--- NAVIGATIE ---

Uilke Gerrits   

 

Uilke Gerrits


Geboren ongeveer 1565 als eerste kind. Man.
Wonende te Boornzwaag.
Overleden in 1617 .

In 1598 (HvF WW3 327) procedeert Sioucke Reynersz te Boornzwaag tegen Ulcke Gerrytsz aldaar over een betaling uit 1590. Sioucke stelt dat Ulcke een partij vormt samen met Lioets Tierck Solckema' weduwe en de overige erfgenamen van die Tierck. Ulcke betoogt dat Lioets niet mede-erfgename van Tierck was.
In 1604 (HvF WW 5 399) procederen Idzard Solckema te Teroele en Wlcke Gerryts te Boornzwaag vanwege zijn kinderen bij wijlen Eed Solckema en mede vanwege hun broers en zusters als kinderen van Tyerk Annes Solkema en mede-erfgenamen van grootvader Anne Tyercxz Solkema tegen Walte Reins te Teroele uit naam van zijn vrouw Frouck Annedr die universeel erfgename was van haar moeder Sibrich Claesdr, de vrouw van Anne Tyercxz, en die ook een echt kind was van Anne Tyercxz. Idzard c.s. betogen dat grootvader Anne Tyercxz bij overlijden twee kinderen naliet, Tyerck en Rinnert Solckema, bij Siouck Gralda. Gedaagde Walte had zich na diens overlijden ôdrye schone koyenö uit de nalatenschap toegeëigend.

In 1614 (RA DON Z1 27) wordt de rekening opgemaakt tussen Wlcke Gerrytsz te Boornzwaag en (wijlen) Syne Jetthies. Syne was Wlcke 62 daalders schuldig gebleven van landhuur en koop van paarden. Zijn weduwe Sipck Bonthiedr erkent die vordering.

In 1617 (RA DON T3 37) kopen Tyerck, Gerryt, Anne en Eede Wlckez een sate te Teroele, gebruikt door Gepke Jetthiez, groot 45 ½ pm, met de kopers belenders ten zuidwesten, van Wybe, Syuue en Aette Freercks, mede vanwege de weeskinderen van hun broer voor 60 goudg. per pondemaat.

In 1617 (RA DON T3 39) koopt Tyerck Wlckez als voogd over de jongste vier kinderen van Wlcke Gerryts 3 ½ pm in Oenyawarren, met de wezen bezuidwesten naastgelegen van Idske Noolckis voor 249 goudg.

In 1618 (RA DON T3 111) koopt Gerryt Sybrensz te Boornzwaag een sate daar, gebruikt door Peter Peters, van Tarquinius Ulrici, dorpsrechter van Boornzwaag, Gerryt, Anne en Eede Wlckesz voor 1500 goudg.

In 1619 (RA DON T3 190) kopen Tarquinius Ulrici, dorpsrechter van Boornzwaag, Gerryt, Anne en Ede Wlckesz de helft van Foeckema staten te Goëngarijp, waarvan de andere helft bezit was van Rennert van Solkema, van Jeldou Gerryts voor 960 goudg.

Op 14.12.1621 (RA DON O1) overlegt Tarquinius Ulrici, dorpsrechter van Boornzwaag, een rekening van zijn voogdij over zijn halfbroers en -zuster in presentie van hun halfbroers behalve Anne Wlckes, van Pier Jacobs en van Gerryt Sybrens, hun neef en naaste bloedverwant, en onder overroeping van Idske Noolkis, dorpsrechter van Nijega, en Syrck Jansz. Volgens dispositie van Wlke Gerryts komt zijn vier nakinderen bij Eellant Jansdr Mollema 2600 goudg. toe. Van de huizing waar hun moeder nu woont ontving de voogd 400 goudg. Hij kocht voor hen een sate te St. Nicolaasga, gemeenschappelijk met hun landen, van Aucke Sibbles voor 1270 goudg. en ook een huis aan het Klein Zuideind binnen Sneek voor 529 goudg. Zo ook van Idske Noolles 3 ½ pm in Oenyewarren, gemeenschappelijk met hun landen, voor 256 goudg., 1 ½ pm te Uitwellingerga, gemeenschappelijk als voren, voor 208 (?) goudg. en 3 hoofden te St. Nicolaasga, gemeenschappelijk als voren, voor 108 goudg. Aan inkomsten werd voorts voor 4 jaar landhuur van mei 1617 tot mei 1621 1013 goudg. ingeboekt; uitgaven: 1132 goudg.

In 1621 (HVF WW12 575) procederen Tarquinius Ulrici en Edsard van Solckema als voogden over de jongste kinderen van wijlen Wlcke Gerryts met last van diens weduwe Eland Jansdr tegen hun meier Jencke Pieters die als zodanig Claes Ebes was opgevolgd.

In 1626 (RA DON T4 314) koopt Tarquinius Ulrici Suaga, bijzitter van Doniawerstal, als voogd over zijn halfbroers en -zuster 4 koegang grasland in de sate van de weeskinderen te St. Nicolaasga van Ige Jelckis c.s. voor 349 goudg.

Op 14 juni 1628 (RA DON O3) overlegt Tarquinius Swaga een rekening van zijn voogdij over zijn halfbroers en -zuster sedert 14 december 1621 in presentie van Douwe Jacobs, man van Mari Wlckes, en van Sybren Wlckesz, meerderjarig, bijgestaan door zijn moeder Elant Jansdr en stiefvader Gerryt Hotses. Er zijn inkomsten van 7 jaar landhuur van 1609 goudg., de voogd heeft huizen te St. Nicolaasga en Sneek (voor 400 goudg.) en een watermolen verkocht. Er zijn uitgaven tot een totaal van 1060 goudg. zodat elk van de kinderen 135 goudg. toekomt. De voogd had nog 4 koegangen in hun sate te St. Nicolaasga gekocht voor 350 goudg. Sybren en Mari worden uitgeboedeld en zullen de jongste twee kinderen verder onderhouden.

Op 28 mei 1662 wordt notaris P. Hamconis Seta aangesteld tot voogd over Eede, in zijn 23ste, en Mirck, in zijn 20ste, de weeskinderen van Sybren Wlckes, en wordt Wlcke Douwes te Roordahuizum aangesteld tot voogd over zijn zuster Magdalena Douwesdr om met Gerryt Hotses de nalatenschap van Elant Jans Mollema, te Boornzwaag overleden, te scheiden.

In 1662 (RA DON O10 nr 13) wordt ten huize van Gerryt Hotses, dorprechter en ontvanger van Boornzwaag, de nalatenschap beschreven van diens vrouw Elant Jans Mollema, kort tevoren overleden. Bij codicil van 29 augustus 1660 legateerde Elant het vee, schip en praam aan haar man mits hij 250 goudgulden uitkeerde aan de andere erfgenamen. Van het beddegoed en dergelijke komt haar man hooguit ¼ deel toe. De beschrijving wordt met name vastgelegd ten behoeve van de twee minderjarige kinderen van Sybren Nolckes, met de notaris Seta als voogd, en de minderjarige dochters Magdalena en Catarina van Marij Wlckes, met Wlcke Douwes als voogd. De laatste twee komt elk 21 carg. toe van de nalatenschap. Staande echt hadden Gerryt en Elant 4 pm maden in Wniewerren gekocht voor 264 goudg. Noolcke Wlckes was erfgenaam van zijn broer Eelcke Wlckes en zal vanwege het kleine huis 50 goudg. aan het sterfhuis inbrengen.
In 1662 (RA DON O10 nr 14) regelen Noolcke Wlckes te Goëngarijp voor 1/3, Hanconis Seta, notaris te Joure, als voogd over Eede, in zijn 23ste, en Mirck, in zijn 20ste, Sybrens voor 1/3 en Wlcke en Jacob Douwes te Roordahuizum, Griet Douwes, vrouw van Claes Pyters, te Scharnegoutum, Tyetsch Douwes, vrouw van Roucke Willems, te Langweer, Claeske Douwes, vrijgezellin te Roordahuizum, en Wlcke Douwes als voogd over Catarina en Magdalena Douwes, de kinderen van Marij Wlckedr, voor 1/3 erfgenamen van Elant Jans Mollema, laatstelijk vrouw van Gerryt Hotses, dorpsrechter en ontvanger van Boornzwaag, een scheiding van bezit met laatstgenoemde. Profijtelijke staat bedroeg 8570 goudg. De huisraad wordt onder de vier partijen verdeeld. Inbreng van Elant bij huwelijk bedroeg 2151 goudg., die van Gerryt 999 goudg. 
  • Zijn vader is:

  • Gerrits Renkes
    Geboren ongeveer 1535 . Man.
    Wonende te Boornzwaag.
    Overleden voor 1598 .

 

Gehuwd (1)

ongeveer 1590 (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer 24-jarige:

 

Gehuwd (2)

ongeveer 1604 (zelf ongeveer 39 jaar oud) met de ongeveer 12-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl