--- NAVIGATIE ---

Wytse Rennerts Rollema   

 

Wytse Rennerts Rollema


Geboren ongeveer 1578 . Man.

Woont te Kubaard
Beroep rechter, ontvanger en boer

Wytse trouwt voor 1600 met Gerbrich.

In 1617 (RA HEN K10 22) kopen Wytze Rinnertz Rollema en Gerbrich Feyckedr te Kubaard 3 pm. 2 eins in hun sate van Aeff Rennertsdr Rollema, vrouw van Tzallingh Broersz Lyuckama te Wons, voor 180 gg.

In 1618 (RA HEN K10 78) kopen Wytze Rennertz Rollema en Gerbrich Feyckedr te Kubaard 2x 3 pm. 2 eins in hun sate van Gerck Rennertsdr Rollama, vrouw van Hoyte Dircks te Witmarsum, en van Pier Dirckz te Pingjum uit naam van zijn kinderen bij wijlen Impck Rennertsdr Rollama voor 185 gg. voor iedere 3 pm. 2 eins.

N.B. In 1617 (RA HEN K10 22) kopen Frans Rinnertz Rollama en Ydke Cornelisdr te Bolsward 3 pm. te Kubaard van diezelfde Aeff, Gerck en (de kinderen van) Impck voor 60 gg. per pm.
In 1640 is Wytse gebruiker en eigenaar van stem 13 van Kubaard.
Op 19 februari 1657 worden Harmen Wytses te Kubaard en Douwe Douwes te Minnertsga aangesteld tot voogden over Rinnert Feickes te Minnertsga, broer van Watse Feickes (en voor Rinnert en Dirck Jacobs) in verband met de verkoop van de sate te Kubaard die is nagelaten door Wytse Rinnerts Rollema, rechter en ontvanger van Kubaard.


 
  • Zijn vader is:

  • Rennert Franses Rollema
    Geboren ongeveer 1550 . Man.

    Beroep gedeputeerde staat van Friesland
    Begraven te Bolsward.

 

Gehuwd/relatie

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl