--- NAVIGATIE ---

Eelke Djurres Mollema   

 

Eelke Djurres Mollema


Geboren ongeveer 1506 als derde kind. Man.
Wonende te Lutkewierum als boer.
Overleden ongeveer 1591 .

Eelke Djurres Mollema is overleden tussen 1589 en 1593.
1579 (HEN K5 93): Aankondiging van de verkoping van een aantal goudguldens landrente uit "Mollema sate" te Lutkewierum, bewoond door Eelcke Dyorrez. De verkoping geschiedt ten nadele van Hylcke Dyorrez. uit diens bezit in gemelde sate.

1580 (HEN K6 10): Eelcke Dyorrez. en Meynu Janckedr, echtelieden, kopen 5 pm. land in een sate "tot Mollema" onder Lutkewierum; bewoners: Eelcke en Meynu, voornoemd; verkopers Syouke Gerbenz., gehuwd met Rieme Ryuerdtdr, en Hotse Gerbenz., die innocent is. In deze akte wordt "wijlen Syts Gerbens testament" vermeld.

1582 (SIN nr 277): Eelcke Dyorrytz. te Lutkewierum betaalt jaarlijks 11 gg. en 14 st. rente aan het St. Annaconvent te Leeuwarden.
1584 (HEN K6 60): Eelcke Dyorrez. en Meynu Janckedr, echtelieden, kopen land in "Groot Molluma" sate te Lutkewierum; verkoper: Reynsck Gerbendr, gehuwd met Pieter Dircx te Blessum. Hylcke Dyorrez. verspiert als erfgenaam van wijlen Meylcke en wijlen Syrck Dyorre zonen.

1586 (HEN K6 527): Eelcke Dyorrez. en Meynu Janckedr, echtelieden, kopen 4 pm. land in "Groote Molluma zate" te Lutkewierum; verkopers: Homme Cornelisz. (voor 3 pm. en 9½ einsen land), samen met Lyuwe Cornelisz. en Ryuert Ebez. (voor 2½ einsen land).

1593 (HEN I2 152): Verdeling tussen enerzijds: Syuerd Eelckez. te Dokkum, (Ments) Eelckedr, gehuwd met Jan Janz., en Elan(t) Eelckedr, overleden, gehuwd geweest met Tyarck N., samen erfgenamen van hun wijlen vader Eelcke Dyorrez. bij diens eerste vrouw, en anderzijds: T(yets) Eelckedr, gehuwd met Obbe Sipckez. te Huins, (Claescke) Eelckedr, gehuwd met Jan Reyloffz. te Lutkewierum, en Ate Eelckez., overleden, nalatende een zoon genaamd Atte Atez., samen erfgenamen van hun wijlen vader bij Meynu Janckedr, diens weduwe en tweede vrouw. Gercke Fransz. te Witmarsum is voogd over de weeskinderen van Tyerck N. en Elan(t) Eelckedr.


 

 

Gehuwd (1)

met :

 

Gehuwd (2)

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl