--- NAVIGATIE ---

Tjeerd Sjoerds (Tiaerdt Si....



   

 

Tjeerd Sjoerds (Tiaerdt Sioerdts)


Geboren ongeveer 1580 als tweede kind. Man.
Wonende te Saard onder Bolsward.
Overleden voor 1630 te waarschijnlijk Saard onder Bolsward.

Zij lieten na: 8 pm te Saard, ½ pm in een stuk van 3 pm te Houw onder Kornwerd, voorts 4 pm te Nijland, 9 pm te Osingahuizen en 11 pm aan Jelteslootswal te Smallebrugge uit welke laatste drie percelen echter 1/12 toebehoorde aan Oene Hemmes.


Toeliching afkomstig van onderzoek door Ype Brouwers: We hebben nu drie dochters leren kennen, Botje, Auck en Marij Tyaerdts, die zo goed waren om naar Wonseradeel te trekken en dankzij het weesarchief van die grietenij leren we het landbezit van die-van-Saard kennen. Dat zijn de percelen die we zowel bij Botje als bij Auck aantreffen, met elkaar ruwweg 32½ pm, en die noteerde ik terstond bij hun vader. Met de 6 pm 1 eins van Marij wordt stellig haar aandeel van diezelfde 32½ pm aangeduid. Bij Botje is telkens sprake van 1/5 (of soms 1/6) van die percelen die haar toebehoorden, bij Auck wordt gesteld dat zij 1/3 van landen geërfd had van haar broers Pytter en Siuerdt Tiaerdts en wordt verderop telkens (inderdaad) 1/3 van al die percelen gespecificeerd. Ook wat sekuurder: bij drie van die percelen wordt het (geringe) aandeel van Hemme Oenties genoteerd. Het leverde best nog wel hoofdbrekens op om die aandelen van 1/5, 1/6 en 1/3 te snappen. Aanvankelijk ging ik er van uit dat er zes kinderen waren van wie, zoals we zagen, twee broers kinderloos overleden waren. Dan moest één van die broers zijn overleden voor 1665 om de 1/5 aandelen in de nalatenschap van Botje te verklaren. Die vlieger ging echter niet op en dat is maar goed ook. De puzzel is opgelost wanneer er in feite 5 Tyaerdts-kinderen waren. En dat is ook fijn, want dan hebben we alle kinderen inmiddels ook kompleet. Die vijf kinderen strookt met de opgave van 1/5 aandelen bezit bij Botje. En ook ruwweg met het bezit van Marij dat ongeveer 1/5 x 32½ pm omvat. Ik neem nu aan (en ga dat niet meer bloederig hard maken want dat neemt nogal wat tijd) dat Auck al haar bezit (haar 1/5 deel dus) in die percelen verkocht heeft aan die twee broers. Dat is helemaal niet zo'n gek idee want ook Marij had, al hoe jong ze nog was, haar aandelen verkocht. Kennelijk ook aan de broers. Die broers waren vóór Auck overleden, lieten drie (stagen) erfgenamen na en daarmee wordt helder dat Auck exact 1/3 van al die percelen van de broers had (terug)geërfd: zoals in haar inventaris beschreven.
Hiermee klopt het plaatje eindelijk in grote lijnen. Klopt het ook in nader detail? In de exacte omschrijving bij Auck zien we dat Hemme Oenties 1/12 van 4 + 9 pm plus 1/6 van 11 pm toekomt uit het totaal van 32½ pm. Dat is een beetje raar en ik durf zo wel te stellen dat het laatste 1/6 ook 1/12 deel moet zijn. Van die 32½  pm behoorde dus een deel van 2 pm toe aan Hemme; resteert feitelijk 30½ pm. En daarmee komt de rekensom van Marij niet meer ruwweg maar exact uit: haar 1/5 van 30½ pm is inderdaad ten naaste bij 6 pm 1 eins! Met de aanname dat er vijf Tyaerdts-kinderen waren blijken alle gegevens waarover we dankzij het weesarchief van Wonseradeel beschikken perfekt te kloppen en dus hebben we op dat punt nu zekerheid. Het is even wat rekenen, maar het helpt wel!
We kunnen nu zelfs proberen een stapje, een generatie, verder terug te kijken. Aldaar komen we Hemme Oenties tegen, zoon van Oene Hemmes die een volle neef moet zijn geweest van de Tyaerdts-kinderen. Bij Hemme & Oene treffen we 1/12 aan van drie percelen familiebezit van die-van-Saard. Gaan we nu denken dat Oenes schoonvader of -moeder er één was uit een nest van twaalf? Nee dat doen we dus niet, maar we mogen er wel op rekenen dat dat gezin ofwel drie ofwel vier kinderen telde. Vervolgens zal de vrouw van Oene Hemmes er dan één zijn uit een gezin van vier of drie van wie iedereen uitgekocht werd behalve - uiteindelijk - Hemme Oenties.
Wanneer we tenslotte inhoudelijk kijken naar dat (gespreide) landbezit dan blijkt dat nog niet echt houvast te kunnen bieden. Dat er enig land te Saard eigen was ligt voor de hand (en ook niet meer dan een beetje want het bedrijf te Saard wordt uiteindelijk voortgezet door een andere broer Botte die wel zijn best zal hebben gedaan de anderen uit te kopen). Het (kleine) hoekje bezit te Kornwerd zal uiteraard afkomstig zijn van de Algera-voorouders. Het kan een aandeel zijn van de 3 pm die Claes Oeghez c.s. in 1546 verwierven. Met het bezit te Nijland, Smallebrugge en Osingahuizen als aanknopingspunten ben ik nog geen stap verder geraakt. Ook ontbreekt elke overeenkomst met het land dat we bij tante Syouck (kw. 24.2) aantreffen.



 
 • Zijn vader is:

 • Sjoerd Pieters (Siuerdt Pittersz) (Saarda)
  Geboren ongeveer 1550 . Man.
  Wonende te Saard.
  Overleden op woensdag 7 mei 1608 te waarschijnlijk Saard onder Bolsward. Begraven te Bolsward (Martinikerk).

 • Zijn moeder is:

 • Botje Klases (Bottie Clasedr) (Algera)
  Geboren ongeveer 1555 . Vrouw.
  Wonende te Saard.
  Overleden op donderdag 28 juni 1584 te waarschijnlijk Saard onder Bolsward. Begraven te Bolsward (Martinikerk).

 

Gehuwd/relatie

ongeveer 1600 (zelf ongeveer 20 jaar oud) met de ongeveer 30-jarige:

 





Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl