--- NAVIGATIE ---

Hylke Djurres Mollema   

 

Hylke Djurres Mollema


Geboren als vierde kind. Man. Overleden ongeveer 1587 .

Hylke Djurres Mollema is overleden tussen 1586 en 1588.
1539 (HEN K2 87: Gerben Claesz. en Syds Dyorredr, echtelieden te Blessum, kopen 2 pm. land in een sate "toe Molluma" onder Lutkewierum; bewoner: "oude Sierck Molluma"; "naet ouerlyden van de vs Sierck vry vuytgemeten zullen wordden by skeysers roede"; verkoper Hylcke Dyorrez., door ruil verkregen. "Syrck Molluma de Jonger vuytten voer olde Syrck Molluma daervoor de rato cauerende heeft d eygendom van den geproclameerde landen verspiert, nopende de proffitelycke eygendom ende (gebruyck?) ende voorts oock voor soe veel hem te nae gaet." Later "redeert" Syrck de verspiering.

1579 (HEN K5 93): Aankondiging van de verkoping van een aantal goudguldens landrente uit "Mollema sate" te Lutkewierum, bewoond door Eelcke Dyorrez. De verkoping geschiedt ten nadele van Hylcke Dyorrez. uit diens bezit in gemelde sate.

1584 (HEN K6 60): Eelcke Dyorrez. en Meynu Janckedr, echtelieden, kopen land in "Groot Molluma" sate te Lutkewierum; verkoper: Reynsck Gerbendr, gehuwd met Pieter Dircx te Blessum. Hylcke Dyorrez. verspiert als erfgenaam van wijlen Meylcke en wijlen Syrck Dyorre zonen.


 

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl