--- NAVIGATIE ---

Klaas Gerrits   

 

Klaas Gerrits


Geboren ongeveer 1645 . Man.
Wonende te Rauwerd en te Akmarijp als ontvanger en dorpsrechter van Akmarijp en boer.
Overleden op woensdag 26 juni 1697 te Akmarijp.

Op 5 maart 1671 doen Klaas en Tjitske belijdenis te Akmarijp.
In 1679 (RA TI J3 100) lenen Rintie Jans en Jetske Gerrits te Akmarijp 250 carg. van Claas Gerrits, dorprechter en ontvanger aldaar.
Jetske kan een zuster zijn van Claas; Rintje Jans laat te Akmarijp dopen: Jantjen, 11 maart 1666, en Jan, 20 september1668. Dat moeten dan kinderen zijn uit het huwelijk in 1660 van Rintie Jans met Suirdtie Douwes. Deze of een andere Rintie Jans trouwt Akmarijp 19 september 1675 Ifke Gerrits, zij doet daar belijdenis 21 november1675. In 1679 (RA DON G3 40) is te Akmarijp Rintie Jans overleden.

In 1680 (RA UTI H1 93v) legt Claas Gerrits als vader van zijn drie kinderen bij wijlen Tietske Riemers het niaar op de verkoop door Broer en Jeep Oebles van 7 pm land te Akmarijp.

In 1682 (RA UTI H1 113) vindt een dekretale verkoop plaats door de "Rypkema-nakomelingen" met onder hen Claes Gerritz vanwege zijn kinderen bij Tietske Riemers.

In 1681 RA UTI J3 126v) staat Ycke Tysses, vrouw van Symen Dirckz, te Leeuwarden voor 50 goudg. in het krijt bij Claes Gerritz, dorprechter en ontvanger van Akmarijp. Zij stelt de 7 pm lands tot onderpand die door de crediteur worden gebruikt.

Op 5 december1682 wordt Claes Gerritz aangesteld tot voogd over Hylck, circa 20 jaar, Goslyck en Sioerd, de weeskinderen van Sioerdt Lolkes en Aeltie Roukes.
In 1684  (RA UTI H1 146) kopen Tinco van Andringa, grietman van Lemsterland, en Eritia van Scheltinga een sate van circa 60 pm, begerechtigd met drie stemmen, met watermolen etc. te Akmarijp van Claes Gerritz, dorprechter daar, voor 1885 carg.

In 1686 (RA UTI J3 197) leent Symen Annes Beetma, vrijgezel te Akmarijp, 100 carg. van Claes Gerritz, ontvanger van Akmarijp, en Attie Pyters.
In 1688 (RA UTI J3 260) bekennen de kinderen van wijlen Jacob Romckes en Fed Bauckes te Akkrum en De Knijpe dat zij 50 goudg. schuldig zijn aan Claes Gerritz, ontvanger van Akmarijp, en Atie Pyters.

In 1692 (RA UTI J3 261) lenen Marten Sydses en Hylck Idses te Akmarijp 200 carg. van Claes Gerrits, dorprechter en ontvanger aldaar.
Op 4 januari 1696 worden aangetrouwde oom van vaderszijde Claes Gerrits te Akmarijp en aangetrouwde oom van moederszijde Ulcke Aukes op De Scharren, huislieden, aangesteld tot voogden over Zacharias, in zijn 11de, en Jouk, in haar 6de, weeskinderen van wijlen Ruird Pyters bij Issien Sakes die hertrouwd is met Joannes Agricola, chirurgijn te Idskenhuizen. De kinderen worden bijgestaan door hun aangetrouwde oom Lolcke Jelles te Akmarijp.
In 1697 worden Dirck Eelckes, dorpsrechter van Terhorne, en Auke Ysbrants aangesteld tot voogden over Riemer en Gerrit, de nog minderjarige weeskinderen van wijlen Claas Gerrits en Tzietske Riemers. Dochter Rixt Clases is al gehuwd met Age Watses. Er vindt een verdeling van de nalatenschap plaats.
Op 20 oktober 1697 vervangt aangetrouwde oom Lolcke Jelles, huisman te Akmarijp, de overleden Claes Gerrits als voogd, naast Ulcke Auckes, over Zacharias, in zijn 11de, en Jouck, in haar 6de, weeskinderen als voren.
In 1697 worden de aangetrouwde ooms Dirk Eelkes, dorprechter en ontvanger van Terhorne, en Aucke Ysbrants, mede aldaar, aangesteld tot voogden over Riemer, 22 jaar, en Gerrit, 20, de minderjarige weeskinderen van Claes Gerritz, dorprechter en ontvanger van Akmarijp, en Tzidtke Riemers.
In 1697 (RA UTI G7 8) wordt de nalatenschap beschreven van Claas Gerritz. Weduwe is Attie Pyters en dochter Recht Clases is getrouwd met Age Watses. Zilverwerk: "1 silvren brandewijns croeske, 1 silvre tande stoocker, 6 silvre lepels". Er is een vordering wegens landhuur van 342 carg. op Riemer Clases en Ymke Jans, de weeskinderen van Ruierd Pyters komt 253 carg. toe. Richt Clases, vrouw van Age Watses, had op 16 november1696 500 carg. ontvangen van moedersgoed en er wordt een testament aangetroffen van Claes en Attie van 21 februari 1697. Ook wordt de vordering van 1592 op Marten Sydses en vrouw beschreven.

In 1697 (RA UTI G7 10) wordt een scheiding geregeld tussen Dirck Eelckes, dorprechter en ontvanger van Terhorne, en Auke Ysbrants als voogden over de minderjarige Riemer en Gerrit en Rixt Clases, vrouw van Age Watses, kinderen van Claas Gerrits, dorprechter en ontvanger van Akmarijp, en Tzidtske Riemers en Attie Pyters, weduwe van Claas Gerrits, mede vanwege hun vier kinderen. Geakkordeerd wordt dat Attie het bedrijf voortzet en de voorkinderen 2500 carg. zal uitkeren met de zilveren lepels en diverse munten.
Op 9 december 1697 (RA DON O14) regelen Ulcke Aukes, huisman op De Scharren, en Lolcke Jelles, huisman te Akmarijp, (in plaats van wijlen Claes Gerrits, te Akmarijp overleden) als voogden over de minderjarige weeskinderen van Issien Sakes bij Ruird Pytters een scheiding met de moeder en haar huidige man mr. Joannis Agricola. De kinderen komt 700 carg. toe van vadersgoed. In de marge worden in 1698 zaken geregeld van kostpenningen voor Jouck en Sake Ruirds.
In 1698 is Attie Pieters boerin op stem 15 van Akmarijp, in 1708 op stemmen 15 en 18. Dat jaar is (de zoon) Riemer Clases boer op stemmen 4, 5, 6, 10 en 11. In 1718 en 1728 is Attie boerin op die vijf stemmen en in 1738 is Pytter Clases boer op stemmen 4, 5, 6 en 10 en Atse Douwes op stem 11 van Akmarijp.

 

 

Gehuwd (1)

op vrijdag 12 april 1669 te Akmarijp (zelf ongeveer 24 jaar oud) met de ongeveer even oude :
 • Tjitske Riemers
  Geboren ongeveer 1645 . Vrouw.
  Wonende te Akmarijp.
  Overleden voor 1679 .

 

Gehuwd (2)

op donderdag 27 januari 1684 te Akmarijp (kerk n.g.) (zelf ongeveer 39 jaar oud) met de ongeveer 28-jarige:
 • Atje Pieters
  Geboren ongeveer 1656 als tweede kind. Vrouw.
  Wonende te Akmarijp als boerin.
  Overleden ongeveer 1738 .

 • 5 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:     gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Tjitske Klases   14-11-1686 Akmarijp n.g. 20- 4-1690         
  2 Tjitske Klases   20- 4-1690 Akmarijp n.g. 15- 7-1722 Jongeburen onder Goïngarijp Johantj...
  Antje W...
  3
  3 Jan Klases ca.  -1692               
  4 Pieter Klases ca.  -1694               
  5 Ruurd Klases ca.  -1696               
  1 kind uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl