--- NAVIGATIE ---

Jan Reyloffs Mollema   

 

Jan Reyloffs Mollema


Geboren ongeveer 1560 als derde kind. Man.
Wonende te Lutkewierum als boer.
Overleden in 1620 te Lutkewierum.

In 1594 (RA HEN K7 130) kopen Jan Reyloffz en Claeske Eelkedr te Lutkewierum 3 pm 3 eins in de door hen bewoonde zaete Groot Mollema en enkele andere aandelen in Groot en Klein Mollema van Otte Aukez te Hempens en Gerben Aukez te Leeuwarden, beiden meerderjarig doch bijgestaan door hun voogd Otte Ottez te Jellum, die dat van hun ouders hadden geërfd.

In 1595 (RA HEN K8 8v) kopen Jan Royloffsz en Claeske Eelkedr, op Groot Mollema te Lutkewierum, 1½ pm in die zaete van Syuerdt Eelkez te Dokkum. voor 52 goudg.
In 1596 (RA HEN K8 17) kopen zij daar 9 pm van Syts Cornelisdr, vrouw van Joannes Jorisz voor één helft en van Eebe Cornelis voor de andere voor 400 goudg.

In 1599 (RA HEN K8 46) kopen Jan Reyloffsz en Claeske Eelkedr te Lutkewierum 3 pm 3 eins in de door hen bewoonde zaete Groot Mollema en circa 4½ eins in Klein Mollema van Reynsck Gerbensdr te Blessum, vrouw van Pieter Dircksz, voor 160 goudg.

In 1599 (RA HEN K8 46) kopen zij 3 pm in Groot Mollema en een aandeel in Klein Mollema dat verkoopster had verkregen bij de verdeling van de nalatenschap van Eelke Dyorrez van Auck Tyercxdr, boven de 25 jaar, vrouw van Feyke Tzallingz te Hallum, voor 125 goudg.

In 1610 (RA HEN K9 55) koopt Jan Reyloffsz Mollema te Lutkewierum 2/3 van een huizing aldaar gebruikt door Aene Jans en 2/3 van 6 pm 6 eins in Groot Mollemasaate van Lourens Syouckes te Heeg voor 285 goudg.
In 1612 (RA HEN K9 191v) kopen Jan Reyloffz Mollama en Claaske Eelckedr te Lutkewierum 11 pm in de door hen gebruikte Groot Mollema saete en in Klein Mollema saete van Aete Aetez te Rauwerd voor 500 goudg.
In 1612 RA HEN K9 192) kopen zij 8 pm in hun sate van Dirck Eelckesz en Barber Jansdr voor 350 goudg.

In 1620 (RA HEN I6 206) regelen Reyloff en Eelcke Jansz te Lutkewierum, Elandt Jansdr te Boornzwaag, Mints Jansdr, vrouw van Aane Jansz, te Reen, Aath Jansdr, vrouw van Claes Hiddez, te Sexbierum, Douue Jansz, 22 jaar, Meynu Jansdr, 17, en Fueck Jansdr, 15, de laatsten bijgestaan door hun ooms en voogden Dueckle Gerrytz te Bozum en Jan Symonz te Mantgum, als erfgenamen van hun vader Jan Reyloffz Mollema een scheiding met hun moeder Claeske Eelckedr. Moeder blijft op het bedrijf en zij zal elk van de acht kinderen 800 goudg. uitkeren.
In 1622 stelt Riempcke Everts, weduwe van Jan Hansz, te Itens zich borg voor Syrck Jansz en Meynu Jansdr te Bozum, haar zoon en schoondochter die beiden nog minderjarig zijn in verband met de regeling met haar moeder Claeske Eelckedr, weduwe Jan Reyloffs te Lutkewierum.

In 1626 (RA HEN K10 523) koopt Pytcke Fransedr Bockema, weduwe van Frans Fransz Reen, te Lutkewierum saete en staete daar genaamd Mollema, groot 105 pm, met huizing etc., laatstelijk gebruikt door Eelcke en Syrck Jans met het recht van de helft van de "visschernije" in Riensterzijl en "d' suanejacht" van Elant Jansdr, vrouw van Gerryt Hotzes, te Langweer, Reyloff en Eelcke Jansz te Bozum resp. Lutkewierum, Douue Jans te Bozum voor zich en met het recht van zijn zuster Aeth, Meynu Jansdr, vrouw van Syrck Jansz, en Foeck Jansdr, vrouw van Dirck Dircx, en met elkaar met het recht van Mints Jansdr, vrouw van Aene Jansz, als erfgenamen van Jan Reyloffs en Claescke Eelckedr voor 114 goudg. ieder pondemaat.


 

 

Gehuwd/relatie

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl