--- NAVIGATIE ---

Sytse Klases   

 

Sytse Klases


Geboren ongeveer 1650 . Man.
Wonende te Achlum en te Kubaard.

1674 (HEN K12 490): Sytse Clases en Hiske Pyters (= Piekes), echtelieden, kopen: de helft van een sate te Kubaard, de gehele sate is 58 pm. groot en belast met f 16-24; verkopers: Sybolt Hoytes en Antie Jans, echtelieden.
28 oktober 1690. Autorisatie van Hans Douwes te Achlum en Sytse Clasen te Kubaard tot curatoren bonorum over de goederen van Jan Sickes, omtrent 4 jaar, zoon van Sicke Tjallings bij Gretske Jans. De moeder is requirante.
1710 (derde proclamatie op 24 december): Jildert, Jan en Pieke Sybouts en Sybolt Hoytes kopen, ieder voor een vierde gedeelte, stem 5 van Kubaard. Verkopers zijn: Sybe Watses en Akke Sytses, echtelieden.


Sytse trouwt op dinsdag 19 mei 1682 in Hennaarderadeel (attestatie afgegeven Wonseradeel op 15 april 1682, zij is een dochter van Douwe Obbes Apma en hij een zoon van Claes Sydtses) op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 22-jarige Lysbeth Douwes Apma.


 
  • Zijn vader is:

  • Klaas Sytses
    Geboren ongeveer 1620 . Man.
    Wonende te Achlum.

 

Gehuwd (1)

op maandag 29 mei 1673 te Franekeradeel (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer 18-jarige:

 

Gehuwd (2)

op dinsdag 19 mei 1682 te Hennaarderadeel (zelf ongeveer 32 jaar oud) met de ongeveer 22-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl