--- NAVIGATIE ---

Meindert Paulus' (Meynert ....   

 

Meindert Paulus' (Meynert Pouuels)


Geboren ongeveer 1609 te Longerhouw als eerste kind. Man.
Wonende te Longerhouw en te Witmarsum als boer.
Overleden voor vrijdag 30 januari 1665 te Witmarsum.

In 1640 is Meinert gebruiker van stem 50 van Witmarsum, groot 56 pm.
De inventaris van de nalatenschappen van Meinert en Botje vindt plaats op 30 juni 1665 en de verdeling op 7 juli 1665. De nalatenschappen omvatten onder meer huisraad (waaronder drie schilderijen), vee en land te Kornwerd en onder De Hommerts.

Toelichting:
In 1665  wordt te Witmarsum de nalatenschap beschreven van Meynert Pouuels en Botje Tyaerdtsdr. Zij laten zes kinderen na: Pouuels, in zijn 30ste, Tyaerd, 27ste, Trijntie, 26ste, Pytter, 24ste, Hylck, 19de en Taede, 17de. Pouuels en Tyaerd Meynertsz wonen te Witmarsum, Trijntie Meynertsdr is vrouw van Sybe Douues te Schraard en de ooms Jan Pouuels te Witmarsum en Pytter Tiaerdts te Saard onder Bolsward worden aangesteld tot voogden over de jongste drie.
Vee o.a. 7 koeien; ingezaaid land: 8 pm met weit, 2 pm met wintercoorn, 1 pm met rogge, 3½ pm met coolsaedt.

Vastgoed: de huizing te Witmarsum met gebruik van 54 pm van juffr. Aylua te Witmarsum, wordt overgenomen door Tyaerd Meynertsz voor 2300 goudg.
Voorts 1/5 van 8 pm weideland over hoog en laag in Sioerd Bottes sate te Saard, 1/5 van ½ pm in een stuk van 3 pm te Kornwerd, 1/5 van 2 pm in een stuk van 4 te Nijland, gebruikt door Watse Sibles, 1/6 van de overige 2 pm aldaar, 1/5 van 4½ pm in een stuk van 9 te Osingahuysen en 1/6 van de huizing aldaar, 1/6 van 11 pm weideland te Smallebrugge.

Zilver: een silveren kaysel ende kettens met een silveren scheed van 46 4/8 lood, een golden lidrinch, een plat silveren rinckien, een rond silveren rinckien.

Tegoeden: 300 goudg. uit 1660 en nog eens 150 goudg. uit 1663 op Sybe Douues en Trijntie Meynerts; op Pytter Tyaerds t'Saard 14 goudg. van landhuur.
De inboedel wordt getaxeerd op 1173 goudg., de huizing & ontruiming op 2200 goudg., aan goud en zilver 103 goudg., vorderingen 804 goudg.; ieder komt 712 goudg. toe.

In 1665 kwiteert Hylck Meinerts te Pingjum, vrouw van Jan Martens, voor ontvangst van haar broer Tyaerd; Pytter Meinerts te Pingjum kwiteert 1666, dezelfde te Witmarsum kwiteert 1671, dezelfde te Amsterdam (?) nogmaals 1672.

 

  • Zijn moeder is:

  • Trijn Taededr
    Vrouw. Wonende te Hartwerd.
    Overleden 1618 te Hartwerd.

 

Gehuwd

op woensdag 9 februari 1633 te Bolsward stadhuis (zelf ongeveer 24 jaar oud) met de ongeveer 23-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl