--- NAVIGATIE ---

Doecke Jansz   

 

Doecke Jansz


Man. Wonende te Pingjum Waltingha sate.
Overleden 1607 te Pingjum.

Doecke Jansz, overl. Pingjum 1607, trouwt (ondertrouw gerecht Wonseradeel 14 februari 1596, kennelijk bevestiging van een allang bestaand huwelijk) Sibbel Watzedr, overl. Pingjum circa 1599, weduwe van Oeds Watze Ripckema' zoon.


In 1607 wordt te Pingjum de nalatenschap beschreven van Doecke Jansz en Sibbel Watzedr;
Bonne Hotzez wordt aangesteld tot voogd over zijn vrouw Tyetscke Doeckedr, in haar 19de, Agge Watzez Stapert, mederechter van Hennaarderadeel, te Wommels, oom van moederskant, en Tyaerd Bouuens te Pingjum, neef van vaderskant, worden aangesteld tot voogden over Oeds, in zijn 24ste, en Sytscke, 13de.
Vee: o.a. 15 melkkoeien en 3 paarden; er is 4 pm ingezaaid met weit en 2 pm met "grauue orten". Sibbel is circa 8 jaar eerder overleden.
Zilver: silueren kaysel van vier strenghen 24 loot, silueren kaysel op ijseren wijse, siluer onderriem (door Tietscke in gebruik), nog een (bij Sytscke in gebruik) met siluer ketten en silueren meshecht (?), heel silueren scheed met silueren banden met twee siluere meshechten en twee siluere kettens; 2 gouden ringen.

De huizing op Waltingha sate te Pingjum en de 80 pm landen zijn staande echt gekocht.

Afkomstig van de moeder die dat verkreeg bij scheiding op 12.9.1594 met haar broers en zusters van de nalatenschap van hun vader Watze Martens: ¼ van 51 pm in Eesema zaete te Nijland, gebruikt door Watze Agges, ¼ van 10 pm Fenwier onder Wolsum, ¼ van 2 pm onder de klokslag van Workum, ¼ van Aggemasate te Bakhuizen van 30½ pm, ¼ sate te Mirns toe Schoongebert van 32 hoofden en nog zo wat waaronder enig zaadland met terpen en huissteed. Staande echt was in 1599 ½ fenne te Bakhuizen aangekocht behorende onder Aggemasate van circa 6 hoofden van Heercke Douuez en Marij Mircksdr.

Beschreven wordt een scheiding/akkoord van 18.9.1595 tussen Sibbel Watzedr en Fokel Oedzedr, weduwe van Watze Repckema, waarbij Sibbel 7½ pm verkreeg in Repckema landen, nu in gebruik bij Waltingha zaete; koop door Doecke en Sibbel op 6.3.1591 van huizing, sate en landen Waltingha van Douue Algers en Anna Hayedr; testament van Jan Doeckis, vader van Doecke, van 14.12.1581; scheiding met [de erven van] Sibbels voorman Oeds Watze Ripckema' zoon. Er is een tegoed van 300 goudg. op Agge Watzez en Phij Feddedr te Wommels uit 1595, nogmaals 159 goudg. en uit 1598 100 goudg. op diens zoon Watze Aggez en Tryncke Rinckedr.
De inboedel wordt getaxeerd op 1611 goudg., huizing op 1817 goudg.. Bij de scheiding is present Harke (of Hacke) Intzes, de man van Doeckes wijlen tante. Bonne en Tyetscke nemen het bedrijf op Waltingha over, de landen daarvan blijven onverdeeld. Over de overige landen wordt geloot.
Opmerking: dat kom je zo vaak tegen, maar het gebeurt ook echt. De briefjes van het loten zijn op het grietenijhuis achtergebleven en vervolgens in het weesboek beland. Erg aardig, kopie van die drie briefjes hierbij.
Sytske lootte ¼ sate te Mirns Schoongebert, ¼ van zaadland, ¼ sate te Wolsum, steedpachten.

In 1612 kwiteert Hylcke Aemckes te Workum, man van Sytske Doeckedr voor ontvangst uit handen van Bonne Hotzes, weduwnaar van Tietske Doeckedr. Ook in 1611 diens kwitantie voor 400 goudg. van Bonne en Tyts.
In 1608 weesrekening door Agge Watzez Stapert, mederechter van Hennaarderadeel, te Wommels en Tyaerdt Bouuens te Pingjum; Oeds is nu meerderjarig.
In 1609 opnieuw een rekening. Zytscke Doeckedr is nu vrouw van Hylcke Emckes te Workum. Present zijn aangetrouwde oom Eeme Haies, zwager Bonne Hotzes en broer Oeds Duuckis. Zytscke komt 1413 goudg. toe.

In 1610 wederom een rekening. Voogd Agge Watses voor zich en tevens als borg voor zijn zoon Watze; present is Tyerck Gerbensz, stiefvader van Hylcke.
In 1610 wordt nog enige onmin vereffend, er was een vergissing van 13 goudg. gemaakt. Present is nu ook Hylckes moeder Houck Syuerdts. Later dat jaar afrekening.


 

 

Gehuwd

in 1596 te Wonseradeel gerecht met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl