--- NAVIGATIE ---

Djurre Meiles   

 

Djurre Meiles


Man. Wonende te Lutkewierum als boer.

1530 (HEN K1 8): Dyora Meylkez. koopt alle bezit van de verkoper in de sate te Lutkewierum waarop koper woont; verkoper Wygla Dyaz (=Hania) en Riemet, echtelieden, "met hoer broeren en susteren".

1538 (HEN K2 103): "Teyts Dyoere Meylkis wyf" woont te Lutkewierum.
1542 (HEN K2 474): Dyorre Meylckezn. te Lutkewierum koopt een rente van jonghe Sierck Mollama in de sate waarop verkoper woont.

1543 Benificiaalboeken, blz. 396 e.v.: St. Geertruydt, de patrones van de kerk te Lutkewierum bezit 3 pm. land "in Dyorre Meylckes zaete" en verder nog 3 pm. land in gemelde sate voor "wasbrandingh in de Kerke onder de Goedtsdienst". Elant Wattiez. (Elant Wattiezdr ?) heeft dit "besproecken nae luydt hoer testament". De Pastorie van Lutkewierum beurt jaarlijks 12 stuivers pacht "vuyt Dyorre Meylckes zaete". De Prebende van Lutkewierum bezit 4 pm. nieuwland "gelegen  "ouer de Kercke laen in Dyoerre Meylckes achtien".
In 1560 (HvF YY6 104) procedeert Syrck Diorez te Leeuwarden, mede vanwege Meylcke, Eelcke en Hylcke Diorez, zijn broers, tegen Syts Syts en Schelte Pieters uit naam van zijn vrouw Hil Jettiedr en mede voor de andere kinderen van Jettie Zytsz.

In 1566 (HvF YY7 46) procederen Sirck, Hylcke, Melcke en Eelcke Diorez en Syts Dioredr tegen Syts Sytsz.

In 1573 (HvF YY9 70) procederen Sirck, Elcke en Hilcke Diorez tegen Syts Sytsz over Groot en Klein Mollema zate. Gemeten moet worden hoe groot de zates waren zoals die door Sirck Mollema waren nagelaten.

In 1585 (HvF YY15 103) procederen Syrck, Eelcke en Hylcke Diorrez mede vanwege hun broer Meylcke Diorrez en voor de kinderen van hun overleden zusters Eyland en Sydts Dyorredrs tegen Ansck Feytsma vanwege haar kinderen bij wijlen Oets Sydsz toe Beckum en voor de andere erfgenamen van Syds Sydsz tot Beckum, Watthie Jetthiez voor zich en voor zijn jongste zuster Jetske (en voor de andere broers en zusters). Het Hof taxeert de kosten op 2180 carg. waarvan Ansck de helft moet voldoen en Watthie en zijn zuster als mede-erfgenamen van Jetthie Sydtz  2/7 van de andere helft.

In 1586 (HvF YY16 114,120) procederen Anske Feytsma en Watze Sydts Mollema tegen Eelcke en Hylcke Diorrez Mollema, mede vanwege de kinderen van hun zusters Elant en Syts als mede-erfgenamen van Syrck en Meylcke Dyorrez Mollema.
In 1588 en 1589 (HvF YY16 454 en YY17 227) procederen die zelfden tegen Eelcke Dyorrez Mollema en Adye Lambertz en Gercke Hettez Reen als voogden over de weeskinderen van Hylcke Dyorrez en dus voor Aucke Hylckez.


 

 

Gehuwd/relatie

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl