Naar de website www.ysa.nl ...
 
 
Administratiekantoor YSA

Account YSA-Plus nieuws november 2003

 

Nieuw en gewijzigd

Versie 9.90, november 2003.

 • Eindelijk dan een specificatie van de IC-leveringen (btw):
  Overzicht op het scherm van:
  - IC-leveringen per klant,
  - IC-leveringen per klant per factuur.

 • Een overzicht voor de aangifte van de btw:
  Overzicht op het scherm van:
  - Gefactureerde omzet (hoog en laag) met bijbehorende af te dragen btw-bedragen.
  - Geboekte btw-bedragen en te betalen/terug te ontvangen bedrag.

  - Mogelijkheid om zelf de indeling btw-omzet hoog en laag per grootboekrekening aan te geven. Op deze manier is het mogelijk om de omzet te bepalen n.a.v. boekingen in het verkoopboek.

  Dit zijn korte, duidelijke overzichten welke voldoen voor de niet al te ingewikkelde boekhoudingen. Op het overzicht zijn de invulcodes van het aangiftebiljet omzetbelasting opgenomen. Niet alle velden worden gebruikt, daarom wordt import (nog) niet gespecificeerd.

 • Controle bestanden en velden, biedt gebruiker de mogelijkheid om zelf gegevensbestanden te laten controleren. Dit kan nodig zijn indien men zelf bestaande DBF-bestanden wil gebruiken binnen dit boekhoudprogramma.

 • Statistiek is uitgebreid en toont nu informatie op het scherm over:
  - omzet per klant,
  - omzet per klant per factuur,
  - omzet per klant per artikel,
  - omzet per artikel,
  - omzet per artikel per klant,
  - omzet per artikel per klant per factuur
  - overzicht alle facturen

   

  Versie 9.89, november 2003.

 • Eenvoudige statistiek toont omzet per klant, factuur, artikel enz.

   

  Versie 9.88, oktober 2003.

 • Toegevoegd is de automatische vermelding van het btw-nummer van de afnemer (= debiteur of klant) in de kop van de factuur. Het btw-nummer wordt op de factuur vermeld als het bij de klantgegevens is opgenomen. De vermelding van het btw-nummer van de afnemer is met ingang van 1 januari 2004 ook wettelijk verplicht als er sprake is van 'btw-verlegd'.
  De vermelding van het eigen btw-nummer (van de eigen onderneming) is nu steeds verplicht.
 • Toegevoegd is het onderscheid tussen een factuurnummer en een documentnummer tijdens invoer. Tijdens de invoer van de mutaties in bijvoorbeeld het bankboek wordt nu het vorige gebruikte documentnummer onthouden, ook al is er tussendoor een boeking geweest voor een debiteur of crediteur.
  Toelichting: Bij de boeking van een betaling door een klant voor een factuur kan het nummer van het bijbehorende bankafschrift aan de rechterzijde van het veld omschrijving worden gezet. In het veld omschrijving kan met de toets 'Page Down' het voorgaande nummer worden aangehaald; waarbij tevens ook de factuurgegevens worden ingevuld.
 • Toegevoegd is de mogelijkheid om enkele voorkeur (is programmainstelling) voor de afdruk van enkele overzichten in te stellen:
  - 1. Keuze van het te gebruiken teken voor horizontale en verticale streep in factuur, exploitatieoverzicht, balans, vermogensverloop, periodeoverzichten en openstaandepostenlijst.
  - 2. Variabele linkermarge bij factuur.
  Toelichting: Door deze mogelijkheid is het mogelijk om printers te gebruiken die geen diacritische tekens af drukken. Deze tekens verschijnen anders als vreemde, rare tekens op papier. Zo is bijvoorbeeld vanaf nu de Mannesman Tally MT904 laserprinter te gebruiken, zonder dat de Asci-tekens boven de 127 zorgen voor vreemde tekens. Deze printer kan, zoals de meeste printers, worden gebruikt door in YSA-PLUS de keuze te laten staan op de standaard HP-printer. De laserprinter is ingesteld om PCL te verstaan.
 • Toegevoegd is de optie Automatisch overnemen 'cijfers vorig jaar' en daarbij is er controle op ontbrekende grootboekrekeningen in de huidige administratie.
  Toelichting: Hiermee is het mogelijk om in de lopende administratie gemakkelijker aansluiting te krijgen met de administratie van vorig jaar. Deze keuze in het programma is namelijk mogelijk indien er reeds boekingen in de nieuwe administratie zijn gemaakt. Voor de boekhouder, die een administratie meestal verder in het jaar (soms na afloop van een jaar) krijgt te verwerken, is dit een verbetering.

   

  Versie 9.87, mei 2003.

 • Uitgebreidere keuze bij kopieeren en plakken van relaties. Er kan, naar keuze, naar een ander relatie-nummer worden gekopieeerd. Met ALT+C wordt een relatie op het klembord geplaatst. Met ALT+V worden de relatie-gegevens in het (eventuele andere) relatie-bestand ingevoerd.
 • Kleine verbeteringen.

   

  Versie 9.86, mei 2003.

 • Het intro is achterwege gelaten; evenals de vermelding van de tijd. YSA+ start hierdoor sneller op en legt geen onnodig beslag meer op CPU-gebruik. Het CPU-gebruik is onder Windows XP te controleren door op CTRL+ALT+DEL te drukken. Bij het tabblad processen onder de procesnaam ntvdm.exe is af te lezen dat het geheugengebruik onder de 5 MB blijft. Het CPU-gebruik is bij deze versie van YSA-Plus 0 procent wanneer het programma in het hoofdmenu is. De gegevensbestanden zijn dan trouwens afgesloten.
 • In het relatie-keuze-scherm kan een relatie nu gekopieerd en geplakt worden. Met ALT+C wordt een relatie op het klembord geplaatst. Met ALT+V wordt de relatie in een andere relatie-bestand ingevoerd.
 • Het menu-onderdeel Instelling / diversen heeft een wijziging ondergaan en een uitbreiding van functies. Het is nu mogelijk de kolom vorig jaar automatisch van cijfers te voorzien door ze te laten overnemen van een administratie van het voorgaande jaar (of een andere administratie). Ontbrekende grootboekrekeningen in de huidige administratie worden automatisch aangevuld, en er wordt ook gecontroleerd op de aanwezigheid van groepen.
  Boekingen in het dagboek BALANS hebben geen gevolgen meer voor de cijfers in de kolom 'VORIG JAAR'.
 • Bij de factuur kan er voor een afwijkend afleveradres worden gekozen. Indien er op de relatiekaart bij het veld 'Straatadres op pakbon' J staat ingevuld, dan wordt er niet voor het eerste postadres gekozen, maar voor het tweede adres, namelijk het straatadres. Dit is consequent doorgevoerd. Onder het kopje 'Afleveradres' op de factuur komt er dan dus ook het straatadres te staan.
 • Toelichting bij gebruik van een niet DOS printer. Zie ook het verhaal dat geschreven is bij het uitbrengen van versie 9.85.
  Wanneer bij Printerinstellingen is gekozen voor keuze 0 'afdruk.doc', dan kan ook in het menuonderdeel 'vaste instelling' nog verschillende manieren worden gekozen om de externe tekstverwerker aan te roepen. Eventueel kan zelf de instelling worden gewijzigd. Het gaat er steeds om dat het bestand afdruk.doc moet worden opgevangen, omdat hierin de output terecht is gekomen. Dit tekstbestand blijft trouwens bestaan totdat het door een volgende printopdracht wordt overschreven. Men kan het ook handmatig openen. Zelfs kan men een snelkoppeling naar 'Afdruk.doc' op het bureaublad plaatsen.
 • Nieuwe administratie openen. Na het openen volgt de vraag of men gegevens van een andere (oude) administratie wil overnemen. Indien hierop met Ja wordt geantwoord, dan volgt direct het onderdeel waarin dit mogelijk is. Hierna volgt automatisch het scherm waarin de vaste gegevens van de administratie kunnen worden aangepast.
 • Overzicht 'Debiteuren met openstaande posten'. Dit menu-onderdeel D-7 is zo aangepast dat in de eerste geldkolom, voorzover mogelijk, alleen het totaalbedrag van de onbetaalde facturen, behorende bij de niet volledig betaalde facturen, wordt getoond.
 • Plaats bestanden op ander station. Opgelost probleem bij terugplaatsten backup vanaf diskette, terwijl de data-bestanden zich bevinden op een ander (netwerk-) station.
 • Inlezen bankmutaties. Verbetering bij inlezen, omdat de laatst ingelezen datum bij ingelezen mutaties wordt onthouden.
 • Extra informatie bankmutaties. De ingelezen bankmutatie-regels met uitgebreide omschrijving afkomstig van het dagafschrift worden bij het inlezen gekenmerkt en blijven nu bewaard tijdens het 'saneren'. Dus ook wanneer het bedrag nul is verdwijnen ze niet.
  De niet automatisch ingelezen boekingsregels met een nulbedrag (geen factuur) zullen nog wel verdwijnen op deze manier.

   

   

   
  Naar de website www.ysa.nl ...
   

 •