--- NAVIGATIE ---

Auck Tyaerdtsdr   

 

Auck Tyaerdtsdr


Geboren als eerste kind. Vrouw. Wonende te Zaard.
Overleden 1679 te Arum.

In 1647  kopen Wybe Heynsz en Auck Tiaerdtsdr te Witmarsum voor de ene helft en Pyter en Sioerdt Tiaerdts, gebroeders te Saard, voor de andere helft 7 pm weideland, vrij van huizing, aan de gebuurte Cnossens van Tiete Edis Hoytema, Sipke Anis Cnossens en Thomas Wpkis Hoytema voor 175 goudg. per pondemaat.
Maar even dit land, gelegen aan de Sneker trekvaart, volgen; het is bekend uit Knossens-onderzoek.

In 1695  koopt Louw Tymens Tabintiema, apotheker te Bolsward, ½ van 7 pm weideland te Cnossens van Auck, Wybe Heins' weduwe, voor 50 goudg. per pondemaat.
Die weduwe Auck lijkt me een anachronisme toe, bedoeld zal zijn haar erfgenamen; het betreft met zekerheid hetzelfde land. De andere helft daarvan wordt in 1738 verkocht door de nakomelingen van Pytter Meynerts (2/3.4) aan Hans Monses (kleinzoon van Louw Tymens, tevens overgrootvader van jhr. Montanus de Haan Hettema).

In 1738 kopen Hans Monses, koopman, en Sjuwke Durks ½ van 7 pm weideland te Knossens waarvan zij de andere helft al bezitten, van Pytter Greolts te Makkum, Lolke Greolts te Longerhouw en de minderjarige Marten Greolts te Exmorra, ieder voor 1/18, Sytske Sybrens, vrouw van Age Tjeerds, en Hidde Pytters te Burgwerd voor 1/6, Ate Durks te Workum voor 1/12 en Jantie de Roos aldaar voor 1/12 voor 229 carg.
Die helft had Pytter Meynerts klaarblijkelijk van Pyter en Sioerdt Tiaerdts geërfd.

In 1671 wordt te Witmarsum de nalatenschap beschreven van Wybe Heyns ten huize van de weduwe Auck Tiaerdts. Erven zijn de kinderen Heyn Wybes, Hauck Ages vanwege zijn vrouw Tiaertie Wybes en Hilbrandt Jans vanwege zijn vrouw Hiltie Wybes.
Er zijn 13 koeien, 7 pm met weit enz.; de huizing te Witmarsum met gebruik van 75 pm van de weduwe Aggema wordt getaxeerd op 2300 goudg. Aangekocht land: in 1649 3/4 van 7 pm te Witmarsum van Idtke Folckerts, weduwe van Gosse Hauckes, voor 646 goudg., in 1649 2½ pm daar voor 225 goudg., in 1650 6½ pm weideland te Wons voor 1105 goudg., in 1647 de helft van 7 pm weideland te Cnossens, waarvan de andere helft Pytter en Sioerdt Tiaerdts erven toebehoren, van Tiete Edes Hoytma c.s. voor 455 goudg., in 1664 2½ pm bouwland te Witmarsum voor 473 goudg.

Inbreng van Wybe: ¼ van de 7 pm te Witmarsum waarvan de overige 3/4 in 1649 was gekocht, 6 pm aldaar; van Auck: 1/3 van de landen zoals geërfd van haar broers Pytter en Siuerdt Tiaerdts.

Zilver: een silueren beecker geteeckent met de letteren FH en AJ, een silueren brandewijnscroescke, samen 18 carg. waard.

Er zijn kwitanties van Hauck Ages en vrouw van 1658 en van Heyn Wybes en Hilbrant Jans en vrouw beide van 1660, alle drie voor ontvangst van 2000 carg. Een schuld van 600 carg. bij Pouuel Meynerts te Witmarsum; de erven van Pytter en Siuerdt Tiaerdts komt 700 carg. toe wegens koop van ½ van 7 pm. Inbreng van Wybe bedroeg blijkens scheiding tussen de erven van Hein Folckerts en vrouw van 13.6.1627   2520 carg., die van Auck 2940 carg.; staande echt was 10.638 carg. overgewonnen.

In 1675 kwiteert Aeltie Hanses, weduwe van Heyn Wybes, voor ontvangst van Auck.
In 1679 wordt de nalatenschap beschreven van Auck Tjaerdts, weduwe van Wybe Heyns. Konform haar testament van 18.2.1678 wordt Sioerdt Bottes tot Saerdt naast Pouuels Meynerts te Witmarsum aangesteld tot voogd over de kleinkinderen Agge, in zijn 21ste, Tierd, 17de, Wybe, 14de, en Wytscke, 6de, weeskinderen van Tjertie Wybes, weduwe van Hauck Ages, en over Hylck, in haar 17de, Wypck, 15de, Rinscke, 9de, Benedicx, 8ste, en Wybe 6de, de weeskinderen van Hilbrant Jansen te Witmarsum bij wijlen Hiltie Wybes.

Er zijn 13 melkkoeien en 3 paarden. De huizing te Gerns onder Arum met gebruik van circa 78 pm lands.
Aangekochte landen: 2½ pm te Oosthem, 2½, 7 en 6½ pm; voorts 11 pm te Hartwerd, 9½ pm te Saard in een stuk van 7 pm (!) waarvan de andere helft Pouuels Meynerts c.s. toebehoort. Dan zijn er stukken land waarvan Hemme Oenties 1/12 toebehoort en Auck 1/3 van de rest te weten 4 pm te Nijland, 9 pm te Oosegehuysen. Vervolgens 11 pm weideland aan de Jelte slootswal waarvan Hemme Oenties 1/6 toekomt en Auck 1/3 van de rest; 2 eins, dat is 1/3 van 6 eins, te Houw onder Kornwerd in een stuk van  3 pm, 1/3 van 8 pm over hoog en laag in de sate van Sioerdt Bottes dat Auck op 1.5.1679 aan die Sioerdt verkocht had voor 129 goudg.

Zilverwerk: drie peegelen beekers getekent met de letteren FH AJ 1648.
Een vordering uit 1669 van Sioerd Tjerts te Saerdt van 219 goudg. op Hauck Agges waarvoor Auck borg stond, een kwitantie van de taxatie bij de koop van een sate op 14.10.1623, een vordering uit 1667 van Pytter en Sioerdt Tjeerts van 200 goudg. op Hilbrandt Jans en vrouw die Auck was toegescheiden, een vordering van 111 carg. op Aeltie Janses [lees: Hanses], vrouw van Pouuels Meinerts, tegoed van drie jaar landhuur over 1677 - 1679 ad 33 carg. op Pieter en Johan Wpckes [vergelijk 12/13.3].

In 1683 kwitantie voor de 50 goudg. die Auck besproken had aan de armen van Witmarsum; in 1687 nog een kwestie tussen Tjeerdje Wybes, weduwe van Hauck Ages, te Witmarsum en Paulus Meinerts, neef van en voogd over haar kinderen over het testament van haar moeder.

In 1680  overleggen Poulus Meynerts, huisman te Witmarsum, en Sioerd Bottes, huisman te Saard onder Bolsward, een rekening van hun voogdij over de kleinkinderen van Auck Tierts, weduwe van Wybe Heyns, te Witmarsum.
We weten zo ook al heel wat van de kinderen. Nog even ook die verkoop: In 1680  kopen Sioerd Bottes en Trijntie Martens te Saard 1/3 van 8 pm in hun sate van Auck Tierts, weduwe van Wybe Heins, bijgestaan door Poulus Meinerts te Witmarsum, voor 129 goudg. [het betrof echt-waar 1/3 van dat stuk lands en daardoor werd uiteindelijk duidelijk dat Auck eerder al haar eigen 1/5 deel had verkocht en nu dus alsnog het 1/3 deel dat zij van haar broers had geërfd]

 
 • Haar vader is:

 • Tjeerd Sjoerds (Tiaerdt Sioerdts)
  Geboren ongeveer 1580 als tweede kind. Man.
  Wonende te Saard onder Bolsward.
  Overleden voor 1630 te waarschijnlijk Saard onder Bolsward.

 • Haar moeder is:

 • Hylkje Sytses (Hylck Sydtsis)
  Geboren ongeveer 1570 . Vrouw.
  Overleden op zondag 20 maart 1639 te Saard onder Bolsward. Begraven te Bolsward (Martinikerk).

 

Gehuwd

op donderdag 3 februari 1628 te Wonseradeel gerecht met :
 • Wybe Heynsz
  Man. Wonende te Witmarsum.
  Overleden 1671 te Witmarsum.

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl