--- NAVIGATIE ---

Pier Dircks   

 

Pier Dircks


Geboren op zaterdag 26 november 1583 als derde kind. Man.
Wonende te Pingjum en Witmarsum (1629) als boer op Bonga sate te Witmarsum in 1629.

In 1607 (RA HEN K9 223) verhuren Gerck Rinnerts, echtgenote van Tialke Peters, en Imck Rinnerts, echtgenote van Pier Dircks, samen 2/5 deelvan een sate te Kubaard aan Ryuerdt Dircks.

Op 23 september 1613 woont Pier op het Vliet te Witmarsum.
In 1616 (RA HEN K10 63) kopen Frans Rinnerts Rollema en Ydke Cornelisdr, echtelieden te Bolsward, 3? pm. land in Haarsma sate, stem 18 van Kubaard, gebruikt door Anna Sibolts, van Aeff Rinnerts Rollema, gehuwd met Tzalingh Broers Lyeuckema te Wons, Gerck Rinnerts Rollema, gehuwd met Hoyte Dircks te Witmarsum, en Imck Rinnerts Rollema, gehuwd geweest met Pier Dircks te Pingjum.
In 1617 (RA HEN K10 22) kopen Frans Rinnertsz Rollama en Ydke Cornelisdr te Bolsward 3 pm. in de door Anna Siboltz gebruikte sate te Kubaard van Aeff Rinnertsdr Rollama, vrouw van Tzalingh Bruerz Lyeukama, te Wons, Geerk Rinnertsdr Rollama, vrouw van Hoyte Dirckz, te Witmarsum en Pier Dirckz te Pingjum als vader van zijn kinderen bij wijlen Impke Rinnertsdr Rollama voor 60 gg. per pm. Ook kopen Wytze Rinnertz Rollama en Gerbich Feyckedr te Kubaard dan 3 pm. 2 eins in hun sate van genoemde Aeff voor 180 gg.
In 1618 (RA HEN K10 78) kopen Wytze Rennertz Rollema en Gerbrich Feyckedr te Kubaard 2x 3 pm. 2 eins in hun sate van Gerck Rennertsdr Rollama, vrouw van Hoyte Dircks te Witmarsum, en van Pier Dirckz te Pingjum uit naam van zijn kinderen bij wijlen Impck Rennertsdr Rollama voor 185 gg. voor iedere 3 pm. 2 eins.
In 1629 wonen Pier en Hitje op Bonga sate te Witmarsum.
 

Hij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).
  • Zijn vader is:

  • Dirck Gerloffsz
    Man. Wonende te Pingjum als boer op Siptastate te Pingjum.

    Hij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).

 

Gehuwd (1)

met :

 

Gehuwd (2)

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl