--- NAVIGATIE ---

Hylcke Eempckes   

 

Hylcke Eempckes


Man. Wonende te Pingjum en te Workum (1612).
Overleden ongeveer 1623 .

In 1623  wordt te Pingjum de nalatenschap beschreven Hylcke Empckes; weduwe Sytske Doeckedr is hertrouwd met Epe Hiddis. Aangetrouwde oom Sybren Sytsis te Cornwerd en grootmoeders man Eme Oenis te Workum worden aangesteld tot voogden over Empcke, in zijn 11de, Sibbel, 7de, en Foockel, 3 jaar.
Vee: o.a. 13 melkkoeien, 3 paarden;
Vastgoed: huizing en 1/3 van de 80 pm landen van Waltingha zate te Pingjum, Sytske van haar ouders aanbeërfd, waarvan haar broer Oeds Doeckes en Sibbel, dochter van Bonne Hotsis te Ysbrechtum de overige 2/3 bezitten; voorts afkomstig van Sytske: 1/3 van ½ pm onder Workum, ¼ sate te Mirns van 31½ hoofden en enige zaadlanden, haar aanbeërfd van Sybbel Wattiedr en verkocht voor 730 goudg. en 2½ pm in de sate te Fenwier onder Wolsum, verkocht voor 174 goudg.; afkomstig van Hylcke: 7 koegang onder Workum, 1 pm zaadland daar en 1½ pm; voorts 200 goudg. van vaders nalatenschap, 200 goudg. meegekregen bij huwelijk, voor 105 goudg. aan huisraad en 25 goudg. van legaat van zijn grootmoeder.

Baucke Rommertha te Pingjum is 34 goudg. schuldig. Uitschulden: 234 goudg. aan Hou Emedr, vrouw van Eme Oenes te Workum, ingevolge liquidatie, waarvan Hou de kinderen uit liefde en affectie de helft, t.w. 117 goudg., kwijtscheldt; nog 400 goudg. aan diezelfde Hou.
Bij de scheiding is zwager Bonne Hotzis te Ysbrechtum present. Taxatie van huisraad en vee: 1566 goudg., huizing 1825 goudg. etc. tot een totaal van 3489 goudg. komt aan moeder Sytske met haar man. Inbreng van Hylcke bedroeg 500 goudg. [ik kom op 530 goudg.] en van Sytske 1413 goudg., dat maakt inklusief haar landen 2318 goudg. Staande echt was 1125 goudg. ingeteerd.
In 1636 overlegt stiefvader Epe Hiddes te Pingjum een rekening van zijn voogdij over Eempcke, in zijn 23ste, Sibbel (onlangs getrouwd met Epcke Ruerdsen te Workum) en Foickel, de weeskinderen van Hylcke Eempckes bij Syts Doeckedr te Pingjum in presentie van hun neef Eemcke Sybrants Jellema.
Beschreven stukken: inventaris van 5.1.1630 van Hou Syuerdtsdr ten huize van Sybren Sytses, daaropvolgende scheiding van 26.3.1631. Inkomsten aan landhuur van Rincke Martens te Workum en Eemcke Sybrants, jaarlijks circa 142 resp. 8 goudg. Sedert 1630 totaal ontvangen 1910 goudg. In 1635 28 goudg. 11 st. betaald aan Anne Heerckes, mr. goudsmid te Bolsward, "van eenich siluerwerck" voor Foockel. In 1642 kwiteert Emcke Hylckes, nu onder de klokslag van Harlingen, voor ontvangst van 1/3 van 902 goudg., in 1643 kwiteert Jan Pouwels te Witmarsum, man van Foockel Hylckedr, voor ontvangst van een zelfde bedrag uit handen van stiefvader Epe Hiddes te Baburen onder Tjerkwerd.

 

 

Gehuwd

in 1609 met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl