--- NAVIGATIE ---

Gerrit Harmens   

 

Gerrit Harmens


Geboren ongeveer 1530 . Man.

1573 (HEN K4 571): Gerryt Harmenz. nomine uxoris (Eelkje Wytses) ageert met de stiefkinderen van (wijlen) Idts Claesz. Deze stiefkinderen zijn Simke en Jetske Simkes, de kinderen van Eelkje uit haar eerste huwelijk met Simke Jans.
1576 (HEN K5 331): Eelck Wittyedr, vrouw van Gerryt Harmenz. te Kubaard, huwde eerder met Ids Claesz.

1580 (HEN K7 81): Hessel Douwez. Epema verhuurt een sate te Kubaard (Popta, stemkohier nummer 23) aan Gerrit Harmenz.

1580 (BOL U1, Register van de Geestelijke Opkomsten van Bolsward): Gerryt Harmens betaalt jaarlijks 2 gg. pacht aan de stichting "Van getijdt singen" te Bolsward.

1589 (HEN K7 264): Hessel Douwez. Ypma verhuurt land aan Gerrit Harmenz.
1592 (HEN K7 91 e.v.): Gerrit Harmenz. en Eelck Wytsedr, echtelieden, kopen meerdere stukken land uit Laerder sate te Kubaard. Hun kinderen: Idtscke Gerritdr, Harmen Gerritz. en Siucke Gerritdr. Blijkens na te melden boedelbeschrijving zijn Idske en Sjieuwke geen dochters maar zonen.
1595 (HEN I3 41): Gerrit Harmenz. (de bewoner van Popta sate) is de buurman van Syuerdt Jellez. te Laard.

1625 (HEN I7 109):  Boedelbeschrijving in het sterfhuis van wijlen Simcke Simckes en Hylck Broers, echtelieden te Wommels. Kinderen: Jetske, oud 16 jaar, en Simcke, oud 14 jaar. Grootvader van de kinderen: Broer Gossesz. te Wommels. Omen van de kinderen: Gosse, Inte en Wlcke Broerszonen. Halfbroers van wijlen Simcke: Ids en Sijucke Gerrytszonen. Ids en Gerrit zijn geen halfbroers maar halfooms, het zijn kinderen uit het huwelijk van Gerrit Harmens en Eelkje Aukes, de grootmoeder van Simke. 

 

Gehuwd

ongeveer 1572 (zelf ongeveer 42 jaar oud) met de ongeveer even oude :
  • Eelkje Wytses (Homminga)
    Geboren ongeveer 1530 als tweede kind. Vrouw.
  • 2 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl