--- NAVIGATIE ---

Willem Willems Nijdam   

 

Willem Willems Nijdam


Geboren ongeveer 1550 . Man.
Wonende te Grouw Nijdamstrastate als boer.
Overleden in 1634 te Grouw.

Willem Willems Nijdam ook genaamd Willem Willems de Oude, waarschijnlijk zoon van Willem Gerbens en Syts Idses van Roorda, boer, wonende op Nijdamstrastate onder Grouw, is geboren rond 1550, is overleden 1634 of 1635 te Grouw (Ida.). Willem werd hoogstens 85 jaar.

Willem is boer op stem 1 van Grouw, Nijdamstra genaamd, groot 100 pm. In 1640 zijn zijn erfgenamen eigenaar.

In 1589 (RA RAU A2 162) verschijnen Jacop Thyses te Idaard, Oets Sybrens te Rauwerd en Willem Willemsz te Grouw als erfgenamen van Meinert Scarwier. Op verzoek van Jacop Claesz, grootvader van Geertke Meinerts bij Anna Jacopsdr, wordt Jacop Thyses aangesteld tot haar voogd. Vervolgens wordt ook Jacop Claesz te Wommels aangesteld tot voogd over het jongste kind van Meinert Farmers bij Anna Jacops.

In 1589 (RA RAU A2 163v) verklaart Jacop Claesz te Wommels als grootvader en voogd van Geertke Meinertsdr, bijgestaan door Wibe Bouwesz, dat hij 300 goudg. ontvangen heeft van Oets Sybrens en Willem Willems als erfgenamen van Meinert Farmersz Scharwier en van Idts Claesz en Oege Folpertz als voogden over Wilcke Gerbens welk bedrag Meinert Scharwier bij testament aan Geertke Meinerts had vermaakt.

In 1592 (RA RAU A2 249) treft Trijn Meiners, weduwe van Gerben Meinerts, een regeling met Heerdt Sypkes uit naam van zijn vrouw Griet Willemsdr, Jan Claesz uit naam van zijn vrouw Reinw Willemsdr en Idts Claesz uit naam van zijn vrouw Anna Willemsdr, de kinderen uit het eerste huwelijk van Trijn, en Douwe Tabez uit naam van zijn vrouw Wilcke Gerbensdr, de dochter van Trijn bij haar tweede man Gerben Meiners. Present zijn  Oets Sybrens en Oege Folpersz. Er was een eerder akkoord van 11 augustus 1579 over de huizing die de kinderen van Trijn bij Willem toekomt met daarenboven 100 goudg. voor elk kind wegens vadersgoed. Die kinderen waren ook erfgenamen geworden van hun twee broers. Dochter Wilcke uit het tweede huwelijk zal nu
470 goudg. uitgekeerd krijgen.

Tussen 1598 en 1634 zijn verschillende personen geld schuldig aan Willem. De laatste door Willem verstrekte lening is van 2 mei 1634 (RAU U3 45).
In 1601 (RAU A4) is Willem curator over de kinderen van zijn zuster Antie Willems te Flansum, wanneer haar man Ids Claesen is overleden. Dit waren Claes, Willem en Gerrit Idzes.

Op 15 januari 1608 (RAU A4) is Willem curator over Geertke Wybes te Bolsward. In 1608 legt Willem rekening en verantwoording af als curator over Geertke Meinertsdr., de vrouw van Jan Wybes te Bolsward.

In 1622 is hij, met de ooms Gerben en Claes Outgers, curator over de kinderen van zijn dochter Antje bij Albert Outgers.

Willem trouwt rond 1578 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de hoogstens 20-jarige Nieske Meinerts
 

 

Gehuwd/relatie

ongeveer 1578 (zelf ongeveer 28 jaar oud) met de ongeveer 20-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl