  Wonende te Tietjerk.

 

Gehuwd (1)

op donderdag 21 januari 1677 te Minnertsga (zelf ongeveer 22 jaar oud) met de ongeveer even oude :
 • Gerbrigh Douwes
  Geboren ongeveer 1655 . Vrouw.
  Wonende te Minnertsga en te Idaard.
  Overleden voor donderdag 6 november 1681 te Idaard.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:  partner:    kinderen:
  Tetje Tjepkes ca.  -1678 Minnertsga Jan Anes 3

 

Gehuwd (2)

op donderdag 6 november 1681 te Idaard (zelf ongeveer 26 jaar oud) met de ongeveer 21-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl