--- NAVIGATIE ---

Jenne Ottes   

 

Jenne Ottes


Geboren ongeveer 1625 . Man.
Wonende te Legemeer.
Overleden in 1665 .

Op 27 oktober 1665 worden Jucke Meyes te Broek en Heere Lolckes te Legemeer aangesteld tot voogden over Griet, de weesdochter van wijlen Jenne Ottes.
In 1667 (RA DON O11 51,52) overleggen Jucke Meyes en Heere Lolckes een rekening van hun voogdij over het weeskind van Jenne Ottes genaamd Grietie. Onder de inkomsten 143 carg., ontvangen van de nalatenschap van grootvader Meye Greolts. Riemer Cornelis neemt de rekening af.

In 1667 (RA DON O11 nr 48) overlegt Minne Piers Broersma te Legemeer als oudste bloedverwant van wijlen zijn oom mr. Minne Broersma en executeur van diens testament een rekening van zijn beheer van de nalatenschap (let wel, mr. Minne Broersma was al circa 1604 overleden!) ten overstaan van diens naaste bloedverwanten: Goslick Intses te Joure uit naam van zijn kinderen bij wijlen Syts Heerckes Hylckema, dochter van Hylckien Folckerts Broersma, Johannes Hylckema, vrijgezel te Joure, mede vanwege Amelius Hylckema, uitlandig, Leeucke Ottes Broersma op mr. Blauw, Pier Minnes Broersma, Sybe Jeeps vanwege zijn vrouw Reynsck Minnes Broersma en Heere Lolckes vanwege zijn vrouw Ock Ottes Broersma, allen te Legemeer, en Eeuwe Cornelis vanwege zijn vrouw Auck Cornelisdr, dochter van Jeltie Piers Broersma, te Broek. Verwezen wordt naar sententies van het Hof van Friesland van 4.6.1633 (zaak van dr. Hyerinias Broersma contra Jantie Boelema) en van 29.5.1666 (de erfgenamen van Jantie Boelema contra Minne Piers). Tot en met 1665 werd huur ontvangen van Jenne Ottes en in 1666 en 1667 van Heere Lolckes vanwege de erfgenamen van Jenne.
Op 20 april 1670 vervangt oom Rentke Meyesz de overleden Juucke Meyes als voogd over Grietie, 12 jaar, weesdochter van Jenne Ottes en Trijn Meyedr.
In 1670 (RA DON O12 141) overleggen Greelt Juuckes voor zich en Rentke Meyes als voogd over de weeskinderen van wijlen Juucke Meyes, mede vanwege weduwe Hylck Idsedr van genoemde Juucke die in leven voogd was over weesdochter Grietien van Jenne Ottes een rekening van de voogdij van Juucke sedert 1667. Mede-voogd is Heere Lolckes.

In 1673 (RA DON O12 458) overlegt Ock Otte Eeuwis' dochter, weduwe van Heere Lolckes, welke Heere naast Jucke Meyes voogd was over het weeskind van Jenne Ottes, een rekening van de voogdij van wijlen haar man.
Op 18.12.1673 wordt Pier Minnes aangesteld tot voogd over Grietie, 15 jaar, weesdochter van Jeen Ottes en Trijn Meyes, beiden overleden.
In 1676 (RA DON O12 562) overlegt Rintie Meyes te Broek een rekening van zijn voogdij over het weeskind van Jenne Ottes sedert 1673. Ook wijlen Pier Minnes was voogd; Jantie Jeeps is diens weduwe. Het weeskind erfde 71 carg. van tante Sioucke Meyes en 38 carg. van Ansck Ottes. Tante Ock Ottes is weduwe van Heere Lolckes.

In 1678 (RA DON )13 14) overlegt Rintie Meyes een rekening van zijn voogdij sedert 1676 over Grietie Jennes, weesdochter van Jenne Ottes, nu getrouwd met Wierd Wybes. Present is ook Jantien, weduwe van Pier Minnes, die ook voogd was. Er is een vordering van 400 carg. op Tiete Waltes Hettinga van 1672 en een uitgave van 41 carg. 12 st. wegens het derde deel van de weeskinderen van het kapitaal van 100 carg. plus 8½ jaar rente aan Tietse Epckes voor zich en vanwege Fem en Gats Epckes, de kinderen en erfgenamen van Epcke Tietses. "Gryet Yennes" tekent, Wierd Wybes zet zijn handmerk.


 

 

Gehuwd (1)

met :

 

Gehuwd (2)

in 1652 te Doniawerstal (zelf ongeveer 27 jaar oud) met de ongeveer even oude :
  • Trijntje Meyes
    Geboren ongeveer 1625 als zesde kind. Vrouw.
    Wonende te Legemeer.

  • 1 kind uit dit huwelijk:
    voornaam:  geboren:    partner:    kinderen:
    Grietje Jennes ca.  -1658 Wierd W... 6

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.sta-data.nl