--- NAVIGATIE ---

Rommert Teakes Ettema   

 

Rommert Teakes Ettema


Geboren op donderdag 20 oktober 1803 te Ferwoude als derde kind. Man.
In leven boer.
Overleden op maandag 28 mei 1860 te Gaast 56 jaar oud. Begraven te Gaast. Een bidprentje is aanwezig.

(FERWALDE  Jelle de Jong) side 68.
Hy gong yn 1828 nei Gaast.

(It doarpslibben yn Gaast side 30)
Yn Gaast wenne nr 26 (no boerenstreek 1) yn 1890 wenne Hans Jans Zeinstra der. "Hy hat de skuorre en stalen bouwe litten. Ettema hie it nea oer syn lan mar neamde it syn 'aardrijk'. Noflike lju dy't goed by kas wiene en faak stipe joegen oan lju dy't yn'e knipe sieten.
 
 • Zijn vader is:

 • Taeke Cornelis Ettema
  Geboren op vrijdag 13 mei 1763 te Parrega als eerste kind. Man.
  Overleden op zondag 31 maart 1839 te Ferwoude 75 jaar oud.

 • Zijn moeder is:

 • Froukje Rommerts Ettema
  Geboren te Burgwerd als achtste kind. Vrouw. Gedoopt op dinsdag 27 augustus 1765 te Bolsward St.Franciscus R.K..
  Wonende te Tjerkwerd en te Wonneburen onder Ferwoude.
  Overleden op maandag 7 oktober 1811 te Ferwoude.

 

Gehuwd (1)

op zondag 4 mei 1828 te Franeker (zelf 24 jaar oud) met de 28-jarige:

 

Gehuwd (2)

op zaterdag 8 juni 1839 te Wonseradeel (zelf 35 jaar oud) met de 39-jarige:
 • Marijke Taekes van der Wey
  Geboren op zondag 6 april 1800 te Hieslum. Vrouw.
  Overleden op donderdag 24 februari 1870 te Makkum 69 jaar oud.
 • 4 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl