--- NAVIGATIE ---

Auke (Augustinus) Sieuwkes....   

 

Auke (Augustinus) Sieuwkes Homminga


Geboren ongeveer 1565 als zevende kind. Man.
Wonende te Tjerkwerd als boer en kerkvoogd.
Overleden op zaterdag 8 april 1651 . Begraven te Tjerkwerd (in de kerk in het Hommingagraf).

In 1640 is Aucke Siuuckes Homminga eigenaar en gebruiker van stem 15 van Tjerkwerd (Homminga Eemswoude).

Bij akte van 17 oktober 1650 verklaren de kerkvoogden Fedde Joostes en Johan Sijmens in tegenwoordigheid van hun dominee Abrhamus Walsveer dat zij aan Sake Ulbes Buwalda, eigenerfde te Tjerkwerd, verkocht hebben "sekere legerstede in de kercke tot begrafenisse der doden van zijn swager Aucke Siuckes, daerin dat de eerwaerdige, welgeleerde heer Reijner Ockes, gewesene priester ofte pastoor in Tiercqvart, is begraven geweest, daerop dat welgemelde Buvalda wegens bloetverwantschap die sijn swager met den voorgemelten pastoor hadde, actie van eigendom pretendeerde, ende also verkocht ende gegeven voor de somma van vijffentwintich Caroliguldens".

De steen op het Hommingagraf meet 2,46 bij 1,60 m. en is 0,47 m dik. De steen heeft op de hoeken cirkelvormige medaillons, in ieder een uitgehakt mannenwapen, in de rand vergezeld van de erbij behorende naam (links boven: Homminga, rechts boven: Algera, links onder: Buwalda en rechts onder: Stapert).
Op de steen zijn de volgende grafschriften vermeld: 1.  Ao 1651 de 8 april sterf de erentph  Avcke van Homminga en leyt hier begraven.
2.  Ao 1634 de 27 may sterf de eerbare Sioertie va Bvwalda syn wyf en leyt hier begraven.
3.  Anno 1667 den 12 mart sterft de Eerbare Doetie van Homminga olt int 48 Iaer ende leit alhier begrauen.
4.  Anno 1678 den 10 November smorgens ontrent 3 uyren is in de Heere gerust den Eersaeme Sieucke Auckes Homminga out in syn 53 Iaer ende leit alhier begraeve.
5.  Ao 1689 den 1 7ber is in de Heere Gerust de Eersame Vlbe Homminga Dykgraaf van Imswolderhem out int 57 Iaer en leit alhier begraven. 6.  Ao 1692 de 1en Februaris is in de Heere gerust die Eerbare Bottie Bottes Saarda de huisvrou van Vlbe Homminga olt int 64 Iaer en leit alhier begraven. 7.  Anno 1706 den 20 Marty is in den Heere gerust den Eersamen Eelingh Sjoukes Homminga out int 34 Iaer ende leit alhier begraven.

 

  • Zijn moeder is:

  • Doetje Oeges (Algera)
    Geboren ongeveer 1530 . Vrouw.
    Wonende te Eemswoude onder Tjerkwerd als boerin.
    Overleden in 1603 .

 

Gehuwd

op woensdag 19 oktober 1616 te Wonseradeel (zelf ongeveer 51 jaar oud) met de ongeveer 20-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl