--- NAVIGATIE ---

Meile Djurres Mollema   

 

Meile Djurres Mollema


Geboren als tweede kind. Man. Overleden voor 1584 .

Meile Djurres Mollema is overleden voor 1584 (kinderloos).
1584 (HEN K6 60): Eelcke Dyorrez. en Meynu Janckedr, echtelieden, kopen land in "Groot Molluma" sate te Lutkewierum; verkoper: Reynsck Gerbendr, gehuwd met Pieter Dircx te Blessum. Hylcke Dyorrez. verspiert als erfgenaam van wijlen Meylcke en wijlen Syrck Dyorre zonen.

In 1585 (HvF YY15 103) procederen Syrck, Eelcke en Hylcke Diorrez mede vanwege hun broer Meylcke Diorrez en voor de kinderen van hun overleden zusters Eyland en Sydts Dyorredrs tegen Ansck Feytsma vanwege haar kinderen bij wijlen Oets Sydsz toe Beckum en voor de andere erfgenamen van Syds Sydsz tot Beckum, Watthie Jetthiez voor zich en voor zijn jongste zuster Jetske (en voor de andere broers en zusters). Het Hof taxeert de kosten op 2180 carg. waarvan Ansck de helft moet voldoen en Watthie en zijn zuster als mede-erfgenamen van Jetthie Sydtz  2/7 van de andere helft.


 

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl