--- NAVIGATIE ---

Ids Klases (Rispens)   

 

Ids Klases (Rispens)


Geboren ongeveer 1520 . Man.
Overleden voor 1573 .

1550 (HEN K2 406): Johannes Aggez. en Ebel Sybedr, echtelieden te Oosterend, verkopen aan Ydts Claesz. en Anna Auckedr, echtelieden, 3 enkelguldend vrije jaarlijke rente uit een sate te Eesquert, waarop Johannes en Ebel nu wonen.
1550 (HEN K2 515): Heer Aleph Auckz. verkoopt met toestemming van zijn moeder Engel Aucke weduwe 3 gg. jaarlijkse rente uit zijn landen "to Rispens", waarop zijn moeder woont; kopers: Yds Claesz. en Anne, echtelieden.
1561 (HEN K3 754): Bernardus Auckez., Ocke Auckez., Jaeyts Auckedr en wijlen Anna Auckedr, gehuwd geweest met Ydts Claesz., erfgenamen van hun vader Auck N.
1561(HEN K3 756): Anna Auckedr, de overleden vrouw van Ydts Claesz. was een zuster van Jaets Auckedr, de vrouw van Wibe Wityez.
1573 (HEN K4 571): Bernardus Auckez. te Oosterend als eiser enerzijds procedeert contra Wibe Witsez. als voogd over de weeskinderen van Idts Claesz. anderzijds [tekst BBk blz. 110]. Dezelfde bron: Gerryt Harmenz. nomine uxoris en de stiefkinderen van Idts Claesz. procederen [tekst BBk blz. 276).
1575 (HEN K5 167): Wibe Witsez. (op Garsma sate) voor zijn kinderen bij Jaeyts (Auckedr) en Wibe, voornoemd, als voogd over de weeskinderen van Ids Claesz. bij wijlen Anna (Auckedr) verhuurt land in een sate te Rispens aan Johannes Ockezn.

1576 (HEN K5 331): Buwe Wittyez. en Bonte Reynz. zijn voormombers over de weeskinderen kinderen van Ids Claesz en Eelck Wittyedr, echtelieden te Oosterend. Eelck is inmiddels hertrouwd met Gerryt Harmenz. (te Kubaard).


 

 

Gehuwd (1)

ongeveer 1543 (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer even oude :

 

Gehuwd (2)

ongeveer 1557 (zelf ongeveer 37 jaar oud) met de ongeveer 27-jarige:
  • Eelkje Wytses (Homminga)
    Geboren ongeveer 1530 als tweede kind. Vrouw.
  • 2 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl