--- NAVIGATIE ---

Liskje Tjallings Andla   

 

Liskje Tjallings Andla


Geboren ongeveer 1642 . Vrouw.
Wonende te Ried, Achlum en te Franeker.
Overleden op donderdag 29 oktober 1722 te Franeker.

Liskje is bediend op 27 oktober 1722.


15 maart 1684 (WON Y14 93): Hans Douwes en Lisck Tjallings kopen 1/5 van de sate Sypta Staten te Pingjum, stem 2, van Antie Heeres Hiddinga, vrouw van Ds Matteus Jorna voor 75 gg. per pm.
1687 (HEN K13 173): Hans Douwes en Lisck Tiallings, echtelieden te Achlum kopen: een sate te Kubaard, groot 64 pm.; bewoner: Meyn(e ?) Jackles; verkoper: Dr. Gajus van Boelens, burgemeester van Bolsward.

28 oktober 1690. Autorisatie van Hans Douwes te Achlum en Sytse Clasen te Kubaard tot curatoren bonorum over de goederen van Jan Sickes, omtrent 4 jaar, zoon van Sicke Tjallings bij Gretske Jans. De moeder is requirante.
3 oktober 1696 (WON Y17 54v): Hans Douwes Hobbema en Lisck Tjallings Andla kopen 19,5 pm. in een sate van 65 pm. in de Nes te Pingjum, stem 2, van de gebroeders Johannes en Heero Sybeda te Franeker voor 95 gg per pm.
1698: Hans Douwes is gebruiker van stemkohiernummer 5 van Achlum; Claas Romkes Braem, mennist, is eigenaar.

1698: Hans Douwes en Jan Femmes, beiden papist te Achlum, zijn eigenaar van stemkohiernummer 2 van Pingjum; Ieme Rintjes is gebruiker.
1698: Hans Douwes, papist, verhuurt aan Jan Pytters: een sate lands te Kubaard, Hobbemastate, groot 70 pm. (stemkohiernummer 16 en floreenkohiernummer 33).
10 oktober 1708 (HEN K14 110): Hans Douwes Hobbema en Liskjen Tjallings Andla, echtelieden burgers te Franeker verklaren mits desen te schenken, en uit vrije wille te vereeren aen onse neef Jan Sickes Andla, mede tot Franeker, onse zate en landen tot Cubaard, Hobbema genaemd, groot 't seventig pondten, stellen hem derhalven bij dezen in de posessie van deselve zathe, hem overdragende alle gerechtigheyt daer toe en aenbehorende, om daer van te disponeren en soo mede te handelen als daer yder met syn eygen te doen bevoegt is. Daar tegen belove ik Jan Sickes, en neme oock aan mijn kant aen Hans Douwes en Liskjen Tjallings, mijn oom en moeye uit te keren en te betalen de somma van drie hondert car.guld.jaarlyx, soo lange als een van haar beyde int leven sal sijn ... Acte 11 mei 1708.

In 1728 is Dirk Clases te Dongjum, papist, cum sociis, eigenaar van stem 2 van Pingjum.

In 1738 zijn zijn Sicke Sytses, voor de helft, en Lieuwe Gerbens en Jasper Clases, ieder voor 1/4 eigenaar van stem 2. Zij zijn ieder eigenaar namens dier echtgenotes, achternichten van dier oudtante Lisck Tjallings Andla.

 
 • Haar vader is:

 • Tjalling Feddriks Andla
  Geboren ongeveer 1600 . Man.
  Wonende te Ried.
  Overleden op zondag 11 januari 1643 te Franeker (Martinikerk).

 • Haar moeder is:

 • Aukje Ennes Monsma
  Geboren ongeveer 1600 . Vrouw.
  Wonende te Tzum als boerin.
  Overleden in 1669 .

 

Gehuwd

op donderdag 12 mei 1667 te Dongjum (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer 32-jarige:
 • Hans Douwes Hobbema
  Geboren ongeveer 1635 . Man.
  Wonende te Dongjum, Ried, Achlum en Franeker als boer.
  Overleden op woensdag 13 augustus 1710 te Franeker (Martinikerk).

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl