--- NAVIGATIE ---

Pier Gerlofs (GRUTTE PIER)....   

 

Pier Gerlofs (GRUTTE PIER) Donia


Geboren ongeveer 1480 .
Overleden op donderdag 28 oktober 1520 te Sneek.

Dit is nog eens iets anders dan een sinterklaasrijm: 17 generaties in één gedicht! Het Friese origineel werd in de 50-er jaren gemaakt door Aafke Blanksma-de Vries (generatie XVI in het gedicht). Rintje Saekle de Vries (generatie XVII) vertaalde het in het Nederlands.

In plaats van een Kerstverhaal
Vertel ik jullie allemaal
En dat vergt heus wel een kwartier
Hoe wij verwant zijn aan Grote Pier

Grote Pier gooide de Saksers Friesland uit
Maar roofde ook in Alkmaar buit
Berucht is wat hij later dee
Met Hollanders op de Zuiderzee

Zonder pardon kieperde hij ze over boord
Tenzij hij accentloos had gehoord
"Bûter, brea en griene tsiis,
wa dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries !"

I
Gelf Piers was de vader van Grote Pier
Hij is met moeder Fokel Bonga de oudste hier
Zij baarde ook een Abbe, Siebren en Tyedt
(Deez' laatste naam die rijmt op Siet)

II
Tyedt Gelfs neemt Anne Piebes, boer in Kimswerd, tot haar heer En daarvan weten we dus iets meer
Want zeven kinderen kennen we bij naam
Pybe, Pier, Gerlof, Douwe, Doeke, Syoedt en Adriaen
III
Gerlof Aenes trouwde maar van zijn vrouw weten we niets! Genoemd naar haar is wellicht kleindochter Siets
De oudste zoon heette niet Anne maar...... Pier
Met Heere, Douwe, Dirck en Romke kwamen er nog vier
IV
Pier Gerlof nam Anne Taeckes bij de hand
En kocht rond Kimswerd destijds veel land
Na Gerloff, Doed en Jelte kwamen
Siets, Tiedt en Siuck, totaal dus zes namen

V
Tiedt Piers en vrouw Sierck Jans
Waren welvarend en samen wat mans
Sierck Jans stierf jong en onverwacht
Jan, Pier, Antie en Gerls waren het nageslacht

VI
Antie Sierks verliet Kimswerd voorgoed
Want in Zurch had ze boer Sicke Haye Gerlsma ontmoet Belastingontvanger en dorpsrechter was hij
Met Haye, Bauck, Sierk, Bauke en Rienchen maakte ze hem blij
VII
Bauck Sickes Gerlsma kreeg minstens driemaal een kind Want Obbe Douwes Bangma had haar bemind
De jongste van het drietal bracht ons veel goeds
Na Antie en Sicke kwam er een Oeds

VIII
Want Oeds Obbes Bangma nam 300 jaar gelee
Eene Antje Jans als onze voormoeder mee
De kinderen, ze hebben er vast van gehouwe
Die heten : Obbe, Jan, Baukjen en Douwe

IX
Jan Oedses Bangma die durfde het
om met Baukjen Siebrens uit Witmarsum verder te gaan Onderwijzer in Pingjum 43 lange jaren
Voor fl 12,50 per maand liet hij kennis vergaren
Maar daarmee had de wijze man vrede
Zijn kinderen:Eelkjen, Antje, Sybren, Tjietske (* 1731) en Tjietske de tweede
X
De schoolmeestersdochter Antje Jans
Maakte bij Johannes Douwe Bangma een kans
Twee dochters: Baukjen en Grietje (*1751) dragen hun van Na de dood van Johannes nam zij Hein Pieter Hilarides tot man
XI
Grietje Johannes Bangma vond moeders tweede keus een succes En huwde daarom Schelte Lammerts, ook een Hilarides De kinderen heten : Lammert, Anti, Johannes en Auckjen En daarna ook nog Sietske, Lamkje , Grietje en Baukjen Omdat de oudste zoon jong stierf kwam er
Als negende kind opnieuw weer een Lammert

XII
Antje Scheltes Hilarides die heeft het niet berouwd Dat zij met Teake Ysbrands Tacoma is getrouwd
De dochters werden Grietje, Hesseltje, Tjitske en Jetske genoemd Daarna werd in de vijfde dochter Ysbrandia alsnog zijn vader vernoemd De zoon die toen kwam werd Schelte uiteraard
Maar daarna kwam Trijntje en die is voor ons weer wat waard !
XIII
Trijntje Teakes Tacoma is met Sytze Johannes Rijpma getrouwd Dat was haar zwager welbeschouwd
Sytze's eerste vrouw was haar zuster Ysbrandia
Deze stierf na anderhalf jaar huwelijk en liet geen kinderen na Haar naam leeft voort bij de tweede dochter van Trijntje en Sytze De kinderen heten : Johannes, Teake, Anna, Ysbrandia en Sietske
XIV
Ysbrandia Sytze's Rijpma daar weten wij alles
Auke Jan's Buwalda , dat was haar eerste man
Klaas Sybren de Vries zelf weduwnaar in Ferwoude
Heeft daarna nog 37 jaar van haar gehouden
Tussen Lollum en Arum was hij op een boerderij de baas De kinderen heten: (3*) Sijbren, (2*) Aafke, Ysbrandia, Sytze en Klaas
XV
Sijbren Klazes is met Sijtsche Hoogland getrouwd
En heeft onder Witmarsum als boer het land bebouwd Met de namen der kinderen gingen ze niet matsen
Dat werd per traditie Aafke, Klaas, Ysbrandia en Watze
XVI
Aafke schreef in 1960 in het Fries dit verhaal
Maar ook Beppe Ysbrandia kennen we allemaal
Daarom stoppen we nu hier
Met dank aan oud-oom Grote Pier!

Rintje Saekle de Vries (XVII)

 

Een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl