--- NAVIGATIE ---

Antje Saakles Djurrema   

 

Antje Saakles Djurrema


Geboren ongeveer 1620 als vierde kind. Vrouw.
Wonende te Friens.
Overleden voor 1668 te Boornzwaag.

Kort na hun huwelijk moeten Nolke en Antke te Akkrum hebben gewoond. Op het kerkhof van Teroele ligt Ide Wlckes Swaga begraven, dorprechter en schrijver van een compagnie, overleden 25 juli 1638. Onder dezelfde zerk Joseph Nolckes en diens dochter.

In 1661 (RA DON D5 170) kopen Foocke Eetes en Tetthie Wlckedr te Uitwellingerga 1/4 sate te Jongeburen, gemeenschappelijk bezit met de kopers, van  mr. Jarig Hendrix voor 865 goudg. Noolcke Wlckes heeft nog het recht op drie huurjaren.
In 1661 (RA UTI J2 121v) lenen Wolter Pieters te Akkrum en Mina Rientiedr 100 goudg. van Nolcke Ulckes te Friens.
Leefde hij in 1661 nu te Goëngahuizen of te Friens of verhuisde hij dat jaar?
In 1661 (RA UTI J2 120v) lenen Gerryt Tiommes en Titie Clasis 50 goudg. van Nolcke Ulckes.

Op 28 februari 1668 worden broer Joseph Nolckes, in zijn 25ste jaar, en volle oom Sioert Saeckles Duirma aangesteld tot voogden over de minderjarige weeskinderen van Nolck Wlckes en Antie Saeckes, beiden te Boornzwaag overleden.
Op 19 en 20 maart 1669 wordt notaris P. Hamconis Seta aangesteld tot voogd over Uldericus Swaga, Ede Sybrens over Tietske Noolckes, Sioerd Sakles Jurrema, onder de klokslag van Leeuwarden, over Marijke Noolckes en worden Joseph Nolckes te Boornzwaag en Mirck Sybrens te Smallebrugge aangesteld tot voogden over Pyter, Eelcke, Tiesk en Elant Nolckes, weeskinderen van Nolcke Ulckes Swaga.

In 1668 (RA DON O11 nr 55) wordt de nalatenschap beschreven van Nolcke Ulckes te Boornzwaag en Antie Saeckes, beiden overleden, op verzoek van Sioerdt Taeckes (sic!) die naast Joseph Nolckes, haast 25 jaar, voogd is over de kinderen. De vader had het jaar daarvoor bezit besproken aan de verschillende kinderen. De oudste zoon Joseph zal, samen met de oudste dochter Tzietske zo zij dat wil, het bedrijf voortzetten. De vrouwskleren zijn voor Tzietske en Marya, de manskleren voor Joseph en Pieter en ander bezit voor Tzietske en Elant Nolckes. Op 8 juni 1663 was voor 2256 carg. de helft van Dioremasate te Friens gekocht van Ante Saackes (?). Nolcke Ulckes was gebruiker van de sate te Boornzwaag, nu de zoon Joseph. Voorts was 1 pm in een stuk van 5 eigen waarvan de erfgenamen van Marij Douwes de overige 4 pm bezitten.
In 1669 (RA DON O12 103) volgt verdeling van de nalatenschap van Nolcke Ulckes Swaga en Antie Saekles Djurrema, te Boornzwaag overleden. Zoon Joseph is meerderjarig en, samen met de notaris Seta, voogd over de tweede zoon Uldericus Swaga. Ede en Murck Siberens zijn voogden over Pieter, Eelcke, Tjesk en Elant, de jongste vier kinderen.

In 1671 (RA DON O12 224) overlegt Joseph Noolckes te Boornzwaag een rekening van zijn administratie sedert zijn autorisatie in 1669 tot voogd over Pytter, Eelcke, Tiedts en Elant Nolckes, de vier jongste weeskinderen, in handen van hun neef Merck Sibrens Swage en hun oom Sioerd Saeckes Diorrema op Het Vliet buiten Leeuwarden. Ontvangsten 3988 carg., uitgaven 3334 carg.
In 1674 (RA DON O12 538) overlegt mede-voogd Mirck Sybrens Swaga een rekening van zijn voogdij sedert 1671 over de vier jongste kinderen in handen van Joseph Nolckes, Fresse Rinnerts en Jacob Saskers. Ontvangsten 2175 carg., uitgaven 1623 carg.

Op 13 november 1674 vervangen Fresse Rinnerts en Jacob Saskers Mirck Sybrens Swaga als voogd over de jongste vier weeskinderen van Nolcke Uylckes.
In 1682 (RA DON O13 59) overlegt Joseph Nolckes een rekening van zijn voogdij over Eelke, Pieter, Tieske en Elant Nolckes, zijn jongste broers en zusters, in handen van Fredse Rinnerts, Pyter Nolckes die nu meerderjarig is en Eelcke Nolckes die venia aetatis verkregen heeft. Ontvangsten 5343 carg., uitgaven 3543 carg. Ook Jacob Saskers overlegt dan zijn rekening, ontvangsten 72 carg., uitgaven 40 carg. Elk van de kinderen komt 1936 carg. toe en een scheiding wordt geregeld waarbij elk een aantal vorderingen krijgt.
In 1686 (RA DON O13 106) worden Joseph Nolckes Swaga en Fredse Rinnerts ontslagen van hun voogdij over Elant Nolckes, nu vrouw van Sybren Poppes.

 
 • Haar vader is:

 • Saakle Sjoerds
  Geboren ongeveer 1575 als tweede kind. Man.
  Wonende te Friens als boer.

 • Haar moeder is:

 • Tjitske Gosses
  Geboren ongeveer 1580 . Vrouw.
  Overleden in 1658 te Friens.

 

Gehuwd

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl